ZÁPIS

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 13. 3. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 3. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z3/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z3/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Odměny členů ZO
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene poz. parc.č. 536/2
 6. Dotace 2017 - oprava budovy OU, nové vybavení
 7. Aktuální body jednání
 8. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 9. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. P.Blecha zasílá oznámení stanoviště včelstev
 2. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 3. Spol. Istav Media žádá o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb
 4. VM Rekostav, žádá o vyjádření ke stavbě a o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na poz. p.č. 536/2
 5. MěÚ Rosice zasílá prodloužení platnosti povolení - vypouštění odpadních vod do vod povrchových RD č.p.75 a 77
 6. ČSÚ zasílá k vyplnění Roční výkaz vybraných vládních institucí za rok 2016
 7. KrÚ JMK žádá o sdělení ve věci provolení k provozování VHP spol. Play Star a.s. a F-Games a.s.
 8. KrÚ JMK zasílá oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí ve věci neudělení výjimky ze zákona - povolení sběru a držení zvláště chráněných živočichů
 9. P. Roman Míka žádá o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 10. VZP zasílá závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné ZP a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
 11. Krajské ředitelství Policie JMK zasílá zprávu o bezpečnostní situaci v obci Lesní Hluboké za rok 2016

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Odměny členů ZO

Na základě novely nařízení vlády č. 37/20013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zastupitelstvo obce jednalo o změně odměn členů zastupitelstva, odměna starosty zůstává nezměněna.

Usnesení č. 3/Z3/2017

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva takto:

místostarosta           1143 Kč

člen zastupitelstva   1143 Kč

odměna starosty obce zůstává nezměněna, tj. v maximální výši dle uvedeného nařízení v platném znění, zaokrouhleno na desítky korun dolů.

Odměny se mění s účinností od 1.4.2017.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene poz. parc.č. 536/2

Spol. VM Rekostav žádá o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - DPNNk na poz. p. č. 536/2.

Usnesení č. 4/Z3/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu č. 1030036547/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 536/2.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Dotace 2017 KÚ JmK - oprava budovy OU, nové vybavení

Starosta předložil ZO návrh opravy budovy OÚ vč. vybavení novým kancelářským nábytkem. V případě úspěchu bude možné čerpat dotaci až ve výši 200 000.-Kč. Základními pracemi při této akci budou: nové ústřední topení, výměna oken, položení dlažby, nové dveře, nová sanita, malby, zateplení budovy, fasáda, v dalším kole pak vybavení novým kancelář. nábytkem. Provedením uvedených prací bude budova energeticky úspornější a poskytne i zázemí odpovídající současným požadavkům. Vhodné přeuspořádání poskytne i lepší komfort pro občany. Stavební úpravy by finančně měly dle předběžných propočtů dosáhnout výše kolem 750tis. Kč.

Usnesení č. 5/Z3/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet a návrh stavebních úprav budovy OÚ v roce 2017 s případným dofinancováním z prostředků KÚ JmK v případě úspěšné žádosti o dotaci.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Aktuální body jednání

1. Kanalizace - žádost - stav

         Žádost o dotaci na k realizaci kanalizace a ČOV prošla prvním kolem kontrol v Brně, nyní čekáme na další vyjádření OPŽP v Praze.

Bod č. 8 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 9 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.4.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 13.3.2017       

Schválil:                                Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                             Jana Hotárková

TOPlist