Usnesení č. 3/Z2/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 21.1.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 65.400 Kč, výdaje se zvyšují o 184.900 Kč, snížení financování o 119.500 Kč.
Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z2/2019
ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2018 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.
Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z2/2019
ZO bere na vědomí výpověď provozovatelů obecních provozoven z osobních důvodů, společnosti LH spol., k 1.5.2019. Současně schvaluje vypsání záměru na výběr zájemce o provoz všech 3 obecních provozoven za stejných podmínek jako dosud, tedy s podporou obce 48 000.-. Kč na všechny provozovny a rok. ZO vyzývá k účasti do uvedeného výběrového řízení.
Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z2/2019
ZO neschvaluje žádost vlastníků pozemku p.č. 106/9 a stavby st. 99 o odprodej části pozemku p.č.89/2 a p.č. 89/5, protože na těchto pozemcích je umístěna šachta kanalizace a vedení stoky k ČOV, které musí být bez omezení přístupné. Proto musí vlastníci pozemku p.č.106/9 posunout svůj plot dle skutečných hranic uvedeného pozemku a respektovat hranice sousedních pozemků p.č. 89/2 a p.č. 89/5.
Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z2/2019
ZO schvaluje prodej kůrovcového obecního dřeva "na stojato" za cenu od 50 do 200.-Kč/ m3 , dle terénu, po oboustranné dohodě, a to vč. kompletního vyklizení vytěženého prostrou. Upřednostněni budou zájemci o větší plochy k vytěžení dřeva. Posoudí starosta.
Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z2/2019
ZO schvaluje pro letošní rok k realizaci následující projekty:
01 - rekultivace fotbalového hřiště (předpoklad kolem 160tis. Kč vč. DPH) - hradí obec
02 - obnova dětského hřiště (cena cca 450tis. Kč, možná dotace MMR do výše70% ceny)
03 - dovybavení jednotky SDH (cena cca 200tis.Kč možná dotace JmK do výše70% ceny). Na projekty 02 a 03 schvaluje ZO podání žádosti o dotaci, k tomu i vypsání VZ v souladu se směrnicí obce.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z2/2019
ZO schvaluje podporu 2000.-Kč klubu seniorů SPCCH Velká Bíteš, IČ 69722587, kde se na aktivitách klubu podílejí 2 naši spoluobčané.
Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z2/2019
ZO schvaluje dokončovací práce na MD Lesní Hluboké, které spočívaly v instalaci stříšek nad dvěma vchody, dále montáž digestoře v kuchyni (nedokončeno) a protisněhové zábrany na střeše za celkovou cenu 37 860,90 Kč vč. DPH.
ZO souhlasí se záměrem dokončení dovybavení MD LH drobným nábytkem firmou Potrusil s.r.o. - navrhovaná cena 86 000.-Kč vč. DPH bude zpřesněna po zpřesnění prací, předpoklad kolem 110 000.-Kč vč. DPH - bude doloženo podrobným rozpisem.
Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z2/2019
ZO schvaluje úhradu splátkového kalendáře půjčky 11 mio Kč a úrokovou mírou 0,45% formou trvalého příkazu a inkasního příkazu počínaje rokem 2021 a konče rokem 2030. Splatnost půjčky je 10let se 40 splátkami. Půjčka je určena na budování kanalizace a ČOV Lesní Hluboké.
Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0