ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2016

konaného dne 13. 6. 2016 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2016 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z6/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z6/2016:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Vyhodnocení záměru č. 2/2016 na prodej části obec.pozemku parc.č. 536/2
 5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 6. Multifunkční dům
 7. Ceny dřeva
 8. Nájemní smlouva - MD, SA
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. ČNB informuje o změnách v souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech
 2. Lesy ČR zasílají výzvu ke zpracování kůrovcového dřeva
 3. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání MD
 4. MěÚ Rosice zasílá projektovou dokumentaci - novostavba RD na poz. 484/64
 5. MěÚ Rosice oznamuje změnu držitele honitby - Stříbrnice
 6. MV žádá o vyplnění dotazníku - finanční řízení a investiční rozhodování obcí a měst
 7. Krajská hygienická stanice zasílá souhlasné stanovisko - kolaudace MD
 8. JMK zasílá sdělení o poskytnutí dotace - rekonstrukce MD etapa 1.3
 9. MV zasílá informační materiál - změny ve veřejné správě v souvislosti s účinností nařízení eIDAS v oblasti služeb vytvářejících důvěru
 10. KrÚ JMK zasílá rozhodnutí - povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany - sběr, manipulace, transfer, držení zvláště chráněných druhů hub
 11. Státní pozemkový úřad žádá o součinnost - monitoring eroze zemědělské půdy
 12. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 13. MěÚ Rosice zasílá oznámení o přerušení řízení - kůlna u RD č.p. 59
 14. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zastavení řízení - předčasné užívaní stavby MD
 15. Ministerstvo životního prostředí zasílá oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
 16. MěÚ Rosice zasílá souhlas s užíváním stavby - RD na poz.parc.č. 484/74
 17. MV informuje o novele zákona o přestupcích - doba nočního klidu
 18. KrÚ JMK zasílá metodiku k postupu zápisu údajů do AISEO prostřednictvím CzechPoint
 19. M.Hajda žádá o souhlas - změny v oplocení okolo pozemku parc.č. 484/24

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Vyhodnocení záměru č. 2/2016 na prodej části obec.pozemku parc.č. 536/2

Na základě reakce manželů Hofírkových, nyní bytem Zářičí 36, 768 11 Chropyně, nově pak bytem Lesní Hluboké 13, kam se budou hlásit k trvalému pobytu, na záměr obce č. 2/2016, na prodej části pozemku p.č. 536/2 (nový pozemek je veden na geom.plánu pod parc.č. 18/3, následně bude st.190) o rozloze 22m2, lze schválit kupní smlouvu na odprodej uvedeného pozemku.

Usnesení č. 3/Z6/2016

ZO schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku st. 190, o výměře 22m2, vedeném na LV 1 pro Obec Lesní Hluboké, manželům Hofírkovým, nyní bytem Zářičí 36, 768 11 Chropyně, nově pak bytem Lesní Hluboké 13, za částku 3 300.-Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Starosta seznámil ZO se zněním smlouvy na dotaci 200tis. Kč na fasádu multifunkčního domu obce.

Usnesení č. 4/Z6/2016

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200tis. Kč na fasádu multifunkčnímu domu v rámci akce Rekonstrukce multifunkčního domu obce - Etapa 1.3.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 6 Multifunkční dům

Starosta informoval ZO o průběhu postupného vybavování multifunkčního domu, dále s vypsaným výběrovým řízením na fasádu tohoto objektu. Slovy některých firem o náročnosti zaměření stavby pro zpracování nabídky na fasádu MD Lesní Hluboké a jejich požadavku prodloužení termínu pro zpracování se ZO rozhodlo posunout termín odevzdání nabídek z důvodu nezájmu firem o tuto zakázku. Možný problém je v tom, že většina firem požadovala zadání stavby, které ale obec nemá zpracovanou, protože po poradě s pracovníky v oboru dospělo ZO k názoru, že lze zpracovat nabídku i bez zadávací dokumentace s přihlédnutím k tomu, že je to sice možná složitější, nicméně pak odpovídá vše realitě a nedostaneme se do situace, kdy udělá někdo nabídku jen od stolu, aniž vidí stavbu a úkony potřebné k dokončení.

Usnesení č. 5/Z6/2016

Vzhledem ke zvýšené náročnosti zpracování nabídky na fasádu MD Lesní Hluboké se ZO rozhodlo posunout termín odevzdání nabídek.

Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Nájemní smlouva MD,SA

Starosta předložil ZO smlouvy na provoz hospody a sportovního areálu Azuro.

Usnesení č. 6/Z6/2016

ZO schvaluje smlouvy uzavřené mezi vítězi výběrového řízení na provoz obecních provozoven a obcí na provoz hospody a sportovního areálu Azuro.

Hlasování č.6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1. Opravy silnice

Starosta navrhl ZO záměr na provedení opravy místní komunikace pod Zámečkem, která je v dezolátním stavu, příp. další problémové úseky. Práce by měly vytvořit podmínky pro rozumnou sjízdnost v těchto úsecích.

Usnesení č. 7/Z6/2016

ZO pověřuje starosty dojednáním realizace oprav místních komunikací.

Hlasování č.7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

2. Oplocení okolo pozemku parc.č. 484/28 - změna

Pan Michal Hajda, bytem Lesní Hluboké 96, požádal ZO o vyjádření ke změnám, které se rozhodl provést při výstavbě plotu. ZO se již k původnímu návrhu vyjadřovalo a souhlasilo s tím, že oplocení u lesa, ve vzdálenosti bližší než 25 m, může být poničeno případným pádem stromu, za což nepřebírá obec odpovědnost. Jednou ze změn je výstavba brány pro příjezd do lesa po lesních pozemcích, což nelze akceptovat, protože lesní pozemek nemůže být využíván jako cesta. S ostatními změnami ZO souhlasí.

Usnesení č. 8/Z6/2016

ZO projednalo žádost pana Michala Hajdy, bytem Lesní Hluboké 96, na provedení změn při výstavbě plotu okolo svého pozemku. ZO souhlasí za podmínky dodržení našeho vyjádření ke stejné problematice pro územní rozhodnutí (za poškození oplocení ve vzdálenosti menší než 25m od hranice lesních pozemků-možný pád stromu - nepřebírá obec jakoukoliv zodpovědnost) a doplňuje vyjádření o nesouhlas s využíváním brány na severní straně pozemku, jako vjezdu na lesní pozemky, neboť lesní pozemky nemohou být k těmto účelům využívány.

Hlasování č.8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

     Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 11.7.2016 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 13.6. 2016          

Zapsal:                                              Ing. Vladimír Ryšánek                      Schválil:

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                                  Jana Hotárková

nyní bytem Zářičí 36, 768 11 Chropyně,

TOPlist