Rozpočtový výhled na r. 2018-2019

PŘÍJMY

Text

 

 

r. 2018

(v Kč)

 

r. 2019

(v Kč)

111 Daně z příjmů FO 550.000,-- 550.000,--
112 Daně z příjmů PO 600.000,-- 600.000,--
121 Obecně daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1.000.000,-- 1.000.000,--
134 Místní poplatky z vybraných činn. a služeb 150.000,-- 180.000,--
135 Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb 4.085.000,-- 4.085.000,--
136 Správní poplatky 2.000,-- 2.000,--
151 Daně z majetku 160.000,-- 160.000,--
Daňové příjmy 6.547.000,-- 6.577.000,--
     
211 Příjmy z vlastní činnosti 200.000,-- 220.000,--
213 Příjmy z pronájmu majetku 300.000,-- 300.000,--
214 Výnosy z finančního majetku 400,-- 400,--
232 Ostatní nedaňové příjmy 23.000,-- 25.000,--
Nedaňové příjmy 523.400,-- 545.400,--
     
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0
312 Ostatní kapitálové příjmy 0 0
Kapitálové příjmy 0 0
     
     
PŘÍJMY CELKEM 7.070.400,-- 7.122.400,--
     

 

Text

 

 

r. 2018

 

r. 2019

811 Krátkodobé financování 2.529.400,-- 3.711.400,--
     
Přebytek hospodaření 2.529.400,-- 3.711.400,--
     

VÝDAJE

 

Text

 

 

r. 2018

 

r. 2019

501 Platy 280.000,-- 280.000,--
502 Ostatní platby za provedenou práci 300.000,-- 300.000,--
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 120.000,-- 120.000,--
513 Nákup materiálu 300.000,-- 300.000,--
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0 0
515 Nákup vody, paliv a energie 600.000,-- 650.000,--
516 Nákup služeb 900.000,-- 400.000,--
517 Ostatní nákupy 900.000,-- 200.000,--
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 20.000,-- 20.000,--
522 Neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím 3.000,-- 3.000,--
532 Neinv.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 3.000,-- 3.000,--
536 Ostatní neinv.transfery jiným veř.rozpočtům 120.000,-- 120.000,--
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10.000,-- 10.000,--
590 Ostatní neinvestiční výdaje 5.000,-- 5.000,--
Běžné výdaje 2.541.000,-- 2.411.000,--
     
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2.000.000,-- 1.000.000,--
613 Pozemky 200.000,-- 0
Kapitálové výdaje    
     
VÝDAJE CELKEM 4.541.000,-- 3.411.000,--

FINANCOVÁNÍ

 

Text

 

 

r. 2018

 

r. 2019

812 Dlouhodobé financování 0 0
CELKEM 0 0

Rozpočtový výhled schválen na schůzi ZO dne 12.12.2016 usnesením č. 5/Z12/2016.

………………………………………..

Ing. Vladimír Ryšánek – starosta obce

………………………………………..

Eva Milerová – správce rozpočtu

Dle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy

rozpočtové odpovědnosti dochází k nahrazení dosavadního pojmu "rozpočtový výhled" pojmem

"střednědobý výhled rozpočtu".

TOPlist