ZÁPIS

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2016

konaného dne 11. 7. 2016 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 7. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2016 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: Šínová Petra

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z7/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z7/2016:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 5. Závěrečný účet svazku obcí Devět křížů za rok 2015
 6. Účetní závěrka svazku obcí Devět křížů roku 2015
 7. Zpráva finančního výboru obce č. 2/2016
 8. Zpráva kontrolního výboru obce č. 1/2016
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. MV zasílá oznámení o registraci agend a oznámení o registraci působnosti OVM v agendách
 2. KrÚ JMK žádá o vyplnění dotazníku - Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK
 3. EKO-KOM zasílá výsledky obce v systému za rok 2015 a změny příloh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
 4. MěÚ Rosice zasílá oznámení o schválení plánu opatření pro případy havárie - modernizace D1, exit 162-168
 5. MěÚ Rosice oznamuje zahájení územního řízení - trubní vrtaná studna s přívodem vody pro RD č.p. 70
 6. Hasičský záchranný sbor JMK zasílá informace o zařazování vozidel JSDH do IZS
 7. ČNB informuje o změně smluvních dokumentů souvisejících s vedením účtu
 8. JMK zasílá harmonogram úkolů a lhůt pro volby do ZK a senátu
 9. FÚ pro kraj Vysočina vyzývá k vydání daňových dokladů od firmy Gregor CZ
 10. KrÚ JMK zasílá výzvu k odstranění nedostatků žádosti a k doplnění žádosti - povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů
 11. Organizačně správní institut žádá o schválení smlouvy o spolupráci a kontrolu tabulek s odběrnými místi - plyn, elektr. energie
 12. P. Miloš Čech žádá o opravu komunikace vedoucí k chatím u SA
 13. Kordis JMK zasílá výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2017

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 2/2016

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2/2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 1.512.500,-- Kč výdaje se navyšují o 137.000,-- Kč, zvýšení financování o 1.375.500,-- Kč

Usnesení č. 3/Z7/2016

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 ze dne 6.6.2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 1.512.500,-- Kč výdaje se navyšují o 137.000,-- Kč, zvýšení financování o 1.375.500,-- Kč

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Závěrečný účet svazku obcí Devět křížů za rok 2015

DS Devět křížů předložil návrh závěrečného účtu za rok 2015.

Usnesení č. 4/Z7/2016

ZO bere na vědomí návrh závěrečného účtu DS Devět křížů za rok 2015.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 6 Účetní závěrka svazku obcí Devět křížů roku 2015

DS Devět křížů předložil ZO účetní závěrku r. 2015.

Usnesení č. 5/Z7/2016

ZO bere na vědomí účetní závěrku DS Devět křížů r. 2015.

Hlasování č.5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Zpráva finančního výboru obce č. 2/2016

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 4.7. 2016. Kontrola se týkala období duben-červen 2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 6/Z7/2016

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 2/2016 obce Lesní Hluboké, nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č.6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Zpráva kontrolního výboru obce č. 1/2016

Kontrolní výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 4.7.2016. Byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce v období leden-červen. Nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení č. 7/Z7/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2016 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č.7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1. Starosta seznámil ZO s žádostí p.Čecha, který se obrátil mailem na starosty obce s opravou komunikace k chatám s dovětkem, že "chataři daně platí, ale obec pro ně nic neudělala". Posouzením stavu komunikace se ZO již zabývalo dříve, naznalo tehdy, že komunikace není v havarijním stavu, pouze napojení z asfaltové komunikace není optimální. Starosta odpověděl, že komunikace bude opravena po zhotovení kanalizace, která tímto úsekem prochází, a to tak, aby splnila účel příjezdové komunikace k ČOV a bude-li řešit jiné opravy, vylepší napojení asfaltové komunikace na příjezdovou komunikaci k chatám. Starosta mj. informoval pana Čecha, že připouští, že prioritou budou vždy občané trvale bydlící v obci, což ovšem neznamená, že nebude obec řešit relevantní potřeby v jiných lokalitách.

Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.9.2016 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 11.7. 2016          

Zapsal:                                              Ing. Vladimír Ryšánek                      Schválil:

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                                  Jana Hotárková

TOPlist