Informace  jsou postupně aktualizovány, sledujte je prosím.

 

Informace ze dne 22.11.2018 

1. Byl aktualizován dokument Harmonogram prací, aktualizovaná verze z 22.11.2018 - můžete prohlížet po kliknutí na tento odkaz.

2. Pracovník bezpečnosti práce apeloval na informování dětí i dospělých na přísný zákaz vstupu na stanoviště stavby. Je třeba, aby po dobu výstavby rodiče   bedlivě kontrolovali pohyb svých dětí a vysvětlili jim nebezpečí, která u staveb podobného druhu hrozí nedodržením zásad bezpečnosti.
3. Byl proveden výkop pro zahájení výstavby budovy ČOV s technologií.
4. 21.11.2018 byla zahájena trasa stoky u ČOV, kde byla založena první šachtra a první roura kanalizace.

Informace ze dne 11.11.2018

V pátek proběhla v kulturním sále obce schůze obce, projektanta a zástupce zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké s občany.
Starosta, projektant i zástupce zhotovitele stavby seznámili občany s předpokládaným průběhem stavby, úskalími, které taková stavba přináší.

Kontakty na zástupce zhotovitele stavby a další osoby spojené se stavbou:

zástupce Mertastavu, hlavní stavbyvedoucí - Ing. Kvapilík Michal, tel. 737 288 481
zástupce Mertastavu, technický pracovník stavby - pan Matyska Pavel, tel. 737 288 477
technický dozor stavby a projektant stavby - Ing. Gregor Radek, tel. 607 806 802
starosta obce - Ing. Ryšánek Vladimír, tel. 724 183 466

Ze základních dotazů, které zazněly, vybíráme následující odpovědi na tyto dotazy:

Přípojky

Poté podrobněji informovali o přípojkách, které zajímaly občany asi nejvíce. Znovu jsme zopakovali, že každá nemovitost má 1 přípojku zdarma přivedením přípojkové šachty na hranici pozemku nemovitosti. Podmínkou uznání uhrazení takové přípojky je připojení a reálné užívání přípojky do konce roku 2020. Kdo tuto podmínku nesplní, bude muset přípojku obci uhradit (předběžná cena bude upřesněna). Další nutnou podmínkou pro občany je splnění zbudování přípojky (v souladu s harmonogramem) k 30.6.2019 tak, aby minimálně 50% nemovitostí, které jsou schopny dodávat splašky do ČOV, se k tomuto datu připojilo na budovanou splaškovou kanalizaci. Důvodem je zkušební spuštění ČOV, která musí běžet v reálném provozou od tohoto data. Byli přítomni oba projektanti přípojek, které obec zajistila (viz kontakty dále) a kteří poskytli zájemcům další informace.

Důležitou je další podmínka, kterou musí každý splnit, a to je svedení pouze splaškové vody do přípojky a splaškové kanalizace, NESMÍ SE tam svést dešťová voda, voda z bazénů apod. Dále při přepojování jímek a septiků na splaškovou kanalizací  SE NESMÍ do splaškové kanalizace vypouštět obsah těchto jímek, septiků, je třeba je nechat vyvézt odbornou firmou, která zajistí i jejich případné vyčištění, budou-li využívány jako retenční nádrž. Protože v obci jsou u některých nemovitostí i jímky na sběr splaškové vody od hospodářských zvířat, bude kontrolováno i vyřešení těchto případů.

Správnost připojení bude kontrolována jednak při prvním připojení a následně pak průběžně v dalším období.

Jeden z občanů se dotazoval, zda je možné v případě zájmu dohodnout cenu nákupu potrubí na přípojky občanů. Ano, můžeme zajistit, bude-li dostatečný zájem, při kterém lze rozumné slevy dohodnout. Muselo by se to týkat dle našeho předpokladu minim. 200m potrubí plast 150mm/3000mm nebo 5000mm (červené). Zájemci mohou předběžně dát své požadavky na obec do konce listopadu 2018, pak budou vyrozuměni o možné slevě.

Stavbyvedoucí  zdůraznil, že nelze dělat ve stavbě změny, které nejsou řádně podchyceny, zaznamenány a povoleny.

Harmonogram prací

Může se průběžně měnit, záleží na postupu prací, proto je třeba jej sledovat. Při provádění by se mělo postupovat cca po 25m úsecích.

Omezení při stavbě

Ano, zcela jistě bude docházet k omezením, která budou způsobovat pravděpodobně nám všem. Je třeba v předstihu konzultovat se stavebyvedoucím, příp. tech dozorem, v některých případech i se starostou,  aby v případě možnosti mohla stavební firma zprovoznit daný úsek k průjezdnosti. Nebude možné vyhovět asi vždy, ale v řadě případů snad bude možné, záleží na mnoha okolnostech.

V závěru byli občané požádáni ke shovívavosti a strpení různých omezení, aby mohla být stavba řádně v termínu ukončena.

 

 

Informace ze dne 7.11.2018

Oznamujeme Vám, že dalším projektantem a stavebníkem k provedení stavební části přípojky a jejím napojením na kanalizaci  je

pan Vladimír Ustohal - tel. 603 106 542, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena projektu:     za cenu  kolem 2000.-Kč + 500.-Kč poplatek na úřadě zajistí komplet zpracování projektu vč. vyřízení stavebního povolení.

Cena za kompletní vybudování a napojení přípojky na kanalizaci:        cena dohodou - podle náročnosti realizace.

 

Informace ze dne 1.11.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat
na veřejnou schůzi ke stavbě kanalizace
dne 9. 11. 2018 v 17 hodin v kulturním sále (vstup přes hospodu),
kde Vám zástupce zhotovitele stavby kanalizace, projektant kanalizace a starosta
zodpoví dotazy ke kanalizaci a vysvětlí předpokládaný průběh stavby a souvisejících prací vč. časového harmonogramu prací.
Připravte si prosím dotazy, které můžete sdělit ústně  nebo písemně přímo na uvedené schůzi.
Těšíme se na Vás.
Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Informace ze dne 23.10.2018

Vážení spoluobčané,

na základě předání staveniště k zahájení stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké sdělujeme některé zásadní informace, které by měly sloužit jednak k informovanosti o předpokládaném průběhu stavby a synchronizaci napojování jednotlivých nemovitostí na budovanou kanalizaci.  

Ke stavbě je zpracován HARMONOGRAM PRACÍ ze dne 25.9.2018, kde je vidět, kdy a kde se bude stavět která větev kanalizace (stoka). Lze tam vyčíst, kdy u které nemovitosti bude aktuálně probíhat stavba kanalizace. Kdo nebude harmonogramu rozumět, tomu rádi poskytneme informace a vysvětlíme.

Informace o průběhu stavby můžete sledovat na webu obce např. v sekci "Obec" - "Odpadové hospodářství" - Kanalizace a ČOV ...

Dokumenty k zakázce: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=429&IDZak=9414 

Stavbu bude provádět firma Mertastav z Předklášteří u Tišnova (Zhotovitel), za naši obec jako Objednatele bude kontroly provádění a provedení stavby dozorovat především stavební dozor (TDI) a starosta obce, příp. další pověřené osoby. Kanalizace se začne budovat od nejnižšího místa, tedy od čističky.

 

Jak je patrné i z harmonogramu, k 30.6.2019 musí být spuštěn zkušební provoz čističky (ČOV), k tomu bude potřebné napojení minim. 50% všech nemovitostí.

I.         Podmínka nutná - připojení min. 50% nemovitosti k 30.6.2019 na kanalizační síť

A co tedy musí každý vlastník nemovitosti splnit do 30.6.2019? Především toto:

1. Nechat si zpracovat projekt přípojky na svém pozemku a vyřídit stavební povolení na stavebním úřadě v Rosicích - zájemcům vyřídí projektant.      Obec zajistila následující projektanty, kteří pro zájemce za úplatu vše potřebné na stavebním úřadě vyřídí: 

záleží na Vás, koho si vyberete

buď                      Ing. Martin Bouška,    telefon 723 468 843,    e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

nebo                     Vladimír Ustohal,        telefon 603 106 542,    e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Předpokládaná cena dle sdělení projektanta: cena za projekt se bude pohybovat kolem 2000.- Kč+500.-Kč poplatek MěÚ Rosice. Cena zahrnuje projektovou dokumentaci včetně podélného řezu, zajištění vyjádření správců technické infrastruktury, vyplnění a podání žádosti na stavebním úřadu a doručení povolení a projektu zpět stavebníkovi.

2. Zhotovit přípojku kanalizace na pozemku každého vlastníka nemovitosti tak, aby mohla být do 30.6. 2019 tato nemovitost připojena a mohl tak být spuštěn zkušební provoz čistírny odpadních vod. Práce si můžete provést sami nebo využít některé ze stavebních firem. Obec pro zájemce zajistila pro Vás kontakty na stavebníky, kteří opět za úplatu provedou potřebné práce k napojení přípojky do šachty na hranici pozemku:

výběr je na Vás

buď            Vladimír Ustohal,    telefon    603 106 542,    e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo           Pavel Smutný,          telefon    724 991 406,    e-mail :   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podmínky pod body 1 a 2 je bezpodmínečně nutné splnit k datu 30.6.2019, jinak hrozí sankce za nesplnění termínu spuštění ČOV!

Doporučujeme začít s pracemi okamžitě, aby pak nedocházelo ke zbytečným prodlevám, jedná se o poměrně velké množství práce, aby mohl být uvedený termín splněn.

Pokud máte zájem, nahlašte se na obci, my Váš kontakt předáme projektantovi, stavební firmě.

II.     Co dělat s přípojkami, které není prozatím kam připojit a co s nepotřebnými septiky, jímkami...

a) Přípojky, které není kam připojit a přesto je vlastníci požadovali

Nebude-li přípojka připojena do konce roku 2020 na funkční nemovitost, MUSÍ si přípojku tento žadatel UHRADIT! - v průběhu výstavby budeme požadovat souhlas s případnou úhradou přípojky, jinak nebude vybudována. Po vybudování-rekonstrukci komunikace bude cca 10 let zakázáno stavebně zasahovat do komunikace!

b)Nepotřebné septiky a jímky po připojení nemovitosti na kanalizaci obce

Splaškové vody bude nutné napojit přímo do nové kanalizace bez předchozího shromažďování v septiku či žumpě. Septiky se musí po připojení na kanalizaci zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu.

Po připojení nemovitostí bude prováděna kontrola přímého napojení nemovitosti na kanalizaci obce a tedy i dodržení zaslepení septiků, jímek nebo jejich zasypání, kontrola využití jako retenční nádrže.

III.      Pro informaci uvádíme rozsah prací spojených s vyřízením stavebního povolení kanalizační přípojky

Jak bylo uvedeno, zajistili jsme projektanty, kteří by Vám měli vše zařídit a příp. nejasnosti vysvětlit - cenu za práce si dohodnete přímo s projektantem, taktéž příp. provedení vlastní přípojky se stavebníky uvedenými pod bodem 2.

Všeobecně platí, že povolování kanalizačních přípojek bude probíhat formou zjednodušeného územního rozhodnutí na základě žádosti každého vlastníka nemovitosti.

Při délce přípojky do 50m bude třeba vyřídit a doložit na stavební úřad:

  1. ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS - k vyzvednutí na stavebním úřadě, na webu MMR,  na našem obecním úřadě nebo webu obce. Součástí bude i návrh řešení likvidace septiku, jímky či jejich přeměna na retenční nádrž (po realizaci pak ověřitelný finální stav).
  2. DOKUMENTACE O PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZACI - jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
  3. SITUAČNÍ VÝKRES se SOUHLASY SOUSEDŮ A OSOB, která mají jiná věcná práva /osob dle § 85 odst.2 písm a), b), stavebního zákona/vyznačené rovněž v situačním výkrese. Postačí uvést datum, text "Souhlasím" a podpis.
  4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.
  5. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštního právního předpisu.
  6. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ VLASTNICKÉ PRÁVO ŽADATELE, nelze-li ověřit v KN (zpravidla lze vyčíst z KN).
  7. PLNÁ MOC pro vyřizovatele žádosti, který bude zastupovat žadatele (pravděpodobně projektant, který by měl vše vyřídit).
  8. K tomu bude nutné uhradit správní poplatek za vydání povolení (opět může vyřídit příp. projektant za žadatele).

        Pozn.: Projektant bude schopen podat podrobnější informace. SÚ Rosice vyžaduje, aby ale byly tyto žádosti předloženy ve větších balících, nikoliv jednotlivě, čili bude nutná synchronizace.

IV.      Neevidované přípojky, kabely u vašich nemovitostí nebo ve stavební části kanalizace

Další důležitou věcí jsou neevidované a nezakreslené přípojky či vedení u nemovitostí či pozemků vlastníků, které pravděpodobně především ve starší zástavbě mohou existovat a o kterých nám není nic známo. Proto upozorňujeme, že je věcí jednotlivých vlastníků nemovitostí, aby včas před zahájením prací v daném místě informovali jak stavební dozor, tak především Zhotovitele a vyznačili případné vedení u své nemovitosti, pozemku apod. Zhotovitel ani obec nemohou odpovídat za případné poškození, není-li takové vedení, přípojka atd., řádně zakresleno a vytýčeno.

V.        Skládkování zeminy a materiálu

Nyní zajišťujeme možné deponie, tj. místa, kde bude možné uložit zeminu z výkopů, která pak bude zpětně uložena do výkopu, přebytečná pak odvezena. Možná bude potřeba vícero míst a tedy i pozemků, kam tuto zeminu ukládat, proto pokud by měl někdo z vlastníků vhodný pozemek k tomuto účelu a má zájem jej za dohodnutých podmínek poskytnout, nechť zavolá na telefon starosty 724 183 466.

Stejně tak potřebujeme prostory k uskladnění materiálu.

VI.      Informovanost o stavbě, příp. dalších nejasnostech - požadavek na schůzi?

Uvedené informace by měly být pro Vás dostačující, aby vše proběhlo bez větších problémů.

Podle Vašeho ohlasu, tj. pokud po přečtení tohoto materiálu i přesto bude požadavek, uděláme informační schůzi, kde by mohl každý dostat odpovědi na případné nejasnosti - k tomu nás můžete kontaktovat osobně na úřadě, mailem, telefonicky apod. Pokud by se schůze měla uskutečnit, muselo by to být poměrně brzy, nejdéle asi do cca 5. listopadu. Pokud tomu tak bude, v předstihu několika dní budete informováni. předpokládáme, že průběžně Vám zašleme ještě písemný požadavek na Vaše potvrzení dodržení lhůty 30.6.2019.

Protože víme, že budou potíže při stavbě, které bude třeba řešit operativně, bude omezen či znemožněn krátkodobě vjezd či průjezd vozidel prováděnou stavbou, jistě i přes úklid bude pravděpodobně komunikace znečištěna, žádáme všechny spoluobčany, aby tyto potíže a omezení pochopili a snažili se je řešit s rozumem a předvídali i tato omezení, aby zbytečně nedošlo k nějakým neočekávaným problémům a aby respektovali doporučení či příkazy Zhotovitele. Stejně tak, aby při průchodu, průjezdu stavbou dbali zvýšené opatrnosti a příp. informovali řádně i své děti, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebojte se nás oslovit.

Věříme, že konečný výsledek nám všem následně po dlouhá léta vynahradí případná omezení a potíže, která mohou nyní nastat při vlastní realizaci stavby.

Za Vaši všestrannou podporu stavby Kanalizace a ČOV v naší obci Vám předem děkuji.

Kontakt na starosty: tel. 724 183 466, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracoval: Ing. Vladimír Ryšánek, 23. 10. 2018

 

Informace ze dne 11.10.2018

Dnes bylo zhotoviteli, zástupcům firmy Mertastav, předáno staveniště pro zahájení stavby kanalizace a ČOV Lesní Hluboké.

Zásadní dohodnuté body při jednání:

1. Příprava napojení nemovitostí do kanalizace - podle harmonogramu prací budování jednotlivých tras kanalizace

Protože první spuštění ČOV = zkušební provoz má být k 30.6.2019, je třeba, aby si občané dle již předjednaných přípojek v předstihu připravili na svých pozemcích přípojky kanalizace tak, aby se po přivedení přípojky ke své nemovitosti dle pokynů zhotovitele stavby napojili !

K tomu bude třeba nechat si zpracovat jednoduchý projekt (nemusí být od autorizovaného projektanta), ten pak zaslat formou "Na ohlášení" na stavební úřad při MěÚ Rosice.

2. Schůze k zodpovězení příp. otázek - TERMÍN bude upřesněn (pravděpodobně do konce října)

Na schůzce by se občané dozvěděli příp. podrobnosti o napojení svých nemovitostí, podrobnosti harmonogramu výstavby. Předcházet tomu bude vysvětlující leták připravený exstarostou obce, ne každý čte informace na webu obce.

3. Budování přípojek na pozemcích vlastníků nemovitostí

Občanům bude nabídnuta možnost provedení těchto prací za úplatu některou z firem, které budou osloveny, příp. si mohou práce provést svépomocí.

4. Kontrola napojení nemovitosti na kanalizaci

Po připojení nemovitostí na pozemek budou provedeny opakovaně kontroly, kterými bude zjišťováno, zda je nemovitost skutečně napojena na kanalizaci. Způsob kontroly bude sdělen až před vlastní kontrolou.

5. Deponie pro přechodné uložení zeminy z výkopu

Hledáme i vhodná místa pro přechodné uložení zeminy z výkopu, která bude následně vrácena do výkopu. Pokud by měl někdo zájem poskytnout vhodný pozemek pro uskladnění, nechť zavolá na náš úřad na tel. 724 183 466.

Ing. Vladimír Ryšánek, 11.10.2018

 

Info ze dne 5.10.2018

Smlouva na zhotovení kanalizace a ČOV byla podepsána 25.9. 2018, staveniště k zahájení stavby bude předáno zhotoviteli ve čtvrtek 11.10.2018.

Kompletní dokumenty vč. harmonogramu provedení naleznete zde:

 https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=429&IDZak=9414

Ing. Vladimír Ryšánek, 5.10.2018

 

Info ze dne 18.5.2018

Pro informaci, příp. poslední možnost úprav, pokud by někde byl zásadní problém, předkládám výkresy k dokumentaci pro provedení stavby (DPS) Kanalizace a ČOV Lesní HLuboké. Přepdokládáme, že do 2-3 týdnů bude DPS připravena ke schválení na SFŽP ČR, po schválení pak bude neprodleně vypsáno  výběrové řízení na zhotovitele stavby, které, neodvolá-li se žádný z uchazečů, by mohlo uzavřeno podpisem smlouvy se Zhotovitelem stavby, předpokládáme cca v  červenci.

Jsou to následující výkresy - aktuální verze ze dne 18-05-2018:

Situace - vedení kanalizace

Podélné profily kanalizace

K tomu ještě poznámka: každá nemvitost může být napojena 1 přípojkou, která se hradí z dotace, podmínkou ale je, že do konce roku 2020 musí být tato nemovitost připojena, jinak musí vlastník nemovitosti, který o přípojku žádal, tuto přípojku obci uhradit. Tzn. pokud víte, že potřebujete více přípojek, např. k dalším pozemkům na trase kanalizace, určeným k zástavbě s předpokladem napojení nemovitosti do roku 2020, pak můžete ještě nyní o přípojku požádat, ale musí být uvedená podmínka splněna, tzn. bude třeba předtím sepsat příslušnou smlouvu. Pokud chce někdo další přípojku k nemovitosti s přípojkou, musí si ji uhradit z vlastních prostředků.

 

Info ze dne 12.1.2018

Zde je původní zpráva, která již byla zpracována jako podklad k výše uvedenému - z ledna 2018:

Vážení spoluobčané, pro potvrzení navržených přípojek kanalizace vás navštíví postupně během dne v průběhu cca 2 následujících týdnů, tedy od  29.1. do 10.2.2018,  pracovníci projektové firmy. Pro ověření oprávnění budou vybaveni dokladem s potvrzením obce o návštěvě.

V následujícím textu si můžete zobrazit přehledovou trasu vedení kanalizace a umístění ČOV Lesní Hluboké:

situace C2.pdf

k tomu popis k vyplnění spolu s možností stažení souboru a vysvětlivkami níže:

umístění kanalizační přípojky

V závěru zde pod dokumenty jsou informace pro zájemce, jaké parametry by zhruba pak měla přípojka kanalizace od nemovitosti splňovat - to se bude ale konzultovat s projektanty.

Stěžejní je připojení RD na kanalizaci - bude řešeno v rámci dokumentace k provedení stavby, kdy zpracovatel s každým vlastníkem RD probere napojení RD na kanalizaci. Tyto záležitosti byly sice řešeny již při projektování stavby, nicméně nyní je možnsot ještě tyto přípojky upravit tak, aby vyhovovaly pokud možno všem.

Je však věcí vlastníků, kteří nemají možnost napojení na kanalizaci bez čerpání splašků dokanalizace od domku, aby se případně dohodli s vlastníky sousedních pozemků na provedení přípojky přes jejich pozemek, nebude-li možné jiné řešení. Budeme hledat možnosti, aby se připojení podařilo.

V současné době bude stěžejní odsouhlasit přípojky k jednotlivým nemovitostem na hlavní řád kanalizace, aby všechny nemovitosti mohly být odkanalizovány.

Ve Vaší schránce u nemovitosti byste v průběhu února měli nalézt následující dokumenty k vyplnění či jen rozmyšlení, které následně budete projednávat s projektanty.

V nejastnostech kontaktujte starosty - tel. 724183466, který se Vám bude snažit poradit.

Průvodní text s dokumentem k případnému vyplnění, odevzdání projektantům nebo na obecní úřad - jde o návrh, který budete následně projednávat s projektanty:

Kanalizace LH napojení nemovitostí

Kanalizace LH napojení nemovitostí umístění kanal. přípojky

 Technické požadavky pro návrh kanalizační přípojky:

1)Zásady pro navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek stanoví ČSN 75 6101 v pl.znění
2) Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru, kolmá na
    stoku a v celé délce stejného profilu. Min. sklon DN 200 - 10‰, DN 150 - 20‰, max. dovolený
    sklon 400‰, jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště.
3) Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být odváděny pouze vody v množství stanoveném
    ve SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.
4) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené
    kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry
    znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do
    kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.
5) Na splaškovou kanalizaci lze napojit pouze odpadní vody z kuchyňských dřezů, WC, koupelen
    a prádelen.
6) Na kanalizaci pro veřejnou potřebu NESMÍ být napojena přípojka odvodňující nemovitost přes
    funkční septik nebo zaústěn přepad ze žumpy. V případě, že byla na kanalizaci nemovitost tímto
    způsobem napojena, musí být součástí dokumentace jednoznačné vyřazení tohoto zařízení z
    provozu.
7) Na výstavbu kanalizační přípojky má být přednostně použit trubní materiál odpovídající
    materiálu stoky, na kterou je přípojka napojována. V případě použití plastových materiálů –
    PVC, PP (polypropylenové hladké, případně žebrované), musí splňovat materiál vrcholovou
    tuhost o min. SN 8.
8) Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než
    DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet.
9) Kanalizační přípojky do DN200 mohou být zaústěny do revizní šachty nebo přímo do potrubí -
     zaúsťují se do horní poloviny profilu stoky. Na stoku se napojují pod úhlem 45° výjimečně až
    90°. Směrové vedení se v místě napojení upravuje pomocí oblouků. Přípojky DN 250 a výše je
    třeba zaústit pouze do spojných šachet.
10) Vlastní připojení nově vybudované kanalizační přípojky na kanalizační stoku či předbudovanou
    část kanalizační přípojky je možné teprve po kolaudaci kanalizační stoky a na základě uzavření
    smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Vlastní napojení musí být
    písemně odsouhlaseno provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu
11) Napojování kanalizačních přípojek do nově budovaného potrubí kanalizace je nutné řešit
    pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí
    provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky.
12) Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání,
    dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod), zasahovat do
    kanalizace a způsobit provozní potíže.
13) V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzdutí
    v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí
    zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při přívalovém dešti, musí být
    vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, nebo uzávěrem.
14) Pokud je v místě napojení nemovitosti vybudována veřejná kanalizace oddílná, musí být takto
   řešeny i domovní přípojky i vnitřní kanalizace.
15) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti
   zamrznutí, např. tepelnou izolací.
16) Minimální výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. V chodníku a přidružených
   zelených pásech, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby bylo dodrženo křížení
   s ostatními inženýrskými sítěmi (voda, plyn) v souladu s ČSN 73 6005, „Prostorové uspořádání
   sítí technického vybavení“.
17) Kanalizační přípojky musí být v souběhu a při křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí.
  Jinak musí být provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné
  vody vodou odpadní.
18) Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 0,75 cm od osy na obě strany. Nesmí
  být zastavěné ani osázené stromy.
19) Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami nebo čistícími kusy. U
   splaškových kanalizačních přípojek požadujeme navrhnout revizní čistící šachtičku o
  minimálním DN300. U přípojky jednotné kanalizace je možno navrhnout pouze čistící kus.
  Doporučujeme však návrh domovní revizní šachtičky v každém případě. Revizní a čistící
  šachtička se osazuje na hranici připojované nemovitosti nebo v místě styku svodných potrubí.
20) Domovní revizní šachtička, stejně tak jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být
  příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace.
21) Likvidace vody neznečištěné – např. podzemní, pramenité, dešťové odtékající z čistých ploch,
  musí být řešena mimo jednotnou nebo splaškovou kanalizaci.
22) Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
23) Požadujeme vyřešit likvidaci vod srážkových dle §20 odst. 5 c) Vyhl. 501/2006 Sb. ve znění
   Vyhlášky č. 269/2009 a to tak, že vsakování nebo odvádění dešťových vod ze zastavěných
   ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, musí být řešeno:
   - Přednostně jejich vsakováním,
   - pokud nelze srážkové vody vsakovat, požadujeme jejich odvádění oddílnou kanalizací
     do vod povrchových a
   - není – li prokazatelně možné vsakování ani oddělené odvádění do vod povrchových,
   pak navrhnout jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
24) Vsakovací zařízení se navrhuje dle ČSN 75 90 10 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“
25) Kanalizační přípojky u průmyslových podniků a provozoven musí být vybaveny měrnou
  šachtou. Tato povinnost bude jednoznačně určena při projednávání přípojky.

TOPlist