ZÁPIS

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2016

konaného dne 19. 8. 2016 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 8. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2016 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: Šínová Petra, Jan Hotárková

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jiří Hotárek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z8/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a Jiřího Hotárka.

Hlasování č. 1: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z8/2016:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

  1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
  2. Schválení výsledků výběrového řízení na dodávku stavy "MD Lesní Hluboké - fasáda domu"
  3. Schválení smlouvy na dodávku díla "MD Lesní Hluboké - fasáda domu"
  4. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
  5. Závěr

Hlasování č. 2: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Výběrové řízení na provedení fasády Multifunkčního domu obce Lesní Hluboké

Starosta předložil ZO výsledky výběrového řízení komise, která vybrala dodavatele díla - fasády Multifunkčního domu č.p. 34 obce Lesní Hluboké.

 

Usnesení č. 3/Z8/2016

Zastupitelstvo schvaluje výsledky výběrového řízení na dodávku díla "Multifunkční dům č.p.34 - Etapa 1.3 - Fasáda objektu". Vítězným uchazečem je firma A-Z stavby Blažek s.r.o., Říčky 54, 664 83 p. Domašov u Brna, IČ 28350561, která nabídla nejnižší a nejoptimálnější nabídku ve výši 1 189 524.-Kč vč. DPH.

Hlasování č. 3: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3 Smlouva o dílo na provedení stavby - fasády Multifunkčního domu č.p. 34 obce Lesní Hluboké

Starosta předložil ZO smlouvu na dodávku díla "Multifunkční dům č.p.34 - Etapa 1.3 - Fasáda objektu" pro vítěznou firmu ve výběrovém řízení A-Z stavby Blažek s.r.o., Říčky 54, 664 83 p. Domašov u Brna, IČ 28350561 s cenou ve výši 1 189 524.-Kč s DPH.

Usnesení č. 4/Z8/2016

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na dodávku díla "Multifunkční dům č.p.34 - Etapa 1.3 - Fasáda objektu" pro vítěznou firmu ve výběrovém řízení A-Z stavby Blažek s.r.o., Říčky 54, 664 83 p. Domašov u Brna, IČ 28350561 s cenou ve výši 1 189 524.-Kč s DPH a pověřuje starosty jejím uzavřením.

Hlasování č. 4: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 6 Závěr

Starosta ukončil v 20:55 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.9.2016 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 19.8. 2016          

Zapsal:                                              Ing. Vladimír Ryšánek                      Schválil:

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                                  Jiří Hotárek

TOPlist