Záměr č. 1/2019 obce Lesní Hluboké

Obec Lesní Hluboké v souladu s § 39 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

záměr obce na "Pronájem provozoven obce - nebytových prostor - k provozování hospody, obchodu smíšeným zbožím v budově Lesní Hluboké 34 a sportovního areálu Azuro na p.č. 514/2 s vodní nádrží a stánkem v k.ú. Lesní Hluboké".

Podmínky pronájmu:

Pronajímatel:

Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83, IČ: 00637190 (dále jen "Pronajímatel")

tel. 724 183 466 - starosta, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nájemce:

Provozovatel vybraný ve výběrovém řízení k provozu provozoven obce(dále jen "Nájemce").

Předmět a záměr vyhlášení:

Předmětem a záměrem vyhlášení je pronájem všech Provozoven v majetku Pronajímatele jednomu zájemci (příp. společnosti), který bude zastřešovat všechny Provozovny a zajistí tedy provoz všech těchto zařízení v souladu s představou Pronajímatele, příp. dle vzájemné dohody.

Základní podmínkou Pronajímatele je zachování provozu všech 3 Provozoven (stěžejní je zachování provozu obchodu smíšeným zbožím) pro potřeby obyvatel obce a dalších návštěvníků s finanční podporou pouze provozu obchodu smíšeným zbožím (viz dále).Vyhodnocování bude probíhat ročně, bude-li to možné, budou možné úpravy dohody.

Provozovny jsou v základu vybavené. Další dovybavení je záležitostí potřeb Provozovatele, v jistém rámci se dle vlastního rozhodnutí může Pronajímatel podílet na dovybavení, tato spoluúčast ale nebude nároková.

Energie, voda, odpady, starost a řádná péče o svěřený majetek zajišťuje a hradí Nájemce, případná spoluúčast obce - viz dále v textu (výše schvalovaná každoročně ZO).

Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly všech provozoven, provozu, dodržování norem a předpisů pro provoz podobných zařízení dle svého uvážení, neumožnění kontroly může být považováno jako vážné porušení dohod a důvodem k výpovědi z nájmu ze všech Provozoven Pronajímatele ve zkrácené lhůtě. Podobně může být důvodem k okamžité výpovědi nezajištění řádného provozu některé z Provozoven bez dohody s Pronajímatelem.

Nabízené Provozovny k pronájmu:

1. Hospoda

         - Místnost s výčepem a prostorem pro hosty, kuchyně se skladem, kotelna se sociálním zařízením pro personál vč. úklidové místnosti, 4x sociální

            zařízení pro návštěvníky, sklep, vstupní chodba a salonek

         - Pozn.: možnost pronájmu sálu

      2. Obchod smíšeným zbožím

          -  Místnost obchodu se vstupní chodbou, 2xsklad, sociální zařízení vč. úklidové místnosti

       3. Sportovní areál Azuro

-        Požární nádrž o rozměrech 20 x 25 m, vyfoliovanou novou folií Alkorplan 2000 tl.1.5 mm modré barvy

-        Budova strojovny s technologickým zařízením pro provoz čističky vody v požární nádrži

-        Travnatá plocha uvnitř areálu, počínaje hranící dřevěného přístřešku k posezení směrem k vodní nádrži

-        Budova stánku s občerstvením a zázemím (WC)

-        Dřevěný přístřešek k posezení

Základní požadavky a nabídka Pronajímatele na provoz:

1.Hospoda

-    Způsob (účel) využití – provozování hospody vč. kuchyně dle dohody s Pronajímatelem

-    Dle zájmu a možností poskytnutí základního stravování, realizací akcí dle požadavku obce, společenských akcí apod.

-    Minimální požadovaný provoz:

Bude-li zajištěn provoz na areálu Azuro, není třeba provozovat hospodu, tedy obě provozovny současně.

Požadavek na otevírací dobu hospody:

  • středa 18:00 - 20:00 hodin (dle zájmu*)
  • pátek 18:00 - 22:00 hodin
  • sobota 18:00 - 20:00 hodin
  • neděle 10:00 - 14.00 hodin (dle zájmu*)

  *) "dle zájmu" znamená, bude-li zájem, který umožní popkrýt náklady na provoz hospody v tuto dobu (zprůměrováno)

 -  Nájemce zajistí pravidelný úklid a přístup k WC pro veřejnost vč. všech pronajatých prostor

 -  Případné opravy provozního vybavení hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy nejsou povoleny

   2. Obchod smíšeným zbožím

          - Zajištění základních druhů potravin - pečivo, studená kuchyně, mléčné výrobky, alko+nealko, uzeniny, ovoce, zelenina, základní drogerie, mražené zboží, apod.

          - Minimální provoz (po dohodě s Pronajímatelem lze upravit):

  • pondělí - pátek 8:00 - 10:00 hodin + 16:00-18:00 hodin
  • sobota 8.00 -10:00 hodin

          3. Sportovní areál Azuro

             - Provozování uvedeného sportovního areálu pro zajištění volnočasových aktivit návštěvníků areálu (Ne kempování a jiné podobné aktivity bez schválení

                Pronajímatelem).

             -  Provozem stánku s občerstvením zabezpečit občerstvení pro návštěvníky areálu.

            - V případě pořádání různých akcí – sportovních, kulturních, výjimčně hudebních (komorní provedení), apod. - nutno dodržet hlukové limity,

               ukončení do 22.  hod.       

            Nedodržení tohoto ujednání se považuje za hrubé porušení této smlouvy.

             - Provoz minim. 1.5. - 30.8. - hlavní sezóna

  • v případě příznivého počasí - koupání - minim. v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin
  • mimo koupací dny dle zájmu návštěvníků, zpravidla od 18:00 do 20:00 hodin

           -    Čištění, přípravu a naplnění vodní nádrže vodou, zajištění čistoty a kvality vody v nádrži, čistota okolních prostor - zajišťuje a hradí Nájemce, 1. napuštění vodní  nádrže (voda) po vyčištění Nájemcem hradí Pornajímatel.

            -    Energie, vodu, chemii k zajištění kvality vody v nádrži zajišťuje a hradí Nájemce.

    Úklid všech Provozoven, pronajatého prostoru, dále energie, případné provozní škody na zařízení, vybavení či budově  do 3 tis. Kč (další dle dohody s    Pronajímatelem). Likvidaci odpadků zajišťuje a hradí Nájemce.

Dosud známé roční náklady na provoz zařízení-energie (orientačně)

-   Hospoda - cca 30tis.-Kč

-   Obchod smíšeným zbožím - cca 32tis..-Kč/rok

-   areál Azuro - cca 93 tis.Kč/rok - energie, voda, chemie, odpady

Orientační obrat na všech provozovnách

  -     cca +-1 mio Kč

Spoluúčast Pronajímatele na provozu všech Provozoven, další příjmy:

 -    Finanční podpora provozu obchodu smíšeným zbožím - 140tis. Kč/rok - rozloženo do 4 čtvrtletních splátek (4*35tis.), poslední částka bude použita na úhradu spotřebovaných energií ke konci roku, nedoplatek hradí nájemce.

 -    Ideou Pronajímatele je následně přiměřený ekonomický zisk, který by alespoň částečně pokrýval odpisy majetku poskytnutého k provozování Nájemcem a tedy i částečné pokrytí hůře prosperujících provozoven ze zisku výnosných provozoven. Snahou by mělo být dosažení takového zisku, kdy by bylo možné požadovat Pronajímatelem přiměřený nájem za provoz provozoven.

 -    Příp. finanční spoluúčast Pronajímatele na provozu mohou být vyhodnocovány každoročně.

Kvalifikační předpoklady:

-    Prokázání kvalifikačních předpokladů, praxe, reference - pro výběr stačí v kopii – vítána praxe v oboru v předchozím období – příp. Nájemce doloží čestným prohlášením vč. uvedení referencí

-    Čestné prohlášení o bezdlužnosti, čistém trestním rejstříku

-    Vítěz předloží po výběru ověřené kopie, vč. zdr. průkazu apod.

Obsah nabídky:

-     Podnikatelský záměr - způsob provozní součinnosti s Pronajímatelem, rozsah sortimentu

-     Vlastní představa o fungování Provozoven a zajištění jejich provozu. Tyto specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy.

-     Předpokládaná výše prostředků vložených do plánovaných úprav, návrh vybavení zařízením nutným pro provoz

-     Možnost zahájení provozu hospody a obchodu, příprava areálu na sezónu, zazimování

-     Dohoda na základním minim. sortimentu v provozovnách

-     Příp. reference z obdobné činnosti s popisem

-      Příp. další nápady a představy

Kritéria pro hodnocení nabídek:

-     Ekonomická výhodnost pro obec  – 100%

Další informace:

-     Zahájení provozu - nejpozději 1.5.2019.

-     Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

-     Prohlídku Provozoven, další podrobnosti - volejte tel. č. 724 183 466 - starosta.

-     Podepsané nabídky doručte k Pronajímateli nejpozději do 8.4.2019 do 14:00 hodin.

-     Obálku s nabídkou označte nadpisem “Výběrové řízení 1-2019 obce Lesní Hluboké“

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že Pronajímatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastník výběrového řízení souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje až do vyhlášení vítěze výběru právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to až do doby podepsání smlouvy, případně nevybrat žádného Nájemce.

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese možný budoucí Nájemce.

Pronájem nemovitého majetku podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.

Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění.

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou Ing. Vladimírem Ryšánkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání původně dne 11.2.2019 pod Usnesením 5/Z2/2019, prodloužení pak s upravenými podmínkami dne 11.3.2019 Usnesením 4/Z3/2019.

Pozn..*) - nebude-li dohodnuto jinak

V Lesním Hlubokém dne 11.2.2019

                                                                                Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce, v.r.

Vyvěšeno dne:           11.02.2019

Sňato dne:                 

TOPlist