Usnesení č. 3/Z9/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 ze dne 13.9.2018, na základě kterého se příjmy zvyšují o 30.200,- Kč, výdaje se zvyšují o 134.100,- Kč, snížení financování o 103.900,- Kč a rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne 2.10.2018, na základě kterého se příjmy zvyšují o 260.000,-- Kč, výdaje se zvyšují o 115.700,- Kč, zvýšení financování o 144.300,- Kč.
Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
 
Usnesení č. 4/Z9/2018
ZO schvaluje podmínky poskytnutí půjčky ve výši 11 567 tis. Kč na realizaci stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké a pověřuje starosty dořešením záležitosti vč. uzavření smlouvy se SFŽP.
Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
 
Usnesení č. 5/Z9/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 3/2018 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0