Usnesení č. 3/Z1/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018 ze dne 18.12.2018, na základě kterého se příjmy snižují o 630.500,-- Kč a výdaje se snižují o 2. 862.000,-- Kč, zvýšení financování o 2.301.500,-- Kč.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z1/2019

ZO bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2019, nemá námitky.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/Z1/2019

ZO bere na vědomí střednědobý výhled dobrovolného svazku Devět křížů na r. 2020,2021, nemá námitky.

Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z1/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2018 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z1/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2018 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 8/Z1/2019

ZO odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2018.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 9/Z1/2019

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Rajhrad ve výši 5000.-Kč darovací smlouvou mezi obcí Lesní Hluboké a Oblastní charitou Rajhrad.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0