Info ze dne 11.10.2018

Dnes bylo zhotoviteli, zástupcům firmy Mertastav, předáno staveniště pro zahájení stavby kanalizace a ČOV Lesní Hluboké.

Zásadní dohodnuté body při jednání:

1. Příprava napojení nemovitostí do kanalizace - podle harmonogramu prací budování jednotlivých tras kanalizace

Protože první spuštění ČOV = zkušební provoz má být k 30.6.2019, je třeba, aby si občané dle již předjednaných přípojek v předstihu připravili na svých pozemcích přípojky kanalizace tak, aby se po přivedení přípojky ke své nemovitosti dle pokynů zhotovitele stavby napojili !

K tomu bude třeba nechat si zpracovat jednoduchý projekt (nemusí být od autorizovaného projektanta), ten pak zaslat formou "Na ohlášení" na stavební úřad při MěÚ Rosice.

2. Schůze k zodpovězení příp. otázek - TERMÍN bude upřesněn (pravděpodobně do konce října)

Na schůzce by se občané dozvěděli příp. podrobnosti o napojení svých nemovitostí, podrobnosti harmonogramu výstavby. Předcházet tomu bude vysvětlující leták připravený exstarostou obce, ne každý čte informace na webu obce.

3. Budování přípojek na pozemcích vlastníků nemovitostí

Občanům bude nabídnuta možnost provedení těchto prací za úplatu některou z firem, které budou osloveny, příp. si mohou práce provést svépomocí.

4. Kontrola napojení nemovitosti na kanalizaci

Po připojení nemovitostí na pozemek budou provedeny opakovaně kontroly, kterými bude zjišťováno, zda je nemovitost skutečně napojena na kanalizaci. Způsob kontroly bude sdělen až před vlastní kontrolou.

5. Deponie pro přechodné uložení zeminy z výkopu

Hledáme i vhodná místa pro přechodné uložení zeminy z výkopu, která bude následně vrácena do výkopu. Pokud by měl někdo zájem poskytnout vhodný pozemek pro uskladnění, nechť zavolá na náš úřad na tel. 724 183 466.

Ing. Vladimír Ryšánek, 11.10.2018

 

Info ze dne 5.10.2018

Smlouva na zhotovení kanalizace a ČOV byla podepsána 25.9. 2018, staveniště k zahájení stavby bude předáno zhotoviteli ve čtvrtek 11.10.2018.

Kompletní dokumenty vč. harmonogramu provedení naleznete zde:

 https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=429&IDZak=9414

Ing. Vladimír Ryšánek, 5.10.2018

 

Info ze dne 18.5.2018

Pro informaci, příp. poslední možnost úprav, pokud by někde byl zásadní problém, předkládám výkresy k dokumentaci pro provedení stavby (DPS) Kanalizace a ČOV Lesní HLuboké. Přepdokládáme, že do 2-3 týdnů bude DPS připravena ke schválení na SFŽP ČR, po schválení pak bude neprodleně vypsáno  výběrové řízení na zhotovitele stavby, které, neodvolá-li se žádný z uchazečů, by mohlo uzavřeno podpisem smlouvy se Zhotovitelem stavby, předpokládáme cca v  červenci.

Jsou to následující výkresy - aktuální verze ze dne 18-05-2018:

Situace - vedení kanalizace

Podélné profily kanalizace

K tomu ještě poznámka: každá nemvitost může být napojena 1 přípojkou, která se hradí z dotace, podmínkou ale je, že do konce roku 2020 musí být tato nemovitost připojena, jinak musí vlastník nemovitosti, který o přípojku žádal, tuto přípojku obci uhradit. Tzn. pokud víte, že potřebujete více přípojek, např. k dalším pozemkům na trase kanalizace, určeným k zástavbě s předpokladem napojení nemovitosti do roku 2020, pak můžete ještě nyní o přípojku požádat, ale musí být uvedená podmínka splněna, tzn. bude třeba předtím sepsat příslušnou smlouvu. Pokud chce někdo další přípojku k nemovitosti s přípojkou, musí si ji uhradit z vlastních prostředků.

 

Info ze dne 12.1.2018

Zde je původní zpráva, která již byla zpracována jako podklad k výše uvedenému - z ledna 2018:

Vážení spoluobčané, pro potvrzení navržených přípojek kanalizace vás navštíví postupně během dne v průběhu cca 2 následujících týdnů, tedy od  29.1. do 10.2.2018,  pracovníci projektové firmy. Pro ověření oprávnění budou vybaveni dokladem s potvrzením obce o návštěvě.

V následujícím textu si můžete zobrazit přehledovou trasu vedení kanalizace a umístění ČOV Lesní Hluboké:

situace C2.pdf

k tomu popis k vyplnění spolu s možností stažení souboru a vysvětlivkami níže:

umístění kanalizační přípojky

V závěru zde pod dokumenty jsou informace pro zájemce, jaké parametry by zhruba pak měla přípojka kanalizace od nemovitosti splňovat - to se bude ale konzultovat s projektanty.

Stěžejní je připojení RD na kanalizaci - bude řešeno v rámci dokumentace k provedení stavby, kdy zpracovatel s každým vlastníkem RD probere napojení RD na kanalizaci. Tyto záležitosti byly sice řešeny již při projektování stavby, nicméně nyní je možnsot ještě tyto přípojky upravit tak, aby vyhovovaly pokud možno všem.

Je však věcí vlastníků, kteří nemají možnost napojení na kanalizaci bez čerpání splašků dokanalizace od domku, aby se případně dohodli s vlastníky sousedních pozemků na provedení přípojky přes jejich pozemek, nebude-li možné jiné řešení. Budeme hledat možnosti, aby se připojení podařilo.

V současné době bude stěžejní odsouhlasit přípojky k jednotlivým nemovitostem na hlavní řád kanalizace, aby všechny nemovitosti mohly být odkanalizovány.

Ve Vaší schránce u nemovitosti byste v průběhu února měli nalézt následující dokumenty k vyplnění či jen rozmyšlení, které následně budete projednávat s projektanty.

V nejastnostech kontaktujte starosty - tel. 724183466, který se Vám bude snažit poradit.

Průvodní text s dokumentem k případnému vyplnění, odevzdání projektantům nebo na obecní úřad - jde o návrh, který budete následně projednávat s projektanty:

Kanalizace LH napojení nemovitostí

Kanalizace LH napojení nemovitostí umístění kanal. přípojky

 Technické požadavky pro návrh kanalizační přípojky:

1)Zásady pro navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek stanoví ČSN 75 6101 v pl.znění
2) Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru, kolmá na
    stoku a v celé délce stejného profilu. Min. sklon DN 200 - 10‰, DN 150 - 20‰, max. dovolený
    sklon 400‰, jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště.
3) Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být odváděny pouze vody v množství stanoveném
    ve SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.
4) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené
    kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry
    znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do
    kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.
5) Na splaškovou kanalizaci lze napojit pouze odpadní vody z kuchyňských dřezů, WC, koupelen
    a prádelen.
6) Na kanalizaci pro veřejnou potřebu NESMÍ být napojena přípojka odvodňující nemovitost přes
    funkční septik nebo zaústěn přepad ze žumpy. V případě, že byla na kanalizaci nemovitost tímto
    způsobem napojena, musí být součástí dokumentace jednoznačné vyřazení tohoto zařízení z
    provozu.
7) Na výstavbu kanalizační přípojky má být přednostně použit trubní materiál odpovídající
    materiálu stoky, na kterou je přípojka napojována. V případě použití plastových materiálů –
    PVC, PP (polypropylenové hladké, případně žebrované), musí splňovat materiál vrcholovou
    tuhost o min. SN 8.
8) Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než
    DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet.
9) Kanalizační přípojky do DN200 mohou být zaústěny do revizní šachty nebo přímo do potrubí -
     zaúsťují se do horní poloviny profilu stoky. Na stoku se napojují pod úhlem 45° výjimečně až
    90°. Směrové vedení se v místě napojení upravuje pomocí oblouků. Přípojky DN 250 a výše je
    třeba zaústit pouze do spojných šachet.
10) Vlastní připojení nově vybudované kanalizační přípojky na kanalizační stoku či předbudovanou
    část kanalizační přípojky je možné teprve po kolaudaci kanalizační stoky a na základě uzavření
    smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Vlastní napojení musí být
    písemně odsouhlaseno provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu
11) Napojování kanalizačních přípojek do nově budovaného potrubí kanalizace je nutné řešit
    pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí
    provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky.
12) Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání,
    dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod), zasahovat do
    kanalizace a způsobit provozní potíže.
13) V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzdutí
    v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí
    zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při přívalovém dešti, musí být
    vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, nebo uzávěrem.
14) Pokud je v místě napojení nemovitosti vybudována veřejná kanalizace oddílná, musí být takto
   řešeny i domovní přípojky i vnitřní kanalizace.
15) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti
   zamrznutí, např. tepelnou izolací.
16) Minimální výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. V chodníku a přidružených
   zelených pásech, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby bylo dodrženo křížení
   s ostatními inženýrskými sítěmi (voda, plyn) v souladu s ČSN 73 6005, „Prostorové uspořádání
   sítí technického vybavení“.
17) Kanalizační přípojky musí být v souběhu a při křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí.
  Jinak musí být provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné
  vody vodou odpadní.
18) Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 0,75 cm od osy na obě strany. Nesmí
  být zastavěné ani osázené stromy.
19) Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami nebo čistícími kusy. U
   splaškových kanalizačních přípojek požadujeme navrhnout revizní čistící šachtičku o
  minimálním DN300. U přípojky jednotné kanalizace je možno navrhnout pouze čistící kus.
  Doporučujeme však návrh domovní revizní šachtičky v každém případě. Revizní a čistící
  šachtička se osazuje na hranici připojované nemovitosti nebo v místě styku svodných potrubí.
20) Domovní revizní šachtička, stejně tak jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být
  příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace.
21) Likvidace vody neznečištěné – např. podzemní, pramenité, dešťové odtékající z čistých ploch,
  musí být řešena mimo jednotnou nebo splaškovou kanalizaci.
22) Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
23) Požadujeme vyřešit likvidaci vod srážkových dle §20 odst. 5 c) Vyhl. 501/2006 Sb. ve znění
   Vyhlášky č. 269/2009 a to tak, že vsakování nebo odvádění dešťových vod ze zastavěných
   ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, musí být řešeno:
   - Přednostně jejich vsakováním,
   - pokud nelze srážkové vody vsakovat, požadujeme jejich odvádění oddílnou kanalizací
     do vod povrchových a
   - není – li prokazatelně možné vsakování ani oddělené odvádění do vod povrchových,
   pak navrhnout jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
24) Vsakovací zařízení se navrhuje dle ČSN 75 90 10 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“
25) Kanalizační přípojky u průmyslových podniků a provozoven musí být vybaveny měrnou
  šachtou. Tato povinnost bude jednoznačně určena při projednávání přípojky.

TOPlist