ZÁPIS

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2016

konaného dne 12. 9. 2016 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 9. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2016 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: p. Osička Zdeněk

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z9/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z9/2016:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 3,4/2016
 5. Multifunkční dům
 6. OSA - poplatky
 7. Smlouva o spolupráci - nákup energií
 8. Žádost o odkoupení obecních pozemků parc.č. 89/8,106/24 a části poz. parc.č. 89/9,106/25, st. 58
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene - sm.NNk, Kučová, p.č. 455/12
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene - rozš. NNK, lok.RD, Dolák p.č. 484
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene - sm. NNk, Janíček, p.č. 484/75
 12. OZV o nočním klidu
 13. Výmaz zástavního práva - parc.č. 484/30, parc.č. 484/29
 14. Urban - vyjádření k záměru využití pozemku ke stavbě RD
 15. Výběr obstaravatele dotace na kanalizaci a ČOV
 16. Aktuální body jednání
 17. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 18. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. Pan Zdeněk Osička, bytem Lesní Hluboké 47, žádá o odkoupení pozemků parc.č. 89/8, 106/24 a části pozemků parc.č. 89/9, 106/25 a st. 58 ve vlastnictví obce
 2. Organizačně správní institut žádá o schválení Smlouvy o spolupráci - společný nákup energií
 3. YPM Service zasílá návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni - sm.NNk, Kučová, sm. NNk, Janíček a rozš.NNk, Dolák
 4. Ministerstvo dopravy žádá o spolupráci při revizi a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
 5. MěÚ Rosice zasílá informace - práce s elektronickými dokumenty
 6. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vrtaná studna pro RD č. 70
 7. MěÚ Rosice zasílá vyjádření pro KÚ - povolení užívání stavby č.p. 13
 8. MěÚ Rosice zasílá souhlas s dělením pozemku parc.č. 536/2
 9. HVP a.s. zasílá oznámení o registraci škodní události
 10. KrÚ JMK zasílá sdělení ke stanovisku ve věci vydávání rozhodnutí k provozování VHP
 11. KÚ pro JMK informuje o vyznačení plomby - Hofírkovi
 12. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna u RD č. 82
 13. Krajské ředitelství policie JMK žádá o informace týkající se zabezpečení OÚ
 14. MěÚ Rosice zasílá oznámení o pokračování řízení - kůlna u RD č. 59
 15. RRA jižní Morava žádá o aktualizaci evidence brownfieldů v JMK
 16. Jindřich Šedý zasílá pozvánku k vytyčení hranice mezi pozemky s k.ú. Svatoslav
 17. Dopravoprojekt Brno a.s. žádá o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - modernizace D1
 18. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí-odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF poz.p.č. 484/70,484/76
 19. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí-odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF poz.p.č. 484/23,484/24, 484/58
 20. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vrtaná studna u RD č. 89
 21. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vrtaná studna u RD č. 82
 22. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 23. JMK zasílá sdělení - zamítnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup požárního automobilu
 24. MV zasílá Metodický materiál k tvorbě OZV o nočním klidu
 25. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna u RD č. 70
 26. KrÚ JMK zasílá informace o distribuci volebních lístků při využití služeb České pošty
 27. Sdružení místních samospráv ČR upozorňuje na zvýšení poplatků OSA
 28. MěÚ Rosice oznamuje termín školení OVK pro volby do zastupitelstev krajů a senátu
 29. KÚ pro JMK zasílá vyrozumění o provedeném vkladu do KN - prodej části poz.p.č. 536/2
 30. KrÚ JMK zasílá seznam zaregistrovaných kandid. listin pro volby do Zastupitelstva JMK
 31. Magistrát města Brna zasílá seznam zaregistrovaných přihlášek pro volby do senátu, volební obvod 55
 32. E.on zasílá upozornění vlastníkům na ořez dřevin ohrožujících bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy
 33. EKO-KOM zasílá podklady pro fakturaci za 2.čtvrt. 2016
 34. OGIS s.r.o. zve vlastníky sousedních parcel k vytyčení hranic - parc.č. 4
 35. KrÚ JMK zasílá oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce
 36. KrÚ JMK zasílá zápis z pracovní porady krajských úřadů
 37. KrÚ JMK zasílá informace k vidimaci listin
 38. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna u RD č. 82
 39. MěÚ Rosice zasílá dodatečné povolení stavby - kůlna u RD č. 59
 40. MěÚ Rosice sděluje ukončení shromažďování pokladů pro vodoprávní řízení č.p. 82
 41. KÚ pro JMK informuje o vyznačení plomby - předkupní právo poz.p.č. 484/29
 42. KrÚ JMK zasílá informace k projektu "audit obec přátelská rodině"
 43. Manželé Jirkovi, bytem Lesní Hluboké, žádají o zrušení věcného předkupního práva na pozemky p.č. 484/30 a 484/37.
 44. KrÚ JMK zasílá informace o preventivních opatřeních souvisejících s infekční žloutenkou
 45. MěÚ Rosice zasílá povolení k nakládání s podzemními vodami - vrtaná studna u RD č. 89
 46. EKO-KOM žádá o spolupráci při inventarizace zapůjčených odpadových nádob
 47. Ministerstvo kultury zasílá odpověď k protestu proti zvýšení poplatků OSA
 48. MěÚ Rosice zasílá pozvánku na projednání čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Rosice s obcemi
 49. Policie ČR zasílá potvrzení o účasti na dopravní nehodě - poškození sloupu telef. vedení
 50. MV zasílá metodický materiál - OZV o nočním klidu
 51. Urban Jiří, bytem 625 00 Brno-Starý Lískovec, U pošty 288/4 - žádost o schválení záměru výstavby RD na pozemku p.č. 4 v k.ú. Lesní Hluboké

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 3,4/2016

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 807.300,-- Kč, výdaje se navyšují o 43.900,-- Kč, zvýšení financování o 763.400,-- Kč a rozpočtové opatření č. 4/2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 201.200,-- Kč a výdaje se navyšují o 1.026.000,-- Kč, snížení financování o 824.800,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z9/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 ze dne 11.7.2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 807.300,-- Kč, výdaje se navyšují o 43.900,-- Kč, zvýšení financování o 763.400,-- Kč a rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne 25.8.2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 201.200,-- Kč a výdaje se navyšují o 1.026.000,-- Kč, snížení financování o 824.800,--Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Multifunkční dům

Započaly práce na fasádě objektu MD Lesní Hluboké. Po zahájení prací, při možnosti kontroly z lešení, bohužel vyplývají na povrch nedostatky, které nebylo možné předpokládat. Jedná se především o neuvěřitelnou křivost stěn především nové přístavby provedené předchozím majitelem objektu. Vzhledem k tomu je třeba před montáží zateplení provést srovnání podkladu tak, aby mohla být dodržena alespoň rovinnost ploch.


Bod č. 6 OSA - poplatky

Starosta podal podnět k prošetření předpokládaného neúměrného a především svévolného zvyšování autorských poplatků společností OSA a Dilia, tentokrát zhruba o 50% pro rok 2017. Týká se jak obcí, tak i podnikatelů a v konečné fázi pak i dle předpokladu koncových uživatelů "chytrých" telefonů.

Bod č. 7 Smlouva o spolupráci - nákup energií

Organizačně správní institut zasílá ke schválení Smlouvu o spolupráci.

Usnesení č. 4/Z9/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci uzavřenou s Organizačně správním institutem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2017".

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Žádost o odkoupení obecních pozemků parc.č. 89/8, 106/24 a části poz. parc.č. 89/9, 106/25, st. 58

Na ZO se obrátil pan Os., bytem Lesní Hluboké, s žádostí o odkoupení pozemků parc.č. 89/8, 106/24 a části pozemků st. 58, parc.č. 89/9 a 106/25 se zdůvodněním, že vnější hranice pozemků p.č. 89/8 a části 106/24 aktuálně korespondují s hranicí plotu u RD č.p. 47. Dalšími požadovanými obecními pozemky jsou p.č. 89/9, 106/25 a st.58, kterými jsou mj. vedeny inženýrské sítě.

ZO bude pravděpodobně souhlasit s odprodejem pozemků p.č. 89/8 a části 106/24 odpovídající současnému vedení hranice plotu, koresponduje-li plot skutečně pouze s p.č. 106/24.

K žádosti na odprodej části pozemků p.č. st. 58 a 106/25 ZO rozhodlo o potřebě zvážení všech okolností, které jim nyní nejsou známy, k čemuž potřebuje jistý čas, proto se rozhodlo záležitost náležitě zvážit a zabývat se jí na příští schůzi.

Usnesení č. 5/Z9/2016

Zastupitelstvo posoudilo žádost pana Os., bytem Lesní Hluboké, o odkoupení pozemků parc.č. 89/8, 106/24 a části pozemků st. 58, parc.č. 89/9 a 106/25. Vzhledem k tomu, že nemá ZO v dané chvíli dostatek informací k posouzení, vyžádalo si čas do příští schůze, kde učiní konečné rozhodnutí o žádosti.

Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Smlouva o zřízení věcného břemene - sm.NNk, Kučová, p.č. 455/12

Společ. YPM Service žádá v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, smyčka NNk, Kučová, p.č. 455/12“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025890/001 uzavřené dne 31.3.2016, o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 6/Z9/2016

ZO schvaluje v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, smyčka NNk, Kučová, p.č. 455/12“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025890/001 uzavřené dne 31.3.2016, smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330038711/001.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10 Smlouva o zřízení věcného břemene - rozš. NNK, lok.RD, Dolák p.č. 484

Společ. YPM Service žádá v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, rozš. NNk, lok. RD, Dolák, p.č. 484“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020668/001 uzavřené dne 10.11.2015, o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 7/Z9/2016

ZO schvaluje v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, rozš. NNk, lok. RD,Dolák, p.č. 484“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020668/001 uzavřené dne 10.11.2015, smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330037164/001.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11 Smlouva o zřízení věcného břemene - sm. NNk, Janíček, p.č. 484/75

Společ. YPM Service žádá v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, sm. NNk, Janíček, p.č. 484/75“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025047/001 uzavřené dne 29.4.2016, o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 8/Z9/2016

ZO schvaluje v v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, sm. NNk, Janíček, pč. 484/75“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025047/001 uzavřené dne 29.4.2016, smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330039028/001.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12 OZV o nočním klidu

Od 1. října 2016 platí nové podmínky dodržování nočního klidu. K tomu je možné vydat regulační vyhlášku podmínek povolování překročení doby nočního klidu. ZO se rozhodlo připravit vyhlášku, kterou vymezí výjimky na zkrácení doby nočního klidu oproti podmínkám stanoveným zákonem. Do příští schůze připraví starosta návrh vyhlášky.

Bod č. 13 Výmaz zástavního práva - pozemky p.č. 484/30, p.č. 484/37

Manželé Petra a Jaroslav Jirkovi, bytem Lesní Hluboké 94, p.č. 484/30 a 484/37, žádají o výmaz předkupního práva obce na uvedené pozemky před uplynutím sjednané doby, které byly takto smluvně zajištěny pro případ zcizení. VZO posoudilo žádost a vzhledem k tomu, že na pozemcích je již vystavěn rodinný dům žadatele, žadatelé dům obývají, mají v obci trvalé bydliště, nehrozí zcizení pozemku a je tedy možné souhlasit s předčasným ukončením předkupního práva jak je uvedeno.

Usnesení č. 10/Z9/2016

ZO souhlasí s výmazem předkupního práva na pozemky p.č. 484/30 a 484/37 v k.ú. Lesní Hluboké ve vlastnictví žadatelů, manželů Jirkových, bytem Lesní Hluboké č.p. 94.

Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 14 Urban - Odsouhlasení záměru výstavby RD na pozemku v prostoru p.č.4

Pan U., bytem 625 00 Brno, požádal ZO o odsouhlasení záměru výstavby RD na pozemku p.č. 4, ze kterého kupuje stavební pozemek o výměře cca 1000m2.

ZO posoudilo požadavek a vyslovilo souhlas s uvedeným záměrem. Odkupovaný pozemek je v intravilánu obce, logicky navazuje na současnou zástavbu. U pozemku jsou inženýrské sítě (mimo splaškové kanalizace) a příjezdová komunikace.

Usnesení č. 11/Z9/2016

ZO souhlasí se záměrem pana U., bytem 625 00 Brno-Starý Lískovec, na výstavbu RD na pozemku, který vznikne oddělením části pozemku p.č.4 v k.ú. Lesní Hluboké a logicky bude navazovat na současnou zastavěnou část obce. Požadavek je v souladu s ÚP obce na zastavění proluk v intravilánu obce.

Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 15 Výběr zprostředkovatele pro zpracování a podání žádosti o dotaci na kanalizaci

Původní zpracovatel projektu kanalizace a ČOV obce firma Gassline s.r.o. se v dané době po výběru nejvhodnějšího obstaravatele zavázala zajistit podání žádosti o dotaci a obstarat dotaci na kanalizaci a ČOV obce s tím, že obdrží zálohu před podáním žádosti a doplatek pak po obstarání dotace. Firma však v průběhu řešení těchto záležitostí ukončila činnost. V současné době, kdy zhruba do poloviny ledna bude probíhat další kolo přijímání žádostí o dotaci, musí obec zajistit vhodného obstaravatele stejných činností jako dříve, pravděpodobně i za podobných podmínek. Dohodnutá částka na zpracování a podání žádosti, odměna za obstarání dotace až po obdržení dotace. Vzhledem k současným pravidlům se jeví jako vhodné následující nastavení odměn vč. DPH za provedení prací jak je uvedeno: směrodatnou je nabídková cena za zpracování a úspěšné podání žádosti o dotaci a cena za prokazatelné obstarání dotace z vysoutěžené částky ve výběrovém řízení na pořízení stavby kanalizace a ČOV obce.

Usnesení č. 12/Z9/2016

ZO souhlasí se záměrem vypsání operativní jednorázové zakázky na dodávku přípravy, zpracování a podání žádosti o dotaci na kanalizace a ČOV obce a dále na prokazatelné obstarání dotace v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací obce.

Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 16 Aktuální body jednání

1.ŘSD Praha - kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Lesní Hluboké

ŘSD Praha požádalo o vydání rozhodnutí na povolení kácení dřevin rostoucích mimo les kolem právě budovaného rozšíření D1. Rozhodnutí bude pravděpodobně vydáno, a to za podmínky, že žadatel provede náhradní výsadbu dřevin na pozemcích obce Lesní Hluboké.

2.Prodej obecního dřeva

Starosta se dohodl na firemním těžení a prodeji dřeva z obecních lesů velkozpracovatelům dřeva. Důvodem byly upomínky LČR Náměšť nad Oslavou na nevytěžené lokality postižené "broukovou" kalamitou, kdy těžba maloodběrateli trvala někdy půl roku a déle a obci tak hrozily pokuty za nedodržování ochrany lesního fondu.

Starosta informoval ZO o prvním vytěžení a prodeji dřeva, které převzal od vytěžovací firmy. V této fázi se jednalo o 63m3 "broukového" dřeva , které bylo zpeněženo po odečtení nákladů na těžbu za částku 58 319,30 Kč.

      ZO se shodlo na pokračování tohoto způsobu zpracování obecního dřeva.     

     Bod č. 17 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 18 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.10.2016 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 12.9. 2016          

Zapsal:                                              Ing. Vladimír Ryšánek                      Schválil:

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                                  Jana Hotárková

TOPlist