ZÁPIS

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 16. 1. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: Ing.Libor Ustohal, Ing. Vladimír Ryšánek jr.

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z1/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 8/2016
 5. Rozpočet svazku Devět křížů na rok 2017
 6. Zpráva kontrolního výboru č. 2/2016
 7. Zpráva finančního výboru č. 4/2016
 8. Zpráva o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2016
 9. Kronika obce
 10. Pronájem provozoven obce - r. 2016
 11. Dotace 2016-2017
 12. Aktuální body jednání
 13. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 14. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 2. FÚ zasílá informace k OZV - daň z nemovitých věcí
 3. KrÚ JMK informuje o povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám
 4. ČSÚ informuje o povinnosti zápisu příspěvkových organizací do registru osob
 5. EKO-KOM informuje o změnách v systému a zasílá dotazník za rok 2016
 6. HZS ČR zasílá informace k akceschopnosti jednotek SDH obcí
 7. MěÚ Rosice žádá o aktualizaci údajů v evidenci válečných hrobů za rok 2016
 8. MěÚ Rosice zasílá nařízení Státní veterinární správy - aviární influenze
 9. Česká pojišťovna informuje o výši pojistného plnění
 10. MV informuje o změnách v evidenci obyvatel
 11. HZS JMK zasílá zásady a vyhlášení účelové neinvestiční dotace na rok 2017 pro JSDH
 12. KrÚ JMK zasílá informace k rozpočtům
 13. KB zasílá potvrzení o pojištění pohledávek z vkladů
 14. JMK zasílá informace k platnosti územních plánů, pořizování nových úz.plánů a dotačnímu programu Dotace obcím na zpracování úz.plánů v r. 2017

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 8/2016

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 8/2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 121.700,-- Kč, výdaje se zvyšují o 15.300,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 ze dne 12.12.2016, na základě kterého se příjmy zvyšují o 121.700,-- Kč, výdaje se zvyšují o 15.300,-- Kč, zvýšení financování o 106.400,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Rozpočet svazku Devět křížů na rok 2017

Dobrovolný svazek Devět křížů předložil návrh rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 4/Z1/2017

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2016, nemá námitky.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Zpráva kontrolního výboru č. 2/2016

Kontrolní výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 9.1.2017. Byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce v období červenec-prosinec. Nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení č. 5/Z1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2016 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Zpráva finančního výboru č. 4/2016

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 9.1.2017. Kontrola se týkala období říjen-prosinec 2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 6/Z1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2016 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Zpráva o činnosti spolku Hlubočanky

Paní Petra Šínová předložila ZO zprávu o činnosti spolku Hlubočanky včetně přehledu čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce za rok 2016. Místostarostka zkontrolovala a neshledala závady. ZO děkuje Hlubočankám za aktivity v roce 2016 a těší se na spolupráci v roce 2017.

Usnesení č. 7/Z1/2017

ZO odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2016.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Kronika obce

Kronikářka paní Petra Šínová předložila kroniku obce se zápisy za rok 2016. ZO se seznámilo s obsahem. Kronika je vedena řádně, je doplněna řadou pěkných obrázků, fotografií. Děkujeme tímto kronikářce za vedení kroniky.

Usnesení č. 8/Z1/2017

ZO schvaluje zápisy v obecní kronice za rok 2016, kterou předložila kronikářka obce paní Petra Šínová.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se

Bod č. 10 Pronájem provozoven obce - r. 2016

Na jednání se dostavili provozovatelé provozoven obce, kteří přišli seznámit ZO s poznatky a výsledky provozování obecních provozoven. I na základě těchto výsledků požádali ZO o podporu, schválení dovybavení obecních prostor, a to obchodu, kuchyně v hospodě a zafinancovali tedy vybavení, které trvale zůstane součástí těchto prostor, ať už v nich provozuje tuto činnost kdokoliv, mj. i pokladny EET. V souladu se smlouvou budou po ročním provozování informovat ZO o výsledku celého roku. ZO, jako již dříve, podpořilo i nyní dovybavení MD LH, hospody, kuchyně, sálu i obchodu vhodným vybavením, které zajistí provoz provozoven na odpovídající úrovni, záležitost řeší starosta.

Starosta až po diskuzi ostatních ZO s provozovateli opakoval představu, kterou se snaží zafixovat do povědomí všech, bez ohledu na to kdo provozovny provozuje, která podporuje provoz obecních provozoven. K základním zásadám patří maximální podpora prodeje ze strany všech spolků v obcí nákupem potřebného zboží v našich provozovnách k činnosti jakýchkoliv akcí, aktivit apod. Při požadavku na konání různých akcí pak maximálně využívat obecní prostory při využití obslužnosti a zajištěním akce provozovateli obecních provozoven. Podobné paralely nalezne každý ve všech podobných zařízeních, protože jen tak lze udržet provoz těchto zařízení. Je třeba si zvážit, zda chceme funkční provozovny, a pokud ano, pak také aktivity provozovatelů podpořit, nebo chceme jen budovy, které budou sloužit k občasnému využití, ale obci i občanům nepomohou zachovat požadovanou úroveň kulturního a společenského života v obci.

Bod č. 11 Dotace hasiči - hasičské auto

ZO posoudilo nové možnosti získání dotace na obnovu vozového parku JSDH. Novou informací je možnost požádat KÚ JmK o účelovou dotaci až do výše 300tis. Kč na pořízení DA pro jednotku JSDH. Spolu s dotací MV-G5 HZS ČR ve výši 450tis. Kč a doplatkem obce ve výši, který dorovná požadované financování po výběrovém řízení DA, by se již jednalo o velmi přijatelnou možnost obnovení vozového parku JSD Lesní Hluboké. ZO se rozhodlo podpořit tento projekt a uskutečnit realizaci pokud možno v tomto roce. Celková předpokládaná cena projektu by se měla pohybovat kolem 900tis. Kč.

Usnesení č. 9/Z1/2017

ZO schvaluje zapojení obce Lesní Hluboké do projektu pořízení nového dopr. automobilu pro JSDH Lesní Hluboké za podpory dotací MV-GŘ HZS ČR ve výši 450.000,-Kč a KÚ JmK Brno ve výši až 300.000,-Kč spolu s dofinancováním zbývající částky z rozpočtu Obce Lesní Hluboké.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se

Bod č. 12 Aktuální body jednání

1. Oprava havarijní části dešťové kanalizace a kanalizační vpusti

V minulém zápise byl ZO odsouhlasen nákup kanalizačních rour na opravu dešťové kanalizace. Dodavatel roury přivezl, přičemž starosta zjistil záměnu typu rour (místo SN 8 byly dovezeny SN 4), proto je vrátil. Minulý týden obdržel starosta po poptávce u výrobců nabídku na typ SN 8, které budou zakoupeny. Cena 1ks KGEM SN8 500/5000 činí 5275.-Kč. bez DPH, KGEM SN8 300/5000 činí 1898.-Kč. bez DPH vč. dopravy. Opravovaný úsek cca 100m.

Usnesení č. 10/Z1/2017

ZO ruší minulé usnesení o cenové nabídce na koupi rour, schvaluje nabídku na koupi rour      KGEM SN8 500/5000 v ceně 5275.-Kč/ks bez DPH, KGEM SN8 300/5000 v ceně 1898.-     Kč/ks bez DPH, vše vč. dopravy.

     Hlasování č.10: pro 5 – proti 0 – zdržel se

      2. Informativní veřejná schůze v obecní hospodě dne 10.2.2017 od 17 hodin.

     ZO se dohodlo na uskutečnění informativní veřejné schůzi ZO v obecní hospodě 10.2.2017 v 17 hodin. Občané budou informováni o uskutečněných projektech obce, o připravovaných akcích a záměrech, financování, pozemkových úpravách, VRT trase apod

     Bod. č. 13 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 14 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 13.2.2017 v 18 hodin.

 V Lesním Hlubokém 16.1.2017       

 Schválil:          Ing. Vladimír Ryšánek                     

 Ověřovatelé zápisu:   Josef Hotárek      Jana Hotárková

TOPlist