Usnesení č. 3/Z3/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/2011 ze dne 12.4.2011 dohodou ke dni 31.3.2019.
Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z3/2019
ZO schvaluje opakovaně výzvu k vypsání záměru na provoz provozoven jednomu zájemci, tzn. obchodu, hospody a stánku s travnatou plochou a nádrží Azuro, a to pouze za finanční podpory prodejny obchodu obcí ve výši 140 000.-Kč za kalendářní rok a podmínek stanovených ve smlouvě se zájemcem o provoz provozoven.
Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z3/2019
ZO schvaluje postup výběrové komise při posuzování nabídek a schvaluje jako vítěze těchto výběrových řízení takto:
01 - rekonstrukce fotbalového hřiště - firma PARK s nabídkou ve výši 166 859.-Kč vč. DPH.
02 - obnova dětského hřiště - firma Flora Servis s.r.o. s nabídkou 365 263.-Kč s DPH.
03 - dovybavení jednotky SDH - firma Požární bezpečnost s.r.o. s nabídkovou cenou 230 943.-Kč vč. DPH
ZO schvaluje podané žádosti o dotace k realizaci uvedených projektů 02+03, pro projekt 01 i smlouvu k realizaci zakázky. Smlouvy k projektům 02+03 budou vyhodnocovány po event. schválení dotací, které jsou v dané chvíli rozhodujícím činitelem pro realizaci zakázek.
Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z3/2019
Vzhledem k dodání žádosti o odprodej částí pozemků obce po termínu zveřejnění programu, přesunuje ZO tento bod programu na příští zasedání tak, aby mělo čas posoudit zamýšlený požadavek.
Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0