Leden 2019:

Máme tu nový rok 2019, ještě jednou přejeem vše nejlepší v tomto roce, ať se každému člověku dobré vůle daří.

Kanalizace pokračuje, mírně nabírá zpoždění, čemuž se nelze divit vzhledem k nepříznivému počasí, které tu panuje.

Letos jsme nijak nezajišťovali Tříkrálovou sbírku, po domluvě s panem Zdeňkem Novákem jsme podpořili akci na Zámečku, kde se představila schola, jejíž členové přednesli a zazpívali velmi pěkné pásmo říkanek a především pěkných písní, které doplnil svým vystoupením pan Zdeněk Novák ze Záměčku o své činnosti a zkušenostech s podporou pro Ukrajinské obyvatele. Doufám, že dal inspiraci i ostatním, kteří mohou svými dary přispět a pomoci tak potřebným lidem na Ukrajině. Na Zámečku se přispívalo do pokladničky na Tříkrálovou sbírku, akce se i přes propagaci akce zúčastnilo cca 15 spoluobčanů, přesto se vybral velmi slušný obnos, k tomu, nad rámec této sbírky schválilo ZO příspěvek 5000.-Kč pro Charitu Rajhrad.

V lese řádil kůrovec a tak je zničena velká část porostů, škody jdou snad do 100vek milionů Kč, jen za obec, dle odhadů LČR, bude třeba vykácet přes 300m3 dřeva. Dřeva je tak nadbytek, cena nízká, ztráty tedy budou veliké.

V kulturním sále proběhl maškarní den pro děti, návštěvnost byla velká, všichni byli spokojeni a užili si program se svými rodiči. Děkujeme všem za organizaci pěkné akce.

Únor 2019:

Jak jsme již informovali, provozovatelé obecních provozoven po uzavření roku a oznámeních o nárustu cen energií, platových poměrů v této sféře, zjišťují, že je provoz neudržitelný se stejnou podporou obce pro rok 2019 jak tomu bylo dříve a protože se šíří po obci nepravdivé informace o dosavadní podpoře obce, bohužel i od lidí, kteří měli mít potřebné informace, aby takové lži nemuseli šířit. Nicméně vzhledem k tomu a neustálým připomínkám ke způsobu provozu zařízení se rozhodli provozovatelé dát k dispozici tyto provozovny, aby měli možnost přihlásit se všichni.  Proto obec vypsala nový záměr na splnění hlavního záměru obce, a to udržet všechny provozovny "při životě" za stejných podmínek jak tomu bylo dosud.

V kulturním sále zorganizovali hasiči pod vedení starosty hasičů tradiční hasičský ples, dle sdělení byl opět úspěšný, opět plně obsazen a potěšil všechny, kteří se ho zúčastnili. Ani tradiční hudba v podání pana Kratochvíla nezklamal, takže úspěšná akce. Děkujeme všem za organizaci.

Pro rok 2019 jsme si stanovili další úkoly, a to na žádost našich fotbalistů rekultivaci fotbalového hřiště, obnovu prvků na dětském hřišti a dovybavení zásahové jednotky hasičů. Fotbalové hřiště bylo svépomocí vybudováno někdy na přelomu 60. a 70. let našimi otci, podařilo se tehdy vybudovat obstojný sportovní plácek, který jsme léta využívali. Kolem roku 2000 jsme se rozhodli provést rekultivaci hřiště svépomocí, tedy brigádnickou činností. Obec hradila pouze návoz cca 70 nákladních aut zeminy, čímž došlo k lepšímu  srovnání terénu. Toto hřiště pak sloužilo až do současné doby. Nyní bude realizována rekultivace profesionální firmou za částku cca 170tis. Kč vč. DPH. 

Pro výměnu prvků na dětském hřišti jsme se nabídkou od 6 firem oproti výchozí částce dostali na rozumnou částku 365 tis. Kč. Požádali jsme o dotaci z národní podpory MMR (ministerstvo pro místní rozvoj), rozhodnutí by mělo přijít někdy na přelomu května a června. Protože maminky měly své představy, co by mělo na hřišti pro děti být, dali jsme jim prostor a ony si samy vybraly prvky, které budou na hřiště osazeny.

Hasiči, konkrétně JSDH, jsou poměrně dobře vybaveni, zajistili jsme jim finanční podporou a organizací nový automobil, další vybavení, opravili hasičku, zateplili objekt, vystavěli místnost na úschovu oblečení, schází již jen několik věcí, které jsou ale nepostradatelné pro jednotku, aby mohla plnit úkoly operačního důstojníka. Proto jsme je podpořili, velitel hasičů, pan Josef Hotárek připravil požadavky, my jsme schválili finanční podporu za obec, vyřídili formality a požádali o dotaci, tentokrát z prostředků JmK. O dotaci by mělo být rozhodnuto v květnu. Shrneme-li to, JSDH byla za roky 2018-2019 vybavena prostředky v hodnotě  cca 1 350 000.-Kč. Toto vybavení by mělo být dostačující na řadu let. Věříme, že bude hasičům dobře sloužit, všichni se z každé akce vrátí "bez ztráty desítky" a budou nás tím také dobře reprezentovat. Přejme jim co nejméně složitých zásahů a jen šťastné návraty z každé akce.

Březen 2019:

Stavba kanalizace pokračuje, provozní problémy řešíme průběžně, každé dva týdny pak na kontrolních dnech. Již jsme na těchto jednáních i na stavbě měli kontrolu jak z Ministerstva ŽP (OPŽP), tak i z Rosic z odboru ŽP, dále i z odboru ochrany krajiny. Velkým problémem je znečištění komunikací, které se však snaží prováděcí firma řešit. Vzhledem k počasí je třeba práce přesunout na úseky, které lze za dané situace realizovat, proto dochází pak i ke změnám v harmonogramu provádění prací. Na OPŽP a SFŽP stále řešíme a dokončujeme znění smluv pro uzavření smluvního závazku na financování kanalizace a ČOV. Podpora státu je cca 24 mio Kč, obec hradí zbytek, tedy cca 14 mio Kč, k tomu se podařilo získat dotaci z JmK ve výši  cca 2 mio Kč a velmi výhodná půjčka ve výši 11 mio Kč s úrokovou mírou 0,45% p.a. Protože prozatím vše financujeme z dotace z JmK a z rozpočtu obce, je třeba finance obce dobře řídit, abychom mohli ve stavbě pokračovat a dokončit ji v termínech stanovených "státem".  Každá změna s finančním nárustem na stavbě je považována za vícepráce a tedy i zvýšené náklady na stavbu, proto se snažíme udržet i tuto negativní stránku v rozumných mezích. Ne vždy se ale dá předvídat, co nás v terénu překvapí, nejčastěji to je jiný druh-třída zemniny, která se pak obtížně těží a vyžaduje např. jinou techniku. 

Na 8. březen připadl svátek MDŽ, který byl zatracen po roce 89, pak znovu objeven, restaurován, dnes opět slaven, al ezbaven nešvarů z minulého období, což je správně. naše ženy si jsitě zaslouží dík za vše co dělají pro rodinu, v zaměstnání apod. I u nás se opět slaví za hojné účasti našich žen, a to již opakovaně. Starosta přispěl tradičním úvodním slovem, ženy dostaly od obce občerstvení a kytičku, no a pak si ženy užily připravený program, který tentokrát přinesl možnost navštívit "koutek krásy" s poradenstvím, různými ukázkami pro ženy apod., což se setkalo s nadšením a spokojeností všech zúčastněných.

Na záměr obce na provozovatele obecních provozoven za stávajících podmínek se nikdo nepřihlásil, možnost měl každý. Jak tedy dále? ZO navrhlo zvýšit dotaci na podporu provozu obchodu smíšeným zbožím, u ostatních provozoven, nerozhodne-li ZO jinak, pak pouze za podpory nevybírání nájmu za provozovny a vybavení, čímž chce obec podpořit zachování provozu všech provozoven v obci. Jako starosta se domnívám, že je velmi důležité zachovat provoz těchto provozoven, protože je to služba, která na obci musí být, jinak by to dopadlo tak jak mi psal Lukáš P., byli  bychom "obcí duchů" a to snad nechceme. Škoda jen, že to takto nechápou všichni. Konečná navrhovaná částka 140tis. Kč dotace pro každý rok provozu (lze měnit každoročně usnesením ZO), kterou zdůvodnil starosta právě poskytovanou výší dotace z prostředků JmK na provoz provozoven obchodů smíšeným zbožím pro rok 2018. Proto i obec by měla každoročně žádat dotaci na provoz obchodu i z prostředků JmK. S tímto závěrem byl vypsán nový záměr na provozovatele provozoven obce.

Česká pošta, a.s., byla ve své podstatě přivedena téměř ke krachu (za rok 2018 údajná ztráta 275 mio Kč), proto se zbavuje i vesnických pošt, kdy je nabízí obcím k provozování formou spolupráce , kterou nazývají typ "Partner". Nemyslím že je to správný krok, ale vzhledem k vývoji je to asi očekávaný krok. Proto obec Domašov pro zachování pošty pro občany převezme tuto poštu pod svou správu, nicméně o náklady na tento provoz by se ráda podělila s ostatními obcemi, které mají zájem poštu využívat.

Na Šmelcovně jsme opět přivítali jaro, účast byla veliká, snad si každý užil tento den podle svých představ.

Duben 2019:

Stavba kanalizace a ČOV pokračuje, problémy jsou stále stejné, řeší se za pochodu a myslím, že se je daří zvládat dobře. Rád bych poděkoval všem, kteří tyto obtížné podmínky na komunikacích a v okolí našich domů zvládají dobře a nekamenují mne každý den. Snad to takto vydrží.

První vlaštovka, z OPŽP jsme dostali podepsanou a schválenou smlouvu na financování kanalizace, ještě zbývá dořešení smlouvy o půjčce a můžeme zasílat faktury k proplacení.

Blíží se velký svátek, Velikonoce, všichni se na ně těšíme. Bohužel už se nepodařilo dát dohromady skupinu dětí, které by obešly obec a přiblížily nám tuto dobu zpěvem a hlavně hrkáním. V Domašově se podařilo tuto tradici zachovat, jak tomu bylo v jiných obcích, to nevím. Nicméně v pondělí byl krásný den a tak kromě očekávané "mrskačky" si to mohli všichni užít třeba odpolední návštěvou známých, píp. účastí na různých akcích okolí, návštěvou zámků či ZOO nebo jen klasickou procházkou po obci.

Na záměr výběru provozovatele na provoz obecních provozoven se dlouho nikdo nehlásil. Ano, uskutečnila se některá jednání, která ale byla podporována snahou "rozbít" nepodloženě současný stav a zájem obce, tj.  zachování provozu všech tří provozoven, z nichž za nejdůležitější považuje většna provoz obchodu smíšeným zbožím. Zastávám názor, že vše by mělo být pod jedním provozovatelem a ten ať si rozhodne, zda podnajme provozovnu někomu jinému nebo ne. Za obec poskytneme nezbytnou spoluúčast a pomoc, ale zbytek musí řešit provozovatel. O spoluúčasti rozhoduje ZO, nikoliv starosta, tak tomu vždy bylo a snad i v budoucnu bude. Naštěstí podobný názor měla většina zastupitelů, i když někteří byli nabádáni, aby hlasovali vždy proti starostově názoru. Dovolím si osobní poznámku, snad mohu - jsem na obci bezmála 28 let, nikdy jsme zde nevedli žádnou zákulisní politiku, je to novum, které zde dosud nebylo. Nejde o jiné názory, rád se s každým za sebe i obec o názor "poperu", snažím se jednat s každým, i když třeba nejsme na "stejné vlně", ale každý názor by měl být podpořen argumenty a ne, chybí-li argumenty, hledat jinou neopodstatněnou cestu řešení, která navíc není dle mého názoru v obecním zájmu, to podle mě je špatně, takovou politiku já nikdy dělat nebudu. A další věc, která mi u toho vadí, to je narůstající vulgárnost a pomluvy, které jsem už musel řešit, i když bych očekával v takovém případě zásah jiných zúčastněných osob. Nestalo se tak a to je pro mne zklamáním. Obecní zájmy zde musí převážit nad osobními zájmy a ne naopak, slušnost by měla být základním kamenem. Populismus, pomluvy, vulgárnost a další nešvary k nám do obce nepatří a myslím, že právě až na několik výjimek to všichni takto chápou také. A pokračování k našemu záměru - protože se nikdo nehlásil, na což se mě ptal i současný provozovatel, který pak téměř na poslední chvíli podal nabídku na tento záměr. A přiznám se, že jsem byl za to rád, i když jsem už připravoval jiné krizové řešení, aby provoz pokračoval dále. No a ti, kteří měli nejvíce připomínek ke všemu, kteří nám to všem mohli ukázat jak se to má dělat, ti  zůstali jen u slov "coby kdyby", stalo se tedy co jsem očekával, zůstalo u nich jen u řečí... Ale dost už s provozovnami, doufám, že staronový provozovatel zase vydrží nějakou dobu. 

Pokračujeme ve změně územního plánu obce, prozatím probíhá I. Zpráva o uplatňování ÚP obce. Následovat budou další kroky, které vyústí v aktualizovaný ÚP obce pro dalších cca 5-8 let.

Pálení čarodějnic tentokrát bylo přesunuto z hřiště ke kulturnímu sálu, protože hřiště je čerstvě oseto novou trávou, ale nebylo to na škodu, počasí nebylo nejlepší, pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení. Každý si mohl opéct špekáček, občerstvit se  a případně si to užít buď v hospodě nebo v sále. Pěkná akce se vydařila za hojné účasti dětí i dospělých při mírném ohni za silného větru, ale pod kontrolou hasičů.

Květen 2019:

Letos vyšel 1. a 8. květen na středu, všichni mohli tak užít navíc den volna a zavzpomínat na naše osvoboditele. Řada lidí to hoto času využila k návštěvě různých akcí, což tedy splnilo svůj účel.

Na obec jsme obdrželi podnikatelský záměr na přeměnu bývalého kravína na budovu pro ustájení koní. Celý záměr byl představen jen na papíře formou obrázků stáhnutých z internetu, tedy neodpovídající realitě. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s provozem kravína, pak vepřína,  ZO tuto variantu zamítl i s ohledem na to, že územním plánem je budova určena k jinému využití, tj. k bydlení nebo lehké výrobě bez zátěže okolí jakoukoliv související činností, což předkladatel projektu věděl již z dřívějšího období, kdy o tom hovořil se starostou obce.  Určitě nikdo z nás nemá nic proti koním, jsou to krásná zvířata. Zájemcům nabídl starosta jiný objekt v jiné obci, kde majitel takto připravený komplex pro chov koní prodává.

Stavba kanalizace pokračuje, skluz nabrala stavba ČOV. Obdrželi jsme  smlouvu na půjčku ze SFŽP, schválili jsme ji a konečně můžeme zaslat již uhrazené faktury z obecních peněz k proplacení na Fond.

Od 1. 5. platí nová nová nájemní smlouva na provoz obchodu, budeme uzavírat i veřejnoprávní smlouvu na dotaci  podpory provozu obchodu smíšeným zbožím, obchod smíšeným zbožím tedy běží dále, stejně tak hospoda a tak tomu bude i s požární nádrží, která byla vyčistěna a postupně bez jakýchkoliv zádrhelů napuštěna. Domnívám se, že vodu z nádrže jsme i hospodárně využili, téměř 600m3 vody bylo použito na zalévání trávníku hřiště a doplnění retenčních nádrží občanů, kterým napouštěli do různých vhodných zásobníků vodu naši hasiči.

V květnu, někdy i na konci dubna se objevují hojně chrousti na rozkvetlých stromech je slyšet jejich bzučení. Zajímavé je, že v některých lokalitách se jich objevilo tolik, že likvidovali porosty a museli být tedy hubeni, jinak by možná došlo k místní ekologické katastrofě, nás se to naštěstí netýkalo, my tady prozatím máme "hodné chrousty".

Červen 2019:

Tak jsem se trochu zapomněl, ale přičítám to kanlizaci, protože mi bere veškerý čas, omlouvám se tedy všem, kdo sem chodí a přečtou si zde něco.

Jak jsem uváděl výše, provozovatel obchodu požádal dle dohody o   dotaci 94 000.-Kč na období 1.5.-31.12.2019 (kráceno z původní schválené částky 140tis. Kč z důvodu kratšího období). K této žádosti předložil starosta ZO veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci, kde je přesně uvedeno na co lze dotaci čerpat a jakým způsobem ji musí příjemce vyúčtovat. Dotace smí být využita pouze na provoz obchodu smíšeným zbožím. A je to veškerá podpora, kterou provozovatel obdrží.

Při diskuzi o náročnosti současné práce starosty v souvislosti s budováním kanlaizace schválili zastupitelé starosty do funkce uvolněného starosty do kompletního ukončení kanalizace, což by mělo být až v roce 2022 po všech předáních, kolaudaci, vyřízení finančních a ostatních záležitostí se SFŽP (Státní Fond Životního Prostředí), tedy s ukončením mandátu starosty. Je to poprvé za celé období a domnívám se osobně, nebude-li žádná větší stavba řádově v milionech korun, není k tomu ani důvod pokračovat ve funkci jako uvolněný starosta, takže nyní to považuji za adekvátní akci za téměř 40 milionů Kč. Pro šakrohlídy asi neuškodí pohled do historie funce starosty a jeho odměn -  uvedu tedy moje dřívější finanční zařazení:  2000-2008 moje měsíční odměna 500.-Kč, 2008-2012 moje měsíční odměna 1000.-Kč, pak jsem skončil a myslel jsem, že už se nevrátím do této funkce, na požadavky jsem v roce 2006-2010 dělal místostarosty panu Lupínkovi, měsíční odměnu si nepamatuji, myslím, že byla kolem 2000.-Kč. No a pak  2010-2014 ve funkci neuvolněného starosty myslím že to bylo kolem 9 000.-Kč, 2014-2018 to bylo kolem 16 tis. Kč měsíčně (minimální tabulková částka byla kolem 14 500.-Kč/měsíc) , 2018-2022 kolem 18tis. Kč a nyní tedy od července jako uvolněný starosta kolem 28 tis. Kč/měsíc. Domnívám se, že by to všichni měli vědět, nikdy jsem se za to nestyděl (za odhady se omlouvám, ale myslím, že se příliš nepletu).

Ale k dalším věcem.

Postihla nás kůrovcová kalamita, není kdo by těžil, není kdo by kupoval, je to problém. Ale musí se řešit. Takže kácíme dle možností a jsme rádi, když někdo dřevo koupí, nepokryjeme ani náklady. 

A i při této velké stavbě kanalizace díky dotaci žádáme o dovybavení SDH Lesní Hluboké, čímž by naši hasiči na dlouhou dobu měli být nasyceni, protože budou vybaveni na velmi slušné úrovni, rekonstrukci fotbalového hřiště končí, doplňujeme již jen vybavení, tzn. nové branky, lavičky. Dětské hřiště bude taktéž zcela nové, ale na výseldek si musíme počkat do září. Tentokrát vše proběhlo v režii našich žen, ketré si samy mohly vybrat a rozložit prvky na dětském hřišti z akátového dřeva.

Provozovatelé zahájili provoz  na Azuru koncem června, vše se podařilo bez větších obtíží. 

Děti se připravují na prázdniny a bude-li teplo, pak je na co se těšit.

 

Červenec  a srpen 2019:

Prázdniny jsou zde. Snad se všem vydaří i dovolené.

S kanalizací pokračujeme poměrně dobře, pouze s ČOV jsou problémy, odstraňování závad trvá delší dobu než bychom potřebovali, ale věříme v konečný úspěch. Je třeba poděkovat všem, kteří snášejí problémy, které tato stavby přináší.

S postupem kanalizace se domloiuváme na opravy i souvisejícch staveb. K tomu patří především komunikace, chodníky atd. vše je o penězích a tak vypadají i jednání.

Na Azuru  dobudujeme vrt studny, aby mohl být tento zdroj adekvátně využit pro doplňování vody v nádrži.

Azuro běží, v teplých dnech se zde rekreuje přes 300 návštěvníků denně.

Vodné musíme zdražit. Správně by mělo být 30.-Kč/m3, nicméně se musíme z důvodu sociálního smíru držet nastavené ceny v Přibylsavicích, a to je 24.-Kč/m3, ztzn. že obec dotuje vodu 6.-Kč/m3. Do budoucna to bude ale neudržitelný stav, dohodli jsme se, že se bude řešit až v osuvislosti se stočným po ukončení kanalizace.

Na ČOV je stále skluz, proto se dmlouváme na posunutí termínu zkušebního provozu. Zhotovitel avizuje ztížené práce vlivem hoších tříd zemin, které vyžadují jinou techniku pro takové práce, tř. zeminy se zde údajně pohybuje kolem čísla 6. 

Daří se nám opravit i chodníky, vč. dalších, které tak zajistí nový chodník od otočky autobusů až pod kulturní dům. Přes všechny potíže, které zde nechci rozvádět,  se domnívám, že všichni tuto stavbu  s odstupem času ocení. Jen snad jednu poznámku. Z některých našich spoluobčanů je mi smutno.

Na ZO jsme se rozhodli opakovaně o obnově některých historických cest, a to především z důvodu zadržení vody v krajině a zamezení vzniku eroze na pozemcích.

 

Září 2019:

Stále řešíme kanalizaci a veškeré dění se točí kolem ní. jedná se především o vícepráce, které je třeba dohodnout, odsouhlasit a provést. A to je jako vždy při financování, jablko sváru. Ale snad na konci dospějeme k uspokojivému cíli pro všechny. Bohužel musíme řešit s pomocí právníků, protože to tato jednání vyžadují. A není to vskutku jednoduché, jednání jsou někdy skutečně velmi bouřlivá, ale tak to prostě bývá.

Stejné je to s problémy a požadavky, kterými nás zásobují občané v osuvislosti s budováním kanaliace. Řešíme také různá neopodstatněná udání, kterými se někteří jen tak asi baví, někdy vyslechneme i pomluvy, ale i to k životu a takovým stavbám patří. No a jsme v Česku, takže "úspěch se neodpouští". legrační jsou někdy diskuze či pokřiky s řidiči autobudsů, kteří sem zajíždí. Myslím, že mají štěstí, že je málo lidí, už by tu nejezdili, ale co se dá dělat, jak nám bylo sděleno, "nejsou lidi". Zajímaly by mě ale jejiich psychologické testy pro tuto profesi. Ani mi nevadí, že musím třeba měřit průměr volné plochy k otočení autobusů, posílat fotodokumentaci, když sem nechtějí zajíždět. Pokud to naplní jejich pocit důležitosti, rád to udělám.

Opět se dohoduje prodlužení zahájení zkušebního provozu ČOV, a to se souhlasem odboru ŽP při MěÚ Rosice.

Starostovi se podařilo "za 5 min. 12" sehnat peníze na kompletní pokrytí krajské komunikace asflatem od otočky autobusů po kulturní dům, takže budeme mít už nyní tuto část komunikace kompletní. Sluší se poděkovat SÚS Brno-venkov za vstřícnost a pomoc. Původně nešlo za žádných okolností a světe div se, sejdou-li se lidé, kteří si "padnou" a argumenty přesvědčí, pak jde udělat hodně. Těm, kde tyto peníze možná budou trochu scházet, nevím, těm se touto cestou omlouvám.

Říjen + listopad 2019:

Obnovili jsem novými prvky dětské hřiště. Tentokrát si prvky vybraly samy maminky, dali jsme jim volný prostor, jak ho využily, to můžete posoudit sami. Bohužel při kontrole, před převzetím díla, jsem zjistil řadu nedostaků, na zákaldě kterých jsem odmítl hřiště převzít s tím, že dáme firmě možnsot do 31.3.2020 napravit. Souhlasili. Takže vyčkáme.

Další práce vyžaduje i fotbalové hřiště, je třeba zničit plevel, pohnojit hřiště nějakým vhodným práškem a na jaře pak provést klasické práce s trávníkem. Ano, původně jsme se domnívali, že tyto práce provedou již naši "fotbalisté", mýlili jsme se, proto jsme se domluvili s původní prováděcí firmou na těchto pracech, bude to tza 22 tis. Kč bez DPH.

Kanalizace, myšleno vlastní potrubí + ČOV a přečerpávací stanice, jsou téměř dokončeny a připravujeme se na zkušební provoz. Další dokončovací práce budou pokračovat. Je ale stále řada problémů, které je třeba řešit, že nejsou tatop jednání jednoduchá, o tom svědčí i jednání 3 účastníků, tedy obce, TDI a zhotovitele se svými právníky. Snad jednou napíši k tomu více, nyní by to nebylo asi vhodné, ničemu by to nepomohlo. Nejen v současné chvíli, ale stáel, jsou předmětem sváru různé vícepráce, méněpráce, práce, které zatím nemáme kam zařadit apod. Skutečně to není jednoduché. Naší snahou, coby investora, je dokončit stavbu v takovém provedení, která by pak bezproblémově sloužila desítky let. Bohužel není to vždy tak jak bych očekával, tzn. že bude vše na úrovni dnešní doby. Odpovědi typu "tak se to dělá všude", mě neuspokojují, zvláště když vím, že je řada věcí, které se dají hned zlepšit, hlavně na ČOV, ale nejen tam. Z togo vyplývyjí také někdy nová usnesení, které pozměňují již přijatá usnesení, protože se často objeví nové věci, které prostě nemohu tak jak jsou předloženy, podepsat. Ale beru to opět jako obchodní vztah, tzn. na jedné straně zájem všech dodat svoje služby, technologii a za to obdržet peníze a na druhé straně obec, která musí všechny kroky po dobu 10ti let pak "držet u sebe" a při případných kontrolách je pak předložit kontrolním orgánům, které by měly vždy konsatovat správný postup obce při budování tohoto díla, zjednodušeně řečeno. někdy musíme využi¨ít i nestandardních, přesto povolených  výjimek, abychom mohli efektivně a optimálně realizovat práce nad rámec dohodnutých prací.

K tomu přistupují problémy s komunikacemi, které musíme neustále řešit, snažíme se i v nepříznivé počasí provést na zimu takové opravy, aby přes zimu bylo sjízdné a na jaře se musí udělat problémové úseky znovu. Komunikace budou vlivem sedání klesat, proto není možné provést ihned definitivní povrchy. A nelze propadům či sedání komunikací předejít.

Kanalizace je prostě stavba, která se už opakovat asi nebude, určitě ne v nejbližších 70-100 letech. 

Připravujeme se na  zahájení zkušebního provozu ČOV, ketrý musí prokázat po roce provozu, že kanalizace a ČOV splňuje všechny parametry, které nám byly stanoveny. nebude-li tak, pak se může stát, že obec bude muset peníze státu vrátit.

Navíc se přidává i komplikace na prosinec, kdy proběhnou předčasné volby v naší obci. Za celou dobu služby pro obec a její občany jsem s něčím podobným ani v náznaku nesetkal. Myslím, že je to celé nešťastné, ale beru to jako výzvu, ketrých jsem už zažil v životě řadu a nikdy jsem se z toho "nesložil" a nepodlehnu ani nyní. Záleží jen a jen na lidech této obce co a koho budou chtít v ZO. Nabídl jsem zbývajícím členůmbay si našli k sobě jiné spoluobčany, že už u toho nemusím být, požádali mě po několika dnech, abych s nimi pokračoval. K nám, dejme tomu těm zkušenějším, jsme přibrali i nové tváře, kteří prací pro obec prokázali zájem pro obec pracovat.

Prosinec 2019: 

30. listopadu jsem přivítali Advent u kulturního domu, přišlo nás tam poměrně dost, věřímk, že si to všichni užili. Počasí tomu sice nenapovídá, le je to tak, Vánoce se blíží.

9.12. byla poslední schůze ZO ve složení 4 členů, kdy jsme se loučili s dlouholetou členkou ZO, ale i kronikářkou, kulturní pracovnicí apod. především ale s dobrým člověkem. Ano, s Petrou Šínovou, která pravdpěoodbně opustí naši obec a bude působit jinde. Za sebe a snad i za vás vššchny jí muho poděkovat za vše co pro obec, a tedy nás všechny, udělala. Bude nám chybět. na druhé straně jí přejem v dalším životě hodně úspěchů, štěstí a radosti ze života. Snad ji i nadále bude těšit práce s jejími "kamínky", kterým se stále věnuje.

"Kluci" už nechtějí provozovat žádnou z provozoven obce, rádi by, aby pokračoval zase někdo jiný, a to alespoň tak dlouho jako oni. těch, kteří vědí jak by to vše mělo fungovat, takových tu několik máme. No, uvidíme.

Současným provozovatelům a všem bych rád poděkoval za službu občanůlm naší obce, domnívám se, že udělali pro obec mnohem více než si někteří lidé připouští. Kdo zkusil, ten ví.

Zkušební provoz kanalzace a ČOV byl zahájen, ladíme provz, postupně odstraňujeme problémy, vylepšujeme technologii a čekáme na leden na odběr prvních vzorků pro cca 176 napojených obyvatel (zbytek do 31.3.2020) a pak se uvidí.

Probrali jsme opět stálá témata, vše běží ve stejných kolejích, řešíme a snad i dořešíme

Je po předčasných volbách:

PredcasneVolbyLH2019

a k tomu komentář ČSÚ - v naší obci nejmenší zájem o volby:

CSU PreedcasneVolby2019

Máme po předčasných volbách a můžeme sestavit nové ZO. Jak se dalo předpokládat, nebyl to útok na volební urnu, nicméně cca 32% občanů potřebovalo vyjádřit svůj hlas ke vzniklé situaci a tak přišlo volit. Za sebe mohu sdělit, ač by to tak nemělo být, ale bylo, že jsme se domluvili doma, že nikdo z nás nepůjde volit. Důvodů bylo více a byly jasné a každý si je asi domyslí. Kdybych skončil na posledním místě, určitě bych už v novém ZO nekandidoval na pozici starosty. Ale ta situace i přes uvedené okolnosti nenastaly, takže vyčkejme na ustavující zasedání.

Začínáme s 2 novými tvářemi, jejichž povahy znám a věřím, ať to dopadne jakkoliv, že to co chceme udělat, že společně do konce volebního období zvládneme.

Pěkné prožití Vánoc všem, zdraví a štěstí do nového roku 2020 přeje jménem končícícho a nově nastupujícího celého zastupitelstva starosta.

Leden 2020:

Tak je tu nový rok 2020.

Sestavili jsme zastupitelstvo. Potěšilo mě, že jsem dostal opět důvěru a že jste i mladé členy ZO přijali. Jak budou pracovat, to ukáže čas.

Za sebe i celé ZO mohu pouze sdělit, že opět budeme pracovat ve službě pro obec a vás všechny a dokončíme v tomto volebním období to co jsem před volabmi slíbili a dali i "na papír". Ten viděli prozatím možná jen ti, kteří nás podpořili coby kandidující členy do nového ZO.

Tyto projekty jsme zopakovali i na 1. zasedání našeho nového ZO.

Začínáme nebo, lépe řečeno, pokračujeme dále.

Únor  - březen 2020:

Objevilo se cosi nezvyklého, co jsme asi dlouho nezažili a snad ani v té nejhorší variantě nezažijeme. Tím je novám nemoc zvaný COVID-19 neboli koronavirus. Objevil se během prosince v Číně, v oblasti Wuchan s téměř 11 mio obyvateli. Nepředvídatelný virus bez protiléku se šíří neuvěřitelně rychle, postihuje především plíce, pak následně ostatní orgány, kdy pak lidé rychle umírají. A asi ho všechny státy podcenily. Počáteční čísla jsou neúprosná. V řadě dnů 100ky až tisíce nakažených s poměrně vysokou, prozatím cca 5-7% úmrtností, která se ale bude určitě vyvíjet. Proto v Číně i ostatních zemích v Asii zavedli karanténu, a to i velkých měst, právě třeba Wuchanu. Vyčkáme na další vývoj.

Opět tedy domů. Trápí nás nutnost sehnání nového nájemce provozoven obce, a to především obchodu smíšeným zbožím, který je klíčový pro nás a naše občany. Nějakou formu najdeme, jde jen o to, aby to byla optimální varianta, podaří-li se. K tomu jsme schválili opět na podporu provozu dar provozovatelům obchodu ve výši 140 tis. Kč (předpoklad je 50% obec, 50% KÚ JmK), jehož výši můžeme upravovat podle potřeby a změn cen vstupních prvků do provozu obchodu. K tomu jsme o max. možnou částku tedy požádali v rámci dotací KÚ JmK, tj. o 70 tis. Kč/rok.

Odchodem paní Petry Šínové z kulturní fronty naší obce se otevírá možnost pro další zájemce, kteří by chtěli pokračovat v jejích úspěšných šlépějích. K tomu jsme se sešli s našimi maminkami, které projevily zájem pokračovat dále, jde pouze o formu, na jaké bude spolupracovat. Chce to čas, nové názory pak vyhodnotíme a určitě něco pozitivního vznikne.

ženy projevily zájem o organizaci Dne Země, kdy probíhá akce "Ukliďme Česko". I když máme vcelku uklizeno, přesto jsme se rozhodli akci podpořit.

Dále nás trápí postupující brouk v lesích a postupná likvidace především smrkových porostů. Musíme se s tím nějak "poprat".

ČOV prozatím funguje, odběry vzorků vykazují dobrou funkci vč. odbourávání fosforu. Chybí pouze doplnění napojení zbývajících obyvatel, abychom ČOV zatížili plně. To by mělo nastat k 1.4.2020.

V březnu měla být další schůze ZO, kterou jsme ale přesunuli vzhledem k novému vývoji s koronavirem. Co se stalo? Jak se očekávalo, objevily se první nemocní i v Evropě, a to jako v první zemi EU, v Itálii. Nikdo a nic nebylo na takový vývoj připraveno. Obrovský nárust nemocných, nedostatek personálu, lůžek, ochranných pomůcek, žádný lék...Pouze pomáhá karanténa a na tu bohužel zpočátku Italové neslyšeli,. A nejen oni. I přes výzvy našich odborníků naši lidé cestovali do možných koronavirových oblastí a přivážejí nemoc i k nám. Byl vyhlášen stav nouze, lidé nesmí bez roušek ven. Obydlí může opustit pouze osoba k obstarání nákupu, léčiv apod. Chybí testovací prostředky, nemoc se rychle šiří. Naštěstí vláda a odborníci nezaspali zcela a okamžitě vyhlásili ke stavu nouze karanténu, kterou postupně rozšířili tak, že nyní musíme být doma. Ale tak to musí být, máme-li pomoci kontrole nad touto nemocí. Podle mého názoru, i přes některé chyby, se ustavený krizový štáb chová odpovědně a jeho kroky dávají smysl. Jsou uzavřeny i hranice, naši lidé na dovolených v zahraničí mají problém dostat se domů. Někteří lidé ignorují nařízení, snaží se ej obcházet. Naštěstí naprostá většina respektuje všechna nařízení a příkazy, takže k dnešnímu dni 22.3.2020 máme "pouze" 15584 lidí otestovaných, z toho 1047 nakažených  a 6 vyléčených a naštěstí prozatím žádného mrtvého vlivem koronaviru. Je to boj. Chybí sice roušky, pro zdravotní personál, policii, hasiče, zubaře aj. zdravotní ochranné pomůcky. Ale to by nebyli naši lidé, aby si nějak neporadili. Došlo k semknutí národa, kdo umí a může, šije roušky pro sebe i druhé, rázem vše jde. Nejsme tak špatní jak se někdy uvádí. Třeba v Německu roušky odmítli lidé šít a našim lidem, kteří je nosí i tam, když tam pracují, se smějí. Jiná země, jiný mrav. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dále. Jedno je podle mě ale jisté. Je to jakési memento, které by nám všem mělo napovědět, že je třeba něco změnit, jak u nás samých, tak i ve státě, v Evropě a  i na celém světě. Jen tak budeme schopni čelit dalším výzvám, které k nám v budoucnu neočekávaně přijdou, abychom přežili. Problémy vidíme všude kolem sebe, zejména směrem od nás na západ. Jsem zastánce Evropské unie, ale v té původní formě jak bylo původně zamýšleno a nám i prezentováno, tj. pouze volný pohyb lidí, kapitálu a zboží s přísnou ochranou hranice kolem ní. Nikoliv jak funguje nyní a jak se snaží nám všem všechno vnucovat. Její neschopnost jsme mohli vidět zvláště nyní, kdy téměř po měsíci začíná zjišťovat co že to tu vlastně v té Evropě děje. Jediné, na co se zmohla, byl protest proti uzavírání hranic jednotlivými státy… Co k tomu dodat. Ono z těch kanceláří v Bruselu to vypadá pravděpodobně úplně vše jinak. Žádné národní státy, spolupráce, soudržitelnost, pomoc jeden druhému…… no a pak přijde koronavirus a co že se to děje? Každý stát si hledí svého, stará se o sebe. Zabaví třeba i materiál pro jiný stát, nepustí ze svého státu ani jednu nedostatkovou pomůcku pro lékaře v jiné zemi, protože je chce pro své. Ano, pochopitelné. Ale plyne z toho snad i ponaučení pro nás a snad to tedy všichni pochopí, že je třeba vše nastavit tak, aby každý stát byl třeba být soběstačný v mnoha ohledech a odvětvích. Snad na to přijdou i ti povolaní, jejichž náplní tyto věci jsou.

Je na místě v této době poděkovat všem, kteří jakkoliv nezištně pomáhají všem, kdo pomoc potřebují. Těší mě, že se to podařilo v nějaké míře i v naší obci, rád bych všem těmto lidem poděkoval. Za všechny bych rád poděkoval paní Tereze Motykové, která neváhala a jako člověk „od fochu“ okamžitě sama začala šít roušky pro ostatní. Přidali se i jiné ženy, nechci někoho jmenovitě vynechat, o všech nevím, proto takto. Všem těmto lidem za nás všechny děkuji. A pokud se podaří nemoc u nás zvládat, pomozne i my jiným zemím, kde je situace neudržitelná. Snad se to podaří.

Situace z dnešního dne, tj. 22.3.2020, můžete vidět zde.

 Snad budou další zprávy pozitivnější než ty současné. Pokud budeme i my dodržovat všechna opatření, máme šanci to společně zvládnout. Přeji nám všem, aby tomu tak bylo.

Duben - srpen 2020:

Koronavirus řádí, někde to vypadá, jakoby tam ani život neexistoval. Všichni mají obavy. Samozřejmě se najdou opět tací, kteří ví vše lépe, ale tak to prostě bývá. Pak jsou ale první, kteří křičí, že se o ně stát nepostaral a že bylo vše špatně.

Kanalizace běží, zkušební provoz na ČOV taktéž, řešíme ale spoustu problémů, nicméně jen po telefonech a počítačích, nikdo nikam nejezdí, nikdo se nechce nakazit. Je to mimořádná situace.

I vzhledem k situaci se současný provbozovatel obchodu a hospdoy rozhodl pokračovat v provozování obchodu a do otevření Azura, bude-li tak, i hospody. Obchod je velké plus pro všechny, prootže nemusí lidé nikam jezdit. Děkuji tedy provozovatelům za vstřícnost.

Rozhodli jsem se na zákaldě poptávky maminek vybudovat v naší obci mateřskou školu. Z demografického vývoje, předpokladů, nám vychází zajištění obsazenosti dětmi až do roku 2030, připočteme-li k tomu zájem z okolních obcí, kde je také nedostatek míst ve školkáchh, může tu školka vydržet a oživit život v obci delší dobu. 

Rozhodli jsme se obnovit některé historické cesty v obci. Při diskuzi s předsedou družstva, které  má v probnájmu většinu zdejší orné půdy, jmse znovu otevřeli potřebu pozemkových úprav v obci, které nejsou někteří naši rádoby velkofarmáři nakloněni. Žes připraví obec o spoustu peněz, které by byly využity na zbudování všech polních cest, všech přístupů k pozemkům, to je jedna věc, ale je zcela nepochopitelné, že hlavním sděleným důvodem je nevyrovnání se s možností získání části jejich pozemků jiným vlastníkem při těchto úpravách. Je pravdou, že bychom mohli provést tyto úpravy i bez jejich vyjádření, ale otázkou je, proč to dělat... A to právě zmíněný předseda družstva také nechápal, ale to je skutečnost, i po mé druhé interpelaci mi bylo zástupcem sděleno, že s tím nesouhlasí. 

V lesích stále bojujeme s kůrovcem, pomalu se daří vytěžit všechny nemocné stromy, nicméně kůrovec pokračuje v útoku. Neodpustím si poznámku, že za celou tuto kalamitu může počínaje vládou celý sbor lesních odborníků, kteří tento stav způsobili svou nečinností a špatnými rozhodnutími a měli by být "hnáni" k zodpovědnosti, ale protože u nás nic takového neexistuje, nic se z nich nikomu nestane a ve svých funkcích zůstanou, možná i povýší a  nám nyní budou rozdávat moudrosti, jak bychom měli vše řešit. Tak to tu prostě funguje.

Červenec je začátkem prázdnin, které ale mají letos příchuť koronaviru, který nám diktuje co můžeme, kam můžeme. Takže nejlépe je zůstat doma. Co je ale krásné, to vidíte třeba na obloze, minimum letadel, zlepšení ovzduší, např. v Benátkách čistší moře, kde se objevily po desítkách let i delfíni. No, nevím, zda autoři Covidu to takto mysleli, nebo tedy ten "netopýre".

Azuro jsem otevřeli, je ale kupodivu letos dost deštivo, což je na jednu stranu dobře, doplní se zásoby pitné podzemní vody, na druhou stranu to ale na koupání příliš není, takže sezóna asi nebude nic moc.

Blíží se tradiční Svatoannenská pouť 26.7. Využijeme tento sváteční den k vysvěcení křížů, a to 9+1 kříže, kde ten desátý bude do obce k otočce, kde bude příležitostně vyměněn také. Událost byla tak zmedializována, že se tu štáby střídají jak o kdyby se tu něco velmi závažného událo, dokonce jsme vysílali i v přímém přenosu, což je tedy už co říct.

Posuďte sami třeba tento komiks k uvedené události.

V tomto roce jsme prováděli povinné vyhodnocení platného územního plánu. Říká se tomu Návrh změny č. 1 ÚP obce Lesní Hluboké a spočívá ve vyhodnocení splněných bodů v platném ÚP, zapracování změn, které vzniklly v průběhu doby (zásadní u nás to byl přesun trati vyrosokorychlostního vlaku ze severu na jih D1 - to myslím docení až další generace) a aktualizace nesplněných bodů a event. přidání nových aktivit na cca 4 roky, kdy by mělo pak proběhnout nové vyhodnocení. K tomu byla vybrána firma, která vše zpracovala, na veřejném jednání pak byly všechny změny vysvětleny a každý mohl vznést svoje připomínky. Ponechám nyní stranou jednotlivé připomínky, kdy některé nesměřovaly k meritu věci, ale k osobnímu napadání mě jako starosty, což mi problémy nedělalo,vadilo mi pouze, že do toho zatahovali i další, kteří s tímto nemají nic společného. Spíše to vypovídá o lidech, kteří se takto chovali. Je mi jich líto, víc se asi k nim nedá říct a protože je znám, ani mě to nijak zvlášť nepřekvapuje. A myslím, že ani po vysvětlení jejich údajně problematických bodů zástupci urbanistické firmy to řada z nich nepochopila. Vyšel z toho ale pro mě, a to nejen pro mě jak se mnou někteří lidé hovořili, i jeden závažný poznatek, a to, že to není o tom, co říkají, tj. "že jim jde o ornou půdu", není to pravda, jde totiž pouze o jediné, a to jak tu půdu zpeněžit ve formě stavebních pozemků. Zda tam bude po těch různých velkopošných hospodařeních ornice nebo písek, to je jim fuk, protože jinak by konali úplně jinak. Jejich zájem je sice legitimní, ale musí počítat se zájmy obce, kterými prozatím není bezbřehé rozšiřování obce a zabírání orné půdy jen proto, že to tito lidé chtějí. Naše současné ZO má jiné plány - zadržet vodu v krajině, remízky, keře, meze apod. To tyto lidi bohužel nezajímá. Co bude v budoucnu, to bude záležet na tom, kterým směrem se obec vydá a kdo a jak bude hájit zájmy obce nebo svoje-jejich zájmy, tj. kdo bude právě na úřadě sedět jako starosta a jaké tam bude zastupitelstvo. Bude to tedy záležet na voličích, to je třeba si uvědomit. Já si nedělám iluze, ale rád bych se mýlil.

Po odchodu paní Petry Šínové se chopila Hlubočanek paní ing. Dohnalová, která bude organizovat aktivity pod Hlubočankami. Jejich první akcí bylo rozloučení s prázdninami, jakýsi opožděný Den dětí, kdy spolu s hasiči pod záštitou obce proběhla řada soutěží na Azuru, spousta zábavy pro děti, byly tu k projížďce koně, pak ukázky Policie ČR, hasičů, skákací hrad, občerstvení atd. Byl to vydařený den, za který všem děkuji.

Touto akcí se uzavřela i sezóna na Azuru, která dopadla tak jak se dařilo s počasím, tedy střídavě slunečno a oblačno.

Počasí dobré na vláhu, proto zase stížnosti, že moc prší, ale tak to prostě je. Líbí se mi nedávný skorovtip, kdyz mi paní říká: "už by mohly začít růst nějaké hříbky, stále nic neroste, až začnou růst, chtělo by to jít honem do lesa, no ale kam, když tady žádné vlastně už nejsou!" Ale buďme optimisty, věřím, že možná bude les vypadat trochu jinak, ale i ty smrky a jedle si tu své místo najdou, takže to nevidím až tak černě.

Ve světě to není také jednoduché, nyní se bouří lidé v Bělorusku, zda se tam podaří "vyvézt demokracii", tak jak to bylo neúspěšně jinde nebo si lidé rozhodnou sami ve svobodných volbácch, to ukáže čas. Přejme jim, aby si skutečně svobodně mohli vybrat bez zásahu zvenčí své předstacvitele, které si přejí. 

U nás se zase zvyšují čísla s počtem nakažených koronavirem, co tato doba přinese to nevíme. Polovina lidí nadává, že se musí nosit roušky, druhá polovina zase nadává, že ta první polovina je nenosí, je to vskutku těžké. A proto je to takové jak to tu vypadá. Máme se všichni moc dobře, nevážíme si toho a asi i proto už nerespektujeme téměř nic, ...ale opět nelze paušalizovat. Peníze postupně vítězí nad morálkou i právem, malé skupiny "mocných" se snaží diktovat svou vůli ostatním, politika je někdy vytvářena lidmi, kteří se domnívají, že ví vše, přičemž neví téměř nic. Nejsou ale všichni stejní, naštěstí je většina těch rozumných, kteří přemýšlí a ví. Je to ale taková zvláštní doba. Co nám přinese, to ukáže čas. 

Je září, děti začaly chodit do školy, ráno je tma, čas pokročil, za chvíli se zase přehoupne "zimní čas", možná ještě letos a příští rok a pak už ne, nevíme. Ale i tak ten rok velmi rychle ubíhá. Važme si jeden druhého, važme si každého dne, važme si všeho, co nás obohatí. A nenechejme se zviklat hlupáky, kterým by udělalo radost, že se netěšíme.

Září - prosinec 2020:

Počasí je střídavě oblačné, ale není to tak zlé. Byla vcelku velmi dobrá úroda, především snad zásoby vody v podzemí jsou lépe zaplněné, takže můžeme optimisticky hledět do budoucna. Problémy se zelení, zadržováním vody v krajině apod. stále přetrvávají. K tomu nesmyslné obdělávání půdy pouze pro bioplynové hospodaření, ve státě nejsme soběstační v ovoci a zelenině, asi je lepší dovážet vše z jiných zemí. Říká se tomu také globalizace. My, myslím naše zástupce, řešíme co kdo smí a nesmí říct, zatímco druzí si vyjednávají lepší podmínky pro zemědělství, potravinovou kvalitu apod.

Sezóna na Azuru skončila, provozovatelé nebyli příliš spokojeni, nicméně nikdy nemůžeme předpovědět jak bude a zda bude sezóna úspěšná nebo ne, poplatek obci ve výši 20 tis. Kč ale byl nutností, protože obec dostatečně pomáhá v provozu i zde.

Obchod funguje velmi dobře, pokračuje v zaběhnutém režimu, v této koronavirové době je velkým přínosem pro všechny, za to patří provozovatelů dík. Domnívám se, že spoluúčast obce 70tis. Kč a Kraje se 70tis. na provoz obchodu je správná.

Hospoda je uzavřená, nikdo neměl zájem ji provozovat. Vím o několika pokusech ve slovní rovině, žádný však nedospěl do praktiocké realizace.

Tady vidím ještě možnsot získat vhodného provozovatele všech obecních provozoven např. rodiniu, která bude možná bydlet v obecním bytě nad hospodou, snad se tento záměr podaří uskutečnit.

A zase začíná zlobit Covid 19, tedy koronavirus. Na jaře jsme byli premianty jak jsme situaci zvládli, nyní se nám přestává dařit. Negativní čísla vývoje jdou nahoru. Proč. nyní pouze osobní názor - jako vždy, vše je v lidech, řada lidí vše zlehčuje, nedrží zásady ochrany proti nešíření nemoci. Ano, je pravdou, že někdy jsou některá opatření nelogická, nicméně přičítám to neznalosti "státu" jak se chovat v dané situaci, nikdo ani připraven být nemohl a tak často jasná a potřebná opatření jsou nahrazována politickými rozhodnutími, které jsou někdy nelogické. Je to ale obtížné. Snad se všichni poučíme z této nemoci a připravíme se na další případné útoky jiných nemocí, kdy už snad budeme vědět lépe co dělat, ale nevím, myslím, že někteří jedinci jsou prostě nepoučitelní a nesmyslná údajná práva staví nad úroveň rozumného uvažování. 

Jak jsme již uváděli, z důvodu poptávky maminek malých dětí, rozhodlo se zastupitelstvo postavit v naší obci novou mateřskou školku. Starosta rozjednal několik pozemků, kde by mohla být školka vystavěna, vše je jen otázka financí. Protože vzhledem ke zpracování výběrového řízení a navazujícímu požadavku na případnou dotaci bylo nutné jednat poměrně rychle. U různých typů doatcí je navíc třeba např. i vyjádření souhlasu sousedních obcí. V úvahu přichází kontejnerová stavby nebo dřevostavba, každá stavba má své výhody a nevýhody. Nikdy jsem školku neplánovali, ale pokud se podaří získat dotace a vystavět školku, mohlo by to opět obec posunout kvalitativně výše.

Knaalizace je provozována již téměř celý rok. Problémy ještě odstraňujeme, ale myslím, že řada z nich je vyřešena a zbývají jen ty, které ale nyní nepřekážejí v provozu kanalizace a ČOV. Snažíme se možné technologie ještě vylepšit, aby vše bylo lépe a jednoduše ovladatelné. Nikdy jsem nevěřil, že může být na takové stavbě tolik problémů, ale opět, vše je to o lidech. Porvedli jsem první vyhodnocení funkčnosti kanalizace a ČOV a výsledek je více než dobrý, pokud udržujeme vše v chodu tak, aby optimálně vše fungovalo, pak jsme schopni takových výsledků dosahovat. Tzn. že výstupní parametry čištění dosahujeme s přehledem, vyžaduje to ale denní sledování stavu a chodu ať už na vlastní čistírně, tak i přes počítačový dálkový dohled. Od příštího roku nás čeká již úhrada vodného a stočného. nyní nás čeká konečné převzetí díla, příští rok pak dořešní problémových záležitostí, pak kolaudace a finěnční dořešení na ministerstvu ŽP. Lze předpokládat, že by tomu moho být tak někdy v půlce roku 2021, nebude-li žádný problém. A pokud zůstanou komunikace stabilní, pak lze uvažovat někdy v roce 2022 s definitvní opravou komunikací a tím završení vybudování všech inženýrských sítí obce.

Vánoční strom svítí, tentokrát byl rotzsvícen bez účasti vás všecdh, bez písní, básní, svařáku, čaje, jiných dobrot, ale doba si to vyžádala, nešlo to jinak. Snad už příští rok nude lépe a všichni se u stromu opět sejdeme. Je to tak, letos prostě ty akce není možné dlěat ve stejném rozsahu jak o dříve.

Pro příští rok připravujeme nový rozpočet, v něm postupně chceme realizovat některé akce, ne všechny, které bychom rádi provedli, ale alespoň některé z nich. To ale nechejme na další rok.

Blíží se konec roku 2020. Ne vše se podařilo podle představ, tak jako vždy, ale snad to nedopadlo až tak zle.

Děkujeme všem za pomoc a přejeme vám klidný Advent, pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2021. 

Leden - březen 2021: 

Máme tu nový rok.

Doba COVIDová je zlá, už nestačí nosit roušky, ale lépe je nosit respirátory. Problém je, které, aby člověk vyhověl úředníkovi, což není tak podstatné, podle mě ale důležité je, aby ochránil člověk sebe i druhé, proto by měl každý volit nějaký rozumný typ s atestem, což by měla být záruka kvality. Vyznat se v tom je ale velmi obtížné. 

Neustále se něco otevírá, něco zavírá, bohužel chybí celková koncepce, a to nejen u nás, ale téměř všude, kdy by se vědělo, co dělat, nastane-li taková mimořádná situace. Souvisí s tím i to, kolik všech odborníků se k problematice vyjadřuje v médiích, přičemž někdy i renomovaní lékaři či další odborníci ve svých oborech plácají neuvěřitelné nesmysly. A to je velký problém. Místo medializace problému a způsobů řešení prezentované pouze jedním člověkem za vládu, příp. za odborný kolektiv, do toho tak mluví každý a výsledek je pak jasný, chaos.

A pak je další problém, a to jsem my, lidé, kteří každý po svém buď nařízení dodržuje nebo naopak systematicky porušuje.

Nikdo nebyl připraven, nikdo, všichni se domnívali, že nás něco takového nemůže potkat, proto každý vymýšlel "na koleně" a podle toho to také někdy vypadalo. Bohužel.

Ale už se blýská na lepší časy, snad, máme několik typů vakcín, tu lepší, tu horší, ale máme je. Teď jen všechny proočkovat, zvláště, když někteří nechtějí... Obtížný to úkol.

Co na celé čáře vyhrává, to je perfektní byznys, který z nedávných  "chudáků" udělal přes noc milionáře... Firmy založené včera na koleně dnes mají obrovské obraty. A tak ani kontrolní úřady nic nezmohou, protože vše bylo děláno v dobré víře, ať je to v Česku nebo v jiné zemi, všude je to stejné, je to prostě příležitost.

A aby nebylo všem dnům konec, mají všichni hlad a nemají peníze, přitom za dobu COVIDu vzrostly účty střadatelů o téměř 10%, ano, je to bída. Jak mi řekl podnikatel, vlastník obchodu, "nic lepšího mě nemohlo potkat, obchod zavřený, peníze mi jdou a já relaxuji, ještě mi zbyde i na dovolenou". Nechci paušalizovat, určitě to tak nemají všichni, ale chci jen ukázat jak to s námi, s celou společností je.

Jsem jen zvědav, až se podaří zvládnout lépe, jaké bude poučení a jak se připravují už snad nyní zodpovědní úředníci, politici, na případnou novou pandemii. Doufám tedy, že se něco děje, pouze my o tom ještě nevíme.

A nyní to přeneseme k nám do obce. Prozatím to tu vypadá dobře, měli jsme do 10 nemocných, vše dopadlo dobře, takže ač ne všechna opatření byla 100% dodržována, zatím to vypadá dobře, snad to tak i vydrží.

Počasí je různorodé, je občas sníh, důsledkem toho bude i  lepší vodní bilance, což je důležité. A tak při náledí sypeme a sypeme.

Jak jsem psal, na podzim, konkrétně k 30.11.2020 jsme převzali stavbu kanalizace a ČOV, ale s výhradami, které se zavázel zhotovitel odstranit do 31.5.2021. Připravujeme podklady pro kolaudaci. provedli jsme zátěžové zkoušky na některých úsecích komunikace k Zámečku, kde jsem měli podezření nepříliš dobré hutnění při stavbě, což se potvrdilo, a tak musí zhotovitel celou trasu znovu vyhloubit cca do 1m, znovu zasypat, zhutnit a porvést nové asfalty. Ale zhotovitel k tomu přistupuje vstřícně.

Dětské hřiště je stále neopraveno, je třeba opravit nebo vyměnit některé stojky, které dle našeho názoru neodpovídají kvalitativně certifikovanému  hřišti, firma slíbila do konce dubna, uvidíme.

Vlastník kasina na hotelu Annahof požádal o povolení k umístění herního prostoru do konce roku 2023, takže do té doby poběží asi vše "starým způsobem", což je dobře. A pokud k tomu zůstanou i příslušné finance, pak může obec budovat pro všechny.

Na "nátlak" maminek se ZO rozhodlo, už bylo i uvedeno, o výstavbě školy v naší obci. Přiznám se, že jsem nikdy ani ve snu o něčem takovém nepřemýšlel, nevím jak ostatní. Maminky si se mnou dopisovaly a chtěly vědět jak projekt pokračuje, školu prostě chtějí. Proto nereaguji na poznámky našich některých, vždy nejchytřejších spoluobčanů, kteří se snaží projekty "shodit". Obec ale neměla k realizaci tohoto projektu pozemek, neměla projekt...prostě nic. Pozemek jsme sice již loni sháněli, líbil se nám pozemek naproti obecnímu úřadu vpravo, ale nebyl jsem schopný dohodnout se s majiteli na ceně, požadovali dle mého názoru příliš a ze schůze jsem byl limitován dodržením rozumné ceny, což se pak podařilo a dnes již mohu prozradit, že obec  touto transakcí zbohatla zhruba o 500 tis. Kč, dobrá investice. Dalším problémem byl projekt školky, jednání započalo s firmou z oboru, která tady nějakým způsobem pracuje, ale ač předběžný slib byl nějaký, v okamžiku "lámání chleba" byla cena neúměrně vysoká, a to ještě s tím, že nebylo jasné, zda se podaří do poloviny dubna zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci. Proto jsem spolupráci s touto firmou díky neúměrné ceně ukončil. Podařilo se navázat spolupráci s agenturou, která zajišťuje jak dotace, tak pomohla i se zajišťováním projektu. Původní cenu za práce touto dotační firmou se podařilo snížit o 200tis. Kč, projekt se podařilo následně získat také o 200tis. Kč levněji než při předchozí nabídce jak jsem uvedl. takže jsme požádali o dotaci a žádost o stavební povolení.

A aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se  po několika dřívějších pokusech, konečně dokončit 2 byty v multifunkčním domě, čímž by byl proces rekonstrukce tohoto obecního domu zakončen, takže jsme oprášili již připravený projekt i se stavebním povolením. Mohl by tak vzniknout byt např. pro učitelku v mateřské školce a případně i pro rodinu, která by si vzala na starost obecní provozovny a péči o zeleň. Ale to předbíháme. Důvodem toho všeho je, že jsme zjistili, že takové dotace (až do výše 90%) již více nebudou. Takže uvidíme, pracujeme na tom.

Požádali jsme i o dotaci na obchod, který nám tu i díky provozovatelům dobře funguje a opět je podpoříme.

Jak jsem již informoval, provádíme Změnu č. 1 ÚP obce, připomínky byly zapracovány, odsouhlaseny a projektanti pracují na konečné verzi. Předpoklad další změny by mohl být nejdříve za 5 let. ZO diskutovalo rozvoj obce, zejména rozšiřování území novou výstavbou. Shodli jsme se na tom, že je třeba postupovat uváženě, tedy zastavět již připravené plochy k výstavbě, je jich tu více jak 30, teprve pak začít po veřejném projednání o dalších případných změnách. 

Probíhá oprava dálnice D1 v úseku 9 křížů - Ostrovačice, nás tato akce zasahuje skládkováním hlíny a suti na soukromých pozemcích při výjezdu z obce vlevo, někdy je to vskutku zátěž, nedá se ani projet autem, aniž by auto nevypadalo jako po průjezdu bahnitým terénem. Snad bude do konce roku 2022 hotovo.

Podařilo se nám dojednat s firmou CETIN na odstranění dřevěných telefonních sloupů z obce a převěšení kabelů na sloupy EON, vypadá to nyní lépe. Ve staré zástavbě je k tak k dispozici pro všechny zájemce pevný internet o rychlosti až 250Mbs. To ale nemohou prozatím požadovat občané v nové zástavbě, prozatím proto, že se právě podařilo dojednat zasíťování vysokorychlostním kabelovým zasíťováním celé  nové lokality, pokud vše vyjde, pak někdy na podzim se mohou těšit i obyvatelé této lokality na novém internetu.

Zahájili jsme i kolaudační řízení na stavbu "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké". K tomu jsem jako jeden z požadovaných bodů splnili osázení pozemků kolem ČOV travinami, keři a stromy třešní, abychom odstínili od ČOV chaty, které jsou nedaleko ČOV. Snad se to podařilo i ke spokojenosti chatařů.

Každoročně jsme pořádali různé akce v tomto období, plesy, karneval, MDŽ..., ale letos to není vzhledem ke koronaviru možné. Snad bude brzy lépe.

Duben - červenec 2021: 

Koronavirus vládne všemu, společnost je rozpolcená, máme tu odpůrce očkování, příznivce očkování, pak nerozhodnuté a do toho všeho vstupují  zpravidla kdejací samozvaní odborníci, kteří jsou taktéž rozpolcení, takže i od odborníků se dozvíte zcela protichůdné názory. Tomu všemu pak dávají "nafrak" i politici, pro které se toto téma stalo velmi dobrým obchodem s hlasy voličů. Bohužel se pak stává, že údajný boj o zdraví lidí se stává bojem o voliče. Někdy až nechutné. Osobně se domnívám, že bohužel nikdo, nejne u nás, na takovou situaci nebyl připraven, nikdo nemohl ani vědět jaká opatření jsou nejlepší, skutečně těžká zkouška společnosti. Je to o nás všech.

Nyní nastoupila vakcínová doba, a tak se opět vymýšlí různá pravidla, která by mělapřimět všechny k vakcinaci. Ale je to opět stejná situace jako dříve, nido moc neví,ale všichni do toho mluví. Koronavirus se stal obřím politikem dnešní doby, bohužel.

Tato doba je skutečně nevídaná, zásadní  a asi i neopakovatelná. Většina všech lidí, podnikatelů, kulturních pracovníků apod. "plajkala" nad nedostatkem peněz, tak je stát "nakrmil". Zajímavé ale je, že během koronavirové krize stouply vklady velké většiny na nebývalou úroveň, a tak je tu nová doba, kdy v tíživé situaci lidi uspořili více než v předchozí "normální" době. ještě teď slyším známého, který vlastní obchod a na můj dotaz "jak se máš", odpověděl, "nic lepšího mě nemohlo potkat, ležím, odpočívám a penízte mi tečou do banky na účet". neříkám, že tomu tak bylo u všech, ale u mnoha ano. jak jinak by mohla nastat situace, kdy v Praze mi v jedné nejmenované firmě řekli, že nyní prodávají jako nikdy a zajímavé prý je, že 80% kupujících platí cash.

No a výsledek tohoto finančního ráje pro nás všechny? Inflace jde nahoru, vše se zdražuje a bude zdražovat. Přikladem může být i naše obec. V proc)sinci 2020 koupě pozemku na školku pro obec, cena 1600.-Kč/m2, březen 2021 pak prodej podobných pozemků v obci za téměř 4 000.-Kč, takový nesmysl. A protože se lidé bojí o ztrátu hodnoty peněz, tak kupují, to roztáčí spirálu, jejíž konec je nejasný.

K tomu všemu přispěl koronavirus. 

Počasí je různorodé,  střídají se teplé i chladnější dny, úroda vypadá velmi dobře.

A nyní k obci.

Přispěli jsem na výmalbu prostor v dětské nemocnici v Brně, čímž snad vylepšíme prostory pro děti, které tu někdy musí trávit čas na léčení.

Rozhořela se debata o stavu konmuikací po kanalizaci. Občané v ulici nad Rybníčkem I se domnívají, že jejich komunikace by si zasloužila opravu dříve, než je plánováno. Opakované diskuze ale zůstaly u původního příslibu ZO, že se pokusí připravit finální opravy komunikací na rok 2022, a to i přesto, že tím nevyčerpáme držení záruční doby na komunikace zhotovitelem kanalizace. Současně je dobré uvést, že nejhorší komunikace je pod Zámečkem, na ostatních úsecích je komunikace přijatelná, ne 100%, ale slušně sjízdná a schůdná. To je prostě skutečnost. Rozumný názor ZO podporuje i příprava výstavby rozvodů optické  sítě v nové zástavbě, tedy i v lokalitách nad Rybníčkem I a II.

Bohužel ani stav polních komunikací není dobrý, je to způsobeno zejména vývozem kůrovcového dřeva, obec nemůže tyto komunikace opakovaně opravovat, když je opakovaně ničí ti, kteří toto dřevo těží. I když všechny okolnosti chápeme, je přinejmenším slušné, že ten kdo tyto komunkaqce opakovaně ničí, je uveden do provozuschopného stavu před tímto stavem kůrovcové kalamity. Bohužekl se k tomu nehlásí ani jeden z těchto uživatelů cest, většinových vlastníků lesů, stejně jako ostatní "hospodáři" na orné půdě v obci. Bohuzžel musím psát "hospodáři", protože skuteční hospodáři by nikdy nepřipustili při stále aktuálnějších přívalových deštích splavování ornice. Nevím, zda pak již nebude pozdě a zůstanou nám tu jen kamenité půdy bez ornice. Nezajímá to bohužel většinou ani vlastníky těchto pozemků, kteří dávají přednost penězům za nájem či prodej pozamků před ocharanou půdního fondu pro další generace. A opět platí top stejné, tak jak my dáváme naší přírodě "zabrat", tak to ona vrací nám, ať už přívalovými dešti nebo tornády, které bylo i na Břeclavsku, kde způsobilo škody ve výši stovbek mio Kč. I naše obec posílá na každou postiženou obec 20 000.-Kč.

Požádali jsme o dotace na výstavbu školky a bytů. Nepodařilo se. Důvodem byla velmi nízká, skoro až trestuhodně nízká alokace 400 mio Kč na projekty, uspokojeno bylo pouhých 8% žádostí, což je téměř směšné. Je několik variant dalšího postupu, na společné schůzi s občany jsme dospěli k závěru podpory výstavby školky tak jak již dříve avizovalo ZO, snad jediným zádrhelem by mohla být v duchu výše uvedeného jen nepřiměřená cena, což ale zjistíme po výběrovém řízení. 

Na kanalizaci probíhají opravy dle předávacího protokolu, řešíme postupně i finanční vypořádání na SFŽP (StátníFondŽivotníhoProstředí), stále nejsme u konce, ještě to vše nějakou chvíli vezme. Na údajný zápach si opakovaně stěžovali někteří jedinci, proto přijela na ČOV kontrola ze ŽP., která ale kostatovala správnost provozování ČOV a neshledala žádný prohřešek, nestanovila ani žádné opatření. Za ZO mohu sdělit, že bychom rádi třeba udělali nějaké další vylepšení, ale ani odborníci nejsou schopni říci, co by šlo ještě vylepšit, je to údajně stabdardní stavba, kterých je tajkto po repulbice řada. Přesto jsem zajistil z Německa speciální pohlcovače pachu, které jsem rozmístil dle doporučení firmy zabývající se právě odstraňováním pachů i z ČOV, 1ks/2000Kč, nejsem si ale jist, že to něčemu pomůže. Nic jiného nedovedli poradit. Přesto jsem zkusil, uvidíme po nějakém čase. Rádi bychom, aby všichni byli spokojeni a nikoho ČOV neobtěžovala.

Letošní rok byl na různé akce v obci velmi skoupý, to vše opět díky koronaviru.

Na hřišti a v kulturním době proběhl již tradiční týden dětí, které si vzala "na triko" Karin Šafránková, děti cvičily jak o závod a myslím, že i tato akce byla úspěšná.

Zásadním, co se podařilo, je kolaudační souhlas pro fotbalové hřiště, stejně jako i pro zbývající hřiště (dětské a tenisové). Zejména na fotbalovém hřišti jsme provedli úpravy proti obtěžování sousedních nemovitostí příp. pádem míče na jejich pozemek. Vybudovali jsme rozšíření a navýšení ochranné sítě na celkovou výši téměř 10m, chtěli jsem vyhovět stěžovatelům, proto jsme splnili vše nad rámec požadavků a věříme, že budou všichni spokojeni.  Cena za úpravy činila  82 tis. Kč. Je tedy vše zklegalizováno, vše splněno a fotbalové hřiště může být plnohodnotně provozováno. 

V červenci tradičně proběhla pouť sv. Anny. Tentokrát ovšem bez jakékoliv hudby a bez kolotočů. Proč? Hasiči, kteři zaštítili pouť, se rozhodli hudbu nezvat, žádnou zábavu nedelat, Vzhledem k tomu se mi nepodařilo ani pozvat "kolotočáře", protože bez konání zábavy ztratilo toto místo zcela punc zajímavého a výdělečného místa pro ně. Náhradou byly tedy skákací hrady, které vybrala a zajistila paní Hana Plecová po domluvě se mnou. Ujala se i vykreslování obrázků na ruce, nohy apod. u dětí i dospělých a všichni byli spokojeni. K dobré atmosféře přispělo i opékání masa pro všechny zúčastněné, takže se celé sobotní odpoledne vydařilo. Je třeba poděkovat zejména veliteli hasičů, Pepíkovi Hotárkovi, který za pomoci nekolika dalších jedinců připravil posezení a májky na toto odpoledne, stejně jako provoz hospody. Myslím, že všichni byli spokojeni. Neděle byla ve znamení mše svaté na Zámečku v kapli sv. Anny. I když mírně pršelo, účast byla vysoká a i tato akce byla velmmi pěkná a úspěšná i při neformálním setkání všech na malém občerstvení po mši na dvoře Zámečku. Kapli pěkně vyzdobily již tradičně stejní lidé, Maruška Trnková, Zdenka Ryšánková a Jana Hotárková. Všem dekujeme za přípravu a průběh pouťových oslav. Myslím, že si to všichni užili. 

Na Azuru běží letní provoz, dle provozovatelů "nic moc", podobně hlásí i vyhlášenější bazény v republice.

Koncem srpna se ukusteční za všechny neuskutečněné letošní akce den pro děti i dospělé, snad se vše vydaří.

Srpen  - říjen 2021:

Výjezd z obce trápí neutuchající návoz suti z oprav D1, někdy se stane, že bahnivá silnice je nepoužitelná. Snažíme se to vydržet, protože chceme,aby D1 byla již opravená a i toto nepěkné místo pak zmizelo z našeho katastru.

Počasí v létě nebylo až tak letní, dle statistiky horší než loni, což zmapovali i provozovatelé Azura, kteří vidí sezónu jako horší než loni.
Kůrovec přece jen díky tomuto rázu počasí ustoupil, my jsme vytěžili většinu zasažené dřeviny, požádali jsme i o dotaci na ztráty způsobené znehodnocením dřeva, takže, zadaří-li se, obdržíme někdy v průběhu roku 2022 kompenzaci ve výši cca 100 tis. Kč.

Na polích bylo všude vidět zase téměř ve 100% kukuřici, splachování ornice apod. Hlavně, že BIOplynky budou nasyceny. To není hospodaření s půdou.

Covid stále ovlivňuje naše životy. Společnost je i tomto ohledu rozdělená, a to na ty, kteří respektují pravidla ochrany osob, pak na ty, kteří vše bojkotují. Je pravdou, že nikdo nikde ani přesně neví co je nejlepší, jsou to stále jen pokusy a omyly. Těžko radit. Domnívám se, že každý by měl znát sám sebe a podle toho se rozhodovat co by pro něj bylo nejlepší, jak by se měli chovat, přičemž by měl každý ale brát vždy ohled na ostatní, neohrožovat je možným nakažením.

Během covidové doby se opět ukázalo, že obchod v obci dobře plní svou funkci. Předpokládám, že provoz podpoříme i v příštím roce. Hospoda na tom tak dobře není, nikdo ji nechce provozovat. Fungovala pod dřívějšími provozovateli „kluky“ poměrně dobře, ale stále měl někdo připomínky, takže jsem tam kde jsem nechtěli být.
Kanalizace je ve fázi dokončování finančního vypořádání stavby a dořešení některých závad, které nám komplikují trošičku „život“. Jedná se o propady komunikací na některých místech, stejně tak na krajské komunikaci. Řešením byla jednání, která zčásti něco vyřešila, něco ale ne. Krajská komunikace bohužel díky přístupu zástupce vlastníka zůstane v současném stavu, tedy popraskaná, zástupce byl proti opravám, které mu nedávaly smysl. Za obec jsem se dohodl se zhotovitelem stavby, že provede smysluplné opravy místních komunikací tak, aby byly schůdné a sjízdné, umožňovaly zimní provoz a údržbu. K tomu se zavázal provést opravu nefunkční přípojky pro okály, kde vinou projektanta byla špatně vyprojektována šachta, k tomu pak špatně i přípojka vlastníků okálů. Vzhledem k problémovému stavu se nechtěl nikdo na opravě podílet. Podíleli se na tom tedy obě strany, musel jsem nakonec výpočtem stanovit nové místo napojení, aby byla dodržena řádná spádovost, což se podařilo. Občas mě potrápí nefunkční čerpadla na čerpacích stanicích, kdy šlo prozatím vždy o přisátí nežádoucího předmětu na čerpadlo a jeho odstavení z provozu, k tomu většinou odejde i elektronika. Sama oprava pak zabere pak cca 5 hodin. Naposledy to byl mop, který někdo spláchl do kanalizace.

Podařilo se dohodnout s vlastníky pozemků v „Lipkách“, kde bude výstavba RD na jejich příspěvku na zbudování kanalizace. Po dlouhých jednáních došlo k dohodě, obec obdrží cca 800 tis. Kč.
Komunikace zůstaly po kanalizaci ve stavu, který je dle mého názoru dobrý, není sice perfektní, ale všude, mimo cestou pod Zámečkem, je slušný. Nicméně některým spoluobčanům z lokality Nad Rybníčkem I se nejeví tento stav akceptovatelný a dožadují se i v předané petici opravy právě jejich komunikace. Po řadě jednání jsme dospěli k přípravě finálních oprav komunikace v příštím roce 2022, podaří-li se vše připravit. Osobně nejsem příznivcem této varianty, protože se domnívám, že bychom měli řádně využít záruční doby z výstavby kanalizace a teprve pak provádět finální opravy, ale podvolil jsem se těmto požadavkům. Musíme ale stihnout položit „rychlý internet“ v nové části, bude to vše velmi náročné. Škoda, že nestihneme event. uložení elektřiny do země po obci, na to prostě už není prostor a je to další chyba. U komunikace pod Zámečkem bych se rád ještě sdělil, že je tam problém se spádovostí a žádná z 5ti firem, které tu byly, nechtěly opravu provést.

K tomu řešíme další větší projekt, výstavbu mateřské školy v obci. Projekt máme, dodatečně si vyžádala hygiena další změny, které jsme museli do projektu zapracovat, stejně tak PČR. Na vyjádření stále čekáme, mělo by přijít v nejbližších dnech. Jedná probíhala vstřícně. Budeme se snažit vystavět školku tak, abychom mohli zahájit provoz v září 2022, vzhledem k současnému vývoji to bude velmi obtížné.

A tak se k předešlým bodům staly zasedání ZO skutečně veřejnými v tom smyslu, že začali přicházet na tato jednání lidé, kteří se zajímali o postup v projektech, ale i tací, kterým očividně nejde o věc jako takovou, ale o slovíčkaření, které v žádném případě na věci nic nemění a je tedy neopodstatněné či marginální. Vyslovování nepravd, které znehodnocují práci zastupitelstva, např. vyslovením nepravdy hostem schůze, který veřejně sdělí, že komunikace Nad Rybníčkem I nebyla řádně zkolaudovaná, což je lež, kterou lze doložit. Je to patrné ze zápisů z těchto jednání, nechť každý posoudí sám. 

Poměrně velkou kauzou byla i jednání o směřování Hlubočanek, formě spolupráce, financování a struktuře. Záměry na vytvoření spolku nakonec byly „smeteny se stolu“ a zůstalo vše při starém. Hlubočanky si zvolily 5tičlenný výbor, který se shodne na akcích, které předloží zastupitelstvu s návrhem na financování, ZO je pak rozhodující o přidělení či nepřidělení financí. Obec vyjádřila zájem na podporu rozumných akcí. Snahou obce bylo,aby uskupení Hlubočanek bylo otevřenou platformou pro každého, kde chce něco dělat pro všechny. Je třeba sdělit, že ani účast, ani realizace akcí Hlubočankami není povinná, to v žádném případě. Musí to být pouze zájem těchto lidí, že chtějí takovou činnost dělat. K tomu přibude několik čistě obecních akcí, se kterými mohou jak Hlubočanky, tak i další pomoci. Někdy je dobré se poptat v sousedních obcí kdo jak organizuje podobné akce jako Hlubočanky či další u nás. Jsme rádi za to, chce-li kdokoliv něco dobrého nad rámec svého volného času dělat pro ostatní.
Ještě před naplněním předchozího odstavce se uskutečnil den pro děti, běh pro děti i dospělé, akce se vydařila a byla tedy snad i úspěšným začátkem pocovidové doby, kdy by se mohl kulturní život na obci opět trochu zlepšit. Začal pracovat i kulturní kroužek, o vývoji budeme informovat později.

Další akcí byl Halloween pro děti i dospělé kulturním sále. Opět vydařená akce se zábavou pro děti i všechny příchozí.

Další aktivitou obce je výměna dosavadních "mechanických" vodoměrů za nové,dálkově odečitatelné,které pracují na novém principu, jejich životnost je 16 let. Zautomatizováním odečtů, jednoduchou implementací načtených dat do účetnictví obce, kontrolou půtoků na dálku, tím vším  dojde opět ke zjednodušení vyřizování administrativy spojené se spotřebou vody v obci.

Čeká nás opakované projednávání Změny č. 1 ÚP obce po vypořádání připomínek občanů v 1. kole. Věříme, že se podaří i tuto fázi uzavřít ke spokojenosti všech. 

Máme za sebou parlamentní volby, tentokrát zvítězil parlament v novém složení, který tvrdí, že "bude líp". Tak se budeme těšit, že tomu tak bude.

Připomněli jsme si 103. výročí vzniku Československé republiky, významný den naší samostatné republiky.  Na řadě míst byly položeny věnce jako výraz díků všem, kteří se o naši republiku zasadili. Buďme hrdi na to co jsme dokázali a konejme tak, abychom předali republiku v odbrém stavu i dalším generacím. Že to není úkol lehký, to můžeme vidět každodenně na každém kroku našeho působení.

Jak jsem už zmínil, nacházíme se v obtížném období.  Někdy až 300% nárust cen stavebních materiálů, nárust cen pohonných hmot, pokračující zdražování energií, opět často až o 200%. Příčin je více, ale zásadní je tzv. GreanDeal a dosud zásadní odmítání jádra jinými zeměmi. osobně se domnívám, že GreanDeal ano, ale ne dnes, ani v nejbližší době, nejsem schopni to zvládnout. Stále se lidé ptají kdo za to může. Zjednodušeně snad jen tolik, že víme, že i ceny našich energií se stanovují na burze v Berlíne, dále že Německo vsadilo vše na zelenou energii a v solárech, větrných elektrárnách, je odpůrcem jádra. V zelené nergii vyrábí asi tolik energie jakobychom my museli vyrobit cca v 50ti jaderných elektr. Temelín... Problém ale je, že musí stále svítit sluníčko a foukat vítr, což se ale neděje, takže z toho plynou i problémy... 

Nebude to lehká doba, inflace stoupá, chybí řada komponentů do různých druhů výroby, hrozí jen v Evropě možná až milionům lidí ztráta zaměstnání atd.... A EU řeší, jak má vypadat okurka...

Listopad - prosinec 2021

COVID vládne celou republikou, veřejné akce jsou zakazovány nebo je vydáváno doporučení "nepořádat". A tak to vypadá i s organizací našeho tradičního rozsvěcování vánočního stromu. Rozhodli jsme se neorganizovat a tedy ani nejít proti doporučením státu, i když o některých doporučeních lze diskutovat.  A tak, i přes toto doporučení, si někteří občané udělali svoje rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu.

Máme připraven projekt na opravu komunikací obce, to vše ve zjednodušeném režimu. Osobně se domnívám, že je to vše zbytečně ukvapené a rozumnější by bylo řešit tak jak jsme měli původně naplánováno. Nicméně po řadě diskuzí na schůzích ZO se zástupci občanů Nad Rybníčkem I naše ZO přistoupilo na opakované připomínky a petici občanů z této ulice, kteří neustále trvají na oprávněnosti přednostní opravy "jejich" komunikace, která je dle jejich přesvědčování ve špatném stavu. Naše zastupitelstvo i obeznámení občané z jiných lokalit sice ví, že komunikace  není v perfektním stavu, ale je v dobrém stavu. Při konečném rozhodování jsme i přesto svolili s opravou komunikace nad Rybníčkem I, ale i  II, i když občané ulice Nad Rybníčkem II sice ví, že mají komunikaci v horším stavu, tak to slyšíme v diskuzích s nimi, ale respektují potřebnou dobu pro "sednutí" zapravených rýh po kanalizaci, které se různě propadají. V současné době nemůžeme využít ani žádný dotační titul, tedy dotaci, která by obci pomohla finančně pokrýt tyto práce, neboť obec nesmí žádat o dotace na rekonstrukci komunikací do 3 let po ukončení kanalizace, což je dle názoru ZO zcela pochopitelné. o více k tomu říci.

Finance obce jsou v dobrém stavu, na účtě máme nyní kolem 21 mio Kč.

Dalším takovým středobodem dění je situace v Hlubočankách, kde stále nemůžeme najít souznění na jejich fungování. Proto ZO navrhuje vytvoření spolku, který bude fungovat nezávisle na obci, může si zažádat o dotaci, zdůvodní-li řádně účel využití těchto prostředků. Tento návrh nenašel ale zatím u Hlubočanek podporu. Domníváme se ale, že do budoucna je to jediné schůdné řešení, stejně jako v jiných obcích, proto to považujeme za neuzavřené. Za obec zde mohu uvést, že nikoho nenutíme do pořádání či organizování jakýchkoliv akcí, obec je schopna ZO schválené akce zajistit svými silami. Naše podpora vycházela vždy, a i do budoucna tak bude, pouze ze zájmu těch, kteří by chtěli pro někoho něco dělat v rámci svého volna, zpravidla i s podporou obce. Myšlenka ale musí být stále stejná, a i zde platí, že dosud tomu tak vždy i bylo, dobrovolnost organizátorů a výchovně morální aspekt aktivit zejména pro děti, které těmito aktivitami mohou dospět k zájmu, který je "odtrhne" od počítačů, od televize apod., přivede je do kolektivu jiných dětí atd. Historicky jsme měli tyto akce vždy silně navštěvované, existuje k tomu spousta fotomateriálu a vzpomínek. Neměly by to být tedy předváděcí akce jednotlivců, ale kolektivní akce, které lidi spojují.

Kanalizace funguje, snažíme se předcházet event. úniku nějakého zápachu, např. v ČOV jsou instalovány speciální antipachové bloky, které pohlcují nežádoucí pach. Všechny dosavadní testy čištění odpadní vody vykazují nižší hodnoty, které zdaleka nedosahují povolených hodnot. Dovolím si jednu uvést takovou zvláštnost, která provází provoz kanalizace, a to je množství formulářů, které musíme ročně vyplňovat, a to v různé podobě pro různé státní zájemce. Nevím, proč neexistuje pouze 1 formulář, který si všichni mezi sebou předají, protože jsou to stále stejné hodnoty, pouze jinak poskládané, ale to bych chtěl asi moc. A zpět k provozu kanalizace: problémem je opakovaně neukázněnost některých spoluobčanů, kdy se v nátoku objevují i víčka ze zavařenin, sklo, mopy, hadříky, chuchvalce drátěnek na nádobí, potraviny, plasty (kelímky) apod. Výsledek toho může být jediný, a to např. poničení šneku v nátoku, kdy případná oprava či výměna se může pohybovat v řádech desetitisíců korun, což se následně projeví ve výši stočného, to by si měl každý uvědomit. Cena vodného pro rok 2022 je 27.-Kč/m3 vč. DPH a stočného pak 1740.-Kč/EO (Ekvivalentní Obyvatel), pro chataře pak 1305.-Kč/chatu, vše bez DPH, pro firmy 54,54Kč bez DPH. Jen pro informaci všech, obec dotuje provoz kanalizace, tzn. výši stočného částkou ve výši kolem 400 tis. Kč. Od února 2022 se obec stane plátcem DPH.

V obecních lesích jsme vytěžili "broukové" dřevo, nicméně asi to nebude vše, další škody očekáváme v příštím roce, uvidíme. 

Obchod v obci běží stále dobře, obec i pro příští rok se bude spolupodílet na jeho provozu. Objevil se i zájemce na pronájem  hospody, nicméně ZO tento zájem nepodpořilo, což se ukáže jako prozřetelné v dalším vývoji. Opět k pronájmu jakéhokoliv majetku z obce musí být splněna zcela základní kritéria, která je třeba vyžadovat, patří k nim mj. i splnění požadavku na neúčast zájemce v posledních 3 letech v konkurzním, insolvenčním a podobném, řízení, neexistující nedoplatky vůči státu, obci apod.

Počasí je různorodé, někdy zimní, jindy blátivější, ale vypadá to tak, že by o svátcích mohlo být tak trochu "zimě", snad se dočkáme.

Přejeme všem pěkné vánoční svátky a hodně zdraví do dalšího roku.

Leden - červen 2022:

A je tu nový rok, po svátcích se pomalu všichni dostávají do pracovního tempa.

Pro mateřskou školu obec vybrala novou ředitelku mateřské školy, bude jí paní Bc. Alexandra Boudová z Rosic, věřme, že se jí zde bude dařit a budou spokojeni všichni. Přejeme ji tedy hodně úspěchů, radost z práce s dětmi ve školce, dětem pak příjemné chvíle ve školce se spoustou zážitků a hezkými vzpomínkami.

Původní provozovatelé areálu Azuro dali výpověď z nájmu, budeme hledat nového zájemce.

Letos nás čekají tedy poměrně náročné projekty: stavba mateřské školy, rekonstrukce komunikací s vybudováním rychlého internetu v těchto lokalitách a příp. i oprava dalších komunikací v ménězátěžovém režimu.

Jak se bude situace vyvíjet, to poznáme záhy.

V reakci na náš záměr se objevil zájemce o provozování našeho areálu Azuro pro rok 2023. Vzhledem k tomu, že na zájemce jsou velmi dobré reference, věříme, že se dohodneme a uzavřeme smlouvu minimálně pro letošní sezónu.

Byl jsem teď v tom pěkném pčasí na procházce po znovu obnovených historických cestách "do Koutů" a "do Mlénčice", musím všem doporučit, skutečně pěkná procházka, myslím, že jsme dobře udělali, chybí ale ještě dokončit tak, aby tyto trasy byly ještě příjmnějším místem pro vycházku či posezení, nestačíme-li letos, uděláme příští rok my nebo možná jiné zastupitelstvo.

V kulturním sále se uskutečnil karneval pro děti, který byl v režii firmy přizvané na tuto akci, karneval se vydařil, děkujeme všem, kteří se na zajištění podíleli.

Vyhlásili jsem výběrové řízení na zhotovitele stavby mateřské školy, přihlásil se jediný účastník, který ale nesplňoval všechny náležitosti řízení, proto musel být vyřazen a budeme organizovat další kolo výběru.

A nyní se tak vracíme k výše uvedenému zájmu na pronájem hospody. Patří to k rozhodování zastupitelstva, že předpokládá různé možné varianty vývoje a musí s nimi počítat. Situace se jeví tak, že nebudeme schopni od 1.9.2022 mít už zprovozněnou stavbu školky, ale je třeba řešit neumístění našich dětí ve školce. Proto ZO přistoupilo k náhradnímu řešení, a to zahájení provozu mateřské školy od 1.9.2022 v kulturním sále, s využitím i zbývajících prostor, a to hospody a společenské místnosti (dětského koutku). Myšlenku jsem projednali na odboru školství KÚ JmK, dále na KHS  Brno (hygiena) a odboru stavebního úřadu při MěÚ Rosice. Hygiena přijela posoudit prostory osobně na místě, konstatovala velmi dobrou připravenost prostor k tomuto účelu a naši myšlenku podpořila vydáním souhlasného stanoviska, stejně tak i SÚ Rosice. Následně jsme mohli školku zapsat na tuto adresu, připravit podklady pro zápis školky do rejstříku škol. Věříme, že i to se podaří a školka bude řádně zapsána ve všech rejstřících tak jak vyžaduje litera zákona. Nyní pracujeme na zařízení náhradních prostor pro děti tak, aby zde mohla školka plnohodnotně plnit úkoly školského zařízení. Uskutečnil se i historicky první zápis dětí do školy pro rok 2022-2023, máme plný stav a v převisu pak řadu zájemců, kteří čekají, zda se následně neuvolní nějaké místo. Pro informaci snad jen tolik, že finančně pokrývá plně platy pracovníků školy stát, obci pak navíc přispívá pro rok 2022 na provoz částkou kolem 16 tis. Kč na 1 žáka školy.

Pokročili jsme i v zajištění zhotovitele oprav ménězátěžových komunikací v obci, zejména pod Zámečkem, zda se dohodneme na konečné podobě prací a ceně, to zatím nevíme.

Podepsali jsme smlouvu s novým provozovatelem areálu Azuro, který připravuje areál k otevření 3.6.2022, ve dni předcházejícím dětskému dni, který proběhne 4.6. na hřišti a v ostatních prostorách areálu. Stánek i strojovna má "nový zářivý modrý kabát", novou výmalbu i uvnitř, věříme, že se všem bude líbit a všichni tu bodu spokojeni. Přejeme novému nájemci, panu Zdeňku Balášovi, aby se mu tu dařilo a byl tedy i on spokojen.

Připravujeme opravu křížků v obci, firma připravuje podklady k rozhodnutí ZO, zda dle sdělených podmínek opravu necháme provést. 

Na září organizujeme zájezd zájemců na muzikál Devět křížů. Autoři z Městského divadla Brno velmi pěkně zpracovali známou historickou událost Devět křížů a citlivě k tomu připravili hudební ztvárnění, které zaujme každého. Viděl jsem a mohu jen doporučit, nenechte si toto jedinečné představení ujít.

V sobotu 4.června bude dětský den, především pod záštitou Hlubočanek, SDH a finanční podpry obce se připravuje velkolepé klání se spoustou her, zábavy a odměn, snad vyjde počasí a akce proběhne ke spokojenosti všech. Děkujeme všem, kteří akci připravují a i těm, kteří tam pak aktivně budou jednotlivé akce organizovat. K tomu bude otevřen i stánek s občerstvením na Azuru, bylo by tedy pěkné, aby vše klaplo a všichni odcházeli spokojeni.

Červenec - říjen 2022:

Začaly prázdniny.

Řada našich občanů vyjede na dovolenou  v naší republice, někteří jistě vyrazí do zahraničí. Někteří možná stráví dovolenou u nás na AZurur, kéž by vyšlo počasí. Přejeme všem, aby si dovolenou užili, nabrali nových sil a vrátili se v pohodě, spokojeni.

Jak jsme již zmiňovali, paní ředitelka nakupuje a připravuje vybavení náhradních prostor mateřské školy v našem kulturním sále. Vybavení není levné, částka se bude pohybovat kolem 800 tis. Kč. Blíží se zahájení provozu.

Končí provoz na Azuru, sezóna nebyla špatná, nicméně během provozu byl zjištěn únik vody, nebylo možné za provozu hledat, musí být tedy provedeno až po ukončení sezóny.

Připravujeme opravu místních komunikací, už jsme také zmiňovali, k tomu je třeba zvládnout položení optického kabelu s přípojkami k nemovitostem pro zřízení rychlého internetu. Cetin prozatím stále váhá, sice tvrdí, že vše včas zvládne, máme z toho ale trochu obavy. Pro stavby zajišťujeme jak technický dozor, tak i BOZP, je to nutnost.

Při vytyčování inž. sítí byly přizvány vlastníci těchto sítí, kde zejména zástupce páteřního optického kabelu (nikoliv přípojek) se dožaduje přeložení tohoto kabelu, aby nebyl pod komunikací. Zajímavé je, že dosud tomu tak bylo, vše je řádně zkolaudováno a nikomu to nevadilo. Ale co můžeme dělat. K tomu zapracuje tedy projektant změny do dokumentace (DPS), která bude doplněna i o opravu nevyužitelné kanalizace ve staré zástavbě v ulici do ulice Nad Rybníčkem I. Bohužel vítěz výběrového řízení naznal, že nelze vysoutěženou techniku provedení oprav komunikací realizovat z důvodu velkého počtu vpustí a je třeba technologicky upravit. Zajímavé ale je, že žádná z firem,  zúčastněných ve výběrovém řízení nevznesla žádnou připomínku, dotaz či jinou připomínku k realizaci. Náš původní záměr ve výběrovém řízení, po konzultacích při přípravě projektu byl, "sešrotovat" komunikaci do hloubky 20-30cm, prolít obdobou betonové směsi a na horní vrstvu použít cca 6 cm asfaltu ACO. Změnu lze provést, ale při cenových změnách činily vícepráce a méněpráce  v součtu cca 90%, což odporuje podmínkám výběrového řízení, a pokud tedy nenalezneme rozumnější řešení, je třeba výběrové řízení zopakovat a takto vysoutěženou zakázku ukončit. K tomu přibyl problém, kdy Cetin se značným zpožděním zahájil práce na pokládání přípojek, nicméně práce nepostupují tak, jak bylo původně řečeno a v takových podmínkách by ani nebylo  možné práce na opravách komunikací zahájit.To byla shoda na finálním jednání všech zúčastněných. ZO se snažilo vyjít vstříc jedné skupině obyvatel, proto z důvodu případné možnosti získání dotace bylo v časovém presu vše uspěcháno a pak stačila jediná podmínka dotačního orgánu, který opět, údajně poprvé, stanovil podmínku, která nedovoluje čerpat dotaci na opravu komunikací před vypršením záruční lhůty po stavbě kanalizace. Což má jistou logiku. Ponaučení pro příště -  věci neuspěchávat, neustupovat neúměrnému tlaku některých skupin obyvatel. Práce se provedou, půjde jen o to, zda budeme čekat na možnost získání dotace na konci 2023 nebo provedeme práce v naší režii. To bude předmětem dalšího řešení ZO.

Ještě se vrátím k Cetinu s přípojkami. Asi to bude těžko pochopitelné, ale tak se prostě v praxi věci odehrávají. Bylo dohodnuto, že Cetin zahájí okamžitě práce, aby mohly být realizovány opravy komunikací v rozumném čase, kdy lze ještě pokládat asfaltový povrch, kdy prostě ještě dodávají balírny asfalt. Takže my jsme čekali, že Cetin zahájí práce, ALE 9.9. mi zavolala paní, která měla realizaci na starosti za Cetin, že vedení rozhodlo, že přípojky dělat nebudou a že ukončují spolupráci s obcí. Nastalo telefonování s jiným zástupcem Cetinu, se kterým jsem projekt připravoval, ten z dovolené oslovil ředitele příslušné sekce, přes víkend jednání a v pondělí vydáno souhlasné stanovisko - práce na přípojkách Cetin zahájí, obec přispěje dle dohody na náklady a vše poběží jak má. Že pak práce dělala firma, která bohužel nebyla dostatečně vybavena na takové práce a asi neměla ani tolik zkušeností, to už je věci jiná. 

Mateřská škola zahájila 1.9.2022 provoz v náhradních prostorách kulturního domu, stavba vlastní mateřské školy probíhá dle harmonogramu. Můžeme již vidět téměř hotovou hrubou stavbu školky. Průběžně řešíme související záležitosti.

Končí volební období. Další volební období bude jistě jiné, protože se připravuje skupina občanů obce, kteří by chtěli obec vést. Za sebe osobně chci sdělit, a zastupitelé to vědí, že jsem již nechtěl kandidovat, domnívám se, že po 32 letech služby pro bčany naší obce by to bylo i vhodné. Bohužel ti, kteří se měli domluvit na převzetí "vlády" nad obcí, kteří zde problematiku znají, znají nás, my je, ti se v dané chvíli nedohodli, neztotožňovali se s výstupy některých občanů na schůzích ZO a znechucení z toho ovlivnilo jejich rozhodování. Po řadě oslovení občany jsem "byl přistoupen" ještě do jednoho volebního období. Průběh volební agitace dalšího sdružení o získání hlasů voličů naznačuje, že jsme udělali dobře, že to bylo prostě nutné. Jak ale dopadnou nakonec volby, na to si musíme počkat, já osobně lidem u nás v obci věřím.

Za celé zastupitelstvo i úřad děkuji všem, kteří nás v naší práci podporovali a nenechali nás na holičkách. Věříme, že to ocení právě v nastávajícíh volbách, kdy nám vystaví vysvědčení. 

Děkujeme za vaši případnou podporu a těšíme se na další spolupráci s Vámi a pro nás všechny.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, říjen 2022