Dámský spolek

Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

 

 

S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

 

 

Zpráva o činnosti kulturní komise obce Lesní Hluboké

a Spolku Hlubočanky

za rok 2012 :

 Činnost spolku

Spolek Hlubočanky se v roce 2012 pravidelně scházel za účelem organizace kulturního a společenského života v naší obci, ve spolupráci s SDH Lesní Hluboké, pod záštitou ZO Lesní hluboké. Kulturní komise má i nadále těchto šest členů :

Jana Hotárková – místostarosta obce, Petra Šínová, Marcela Zaděláková, Zdenka Ryšánková, Marie Štuchalová a Eliška Slavíková.

S potěšením můžeme konstatovat, že počet žen, které se pravidelně scházejí k tvůrčím diskusím na schůzkách Hlubočanek, se postupně rozšiřuje a že také účast na jednotlivých akcích, pořádaných naším spolkem, roste.

V průběhu roku 2012  spolek Hlubočanky uskutečnil tyto akce :

1. Tři Králové (7.1.2012)

Naše obec se opět připojila k celonárodní akci nazvané Tříkrálová sbírka, pořádané Českou katolickou charitou za podpory obecních úřadů. Dobrovolnými koledníky,  tentokrát byly paní Markéta Hotárková, Eliška Slavíková a Petra Šínová.

2. Maškarní bál pro děti (sobota 4. 2. 2012)

Odpolední akce pro rodiny s dětmi. Tentokrát na téma Piráti. Moderovala Petra Šínová, Jana Hotárková, Zdenka Ryšánková a Eliška Slavíková. Poprvé při této příležitosti také proběhlo v KS cvičení pro děti s Beátou. Účast byla ještě vyšší než loni, kapacita KS byla plná.

3. Masopust (sobota 25.2.2012)

Masopustní průvod maškar-obnovení tradice v obci. Účast byla nižší než v roce 2011, snad proto, že počasí nám opravdu nepřálo (17  masek v průvodu. Hojná však byla  účast na sousedském posezení v KS obce, k tanci a poslechu hrál pan harmonikář Mašek ze Křoví, zábava pokračovala do noci. O občerstvení se tentokrát postaral tým Azura 168.

4. Volání jara-jarní dílničky (sobota 24. 3. 2012)

Jarní dílničky v KS obce, výroba velikonočních věnců na dveře, program pro děti. Vrbové proutí pro tento účel ochotně poskytli manželé Vodičkovi a Vávrovi.

5. Hrkání (čtvrtek 5. 4.- pátek 6. 4. 2012)

Tradiční průvod dětí s dřevěnými řehtačkami, jenž mají nahradit vyzvánění zvonů-obnovení tradice v obci dle informací pamětníků, který opět vedl Ondra Blecha.

6. Čarodějnice (sobota 30. 4. 2012) 

Odpolední program pro celou rodinu, táborák, opékání špekáčků, po setmění zapálení hranice a posezení s občerstvením. Program vedly paní Markéta Hotárková, Ilona Bůžičková, Eliška Slavíková a Petra Šínová. O občerstvení pro děti  se postaraly paní Jana Hotárková a Zdenka Ryšánková. Přípravu dřeva na hranici opět zajistili členové SDH Lesní Hluboké, letos také občerstvení pro dospělé, pivo se točilo u hranice na fotbalovém hřišti.

7. Dětský den  (neděle 3. 6. 2012)

 Celodenní program u příležitosti Mezinárodního dne dětí (soutěže, přehlídka SDH a pod.) , večer táborák a opékání špekáčků. Do této akce se zapojily téměř všechny členky našeho spolku ( a také někteří členové SDH Lesní Hluboké). Také zde jsme spolupracovali s cvičitelkou Beátou a děti si pod jejím vedením hodinku pěkně zatancovaly. Tisk diplomů, kuponů na občerstvení a kartiček, do kterých děti dostávaly razítka za splněné úkoly, zajistila paní Markéta Hotárková.

8. Vzpomínání na prázdniny (neděle 23. 9. 2012)

 Odpolední  akce pro rodiny s dětmi, naučná stezka lesem, hledání pokladu, táborák.

Děti měly možnost prokázat své znalosti o lese, který obklopuje naši obec a také se něco dozvědět.

9. Drakiáda (neděle 7.10.2012)

Odpolední akce nejen pro rodiny s dětmi, pouštění draků, soutěžení o nejlepšího draka a krotitele draků, pečení brambor v popelu, aj.. Za a přípravu a údržbu ohně děkujeme panu Liborovi Hotárkovi a Františkovi Zadělákovi, za brambory na pečení panu Josefu Hotárkovi.Konečně pořádně foukalo, takže přehlídka draků byla opravdu pěkná.

10. Martinská světýlka (pátek 11. 11. 2012)

 Lampiónový průvod obcí zakončený ohňostrojem, prastarý obřad dělení ohně, hledání pokladu. Čaj pro děti zajistil nájemce sportovního areálu obce – tým Azuro 168.

11. Vánoční dílničky (středa 28. 11. 2012)

Výroba vánočních dekorací – adventních věnců – v kulturním sále obce. O občerstvení účastníků se postaraly paní Jana Hotárková a Zdenka Ryšánková, polotovary z keramické hmoty zhotovily Marcela Zaděláková a Petra Šínová, chvojí na věnce zajistil pan Josef Hotárek st..

12. Rozsvícení Vánočního stromu (neděle 2. 12. 2012)

Pomoc zastupitelstvu obce u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu, nácvik koled s dětmi a vánoční scénky s adventní tématikou s dětmi zajistily paní Ilona Bůžičková, Zdenka Ryšánková, Jana Hotárková a Petra Šínová.

13. Mikulášská nadílka (pondělí 5. 12. 2012)

Sestava mládeže z roku 2011 letos opět zdařile obešla rodiny s dětmi s mikulášskou nadílkou.

Další akce:

  1. V první půlce roku také probíhalo cvičení žen v KS obce, vzhledem k nemoci paní Ilony Bůžičkové však toto bylo v létě přerušeno a na podzim nebylo obnoveno. Také paní Jiřina Langová odmítla již pro nízkou účast ve čtvrtky předcvičovat.
  2. květnu také spolek nabídnul občanům možnost zájezdu do Českého ráje s exkursí v pivovaru Svijany.  Přestože byla cena víc než příznivá a náš spolek navíc nabídnul příspěvek ve výši 200 Kč na občana s trvalým pobytem v naší obci, tato akce se nakonec neuskutečnila z důvodu nízkého zájmu občanů, nepodařilo se nám naplnit autobus.  Což je škoda.

Jinak se vše dařilo a to především díky přístupu členek našeho spolku, které se na bázi naprosté dobrovolnosti aktivně zapojovaly do realizace našich akcí , ale i dalších obyvatel naší obce, kteří ochotně přispěli pomocí dle svých možností, čehož si nesmírně vážíme.

Koncem roku se opět uskutečnil tisk a distribuce Kalendáře kulturních akcí obce Lesní Hluboké,  na rok 2013. Opět děkujeme paní Marcele Antošové, která pracovala na jeho grafické úpravě v průběhu roku a paní Janě Hotárkové, která se postarala o tisk a distribuci kalendáře.

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky

Kulturní komise obce hospodařila v průběhu roku  s finančními prostředky uvolněnými z rozpočtu obce Lesní Hluboké na kulturní akce.

Rozpis nákladů na činnost spolku Hlubočanky :

1. Tři Králové

- touto akcí se prozatím nepojí žádné náklady.

2. Maškarní bál pro děti

Materiál na výzdobu( balonky,krepový papír,barevné lepící pásky na výrobu kulis, barevné papíry na vlajky,apod. + baterie do mikrofonu) – 714 Kč

Občerstvení pro děti formou kuponů (párek v rohlíku, pitíčko, sladkost) – 1679 Kč

ceny pro nejlepší masky (sladkosti) – 347 Kč

Celkem:2740 Kč

3. Masopust

- touto akcí nebyly spojeny žádné náklady.

4. Volání jara-jarní dílničky

Drobný materiál na výrobu – stuhy, líko, kokosová vlákna, vázací drát, tvarovací hmota na drobné ozdoby – 493 Kč

Celkem: 493 Kč

5. Hrkání

- touto akcí nebyly spojeny žádné náklady.

6. Čarodějnice   

Drobný materiál –  235 Kč

Občerstvení - špekáčky a pečivo, limonáda, vlnky – 1077 Kč

Celkem : 1312 Kč

7. Dětský den 

Drobný materiál (krepový papír, balonky, atd.) – 453 Kč

Občerstvení formou kuponů – špekáčky, pečivo  –512 Kč

Občerstvení – drobné sladkosti na jednotlivých stanovištích + limonáda  – 1618 Kč

- Celkem  2583 Kč

8. Vzpomínání na prázdniny

Občerstvení formou kuponů – špekáčky, pečivo, pitíčko – 390 Kč

- Celkem  390 Kč

9. Drakiáda

Občerstvení ( špekáčky, pečivo)390 Kč

Sladkosti pro výherce diplomů – 121 Kč

Celkem:  511 Kč

10. Martinská světýlka

Občerstvení - čaj pro děti věnoval nájemce sportovního areálu obce – tým Azuro 168.

Čokoládové mince do pokladu – 265Kč

Drobný materiál – pyrotechnika a prskavky – 334 Kč

Celkem 599 Kč

11. Vánoční dílničky

Materiál na výrobu adventních věnců – stuhy, drobné ozdoby, keramická hmota,lepidlo, drátky, apod. – 491

Celkem: 491 Kč

12. Rozsvícení Vánočního stromu

Náklady na tuto akci nejsou spojené s činností Spolku Hlubočanky.

13. Mikulášská nadílka

Náklady na tuto akci nejsou spojeny s činností Spolku Hlubočanky.

Koncem roku byl nakoupen drobný materiál pro různé příležitosti – stuhy, tvarovací rychleschnoucí hmota a barvy, celkem za 454 Kč

Celkové náklady na činnost spolku Hlubočanky v roce 2012 uvolněné z rozpočtu obce Lesní Hluboké :    9.573 Kč

 V Lesním Hlubokém dne 8. 1. 2013

Vypracovala Petra Šínová

Schválila Jana Hotárková – místostarostka obce
TOPlist