Lesní Hluboké 2. dubna 2018

Vážená paní, vážený pane,

na základě § 92 zákona o obcích (obecních zřízení) č. 128/2000 Sb., ve znění

pozdějších předpisů

                                                        s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké. Jednání se uskuteční v pondělí

9. dubna 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Lesní Hluboké.

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 4. Vnitřní směrnice obce
 5. Zpráva finančního výboru č. 1/2018
 6. ÚP obce - změna č. 1 - doplnění požadavků obce do změny
 7. Kanalizace - DPS, příprava pozemku pro ČOV
 8. Schválení smlouvy na dotaci KÚ JmK k realizaci Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké
 9. Objednávka kontejnerů na velkoobjemový odpad a sběr nebezp. odpadu
 10. Wifi internet po obci
 11. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 12. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 13. Závěr

   Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2018

Sňato dne:      ..   4. 2018

TOPlist