Úřední deska

Na této úřední desce OÚ jsou občanům k dispozici aktuální informace z činnosti obce, OÚ  a dalších orgánů a organizací, jejichž dokumenty musí být touto formou zveřejněny a dále i informace, se kterými by měli být občané seznámeni.

Starší dokumenty uveřejněné na této úřední desce dohledáte v archivu jednotlivých kategorií, tzn. že se neztratily, ale můžete je dohledat. Pokud by se přesto stalo a některý dokument by chyběl, obraťte se přímo na správce webu nebo na kancelář OÚ.

Na desce jsou zveřejňovány všechny informace, které podléhlají zveřejnění, pro lepší orientaci jsou dokumenty zveřejňovány ve dvou oddílech, a to dokumenty vydané obcí v samostatné či přenesené působnosti a ostatní dokumenty přijaté od orgánů a organizací.

  • ÚŘEDNÍ DESKA OBCE Č.1 - viz níže na této stránce
  •  
  • ÚŘEDNÍ DESKA OBCE Č.2 - pokračování úřední desky v novém okně

Výpis z Usnesení ZO Lesní Hluboké

č.5/2018 a č.6/2018

 

Usnesení č. 3/Z5/2018

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje přistoupení obce Lesní Hluboké do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě 2 týdnů od jednání zastupitelstva obce.

Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z5/2018

ZO schvaluje výběr čekárny Uhlyk firmy Urbania s.r.o., Hlavní 21, 664 48 Moravany, IČ 26242826, za předběžnou cenu 135tis. Kč vč. DPH, která bude upravena (čekárna i cena) podle požadavků ZO a pověřuje starosty k dojednání změn.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z5/2018

ZO schvaluje posunutí termínu dodání nabídek na vybavení OÚ vč. PC techniky od 14.5. do 28.5.2018 do 18 hodin.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z5/2018

ZO schvaluje a pověřuje starosty zakoupením optimálního čerpadla s hlídáním výšky hladiny vody do vrtu 60 m u vodní nádrže a souvisejících doplňků k řádnému provozu tohoto zařízení.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z5/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051529/18/ORR na realizaci akce: Lesní Hluboké - vybavení budovy OÚ ve výši 250.000 Kč, z této částky je 210.000 Kč jako investiční a 40.000 Kč jako neinvestiční část dotace.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 3/Z6/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z6/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2017.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z6/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci, uzavřenou s Obcí Blatnička, v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019".

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z6/2018

ZO schvaluje postup starosty při zajišťování potřebné půjčky 11 milionů na kanalizaci a ČOV pro naši obec spolu se zastavením majetku obce v požadované výši. Přesná částka půjčky bude stanovena až po výběrovém řízení zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké. ZO po schválení DPS odborem SFŽP souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké s odpovídajícími dokumenty k výběru, mj. návrhem Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z6/2018

ZO schválilo Dodatek č. 1-2018 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci budovy OÚ, kdy po celkovém započítání méněprací/víceprací došlo k navýšení dodavatelské ceny o částku 67 518.-Kč vč. DPH.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z6/2018

ZO schválilo výsledky výběrového řízení na dodávku nábytku do budovy OÚ Lesní Hluboké na částku 369 644.-Kč bez DPH, firmu Potrusil s.r.o., Hybešova 1647, Šlapanice u Brna a smlouvu o dílo s touto firmou. Současně ZO schvaluje vypsání výzvy k dodání PC a souvisejícího kancelářského vybavení do budovy OÚ Lesní Hluboké v souladu se Směrnicí obce o veřejných zakázkách.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z6/2018

ZO schválilo v souladu s ustan. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000, o obcích, v platném znění, pro volby 5. a 6. října 2018 do ZO Lesní Hluboké pro roky 2018 - 2022 5ti členné zastupitelstvo.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z6/2018

ZO schválilo starostou předložený rozpočet a žádost o dotaci 66 tis. Kč z Jihomoravské kraje na podporu provozu obchodu s potravinami a smíšeným zbožím a souhlasí financováním obecní spoluúčasti ve stejné výši.

Hlasování č. 10: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1*

* - zdržel se starosta z důvodu vyloučení příp. střetu zájmů

TOPlist