MěÚ Rosice a Velká Bíteš zapojeny do projektu Czech Point 

 

Městský úřad Rosice zapojen do projektu Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zkráceně tedy Czech POINT má občanům napomoct ke snadnější komunikaci se státem. Na počátku tohoto projektu je tak občanům umožněno získávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Ověřením se v tomto případě rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Tyto výstupy ze zákona provádí mimo jiné všechny obecní a městské úřady, které disponují agendou matriky. V našem správním obvodu to je mimo náš úřad ještě Obecní úřad Říčany , Zbraslav a Městský úřad Zbýšov. Od 1. ledna se tak i MěÚ Rosice zapojil do projektu Czech POINT a vydává ověřené výpisy z:
1. Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví

V tomto případě nelze zaměňovat městský úřad a jeho služby, které poskytuje prostřednictvím tohoto projektu za úřad katastrální s jeho agendou. Žadatel proto, pokud žádá o výpis z Katastru nemovitostí podle čísla listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u činžovních domů nebo garáží. V tomto případě musí pochopitelně žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě, nebo konkrétní číslo garáže. Pracovníci obsluhující terminál Cech POINTU nemají takové podmínky, aby mohli žadateli vyhledávat podrobné informace týkající se jejich pozemků, staveb či nemovitostí a ani to není myšlenkou tohoto projektu. S takovou žádostí o podrobné zjišťování se pak musí žadatel obrátit přímo na katastrální úřad.
O výpis z katastru nemovitostí lze zažádat na pracovišti odboru vnitřní správy, přízemí budovy zámku.
Vydání výpisu z katastru nemovitostí je zpoplatněno částkou 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,-Kč za každou další i započatou stránku. Tento poplatek je hrazen v hotovosti na pokladně městského úřadu.

2. Rejstříku trestů Vydávání výpisů z rejstříku trestů je od ledna 2008 novinkou na našem úřadu. Výpis z rejstříku trestů se vydává žadateli na počkání, na základě jeho žádosti. Žadatel předloží platný doklad totožnosti a podmínkou také je, že mu musí musí být přiděleno rodné číslo.
O výpis z rejstříku trestů lze zažádat na pracovišti odboru vnitřní správy, přízemí budovy zámku.
Za vydání výpisu zaplatí žadatel správní poplatek 50,-Kč a to v hotovosti na pokladně úřadu po podání žádosti.

3. Obchodního rejstříku

4. Živnostenského rejstříku
Výpisy lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je první strana výpisu zpoplatněna částkou 100,-Kč a každá další i započatá částkou 50,-Kč.
O výpis z Obchodního rejstříku a z Živnostenského rejstříku lze zažádat na pracovišti odboru živnostenského v přízemí budovy zámku.

V souvislosti s prováděním zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, odbor vniřní správy MěÚ Rosice stále mimo výše zmiňované výstupy z projektu Czech POINT vydává na žádost kopie katastrálních map, a to pro území s digitální katastrální mapou. Takto vydaná listina má charakter elektronické veřejné listiny. Správní poplatek se hradí hotově na pokladně úřadu a to ve výši 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,-Kč za každou další i započatou stránku.

Převzato z portálu MěÚ Rosice:Novinky, 16.1.2008 13:10 Městský úřad - Aktuality                                                           Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice

*** 

Městský úřad Velká Bíteš zapojen do projektu Czech POINT

Na MěÚ Velká Bíteš - odbor správní byl spuštěn Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Projekt Czech Point by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa, tak aby „obíhala data ne občan".

Czech Point je místo, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Na pracovišti Czech Point je možné žádat o výpis z následujících rejstříků:

1. Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu 50,- Kč.

2. Výpis z Obchodního rejstříku.

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku.

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

Převzato z portálu MěÚ Velká Bíteš: 12/01/2008, 09:57:26 Městský úřad - Aktuality

více informací najdete na www.czechpoint.cz


TOPlist