ZÁPIS

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 12. 6. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 6. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: Ing. Vladimír Ryšánek jun., Ing. Libor Ustohal

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z6/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z6/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Závěrečný účet obce za rok 2016
 5. Účetní závěrka obce r. 2016
 6. Schvalování rozpočtových opatření
 7. Výběrová řízení
 8. Aktuální body jednání
 9. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 10. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. Státní pozemkový úřad žádá o součinnost - monitoring eroze zemědělské půdy
 2. HZS JMK nabízí možnost os. návštěvy-problematika ochrany obyv. a krizového řízení
 3. MěÚ Rosice oznamuje zahájení řízení o schválení dodatku havarijního plánu
 4. MěÚ Rosice zasílá územní souhlas - DPNNk, p.č. 4/2
 5. HZS JMK upozornění - jízda hasičských aut při zásahu
 6. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí - schválení havarijního plánu
 7. MěÚ Rosice oznamuje zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - ČOV Annahof
 8. MěÚ Rosice zasílá projektovou dokumentaci - stavba RD, p.č. 4/2
 9. MV žádá o provedení kontroly nahlášeného počtu opatrovanců - veřejné opatrovnictví
 10. KrÚ JMK zasílá metodickou pomůcku - systémová podjatost
 11. KrÚ JMK zasílá harmonogram úkolů a lhůt - volby do PS Parlamentu ČR
 12. KÚ JMK zasílá vyrozumění o provedeném vkladu do KN, prodej poz. p.č. 89/8, 106/24
 13. MV zasílá sdělení o registraci změny agend, sdělení o registraci OVM pro výkon agendy a sdělení o ukončení agendy
 14. ČIŽP zasílá příkaz - pokuta za správní delikt
 15. Úřad práce zasílá informace - veřejná služba
 16. TextilEco a.s. zasílá dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
 17. MV zasílá metod. materiály - regulace kouření a prodeje, podávání a konzumace alkoholu
 18. Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení k předčasnému užívání - modernizace D1
 19. KrÚ JMK zasílá podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace - dopr.automobil JSDH
 20. EKO-KOM zasílá údaje o množství vytříděného odpadu a výši odměn za r. 2016
 21. Manž. Holíkovi žádají o souhlas vlastníků sousedních pozemků u ohlašovaných staveb - přístavba a stavební úpravy č.p. 25

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Závěrečný účet obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2016, nejsou námitky.

Usnesení č. 3/Z6/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Účetní závěrka obce r. 2016

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce za rok 2016.

Usnesení č. 4/Z6/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2016.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Schvalování rozpočtových opatření

Dochází k úpravě při provádění a schvalování rozpočtových opatření.

Usnesení č. 5/Z6/2017

ZO pověřuje starosty prováděním a schvalováním rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření budou na nejbližším zasedání předložena zastupitelstvu obce, které je vezme na vědomí. Tímto se ruší usnesení č. 12 z ustavujícího zasedání konaného zastupitelstva obce dne 3.11.2014.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Výběrová řízení

Starosta informoval o obeslání firem poptávkou v rámci výběru zakázky malého rozsahu. Nabídky by měly přijít do 19.6.2017. Stejně tak je v jednání poptávka na dořešení "dřevěného" programu v provozovnách obce.

Bod č. 8 Aktuální body jednání

      1. Havárie AQ globusu

     Starosta informoval ZO o řešení havarijního stavu Aq globusu, který bude nyní cca 10 dnů v odstávce, před kterou musel být odzkoušen havarijní provoz bez Aq glóbusu, což se v první fázi nepodařilo, po následné opravě pak ano. Je třeba si uvědomit, že globus nebyl 10tky let takto zkoušen a opravován.

     Současně s tím se podařilo realizovat elektronické hlídání stavu zařízení, funkčnost a stav hladiny vody, kdy hlásí tedy tyto stavy na mobily vybraných osob a je možné tak operativně v případě nutnosti zasáhnout a příp. opravit problém. Proto by se již nemělo stávat, že vznikne nekontrolovaný nedostatek vody v glóbusu.

     Spolu s řešením oprav jsme přistoupili i k celkové opravě glóbusu, což opět stabilizuje tento systém do budoucna.

     2. Havárie na vodní nádrži

     Starosta informoval ZO o zjištění úbytku vody v nádrži. Dnes jsme spolu s panem Ustohalem a pomocníkem od firmy pana Loukoty nalezli zdroje úniku. Dle našeho názoru problémem byl způsob uložení a montáže skimerů "na pevno" a obsyb kamenitým hrubým materiálem. Po nalezení jsme upravili skimery pro otestování těsnosti, pokud nebude změna, zítra dořeší instalatér napojení a nádrž bude zprovozněna. Do budoucna, vzhledem k uvedenému, však hrozí další havarijní stavy, které budeme muset řešit. Při diskuzi s odborníky jsme byli informováni, že letošní rok , vzhledem k větším mrazům, způsobil podobné problémy na řadě koupališť a bazénů, což mohu potvrdit.

      3. Návštěva provozovatelů obecních provozoven Ing. Vladimíra Ryšánka jun. a Ing. Libora Ustohala.

      Na schůzi se dostavili provozovatelé obecních provozoven s informacemi o skončené loňské sezóně a požadavkem na podporu nakoupených EET pokladen a dalších zařízení, které jsou nutné k provozu a zůstanou v majetku obce, protože jsou nutné pro každého dalšího provozovatele. ZO odsouhlasilo, provozovatelé předloží doklady k proúčtování. K provozu sdělili, že je prozatím ztrátový a vše v budoucnu se bude odvíjet od podpory obyvatel obce. Nemůžeme nikoho nutit nakupovat v obecních provozovnách, nicméně k životaschopnosti obce všechny provozovny obce patří a jsou důležitou součástí života obce, v řadě případů plní i kulturně společenskou funkci občanům, kteří nemají příliš příležitostí k "sousedskému povykládání". ZO se zajímalo o připravované akce, navrhovali různé možnosti zlepšení, provozovatelé přislíbili lepší informovanost, zvýšení nabídky akcí.

     4.  Pokuta ČIŽP za nedovolené vypouštění vod do vodotečí

     Starosta informoval ZO o pokutě ve výši 70 000.-Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod do vodoteče po kontrole ČIŽP na základě podnětu občana obce. I když nejsme ztotožněni se způsobem řešení tohoto problému, a to jak tímto občanem, tak i kontrolním orgánem, pokutu jsme uhradili. Důvodem tohoto neztotožnění se se způsobem řešení je především to, že obec nemá k dispozici technické prostředky, kterými by mohla zamezit jakýmkoliv podobným prohřeškům. Učinili jsme opatření v rámci možností obce a věříme, pokud obdržíme dotaci na realizaci kanalizace a ČOV, zrealizujeme tuto technologii, že podobné excesy nastávat již nebudou.  

     5. Kanalizace vč. ČOV a žádost o dotaci na realizaci z prostředků EU

     Starosta informoval ZO, že naše žádost o dotaci na kanalizaci byla zpracována, všechny podklady jsme doplnili dle požadavků a nyní čekáme na rozhodnutí OPŽP, zda dotaci obdržíme, rozhodnutí by mělo být učiněno pravděpodobně do konce července.

     Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 10 Závěr

Starosta po projednání všech bodů programu ukončil schůzi ZO ve 20:55 hodin. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.7.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 12.6.2017       

Schválil:                                Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                         Jana Hotárková

TOPlist