ZÁPIS

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 10. 4. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 4. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z4/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z4/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 5. Zpráva finančního výboru obce č. 1/2017
 6. Kupní smlouva na prodej poz. p.č. 89/8 a 106/24
 7. Výběrová - poptávková řízení pro projekty obce
 8. Studna - sportovní areál
 9. Smlouva LH spol.
 10. Aktuální body jednání
 11. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 12. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. MěÚ Rosice zasílá oznámení o zahájení řízení o schválení havarijního plánu
 2. MV zasílá sdělení o registraci OVM pro výkon agendy
 3. KrÚ JMK zasílá věstník vlády - systém nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů
 4. ČEPS žádá o vyjádření o existenci techn. infrastruktury - modernizace vedení V422
 5. KrÚ JMK zasílá informace MF ke správním poplatkům a zkouškám zvláštní odborné způsobilosti - agenda hazardních her
 6. MěÚ Rosice zasílá kolaudační souhlasy s užíváním stavby-vrtané studny k RD č.p. 70 a 82
 7. P. Martin Ambros žádá o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 8. MV zasílá materiály a informace k dotaci na dopravní automobil JSDH
 9. KrÚ JMK žádá o prověření přijetí ohlášení - agenda hazardních her
 10. Zeměměřičský úřad oznamuje zahájení geodetických prací
 11. KrÚ JMK žádá o poskytnutí informací - odpovědnost za přestupky
 12. KrÚ JMK žádá o vyplnění tabulky - agenda veřejného opatrovnictví
 13. MF zasílá stanovisko k vybírání správního poplatku od občanů ZTP a ZTP/P
 14. MV zasílá informace k provádění oprav v ověřovací knize a ověřovací doložce

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 1/2017

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 86.300,-- Kč, výdaje se zvyšují o 74.400,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 14.3.2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 86.300,-- Kč, výdaje se zvyšují o 74.400,-- Kč, zvýšení financování o 11.900,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Zpráva finančního výboru obce č. 1/2017

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 3.4.2017. Kontrola se týkala období leden-březen 2017. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 4/Z4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 1/2017 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Kupní smlouva na prodej pozemku parc.č. 89/8 a 106/24

Na základě usnesení č. 4/Z11/2016 byla vypracována kupní smlouva na prodej obecních pozemků parc.č. 89/8 a 106/24.

Usnesení č. 5/Z4/2017

ZO schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemků parc.č. 89/8 o výměře 23m2 a parc.č. 106/24 o výměře 23m2 vedeném na LV 1 pro Obec Lesní Hluboké, panu Zdeňku Osičkovi, bytem Lesní Hluboké 47, za částku 6 900.-Kč.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Výběrová - poptávková řízení pro projekty obce

Starosta předložil ZO výběrová řízení na zakázky malého rozsahu, které budou v souladu s vnitřní směrnicí obce zaslány min. 3 uchazečům o zakázku- Jedná se o následující VŘ MR:

-          dodávka nového dopravního automobilu pro SDH Lesní Hluboké

-          rekonstrukce budovy OÚ

-          rozšíření/náhrada stávajícího rozhlasu obce bezdrátovým rozhlasem

Usnesení č. 6/Z4/2017

ZO schvaluje v souladu s vnitřní směrnicí obce v platném znění výjimku na provedeníi výběrových řízení zakázek malého rozsahu a předložené znění výběrových řízení pro dále uvedené zakázky:

-          dodávka nového dopravního automobilu pro SDH Lesní Hluboké

-          rekonstrukce budovy OÚ

-          rozšíření/náhrada stávajícího rozhlasu obce bezdrátovým rozhlasem

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Studna - sportovní areál

Starosta informoval zastupitele o možném dokončení záhlaví studny a jejího napojení na vedení ve strojovně. Seznámil je se svou představou napojení tak, aby bylo možné v budoucnu případně tuto vodu využít i pro obecní účely pro občany.

Usnesení č. 7/Z4/2017

ZO schvaluje provedení stavebních prací na dokončení zhlaví studny v areálu Azuro a jejího napojení do budovy strojovny vč. kompletního zapojení, k provedení bude vyzvána firma k podání nabídky s cenami obvyklými při těchto zakázkách v místě plnění.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Smlouva LH spol.

Tak jak bylo dohodnuto ve smlouvě se zástupci společnosti LH spol., po roce působení na provozovnách obce by mělo nyní dojít ke společnému vyhodnocení fungování a nastavení spoluúčasti obce na provozu těchto zařízení. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem se zástupci LH spol. omluvili a požádali o přeložení setkání buď na zvláštní termín nebo termín další schůze ZO. ZO projedná tuto záležitost se zástupci LH spol. dne 9.5.2017.

Bod č. 10 Aktuální body jednání

1.  Vyřízení podnětu ČIŽP

     Na ČIŽP Brno podal 23. 3.2017 občan podnět pro prošetření vypouštění odpadních vod z dešťové kanalizace v lokalitě Nad Rybníčkem I. Šetřením bylo zjištěno, že pohledem lze usuzovat na vypouštění nepovolených vod do kanalizace z vyústění dešť. kanalizací obce do vodotečí tekoucích do Bílého potoka. Starosta na jednání vysvětloval okolnosti obtížného zjišťování původců vypouštění vod do kanalizace, sami pracovníci nedovedli navrhnout jakékoliv řešení, které by situaci řešilo, takové přesvědčivé a jednoznačné řešení totiž neexistuje a vše je pouze na lidském faktoru, který musí být natolik korektní, že sám se bude chovat ekologicky. Společně jsme se shodli na tom, že je tedy třeba apelovat na vědomí občanů, aby sami dodržovali zásadu nevypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace. K tomu musí využít vývozní firmy kalů z jímek a septiků. Obec musí přistoupit k nějakému řešení, k tomu budou občané obesláni informacemi, nedojde-li viditelně ke zlepšení, obec pravděpodobně bude po občanech podle spotřeby vody vyžadovat doložení dokladů o vyvážení zhruba stejného množství splaškové vody. Kdo nebude schopen tyto doklady doložit, bude po něm obec vyžadovat příslušný podíl na úhradě případné pokuty. Vadí především fosfáty, fosfor apod. látky, které obsahují především různé prací prostředky. Obec se pokusí udělat i jiná opatření, nejzazším opatřením je uzavření vyústění kanalizace, zůstala by tak pouze dešťová kanalizace.

Bod č. 11 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 12 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v úterý 9.5.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 10.4.2017       

Schválil:                                Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                   Jana Hotárková

TOPlist