ZÁPIS

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 10. 7. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 7. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: Petra Šínová

Neomluveni: -

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z7/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z7/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 5. Závěrečný účet DSO Devět křížů za r. 2016
 6. Účetní závěrka DSO Devět křížů r. 2016
 7. Pozemkové úpravy
 8. Zpráva finančního výboru obce č. 2/2017
 9. Zpráva kontrolního výboru obce č. 1/2017
 10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - rekonstrukce OÚ
 11. Aktuální body jednání
 12. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 13. Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. KrÚ JMK informuje o změně formuláře CzechPoint určeného pro zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do AIS EO
 2. KrÚ JMK zasílá informace o zajištění voličských průkazů pro volby do PS PČR a volbu prezidenta republiky
 3. Českomoravská světelná s.r.o. žádá o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 4. Ministerstvo dopravy zasílá povolení předčasného užívání části stavby "D1 modernizace - úsek 22, exit 162 Velká Bíteš-exit 168 Devět křížů", a to pro levý jízdní pás
 5. JMK zasílá ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - rekonstrukce OÚ
 6. MV zasílá sdělení o registraci změny agend, o registraci agend, o registraci OVM pro výkon agend a sdělení o ukončení agend
 7. MěÚ Rosice zasílá povolení k nakládání s povrchovými vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových - Annahof
 8. P.Závodník zasílá stanoviště včelstev
 9. MF zasílá pozvánku na workshopy pro města a obce JMK
 10. Správa zákl. registrů oznamuje úpravu konfigurace kryptografických prostředků ISZR
 11. MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí o schválení havarijního plánu
 12. Ministerstvo dopravy zasílá oznámení o zahájení řízení k předčasnému užívání stavby D1 Modernizace-úsek 22,exit 162-exit 168 a pozvánku k místnímu šetření

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 2/2017

Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 47.300,-- Kč, výdaje se zvyšují o 376.300,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z7/2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 ze dne 13.6.2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 47.300,-- Kč, výdaje se zvyšují o 376.300,-- Kč, snížení financování o 329.000,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Závěrečný účet DSO Devět křížů r. 2016

DS Devět křížů předložil závěrečný účet za rok 2016.

Usnesení č. 4/Z7/2017

ZO bere na vědomí závěrečný účet DS Devět křížů za rok 2016.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Účetní závěrka DSO Devět křížů za rok 2016

DS Devět křížů předložil ZO účetní závěrku r. 2016.

Usnesení č. 5/Z7/2017

ZO bere na vědomí účetní závěrku DS Devět křížů r. 2016.

Hlasování č.5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Pozemkové úpravy

K dnešnímu dni se vyjádřilo kladně k pozemkovým úpravám méně než 50% potřebných žadatelů. Ještě očekáváme posledních několik vyjádření, uzavřeme pravděpodobně v září na schůzi ZO.

Bod č. 8 Zpráva finančního výboru obce č. 2/2017

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 3.7.2017. Kontrola se týkala období duben-červen 2017. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 6/Z7/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 2/2017 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Zpráva kontrolního výboru obce č. 1/2017

Kontrolní výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 3.7.2017. Byla provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce v období leden-červen. Nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení č. 7/Z7/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2017 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK zaslal smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci: "Budova OÚ - rekonstrukce + fasáda se zateplením" a žádá o její schválení.

Usnesení č. 8/Z7/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 045065/17/ORR ve výši 200.000 Kč na realizaci akce: "Budova OÚ - rekonstrukce + fasáda se zateplením".

Hlasování č. 8: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11 Výběrová řízení

ZO vyzve 3 firmy k dodávce DA pro DH Lesní Hluboké v rámci schválených technických podmínek a dalších doplňujících podmínek (výška průjezdu do hasičky - 2650mm). Nabídky budou hodnoceny podle nabízené ceny.

Usnesení č. 9/Z7/2017

ZO schvaluje výzvu k podání nabídek v rámci VZ malého rozsahu v souladu s interní směrnicí obce na dodávku DA pro SDH Lesní Hluboké. Rozhodující bude cena nabídky pro dodávku DA.

Hlasování č. 9: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12 Aktuální body jednání

     1. Kovářské sympozium na Zámečku Lesní Hluboké a pouťové oslavy na Svatoannenskou pouť ve dnech 21-23.7.2017

ZO bylo osloveno zástupci Zámečku o spoluúčast při zajištění občerstvení pro kováře při příležitosti "Kovářského sympozia". Jedná se o akci s předpokládanými ukázkami kování pro veřejnost, celá akce bude zakončena v neděli 23.7. u příležitosti Svatoannenské pouti. Sympozium bude provázeno řadou doprovodných akcí, které budou určeny široké veřejnosti a zvláště rodinám s dětmi. ZO se dohodlo na podpoře občerstvením a organizací a financováním hudby u příležitosti mše a následného posezení.

SDH požádalo ZO o finanční spoluúčast na financování pouťových oslav. I zde ZO odsouhlasilo pomoc podle konečného vyúčtování akce. Protiváhou bude investice SDH z vydělaných peněz do výstroje SDH.

Usnesení č. 10/Z7/2017

ZO schvaluje podporu "Kovářského sympozia" ve dnech 17.-23.7.2017 formou občerstvení ve výši cca do 4tis. Kč pro jednotlivé kovářské dílny a financování hudby při mši a následném posezení v kulturním sále obce - hudba Lesanka Přibyslavice.

Hlasování č. 10: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

      2. Oprava havarie vodní nádrže - únik vody, oprava bazénového vysavače a obecních sekaček

Jak jsme informovali v minulém zápise, řešili jsem únik vody z vodní nádrže. Hlavní zdroje úniku byly nalezeny, následně pak i opraveny firmou Richard Beránek zdarma - formou daru provozovatelům vodní nádrže.

Po cca 2 týdenním provozu přestal fungovat bazénový vysavač, bylo nutné vyměnit opotřebované části a elektronická jednotka.

Z minulého období porouchaná ruční sekačka byla opravena až letos, sekací traktůrek spotřebovává dle sdělení obsluhy sekačky olej, dle servisu je třeba vyměnit motor.

ZO schvaluje všechny uvedené výkony a práce.

Usnesení č. 11/Z7/2017

ZO schvaluje opravy havarijních stavů vodní nádrže, bazénového vysavače (cca 30tis. Kč) a sekaček (předpoklad cca 50tis. Kč) obce.

Hlasování č. 11: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

     3. Oprava kanalizace v Hloušku, firma Loukota Velká Bíteš, IČ 42653304

ZO odsouhlasilo dosud provedené a uhrazené práce na opravě kanalizace - hlavního řádu bez kolen a kanál. vpustí a bez terénních úprav v Hloušku - 65tis. Kč. Chybí vyfakturovat ještě uvedené nevyfakturované práce, stejně tak i rekonstrukce 2 kanalizačních vpustí a zemní práce při odkrytí vodovod. potrubí na vodní nádrži.

Usnesení č. 12/Z7/2017

ZO schvaluje úhradu dosud provedených prací na opravě hlavního řádu kanalizace v Hloušku v ceně 65 tis. Kč. firmou Jiří Loukota Velká Bíteš, IČ 42653304..

Hlasování č. 12: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

     4. Vybavení obchodu v MD LH

V souladu s ujednáním ZO, interní směrnicí obce pro zadávání VZ, byla vybrána v rámci obvyklých cen pro dodávku vybavení obecního obchodu v MD LH firma HEMA puls s.r.o., Franzova 1072/63a, 614 00 Brno, IČ: 269 67 448 s nabídkovou cenou 142 712.-Kč bez DPH 21%. Součástí dodávky jsou regály, police, pult, dveře + související práce. Dodávka je realizována dle návrhu obce. Po vybavení obchodu bude přestěhován obchod z budovy OÚ, která bude následně opravena.

Usnesení č. 13/Z7/2017

ZO schvaluje smlouvu na dodávku vybavení obecního obchodu v MD LH č.p. 34 za nabídkovou cenu 142712.-Kč bez DPH.

Hlasování č. 13: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 Bod č. 13 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 14 Závěr

Starosta po projednání všech bodů programu ukončil schůzi ZO ve 20:55 hodin. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 11.9.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 10.7.2017       

Schválil:                                Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:    Josef Hotárek                         Jana Hotárková

TOPlist