Úřední deska

Na této úřední desce OÚ jsou občanům k dispozici aktuální informace z činnosti obce, OÚ  a dalších orgánů a organizací, jejichž dokumenty musí být touto formou zveřejněny a dále i informace, se kterými by měli být občané seznámeni.

Starší dokumenty uveřejněné na této úřední desce dohledáte v archivu jednotlivých kategorií, tzn. že se neztratily, ale můžete je dohledat. Pokud by se přesto stalo a některý dokument by chyběl, obraťte se přímo na správce webu nebo na kancelář OÚ.

Na desce jsou zveřejňovány všechny informace, které podléhlají zveřejnění, pro lepší orientaci jsou dokumenty zveřejňovány ve dvou oddílech, a to dokumenty vydané obcí v samostatné či přenesené působnosti a ostatní dokumenty přijaté od orgánů a organizací.

 • ÚŘEDNÍ DESKA OBCE Č.1 - viz níže na této stránce
 •  
 • ÚŘEDNÍ DESKA OBCE Č.2 - pokračování úřední desky v novém okně

ZÁPIS

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2017

konaného dne 13. 2. 2017 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2017 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že přítomné zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Přítomni: Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Petra Šínová, Josef Hotárek, Jiří Hotárek

Omluveni: -

Neomluveni: -

Hosté: paní Marie Zaděláková - 18:38hod.

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z2/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a p. Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z2/2017:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 4. Výsledky inventarizace za rok 2016
 5. Informativní veřejná schůze ZO 10.2.2017 v kulturním sále obce
 6. Kanalizace - žádost o dotaci
 7. Dotace provozovny 2017
 8. Pozemkové úpravy
 9. Aktuální body jednání
 10. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. VZP oznamuje provedení kontroly plateb pojistného
 2. KrÚ JMK informuje o možnosti získání krajské dotace na požární automobil
 3. MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 4. MF zasílá přihlašovací údaje obce - hazardní hry
 5. KrÚ JMK zasílá seznam stanovisek odboru správních činností
 6. MěÚ Rosice oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení - vypouštění odpadních vod do vod povrchových u RD parc.č. 484/8 a 484/10
 7. MěÚ Rosice zasílá společný souhlas - novostavba RD na poz. parc.č. 4/2 a 536/2
 8. KrÚ JMK zasílá rozhodnutí - nepovolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
 9. MěÚ Rosice zasílá opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 10. ČSÚ informuje o statistických výkazech za rok 2016
 11. ČSÚ zasílá záznam o využívání údajů z registru osob za rok 2016
 12. OGIS zasílá protokol o vytyčení hranice pozemku p.č. 36/2,536/2,43/1,st.26/1
 13. MěÚ Rosice zasílá projektovou dokumentaci - novostavba RD na poz.p.č. 4/2
 14. JMK žádá o provedení srovnání skutečného stavu herních zařízení s daty uvedenými v databázi
 15. KrÚ JMK upozorňuje na schválení zákonů o rozpočtové odpovědnosti obcí
 16. KrÚ JMK žádá o zaslání přehledu o VHP a dalších loteriích povolených obcemi na r.2016
 17. KrÚ JMK zasílá pozvánku na seminář - správní řízení ve věci rušení údaje o místu TP

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Výsledky inventarizace za rok 2016

Inventarizační komise předložila ZO inventarizační zprávu k řádné inventarizaci k 31.12.2016.

Usnesení č. 3/Z2/2017

ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2016 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Informativní veřejná schůze ZO 10.2.2017 v kulturním sále obce

V pátek 10.2. byla v našem kulturním sále veřejná informativní schůze ZO. Starosta nejprve informoval občany o aktivitách, které byly dokončeny nebo jsou plánovány, seznámil občany i s výhledem plánované činnosti na další období v souladu se zpracovaným Strategickým plánem rozvoje obce v letech 2015-2022. V diskuzi pak všichni členové odpovídali na dotazy občanů. Předpokládáme, že jsme uspokojili všechny zájemce o informace.

Bod č. 6 Kanalizace - žádost o dotaci

Starosta informoval a předložil potvrzení o předání kompletních podkladů se žádostí o dotaci z fondů EU a OPŽP na realizaci kanalizace naší obce v duchu 42. výzvy OPŽP. Informoval ZO o postupu zpracovatelské firmy, která úpravy projektu a přípravu žádosti vč. podání realizovala. Platby za tuto činnost firmy probíhají postupně, závěrečná platba proběhne až po konstatování OPŽP, že všechny podklady pro rozhodnutí o příp. dotaci jsou v pořádku. Předpokládané max. výdaje by mohly činit až 40 mil Kč, z toho cca 20 mil Kč musí zajistit obec z vlastních prostředků, přičemž o tuto částku bude žádat příp. obec, bude-li možné, formou půjčky z fondů OPŽP.

Starosta informoval dále ZO, že se pokusil, bohužel neúspěšně, dohodnout jinou formu odkanalizování obce, a to buď domovními čistírnami nebo dodatečnou filtrací k nově zbudovaným septikům, neboť se domnívá, že takto vysoká částka je neúměrná konečnému efektu a to i vzhledem ke vzniku nových technologií, které jsou ve stadiu testů a jistě nabídnou jiné možnosti mnohem levnějších variant řešení, např. řešení nanotechnologiemi. Nicméně narušit "zajeté koleje" v této oblasti je prozatím neřešitelné.

Usnesení č. 4/Z2/2017

ZO schvaluje dosavadní postup při dojednávání žádosti o dotaci z fondů EU v rámci 42.výzvy OPŽP na odkanalizování obce Lesní Hluboké v souladu s projektem kanalizace a ČOV.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Dotace provozovny 2017

ZO se zabývalo vyhodnocením fungování provozoven obce za minulý rok. V souladu se smlouvou má toto vyhodnocení proběhnout až v březnu, nicméně pro jistotu provozovatelů ZO schválilo prozatím podporu ve stejné výši jako loni, tedy 4 tis. Kč/3měsíce, přičemž po celkovém vyhodnocení, tedy v dubnu bude tuto záležitost projednávat znovu se zástupci provozovatelů a pak bude upřesněna celková podpora pro tento rok.

Usnesení č. 5/Z2/2017

ZO schvaluje pro prozatímní podporu provozu obecních provozoven částkou 4tis. Kč/3 měsíce s tím, že po projednání nákladovosti po roce provozu, tedy v dubnu, bude pak znovu jednat o letošní podpoře. Pokud nebude částka změněna dalším usnesením, zůstane v platnosti v uvedené výši i pro další období. ZO schvaluje úhradu nákupu pokladen EET pro obchod, hospodu, které zůstanou na těchto provozovnách i pro případné další provozovatele.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 Pozemkové úpravy

Na veřejné schůzi ZO byl občanům předložen návrh ZO na provedení pozemkových úprav, které jsou nedílným předpokladem pro úpravy v krajině, které by zamezily erozi půdy, splavování ornice apod., dále pak by umožnily vybudování příjezdů k pozemkům vlastníků, obnovení historických polních cest a nově i vybudování cyklostezek. Provedení těchto prací je i předpokladem pro možné čerpání dotací k provedení výše uvedených úprav. Záleží tedy na všech vlastnících pozemků, věříme, že nebudeme jediní v okrese, kde by tyto úpravy neproběhly. Většiny vlastníků se možná úpravy vůbec nedotknou, to ale stanoví až prováděcí úřad. Bude-li zájem, zorganizujeme pro vlastníky půdy speciální jednání s odborníky v oboru.

Usnesení č. 6/Z2/2017

ZO schvaluje provedení pozemkových úprav obce, podpoří-li tento projekt dostatečný počet vlastníků půdy v našem k.ú. ZO pověřuje starosty dojednáním provedení pozemk. úprav v obci.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Aktuální body jednání

1.  1. Průřez stromořadí k 9 křížům

     Starosta na veřejné schůzi informoval občany, kteří vlastní pozemky podél stromořadí u komunikace k 9 křížům s žádostí o průřez a ošetření stromů nebo o vydání souhlasu k provedení těchto prací odbornou firmou.

     Informoval občany i o záměru vykoupení pásu půdy podél tohoto stromořadí k provedení úzké víceúčelové komunikace, která by sloužila jako chodník a cyklostezka.

      2. Dotazy paní Marie Zadělákové, bytem Lesní Hluboké 18

     Zkráceně řečeno - paní Zaděláková informovala o svém postoji k zamýšlenému projektu obce na pozemkové úpravy. Vyjádřila požadavek, aby se s pozemky v jejím vlastnictví "nijak nehýbalo".

     Starosta přislíbil zajištění odborníka v této oblasti, který všem zájemcům zodpoví dotazy a vysvětlí procesní řešení pozemkových úprav. Poté paní Zaděláková opustila jednání ZO (19:13hod.)

      3. Změna schváleného rozpočtu obce na rok 2017

     Z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě dochází ke změně schváleného rozpočtu obce.

     Usnesení č. 7/Z2/2017

     ZO bere na vědomí z důvodu novely vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, změnu schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Položky 1351 a 1355 se ruší, nové položky 1381 - daň z hazardních her, 1382 - zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP, na tuto položku bude dobíhat odvod z loterií z předčíslí převodového bankovního účtu FÚ č. 3690, 1383 - zrušený odvod z VHP, na tuto položku bude dobíhat odvod z loterií z předčíslí převodového bankovního účtu FÚ č. 3682.

Bod č. 10 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

ZO Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje: Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 21:05 hodin po projednání všech bodů programu. Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 13.3.2017 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém 13.2.2017        Schválil:         Ing. Vladimír Ryšánek                     

Ověřovatelé zápisu:   Josef Hotárek      Jana Hotárková

TOPlist