Usnesení č. 3/Z8/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 ze dne 30.7.2018, na základě kterého se příjmy zvyšují o 278.800,-- Kč, výdaje se zvyšují o 464.000,-- Kč, snížení financování o Kč 185.200,-- Kč a rozpočtové opatření č. 4/2018 ze dne 31.8.2018, na základě kterého se příjmy zvyšují o 62.300,-- Kč, výdaje se zvyšují o 11.500,-- Kč, zvýšení financování o Kč 50.800,-- Kč.
Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z8/2018
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráva České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j. KUZL 60663/2018.
Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z8/2018
ZO schvaluje postup výběru zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké", ze kterého vyšel jako vítěz firma MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří s nabídkou 38.566.994,00 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starosty dalším jednáním vedoucím k uzavření předložené smlouvy na provedení uvedené stavby.
Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z8/2018
ZO schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP obce Lesní Hluboké v období 04/2012 - 12/2017. I když se v ÚP obce následující body již objevily, je vhodné je přesto znovu zmínit:
a) omezení další zástavby pozemků v obci (obec nemá zájem o další nárůst obyvatel v obci) nad rámec, který bude naplněn kompletní zástavbou intravilánu obce
b) odhlučnění provozu D1, následně i provozu VRT, k tomu zamezení plošného kácení lesů podél D1 a trasy VRT
c) napojení cyklostezek na síť cyklostezek okolních obcí
d) zásahy v krajině pro zadržení vody v krajině (historické i nové cesty, meze, remízky, výsadba stromů, zeleň, umělé prohlubeniny v ploše...)
e) omezení velkoplošného hospodaření na pozemcích v k.ú. obce, nutnost využívání půdy k pěstování různorodých plodin, limitování lánů s jednou plodinou apod.
Hlasování č.6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0