Usnesení č. 3/Z10/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2019

příjmy:            41.160.100,-- Kč

výdaje:           38.139.700,-- Kč

financování:    3.020.400,-- Kč

Rozpočet je schválen jako přebytkový. Závazným ukazatelem je paragraf. .

Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z10/2018

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2020-2021. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Oproti návrhu střednědobého výhledu došlo v příjmech i výdajích v r. 2020 i v r. 2021 k navýšení o 70.000 Kč - převod do fondu obnovy vodohospodářského majetku.

Pro rok 2020 činí celkové příjmy 8.609.500 Kč, celkové výdaje 4.899.200 Kč, přebytek hospodaření ve výši 3.710.300 Kč. Pro rok 2021 činí celkové příjmy 8.247.600 Kč, celkové výdaje 7.894.400 Kč, přebytek hospodaření ve výši 353.200 Kč. Obci rozhodnutím č. 18000491 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR byla poskytnuta půjčka ve výši 11.567822,84 Kč s ročním úrokem 0,45%. Předpokládaná doba splácení 10 let tedy do r. 2028. Po podepsání smlouvy se SFŽP bude střednědobý výhled aktualizován.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/Z10/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018, na základě kterého se příjmy snižují o 21.417.000,-- Kč, výdaje se snižují o 21. 970.700,-- Kč, zvýšení financování o 553.700,-- Kč.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 6/Z10/2018

ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce na rok 2019 na pozici kronikářky obce s Petrou Šínovou, nar. 20.11.1972, bytem Lesní Hluboké č.p. 39.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z10/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu pro provozovatele obchodu LH spol., Lesní Hluboké č.p. 64, ve výši 50.115 Kč, kdy 25.035 Kč je účast obce, 11.035 Kč je hrazeno z dotace JMK a částka 14.045 Kč je určena na úhradu faktury obce Lesní Hluboké č. 20180007 - spotřeba energií (voda,plyn,elektřina) v obchodě za období leden - listopad 2018.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1

Usnesení č. 8/Z10/2018

ZO schvaluje ponížení fin. příspěvku na náklady provozovny obchodu o 14 045.-Kč, která byla již darována v rámci schválené darovací smlouvy. Ve   12-2018 bude tedy příspěvek obce 1955.-Kč. Spotřeba plynu hospody bude fakturována dle roku 2017 z důvodu umístění kanceláře OÚ v místnosti, jejíž energie spadají do nákladů hospody. Na ostatní provozovny zůstavá fin. příspěvek obce nezměněn, tj. 16 000.-Kč/provozovnu a rok.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 9/Z10/2018

ZO schvaluje výběr a cenovou nabídku firmy Alza.cz a.s., www.alza.cz, spolu se smluvním ujednáním e-shop prodeje, k realizaci dodávky PC vybavení úřadu obce za cenu 230 034.-Kč vč. DPH.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 10/Z10/2018

Zastupitelstvo obce konstatuje, že si nevyhradilo ani nevyhrazuje rozhodování o otázkách podle § 102 odst. 3 zákona o obcích v platném znění, s výjimkou konkrétních individuálních případů, které rozhodovalo, rozhoduje či rozhodovat bude.

Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 11/Z10/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Pavel Smutný, Rudka 80, 664 83 p. Domašov u Brna, k provedení díla "Realizace podloží pro čekárnu, sušák vč. souvisejících prací" za cenu 131 113.-Kč bez DPH dle cenového rozpisu prací.

Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0