Výpis Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Lesní Hluboké
ze dne 30.10.2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí starostou Ing.Vladimíra Ryšánka.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1
Usnesení č. 3/ZU/2018 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí místostarostou obce pana Jana Šafránka.
Hlasování: pro 4 – proti 0   – zdržel se 1
Usnesení č. 4/ZU/2018 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí předsedou finančního výboru pana Josefa Hotárka.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí předsedou kontrolního výboru paní Petru Šínovou.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí členy finančního výboru pana Františka Blechy a paní Petru Šínovou.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí členy kontrolního výboru pana Josefa Hotárka a pana Františka Blechy
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké rozhodlo o statutu výkonu funkcí členy zastupitelstva jako výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva takto:
Starosta                     v maximální výši dle platného nařízení vlády
Místostarosta              3500 Kč         
Předseda výboru         1825 Kč
Člen výboru                1825 Kč
Odměna bude poskytována od 31.10.2018.
Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení refundací mezd neuvolněným členům zastupitelstva v jejich zaměstnání, když při výkonu jejich funkcí bude nutné uvolnění z jejich pracovních poměrů, a to v souladu s platnými nařízeními pro stanovení výplaty refundace mzdy a jejich případné další výkony pro obec mimo uvedené funkční činnosti byly řešeny dle dohody odpovídajícími smlouvami k dané prováděné práci. V případě starosty je odpovědným pro schválení a podpis místostarosta obce.
Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce Ing. Vladimíra Ryšánka k provádění a schvalování rozpočtových opatření v plném rozsahu. Rozpočtová opatření budou poté na nejbližším zasedání předložena zastupitelstvu obce, které je vezme na vědomí.
Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké po projednání, schvaluje pana Ing. Vladimíra Ryšánka jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé volební období 2018–2022.
Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí zástupce obce do Dobrovolného svazku obcí Devět křížů se sídlem v Přibyslavicích v tomto složení: Ing. Vladimír Ryšánek - současný místopředseda DSO Devět křížů, Josef Hotárek - člen, František Blecha - člen.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 15/ZU/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 051529/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce: Lesní Hluboké - vybavení budovy OÚ ve výši 250.000 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 16/ZU/2018 bylo schváleno.