ZÁPIS

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 9. 5. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 5. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z5/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - dopravní auto JSDH
 5. Pozemkové úpravy v obci
 6. Vývoz jímek a septiků
 7. Vyhodnocení výběrových řízení pro projekty obce - rozhlas, hasičské auto
 8. Smlouva LH spol.
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. KÚ pro JMK zasílá informaci o vyznačení plomby poz. parc.č. 89/8,106/24
 2. FÚ pro JMK zasílá informace k dani z nemovitých věcí a veřejnou vyhlášku - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
 3. MěÚ Rosice zasílá informace ve věci "Konání chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené za myslivecký rok 2016-2017 v honitbách v působnosti ORP Rosice"
 4. DSO Devět křížů zasílá porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné
 5. JMK informuje o dlouhodobém záměru ČÚZK - revize údajů KN
 6. JMK zasílá ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - hasičské auto

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK zasílá ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Usnesení č. 3/Z5/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 043865/17/OKH na realizace projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH" ve výši 300.000 Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Pozemkové úpravy v obci

Starosta zorganizoval prezentaci Pozemkového úřadu, zastoupeného Ing. Grmelou a jeho kolegyní paní Priessnitzovou, kteří jednak seznámili pozvané vlastníky o pozemkových úpravách, dále zodpověděli dotazy přítomných. Vlastníci byli upozorněni, že v současné době je podmínkou k získání dotací na různé úpravy (větrolamy, BIO koridory, meze, remízky, protierozní úpravy, stezky, apod.) provedení pozemkových úprav. Přítomní vlastníci pozemků se mohli na místě přihlásit k žádosti o pozemkové úpravy v obci, čehož někteří využili. Ostatním byly rozeslány připravené dotazníky, na kterých by se měli vyjádřit k zamýšleným úpravám do 31.5.2017. Je pouze věcí vlastníků jak zváží sdělené argumenty a jak se rozhodnou. Podle výsledku pak ZO rozhodne o dalším postupu v této věci.

Usnesení č. 4/Z5/2017

ZO schvaluje obeslání většinových vlastníků podklady, kde mohou pozemkové úpravy v obci podpořit nebo odmítnout.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Vývoz jímek a septiků

Starosta seznámil členy ZO s postupem ve věci vývozu kalů z jímek a septiků v naší obci. Dohodl s firmou možnost vývozu kalů ve smyslu zákona, kde je uvedeno, že kaly je třeba vyvážet podle potřeby, minimálně však 1x ročně ze septiků a 2x ročně z jímek (septiky nejsou již povolovaným druhem sběru kalů z RD, neznáme jejich existenci v obci, pokud je nám známo, dříve byly povolovány, musely mít alespoň 3 komory). Doklady o vývozu je třeba pro kontrolu doložit na OÚ k 31.12. daného roku. Orientačním pro vývoz bude sloužit spotřeba vody dle vodoměru v daném RD, příp. zprůměrovaná obecní spotřeba/obyvatele. Podobně předloží způsob likvidace vlastníci domovních čistíren (DČOV), kteří musí likvidovat kaly v souladu s provozním řádem k dané DČOV.

Usnesení č. 5/Z5/2017

ZO souhlasí s postupem řešení likvidace kalů z jímek a septiků, kdy je třeba provádět vývoz dle potřeby, minim. však 1x ročně ze septiků, 2 x ročně z jímek. Minimální splnění této podmínky bude akceptováno po předložení průkazného dokladu o likvidaci kalů pověřenou firmou každým uživatelem nebo vlastníkem domu k 31.12. daného roku na OÚ.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Vyhodnocení a pokračování výběrových řízení pro projekty obce - rozhlas, hasičské auto

7.1. Dopravní automobil pro SDH Lesní Hluboké

Starosta připravil podklady pro vyhlášení výzvy k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že jsme zvolili oproti zvyklostem více vyhodnocovacích parametrů, musíme zaslat tyto vyhodnocovací procedury k posouzení poskytovateli dotace, na základě kterého pak můžeme pokračovat dále.

Pro informaci uvádíme, že na úhradu této zakázky obdržela obec celkem 750 000.-Kč dotací, zbytek uhradí z vlastních prostředků.

7.2. Rozšíření rozhlasu obce Lesní Hluboké

Obec v souladlesu se směrnicí obce oslovila dodavatele rozhlasových systémů Bártek, rozhlasové systémy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2, provozovna Podlesí 12, 75701 Valašské Meziříčí k podání nabídky na rozšíření rozhlasu obce novým systémem, který dle průzkumu trhu je optimální, cenově přijatelný (v akci slevněný systém Sarah Basic), splňující současné požadavky na podobné systémy a poskytující rezervu na event. další rozšíření sítě. Nabídková cena na dodávku a rozšíření sítě činí 143.086.-Kč vč. DPH.

Usnesení č. 6/Z5/2017

ZO schvaluje postup výběru dodavatele zakázky na rozšíření rozhlasového systému obce Lesní Hluboké a vítěze výběru, firmu Bártek rozhlasy, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město za nabídkovou cenu k realizaci ve výši 143.086.-Kč vč. DPH, dále i návrh smlouvy a pověřuje starosty jejím podpisem.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Smlouva LH spol.

     Dnešního dne se měli dostavit k podání informací o výsledcích plnění smluv na obecní provozovny zástupci provozovatelů, ti se však dnes starostovi omluvili z důvodu nepřítomnosti v obci. Přislíbili návrh termínu, kdy by se rádi se ZO sešli a záležitosti projednali.

     Bod č. 9 Aktuální body jednání

     Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta po projednání všech bodů programu ukončil schůzi ZO ve 20:55 hodin. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.6.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 9.5.2017         

Schválil:                                Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                         Jana Hotárková

TOPlist