ZÁPIS

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 13. 2. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: paní Marie Zaděláková - 18:38hod.

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z2/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z2/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Výsledky inventarizace za rok 2016
 5. Informativní veřejná schůze ZO 10.2.2017 v kulturním sále obce
 6. Kanalizace - žádost o dotaci
 7. Dotace provozovny 2017
 8. Pozemkové úpravy
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. VZP oznamuje provedení kontroly plateb pojistného
 2. KrÚ JMK informuje o možnosti získání krajské dotace na požární automobil
 3. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 4. MF zasílá přihlašovací údaje obce - hazardní hry
 5. KrÚ JMK zasílá seznam stanovisek odboru správních činností
 6. MěÚ Rosice oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení - vypouštění odpadních vod do vod povrchových u RD parc.č. 484/8 a 484/10
 7. MěÚ Rosice zasílá společný souhlas - novostavba RD na poz. parc.č. 4/2 a 536/2
 8. KrÚ JMK zasílá rozhodnutí - nepovolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
 9. MěÚ Rosice zasílá opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 10. ČSÚ informuje o statistických výkazech za rok 2016
 11. ČSÚ zasílá záznam o využívání údajů z registru osob za rok 2016
 12. OGIS zasílá protokol o vytyčení hranice pozemku p.č. 36/2,536/2,43/1,st.26/1
 13. MěÚ Rosice zasílá projektovou dokumentaci - novostavba RD na poz.p.č. 4/2
 14. JMK žádá o provedení srovnání skutečného stavu herních zařízení s daty uvedenými v databázi
 15. KrÚ JMK upozorňuje na schválení zákonů o rozpočtové odpovědnosti obcí
 16. KrÚ JMK žádá o zaslání přehledu o VHP a dalších loteriích povolených obcemi na r.2016
 17. KrÚ JMK zasílá pozvánku na seminář - správní řízení ve věci rušení údaje o místu TP

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Výsledky inventarizace za rok 2016

Inventarizační komise předložila ZO inventarizační zprávu k řádné inventarizaci k 31.12.2016.

Usnesení č. 3/Z2/2017

ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2016 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Informativní veřejná schůze ZO 10.2.2017 v kulturním sále obce

V pátek 10.2. byla v našem kulturním sále veřejná informativní schůze ZO. Starosta nejprve informoval občany o aktivitách, které byly dokončeny nebo jsou plánovány, seznámil občany i s výhledem plánované činnosti na další období v souladu se zpracovaným Strategickým plánem rozvoje obce v letech 2015-2022. V diskuzi pak všichni členové odpovídali na dotazy občanů. Předpokládáme, že jsme uspokojili všechny zájemce o informace.

Bod č. 6 Kanalizace - žádost o dotaci

Starosta informoval a předložil potvrzení o předání kompletních podkladů se žádostí o dotaci z fondů EU a OPŽP na realizaci kanalizace naší obce v duchu 42. výzvy OPŽP. Informoval ZO o postupu zpracovatelské firmy, která úpravy projektu a přípravu žádosti vč. podání realizovala. Platby za tuto činnost firmy probíhají postupně, závěrečná platba proběhne až po konstatování OPŽP, že všechny podklady pro rozhodnutí o příp. dotaci jsou v pořádku. Předpokládané max. výdaje by mohly činit až 40 mil Kč, z toho cca 20 mil Kč musí zajistit obec z vlastních prostředků, přičemž o tuto částku bude žádat příp. obec, bude-li možné, formou půjčky z fondů OPŽP.

Starosta informoval dále ZO, že se pokusil, bohužel neúspěšně, dohodnout jinou formu odkanalizování obce, a to buď domovními čistírnami nebo dodatečnou filtrací k nově zbudovaným septikům, neboť se domnívá, že takto vysoká částka je neúměrná konečnému efektu a to i vzhledem ke vzniku nových technologií, které jsou ve stadiu testů a jistě nabídnou jiné možnosti mnohem levnějších variant řešení, např. řešení nanotechnologiemi. Nicméně narušit "zajeté koleje" v této oblasti je prozatím neřešitelné.

Usnesení č. 4/Z2/2017

ZO schvaluje dosavadní postup při dojednávání žádosti o dotaci z fondů EU v rámci 42.výzvy OPŽP na odkanalizování obce Lesní Hluboké v souladu s projektem kanalizace a ČOV.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Dotace provozovny 2017

ZO se zabývalo vyhodnocením fungování provozoven obce za minulý rok. V souladu se smlouvou má toto vyhodnocení proběhnout až v březnu, nicméně pro jistotu provozovatelů ZO schválilo prozatím podporu ve stejné výši jako loni, tedy 4 tis. Kč/3měsíce, přičemž po celkovém vyhodnocení, tedy v dubnu bude tuto záležitost projednávat znovu se zástupci provozovatelů a pak bude upřesněna celková podpora pro tento rok.

Usnesení č. 5/Z2/2017

ZO schvaluje pro prozatímní podporu provozu obecních provozoven částkou 4tis. Kč/3 měsíce s tím, že po projednání nákladovosti po roce provozu, tedy v dubnu, bude pak znovu jednat o letošní podpoře. Pokud nebude částka změněna dalším usnesením, zůstane v platnosti v uvedené výši i pro další období. ZO schvaluje úhradu nákupu pokladen EET pro obchod, hospodu, které zůstanou na těchto provozovnách i pro případné další provozovatele.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Pozemkové úpravy

Na veřejné schůzi ZO byl občanům předložen návrh ZO na provedení pozemkových úprav, které jsou nedílným předpokladem pro úpravy v krajině, které by zamezily erozi půdy, splavování ornice apod., dále pak by umožnily vybudování příjezdů k pozemkům vlastníků, obnovení historických polních cest a nově i vybudování cyklostezek. Provedení těchto prací je i předpokladem pro možné čerpání dotací k provedení výše uvedených úprav. Záleží tedy na všech vlastnících pozemků, věříme, že nebudeme jediní v okrese, kde by tyto úpravy neproběhly. Většiny vlastníků se možná úpravy vůbec nedotknou, to ale stanoví až prováděcí úřad. Bude-li zájem, zorganizujeme pro vlastníky půdy speciální jednání s odborníky v oboru.

Usnesení č. 6/Z2/2017

ZO schvaluje provedení pozemkových úprav obce, podpoří-li tento projekt dostatečný počet vlastníků půdy v našem k.ú. ZO pověřuje starosty dojednáním provedení pozemk. úprav v obci.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1.  1. Průřez stromořadí k 9 křížům

     Starosta na veřejné schůzi informoval občany, kteří vlastní pozemky podél stromořadí u komunikace k 9 křížům s žádostí o průřez a ošetření stromů nebo o vydání souhlasu k provedení těchto prací odbornou firmou.

     Informoval občany i o záměru vykoupení pásu půdy podél tohoto stromořadí k provedení úzké víceúčelové komunikace, která by sloužila jako chodník a cyklostezka.

      2. Dotazy paní Marie Zadělákové, bytem Lesní Hluboké 18

     Zkráceně řečeno - paní Zaděláková informovala o svém postoji k zamýšlenému projektu obce na pozemkové úpravy. Vyjádřila požadavek, aby se s pozemky v jejím vlastnictví "nijak nehýbalo".

     Starosta přislíbil zajištění odborníka v této oblasti, který všem zájemcům zodpoví dotazy a vysvětlí procesní řešení pozemkových úprav. Poté paní Zaděláková opustila jednání ZO (19:13hod.)

      3. Změna schváleného rozpočtu obce na rok 2017

     Z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě dochází ke změně schváleného rozpočtu obce.

     Usnesení č. 7/Z2/2017

     ZO bere na vědomí z důvodu novely vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, změnu schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Položky 1351 a 1355 se ruší, nové položky 1381 - daň z hazardních her, 1382 - zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP, na tuto položku bude dobíhat odvod z loterií z předčíslí převodového bankovního účtu FÚ č. 3690, 1383 - zrušený odvod z VHP, na tuto položku bude dobíhat odvod z loterií z předčíslí převodového bankovního účtu FÚ č. 3682.

Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 13.3.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 13.2.2017        Schválil:         Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:   Josef Hotárek      Jana Hotárková

TOPlist