Leden 2019:

Máme tu nový rok 2019, ještě jednou přejeem vše nejlepší v tomto roce, ať se každému člověku dobré vůle daří.

Kanalizace pokračuje, mírně nabírá zpoždění, čemuž se nelze divit vzhledem k nepříznivému počasí, které tu panuje.

Letos jsme nijak nezajišťovali Tříkrálovou sbírku, po domluvě s panem Zdeňkem Novákem jsme podpořili akci na Zámečku, kde se představila schola, jejíž členové přednesli a zazpívali velmi pěkné pásmo říkanek a především pěkných písní, které doplnil svým vystoupením pan Zdeněk Novák ze Záměčku o své činnosti a zkušenostech s podporou pro Ukrajinské obyvatele. Doufám, že dal inspiraci i ostatním, kteří mohou svými dary přispět a pomoci tak potřebným lidem na Ukrajině. Na Zámečku se přispívalo do pokladničky na Tříkrálovou sbírku, akce se i přes propagaci akce zúčastnilo cca 15 spoluobčanů, přesto se vybral velmi slušný obnos, k tomu, nad rámec této sbírky schválilo ZO příspěvek 5000.-Kč pro Charitu Rajhrad.

V lese řádil kůrovec a tak je zničena velká část porostů, škody jdou snad do 100vek milionů Kč, jen za obec, dle odhadů LČR, bude třeba vykácet přes 300m3 dřeva. Dřeva je tak nadbytek, cena nízká, ztráty tedy budou veliké.

V kulturním sále proběhl maškarní den pro děti, návštěvnost byla velká, všichni byli spokojeni a užili si program se svými rodiči. Děkujeme všem za organizaci pěkné akce.

Únor 2019:

Jak jsme již informovali, provozovatelé obecních provozoven po uzavření roku a oznámeních o nárustu cen energií, platových poměrů v této sféře, zjišťují, že je provoz neudržitelný se stejnou podporou obce pro rok 2019 jak tomu bylo dříve a protože se šíří po obci nepravdivé informace o dosavadní podpoře obce, bohužel i od lidí, kteří měli mít potřebné informace, aby takové lži nemuseli šířit. Nicméně vzhledem k tomu a neustálým připomínkám ke způsobu provozu zařízení se rozhodli provozovatelé dát k dispozici tyto provozovny, aby měli možnost přihlásit se všichni.  Proto obec vypsala nový záměr na splnění hlavního záměru obce, a to udržet všechny provozovny "při životě" za stejných podmínek jak tomu bylo dosud.

V kulturním sále zorganizovali hasiči pod vedení starosty hasičů tradiční hasičský ples, dle sdělení byl opět úspěšný, opět plně obsazen a potěšil všechny, kteří se ho zúčastnili. Ani tradiční hudba v podání pana Kratochvíla nezklamal, takže úspěšná akce. Děkujeme všem za organizaci.

Pro rok 2019 jsme si stanovili další úkoly, a to na žádost našich fotbalistů rekultivaci fotbalového hřiště, obnovu prvků na dětském hřišti a dovybavení zásahové jednotky hasičů. Fotbalové hřiště bylo svépomocí vybudováno někdy na přelomu 60. a 70. let našimi otci, podařilo se tehdy vybudovat obstojný sportovní plácek, který jsme léta využívali. Kolem roku 2000 jsme se rozhodli provést rekultivaci hřiště svépomocí, tedy brigádnickou činností. Obec hradila pouze návoz cca 70 nákladních aut zeminy, čímž došlo k lepšímu  srovnání terénu. Toto hřiště pak sloužilo až do současné doby. Nyní bude realizována rekultivace profesionální firmou za částku cca 170tis. Kč vč. DPH. 

Pro výměnu prvků na dětském hřišti jsme se nabídkou od 6 firem oproti výchozí částce dostali na rozumnou částku 365 tis. Kč. Požádali jsme o dotaci z národní podpory MMR (ministerstvo pro místní rozvoj), rozhodnutí by mělo přijít někdy na přelomu května a června. Protože maminky měly své představy, co by mělo na hřišti pro děti být, dali jsme jim prostor a ony si samy vybraly prvky, které budou na hřiště osazeny.

Hasiči, konkrétně JSDH, jsou poměrně dobře vybaveni, zajistili jsme jim finanční podporou a organizací nový automobil, další vybavení, opravili hasičku, zateplili objekt, vystavěli místnost na úschovu oblečení, schází již jen několik věcí, které jsou ale nepostradatelné pro jednotku, aby mohla plnit úkoly operačního důstojníka. Proto jsme je podpořili, velitel hasičů, pan Josef Hotárek připravil požadavky, my jsme schválili finanční podporu za obec, vyřídili formality a požádali o dotaci, tentokrát z prostředků JmK. O dotaci by mělo být rozhodnuto v květnu. Shrneme-li to, JSDH byla za roky 2018-2019 vybavena prostředky v hodnotě  cca 1 350 000.-Kč. Toto vybavení by mělo být dostačující na řadu let. Věříme, že bude hasičům dobře sloužit, všichni se z každé akce vrátí "bez ztráty desítky" a budou nás tím také dobře reprezentovat. Přejme jim co nejméně složitých zásahů a jen šťastné návraty z každé akce.

Březen 2019:

Stavba kanalizace pokračuje, provozní problémy řešíme průběžně, každé dva týdny pak na kontrolních dnech. Již jsme na těchto jednáních i na stavbě měli kontrolu jak z Ministerstva ŽP (OPŽP), tak i z Rosic z odboru ŽP, dále i z odboru ochrany krajiny. Velkým problémem je znečištění komunikací, které se však snaží prováděcí firma řešit. Vzhledem k počasí je třeba práce přesunout na úseky, které lze za dané situace realizovat, proto dochází pak i ke změnám v harmonogramu provádění prací. Na OPŽP a SFŽP stále řešíme a dokončujeme znění smluv pro uzavření smluvního závazku na financování kanalizace a ČOV. Podpora státu je cca 24 mio Kč, obec hradí zbytek, tedy cca 14 mio Kč, k tomu se podařilo získat dotaci z JmK ve výši  cca 2 mio Kč a velmi výhodná půjčka ve výši 11 mio Kč s úrokovou mírou 0,45% p.a. Protože prozatím vše financujeme z dotace z JmK a z rozpočtu obce, je třeba finance obce dobře řídit, abychom mohli ve stavbě pokračovat a dokončit ji v termínech stanovených "státem".  Každá změna s finančním nárustem na stavbě je považována za vícepráce a tedy i zvýšené náklady na stavbu, proto se snažíme udržet i tuto negativní stránku v rozumných mezích. Ne vždy se ale dá předvídat, co nás v terénu překvapí, nejčastěji to je jiný druh-třída zemniny, která se pak obtížně těží a vyžaduje např. jinou techniku. 

Na 8. březen připadl svátek MDŽ, který byl zatracen po roce 89, pak znovu objeven, restaurován, dnes opět slaven, al ezbaven nešvarů z minulého období, což je správně. naše ženy si jsitě zaslouží dík za vše co dělají pro rodinu, v zaměstnání apod. I u nás se opět slaví za hojné účasti našich žen, a to již opakovaně. Starosta přispěl tradičním úvodním slovem, ženy dostaly od obce občerstvení a kytičku, no a pak si ženy užily připravený program, který tentokrát přinesl možnost navštívit "koutek krásy" s poradenstvím, různými ukázkami pro ženy apod., což se setkalo s nadšením a spokojeností všech zúčastněných.

Na záměr obce na provozovatele obecních provozoven za stávajících podmínek se nikdo nepřihlásil, možnost měl každý. Jak tedy dále? ZO navrhlo zvýšit dotaci na podporu provozu obchodu smíšeným zbožím, u ostatních provozoven, nerozhodne-li ZO jinak, pak pouze za podpory nevybírání nájmu za provozovny a vybavení, čímž chce obec podpořit zachování provozu všech provozoven v obci. Jako starosta se domnívám, že je velmi důležité zachovat provoz těchto provozoven, protože je to služba, která na obci musí být, jinak by to dopadlo tak jak mi psal Lukáš P., byli  bychom "obcí duchů" a to snad nechceme. Škoda jen, že to takto nechápou všichni. Konečná navrhovaná částka 140tis. Kč dotace pro každý rok provozu (lze měnit každoročně usnesením ZO), kterou zdůvodnil starosta právě poskytovanou výší dotace z prostředků JmK na provoz provozoven obchodů smíšeným zbožím pro rok 2018. Proto i obec by měla každoročně žádat dotaci na provoz obchodu i z prostředků JmK. S tímto závěrem byl vypsán nový záměr na provozovatele provozoven obce.

Česká pošta, a.s., byla ve své podstatě přivedena téměř ke krachu (za rok 2018 údajná ztráta 275 mio Kč), proto se zbavuje i vesnických pošt, kdy je nabízí obcím k provozování formou spolupráce , kterou nazývají typ "Partner". Nemyslím že je to správný krok, ale vzhledem k vývoji je to asi očekávaný krok. Proto obec Domašov pro zachování pošty pro občany převezme tuto poštu pod svou správu, nicméně o náklady na tento provoz by se ráda podělila s ostatními obcemi, které mají zájem poštu využívat.

Na Šmelcovně jsme opět přivítali jaro, účast byla veliká, snad si každý užil tento den podle svých představ.

Duben 2019:

Stavba kanalizace a ČOV pokračuje, problémy jsou stále stejné, řeší se za pochodu a myslím, že se je daří zvládat dobře. Rád bych poděkoval všem, kteří tyto obtížné podmínky na komunikacích a v okolí našich domů zvládají dobře a nekamenují mne každý den. Snad to takto vydrží.

První vlaštovka, z OPŽP jsme dostali podepsanou a schválenou smlouvu na financování kanalizace, ještě zbývá dořešení smlouvy o půjčce a můžeme zasílat faktury k proplacení.

Blíží se velký svátek, Velikonoce, všichni se na ně těšíme. Bohužel už se nepodařilo dát dohromady skupinu dětí, které by obešly obec a přiblížily nám tuto dobu zpěvem a hlavně hrkáním. V Domašově se podařilo tuto tradici zachovat, jak tomu bylo v jiných obcích, to nevím. Nicméně v pondělí byl krásný den a tak kromě očekávané "mrskačky" si to mohli všichni užít třeba odpolední návštěvou známých, píp. účastí na různých akcích okolí, návštěvou zámků či ZOO nebo jen klasickou procházkou po obci.

Na záměr výběru provozovatele na provoz obecních provozoven se dlouho nikdo nehlásil. Ano, uskutečnila se některá jednání, která ale byla podporována snahou "rozbít" nepodloženě současný stav a zájem obce, tj.  zachování provozu všech tří provozoven, z nichž za nejdůležitější považuje většna provoz obchodu smíšeným zbožím. Zastávám názor, že vše by mělo být pod jedním provozovatelem a ten ať si rozhodne, zda podnajme provozovnu někomu jinému nebo ne. Za obec poskytneme nezbytnou spoluúčast a pomoc, ale zbytek musí řešit provozovatel. O spoluúčasti rozhoduje ZO, nikoliv starosta, tak tomu vždy bylo a snad i v budoucnu bude. Naštěstí podobný názor měla většina zastupitelů, i když někteří byli nabádáni, aby hlasovali vždy proti starostově názoru. Dovolím si osobní poznámku, snad mohu - jsem na obci bezmála 28 let, nikdy jsme zde nevedli žádnou zákulisní politiku, je to novum, které zde dosud nebylo. Nejde o jiné názory, rád se s každým za sebe i obec o názor "poperu", snažím se jednat s každým, i když třeba nejsme na "stejné vlně", ale každý názor by měl být podpořen argumenty a ne, chybí-li argumenty, hledat jinou neopodstatněnou cestu řešení, která navíc není dle mého názoru v obecním zájmu, to podle mě je špatně, takovou politiku já nikdy dělat nebudu. A další věc, která mi u toho vadí, to je narůstající vulgárnost a pomluvy, které jsem už musel řešit, i když bych očekával v takovém případě zásah jiných zúčastněných osob. Nestalo se tak a to je pro mne zklamáním. Obecní zájmy zde musí převážit nad osobními zájmy a ne naopak, slušnost by měla být základním kamenem. Populismus, pomluvy, vulgárnost a další nešvary k nám do obce nepatří a myslím, že právě až na několik výjimek to všichni takto chápou také. A pokračování k našemu záměru - protože se nikdo nehlásil, na což se mě ptal i současný provozovatel, který pak téměř na poslední chvíli podal nabídku na tento záměr. A přiznám se, že jsem byl za to rád, i když jsem už připravoval jiné krizové řešení, aby provoz pokračoval dále. No a ti, kteří měli nejvíce připomínek ke všemu, kteří nám to všem mohli ukázat jak se to má dělat, ti  zůstali jen u slov "coby kdyby", stalo se tedy co jsem očekával, zůstalo u nich jen u řečí... Ale dost už s provozovnami, doufám, že staronový provozovatel zase vydrží nějakou dobu. 

Pokračujeme ve změně územního plánu obce, prozatím probíhá I. Zpráva o uplatňování ÚP obce. Následovat budou další kroky, které vyústí v aktualizovaný ÚP obce pro dalších cca 5-8 let.

Pálení čarodějnic tentokrát bylo přesunuto z hřiště ke kulturnímu sálu, protože hřiště je čerstvě oseto novou trávou, ale nebylo to na škodu, počasí nebylo nejlepší, pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení. Každý si mohl opéct špekáček, občerstvit se  a případně si to užít buď v hospodě nebo v sále. Pěkná akce se vydařila za hojné účasti dětí i dospělých při mírném ohni za silného větru, ale pod kontrolou hasičů.

Květen 2019:

Letos vyšel 1. a 8. květen na středu, všichni mohli tak užít navíc den volna a zavzpomínat na naše osvoboditele. Řada lidí to hoto času využila k návštěvě různých akcí, což tedy splnilo svůj účel.

Na obec jsme obdrželi podnikatelský záměr na přeměnu bývalého kravína na budovu pro ustájení koní. Celý záměr byl představen jen na papíře formou obrázků stáhnutých z internetu, tedy neodpovídající realitě. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s provozem kravína, pak vepřína,  ZO tuto variantu zamítl i s ohledem na to, že územním plánem je budova určena k jinému využití, tj. k bydlení nebo lehké výrobě bez zátěže okolí jakoukoliv související činností, což předkladatel projektu věděl již z dřívějšího období, kdy o tom hovořil se starostou obce.  Určitě nikdo z nás nemá nic proti koním, jsou to krásná zvířata. Zájemcům nabídl starosta jiný objekt v jiné obci, kde majitel takto připravený komplex pro chov koní prodává.

Stavba kanalizace pokračuje, skluz nabrala stavba ČOV. Obdrželi jsme  smlouvu na půjčku ze SFŽP, schválili jsme ji a konečně můžeme zaslat již uhrazené faktury z obecních peněz k proplacení na Fond.

Od 1. 5. platí nová nová nájemní smlouva na provoz obchodu, budeme uzavírat i veřejnoprávní smlouvu na dotaci  podpory provozu obchodu smíšeným zbožím, obchod smíšeným zbožím tedy běží dále, stejně tak hospoda a tak tomu bude i s požární nádrží, která byla vyčistěna a postupně bez jakýchkoliv zádrhelů napuštěna. Domnívám se, že vodu z nádrže jsme i hospodárně využili, téměř 600m3 vody bylo použito na zalévání trávníku hřiště a doplnění retenčních nádrží občanů, kterým napouštěli do různých vhodných zásobníků vodu naši hasiči.

V květnu, někdy i na konci dubna se objevují hojně chrousti na rozkvetlých stromech je slyšet jejich bzučení. Zajímavé je, že v některých lokalitách se jich objevilo tolik, že likvidovali porosty a museli být tedy hubeni, jinak by možná došlo k místní ekologické katastrofě, nás se to naštěstí netýkalo, my tady prozatím máme "hodné chrousty".

Červen 2019:

Tak jsem se trochu zapomněl, ale přičítám to kanlizaci, protože mi bere veškerý čas, omlouvám se tedy všem, kdo sem chodí a přečtou si zde něco.

Jak jsem uváděl výše, provozovatel obchodu požádal dle dohody o   dotaci 94 000.-Kč na období 1.5.-31.12.2019 (kráceno z původní schválené částky 140tis. Kč z důvodu kratšího období). K této žádosti předložil starosta ZO veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci, kde je přesně uvedeno na co lze dotaci čerpat a jakým způsobem ji musí příjemce vyúčtovat. Dotace smí být využita pouze na provoz obchodu smíšeným zbožím. A je to veškerá podpora, kterou provozovatel obdrží.

Při diskuzi o náročnosti současné práce starosty v souvislosti s budováním kanlaizace schválili zastupitelé starosty do funkce uvolněného starosty do kompletního ukončení kanalizace, což by mělo být až v roce 2022 po všech předáních, kolaudaci, vyřízení finančních a ostatních záležitostí se SFŽP (Státní Fond Životního Prostředí), tedy s ukončením mandátu starosty. Je to poprvé za celé období a domnívám se osobně, nebude-li žádná větší stavba řádově v milionech korun, není k tomu ani důvod pokračovat ve funkci jako uvolněný starosta, takže nyní to považuji za adekvátní akci za téměř 40 milionů Kč. Pro šakrohlídy asi neuškodí pohled do historie funce starosty a jeho odměn -  uvedu tedy moje dřívější finanční zařazení:  2000-2008 moje měsíční odměna 500.-Kč, 2008-2012 moje měsíční odměna 1000.-Kč, pak jsem skončil a myslel jsem, že už se nevrátím do této funkce, na požadavky jsem v roce 2006-2010 dělal místostarosty panu Lupínkovi, měsíční odměnu si nepamatuji, myslím, že byla kolem 2000.-Kč. No a pak  2010-2014 ve funkci neuvolněného starosty myslím že to bylo kolem 9 000.-Kč, 2014-2018 to bylo kolem 16 tis. Kč měsíčně (minimální tabulková částka byla kolem 14 500.-Kč/měsíc) , 2018-2022 kolem 18tis. Kč a nyní tedy od července jako uvolněný starosta kolem 28 tis. Kč/měsíc. Domnívám se, že by to všichni měli vědět, nikdy jsem se za to nestyděl (za odhady se omlouvám, ale myslím, že se příliš nepletu).

Ale k dalším věcem.

Postihla nás kůrovcová kalamita, není kdo by těžil, není kdo by kupoval, je to problém. Ale musí se řešit. Takže kácíme dle možností a jsme rádi, když někdo dřevo koupí, nepokryjeme ani náklady. 

A i při této velké stavbě kanalizace díky dotaci žádáme o dovybavení SDH Lesní Hluboké, čímž by naši hasiči na dlouhou dobu měli být nasyceni, protože budou vybaveni na velmi slušné úrovni, rekonstrukci fotbalového hřiště končí, doplňujeme již jen vybavení, tzn. nové branky, lavičky. Dětské hřiště bude taktéž zcela nové, ale na výseldek si musíme počkat do září. Tentokrát vše proběhlo v režii našich žen, ketré si samy mohly vybrat a rozložit prvky na dětském hřišti z akátového dřeva.

Provozovatelé zahájili provoz  na Azuru koncem června, vše se podařilo bez větších obtíží. 

Děti se připravují na prázdniny a bude-li teplo, pak je na co se těšit.

 

Červenec  a srpen 2019:

Prázdniny jsou zde. Snad se všem vydaří i dovolené.

S kanalizací pokračujeme poměrně dobře, pouze s ČOV jsou problémy, odstraňování závad trvá delší dobu než bychom potřebovali, ale věříme v konečný úspěch. Je třeba poděkovat všem, kteří snášejí problémy, které tato stavby přináší.

S postupem kanalizace se domloiuváme na opravy i souvisejícch staveb. K tomu patří především komunikace, chodníky atd. vše je o penězích a tak vypadají i jednání.

Na Azuru  dobudujeme vrt studny, aby mohl být tento zdroj adekvátně využit pro doplňování vody v nádrži.

Azuro běží, v teplých dnech se zde rekreuje přes 300 návštěvníků denně.

Vodné musíme zdražit. Správně by mělo být 30.-Kč/m3, nicméně se musíme z důvodu sociálního smíru držet nastavené ceny v Přibylsavicích, a to je 24.-Kč/m3, ztzn. že obec dotuje vodu 6.-Kč/m3. Do budoucna to bude ale neudržitelný stav, dohodli jsme se, že se bude řešit až v osuvislosti se stočným po ukončení kanalizace.

Na ČOV je stále skluz, proto se dmlouváme na posunutí termínu zkušebního provozu. Zhotovitel avizuje ztížené práce vlivem hoších tříd zemin, které vyžadují jinou techniku pro takové práce, tř. zeminy se zde údajně pohybuje kolem čísla 6. 

Daří se nám opravit i chodníky, vč. dalších, které tak zajistí nový chodník od otočky autobusů až pod kulturní dům. Přes všechny potíže, které zde nechci rozvádět,  se domnívám, že všichni tuto stavbu  s odstupem času ocení. Jen snad jednu poznámku. Z některých našich spoluobčanů je mi smutno.

Na ZO jsme se rozhodli opakovaně o obnově některých historických cest, a to především z důvodu zadržení vody v krajině a zamezení vzniku eroze na pozemcích.

 

Září 2019:

Stále řešíme kanalizaci a veškeré dění se točí kolem ní. jedná se především o vícepráce, které je třeba dohodnout, odsouhlasit a provést. A to je jako vždy při financování, jablko sváru. Ale snad na konci dospějeme k uspokojivému cíli pro všechny. Bohužel musíme řešit s pomocí právníků, protože to tato jednání vyžadují. A není to vskutku jednoduché, jednání jsou někdy skutečně velmi bouřlivá, ale tak to prostě bývá.

Stejné je to s problémy a požadavky, kterými nás zásobují občané v osuvislosti s budováním kanaliace. Řešíme také různá neopodstatněná udání, kterými se někteří jen tak asi baví, někdy vyslechneme i pomluvy, ale i to k životu a takovým stavbám patří. No a jsme v Česku, takže "úspěch se neodpouští". legrační jsou někdy diskuze či pokřiky s řidiči autobudsů, kteří sem zajíždí. Myslím, že mají štěstí, že je málo lidí, už by tu nejezdili, ale co se dá dělat, jak nám bylo sděleno, "nejsou lidi". Zajímaly by mě ale jejiich psychologické testy pro tuto profesi. Ani mi nevadí, že musím třeba měřit průměr volné plochy k otočení autobusů, posílat fotodokumentaci, když sem nechtějí zajíždět. Pokud to naplní jejich pocit důležitosti, rád to udělám.

Opět se dohoduje prodlužení zahájení zkušebního provozu ČOV, a to se souhlasem odboru ŽP při MěÚ Rosice.

Starostovi se podařilo "za 5 min. 12" sehnat peníze na kompletní pokrytí krajské komunikace asflatem od otočky autobusů po kulturní dům, takže budeme mít už nyní tuto část komunikace kompletní. Sluší se poděkovat SÚS Brno-venkov za vstřícnost a pomoc. Původně nešlo za žádných okolností a světe div se, sejdou-li se lidé, kteří si "padnou" a argumenty přesvědčí, pak jde udělat hodně. Těm, kde tyto peníze možná budou trochu scházet, nevím, těm se touto cestou omlouvám.

Říjen + listopad 2019:

Obnovili jsem novými prvky dětské hřiště. Tentokrát si prvky vybraly samy maminky, dali jsme jim volný prostor, jak ho využily, to můžete posoudit sami. Bohužel při kontrole, před převzetím díla, jsem zjistil řadu nedostaků, na zákaldě kterých jsem odmítl hřiště převzít s tím, že dáme firmě možnsot do 31.3.2020 napravit. Souhlasili. Takže vyčkáme.

Další práce vyžaduje i fotbalové hřiště, je třeba zničit plevel, pohnojit hřiště nějakým vhodným práškem a na jaře pak provést klasické práce s trávníkem. Ano, původně jsme se domnívali, že tyto práce provedou již naši "fotbalisté", mýlili jsme se, proto jsme se domluvili s původní prováděcí firmou na těchto pracech, bude to tza 22 tis. Kč bez DPH.

Kanalizace, myšleno vlastní potrubí + ČOV a přečerpávací stanice, jsou téměř dokončeny a připravujeme se na zkušební provoz. Další dokončovací práce budou pokračovat. Je ale stále řada problémů, které je třeba řešit, že nejsou tatop jednání jednoduchá, o tom svědčí i jednání 3 účastníků, tedy obce, TDI a zhotovitele se svými právníky. Snad jednou napíši k tomu více, nyní by to nebylo asi vhodné, ničemu by to nepomohlo. Nejen v současné chvíli, ale stáel, jsou předmětem sváru různé vícepráce, méněpráce, práce, které zatím nemáme kam zařadit apod. Skutečně to není jednoduché. Naší snahou, coby investora, je dokončit stavbu v takovém provedení, která by pak bezproblémově sloužila desítky let. Bohužel není to vždy tak jak bych očekával, tzn. že bude vše na úrovni dnešní doby. Odpovědi typu "tak se to dělá všude", mě neuspokojují, zvláště když vím, že je řada věcí, které se dají hned zlepšit, hlavně na ČOV, ale nejen tam. Z togo vyplývyjí také někdy nová usnesení, které pozměňují již přijatá usnesení, protože se často objeví nové věci, které prostě nemohu tak jak jsou předloženy, podepsat. Ale beru to opět jako obchodní vztah, tzn. na jedné straně zájem všech dodat svoje služby, technologii a za to obdržet peníze a na druhé straně obec, která musí všechny kroky po dobu 10ti let pak "držet u sebe" a při případných kontrolách je pak předložit kontrolním orgánům, které by měly vždy konsatovat správný postup obce při budování tohoto díla, zjednodušeně řečeno. někdy musíme využi¨ít i nestandardních, přesto povolených  výjimek, abychom mohli efektivně a optimálně realizovat práce nad rámec dohodnutých prací.

K tomu přistupují problémy s komunikacemi, které musíme neustále řešit, snažíme se i v nepříznivé počasí provést na zimu takové opravy, aby přes zimu bylo sjízdné a na jaře se musí udělat problémové úseky znovu. Komunikace budou vlivem sedání klesat, proto není možné provést ihned definitivní povrchy. A nelze propadům či sedání komunikací předejít.

Kanalizace je prostě stavba, která se už opakovat asi nebude, určitě ne v nejbližších 70-100 letech. 

Připravujeme se na  zahájení zkušebního provozu ČOV, ketrý musí prokázat po roce provozu, že kanalizace a ČOV splňuje všechny parametry, které nám byly stanoveny. nebude-li tak, pak se může stát, že obec bude muset peníze státu vrátit.

Navíc se přidává i komplikace na prosinec, kdy proběhnou předčasné volby v naší obci. Za celou dobu služby pro obec a její občany jsem s něčím podobným ani v náznaku nesetkal. Myslím, že je to celé nešťastné, ale beru to jako výzvu, ketrých jsem už zažil v životě řadu a nikdy jsem se z toho "nesložil" a nepodlehnu ani nyní. Záleží jen a jen na lidech této obce co a koho budou chtít v ZO. Nabídl jsem zbývajícím členůmbay si našli k sobě jiné spoluobčany, že už u toho nemusím být, požádali mě po několika dnech, abych s nimi pokračoval. K nám, dejme tomu těm zkušenějším, jsme přibrali i nové tváře, kteří prací pro obec prokázali zájem pro obec pracovat.

Prosinec 2019: 

30. listopadu jsem přivítali Advent u kulturního domu, přišlo nás tam poměrně dost, věřímk, že si to všichni užili. Počasí tomu sice nenapovídá, le je to tak, Vánoce se blíží.

9.12. byla poslední schůze ZO ve složení 4 členů, kdy jsme se loučili s dlouholetou členkou ZO, ale i kronikářkou, kulturní pracovnicí apod. především ale s dobrým člověkem. Ano, s Petrou Šínovou, která pravdpěoodbně opustí naši obec a bude působit jinde. Za sebe a snad i za vás vššchny jí muho poděkovat za vše co pro obec, a tedy nás všechny, udělala. Bude nám chybět. na druhé straně jí přejem v dalším životě hodně úspěchů, štěstí a radosti ze života. Snad ji i nadále bude těšit práce s jejími "kamínky", kterým se stále věnuje.

"Kluci" už nechtějí provozovat žádnou z provozoven obce, rádi by, aby pokračoval zase někdo jiný, a to alespoň tak dlouho jako oni. těch, kteří vědí jak by to vše mělo fungovat, takových tu několik máme. No, uvidíme.

Současným provozovatelům a všem bych rád poděkoval za službu občanůlm naší obce, domnívám se, že udělali pro obec mnohem více než si někteří lidé připouští. Kdo zkusil, ten ví.

Zkušební provoz kanalzace a ČOV byl zahájen, ladíme provz, postupně odstraňujeme problémy, vylepšujeme technologii a čekáme na leden na odběr prvních vzorků pro cca 176 napojených obyvatel (zbytek do 31.3.2020) a pak se uvidí.

Probrali jsme opět stálá témata, vše běží ve stejných kolejích, řešíme a snad i dořešíme

Je po předčasných volbách:

PredcasneVolbyLH2019

a k tomu komentář ČSÚ - v naší obci nejmenší zájem o volby:

CSU PreedcasneVolby2019

Máme po předčasných volbách a můžeme sestavit nové ZO. Jak se dalo předpokládat, nebyl to útok na volební urnu, nicméně cca 32% občanů potřebovalo vyjádřit svůj hlas ke vzniklé situaci a tak přišlo volit. Za sebe mohu sdělit, ač by to tak nemělo být, ale bylo, že jsme se domluvili doma, že nikdo z nás nepůjde volit. Důvodů bylo více a byly jasné a každý si je asi domyslí. Kdybych skončil na posledním místě, určitě bych už v novém ZO nekandidoval na pozici starosty. Ale ta situace i přes uvedené okolnosti nenastaly, takže vyčkejme na ustavující zasedání.

Začínáme s 2 novými tvářemi, jejichž povahy znám a věřím, ať to dopadne jakkoliv, že to co chceme udělat, že společně do konce volebního období zvládneme.

Pěkné prožití Vánoc všem, zdraví a štěstí do nového roku 2020 přeje jménem končícícho a nově nastupujícího celého zastupitelstva starosta.

Leden 2020:

Tak je tu nový rok 2020.

Sestavili jsme zastupitelstvo. Potěšilo mě, že jsem dostal opět důvěru a že jste i mladé členy ZO přijali. Jak budou pracovat, to ukáže čas.

Za sebe i celé ZO mohu pouze sdělit, že opět budeme pracovat ve službě pro obec a vás všechny a dokončíme v tomto volebním období to co jsem před volabmi slíbili a dali i "na papír". Ten viděli prozatím možná jen ti, kteří nás podpořili coby kandidující členy do nového ZO.

Tyto projekty jsme zopakovali i na 1. zasedání našeho nového ZO.

Začínáme nebo, lépe řečeno, pokračujeme dále.

Únor  - březen 2020:

Objevilo se cosi nezvyklého, co jsme asi dlouho nezažili a snad ani v té nejhorší variantě nezažijeme. Tím je novám nemoc zvaný COVID-19 neboli koronavirus. Objevil se během prosince v Číně, v oblasti Wuchan s téměř 11 mio obyvateli. Nepředvídatelný virus bez protiléku se šíří neuvěřitelně rychle, postihuje především plíce, pak následně ostatní orgány, kdy pak lidé rychle umírají. A asi ho všechny státy podcenily. Počáteční čísla jsou neúprosná. V řadě dnů 100ky až tisíce nakažených s poměrně vysokou, prozatím cca 5-7% úmrtností, která se ale bude určitě vyvíjet. Proto v Číně i ostatních zemích v Asii zavedli karanténu, a to i velkých měst, právě třeba Wuchanu. Vyčkáme na další vývoj.

Opět tedy domů. Trápí nás nutnost sehnání nového nájemce provozoven obce, a to především obchodu smíšeným zbožím, který je klíčový pro nás a naše občany. Nějakou formu najdeme, jde jen o to, aby to byla optimální varianta, podaří-li se. K tomu jsme schválili opět na podporu provozu dar provozovatelům obchodu ve výši 140 tis. Kč (předpoklad je 50% obec, 50% KÚ JmK), jehož výši můžeme upravovat podle potřeby a změn cen vstupních prvků do provozu obchodu. K tomu jsme o max. možnou částku tedy požádali v rámci dotací KÚ JmK, tj. o 70 tis. Kč/rok.

Odchodem paní Petry Šínové z kulturní fronty naší obce se otevírá možnost pro další zájemce, kteří by chtěli pokračovat v jejích úspěšných šlépějích. K tomu jsme se sešli s našimi maminkami, které projevily zájem pokračovat dále, jde pouze o formu, na jaké bude spolupracovat. Chce to čas, nové názory pak vyhodnotíme a určitě něco pozitivního vznikne.

ženy projevily zájem o organizaci Dne Země, kdy probíhá akce "Ukliďme Česko". I když máme vcelku uklizeno, přesto jsme se rozhodli akci podpořit.

Dále nás trápí postupující brouk v lesích a postupná likvidace především smrkových porostů. Musíme se s tím nějak "poprat".

ČOV prozatím funguje, odběry vzorků vykazují dobrou funkci vč. odbourávání fosforu. Chybí pouze doplnění napojení zbývajících obyvatel, abychom ČOV zatížili plně. To by mělo nastat k 1.4.2020.

V březnu měla být další schůze ZO, kterou jsme ale přesunuli vzhledem k novému vývoji s koronavirem. Co se stalo? Jak se očekávalo, objevily se první nemocní i v Evropě, a to jako v první zemi EU, v Itálii. Nikdo a nic nebylo na takový vývoj připraveno. Obrovský nárust nemocných, nedostatek personálu, lůžek, ochranných pomůcek, žádný lék...Pouze pomáhá karanténa a na tu bohužel zpočátku Italové neslyšeli,. A nejen oni. I přes výzvy našich odborníků naši lidé cestovali do možných koronavirových oblastí a přivážejí nemoc i k nám. Byl vyhlášen stav nouze, lidé nesmí bez roušek ven. Obydlí může opustit pouze osoba k obstarání nákupu, léčiv apod. Chybí testovací prostředky, nemoc se rychle šiří. Naštěstí vláda a odborníci nezaspali zcela a okamžitě vyhlásili ke stavu nouze karanténu, kterou postupně rozšířili tak, že nyní musíme být doma. Ale tak to musí být, máme-li pomoci kontrole nad touto nemocí. Podle mého názoru, i přes některé chyby, se ustavený krizový štáb chová odpovědně a jeho kroky dávají smysl. Jsou uzavřeny i hranice, naši lidé na dovolených v zahraničí mají problém dostat se domů. Někteří lidé ignorují nařízení, snaží se ej obcházet. Naštěstí naprostá většina respektuje všechna nařízení a příkazy, takže k dnešnímu dni 22.3.2020 máme "pouze" 15584 lidí otestovaných, z toho 1047 nakažených  a 6 vyléčených a naštěstí prozatím žádného mrtvého vlivem koronaviru. Je to boj. Chybí sice roušky, pro zdravotní personál, policii, hasiče, zubaře aj. zdravotní ochranné pomůcky. Ale to by nebyli naši lidé, aby si nějak neporadili. Došlo k semknutí národa, kdo umí a může, šije roušky pro sebe i druhé, rázem vše jde. Nejsme tak špatní jak se někdy uvádí. Třeba v Německu roušky odmítli lidé šít a našim lidem, kteří je nosí i tam, když tam pracují, se smějí. Jiná země, jiný mrav. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dále. Jedno je podle mě ale jisté. Je to jakési memento, které by nám všem mělo napovědět, že je třeba něco změnit, jak u nás samých, tak i ve státě, v Evropě a  i na celém světě. Jen tak budeme schopni čelit dalším výzvám, které k nám v budoucnu neočekávaně přijdou, abychom přežili. Problémy vidíme všude kolem sebe, zejména směrem od nás na západ. Jsem zastánce Evropské unie, ale v té původní formě jak bylo původně zamýšleno a nám i prezentováno, tj. pouze volný pohyb lidí, kapitálu a zboží s přísnou ochranou hranice kolem ní. Nikoliv jak funguje nyní a jak se snaží nám všem všechno vnucovat. Její neschopnost jsme mohli vidět zvláště nyní, kdy téměř po měsíci začíná zjišťovat co že to tu vlastně v té Evropě děje. Jediné, na co se zmohla, byl protest proti uzavírání hranic jednotlivými státy… Co k tomu dodat. Ono z těch kanceláří v Bruselu to vypadá pravděpodobně úplně vše jinak. Žádné národní státy, spolupráce, soudržitelnost, pomoc jeden druhému…… no a pak přijde koronavirus a co že se to děje? Každý stát si hledí svého, stará se o sebe. Zabaví třeba i materiál pro jiný stát, nepustí ze svého státu ani jednu nedostatkovou pomůcku pro lékaře v jiné zemi, protože je chce pro své. Ano, pochopitelné. Ale plyne z toho snad i ponaučení pro nás a snad to tedy všichni pochopí, že je třeba vše nastavit tak, aby každý stát byl třeba být soběstačný v mnoha ohledech a odvětvích. Snad na to přijdou i ti povolaní, jejichž náplní tyto věci jsou.

Je na místě v této době poděkovat všem, kteří jakkoliv nezištně pomáhají všem, kdo pomoc potřebují. Těší mě, že se to podařilo v nějaké míře i v naší obci, rád bych všem těmto lidem poděkoval. Za všechny bych rád poděkoval paní Tereze Motykové, která neváhala a jako člověk „od fochu“ okamžitě sama začala šít roušky pro ostatní. Přidali se i jiné ženy, nechci někoho jmenovitě vynechat, o všech nevím, proto takto. Všem těmto lidem za nás všechny děkuji. A pokud se podaří nemoc u nás zvládat, pomozne i my jiným zemím, kde je situace neudržitelná. Snad se to podaří.

Situace z dnešního dne, tj. 22.3.2020, můžete vidět zde.

 Snad budou další zprávy pozitivnější než ty současné. Pokud budeme i my dodržovat všechna opatření, máme šanci to společně zvládnout. Přeji nám všem, aby tomu tak bylo.

Duben - srpen 2020:

Koronavirus řádí, někde to vypadá, jakoby tam ani život neexistoval. Všichni mají obavy. Samozřejmě se najdou opět tací, kteří ví vše lépe, ale tak to prostě bývá. Pak jsou ale první, kteří křičí, že se o ně stát nepostaral a že bylo vše špatně.

Kanalizace běží, zkušební provoz na ČOV taktéž, řešíme ale spoustu problémů, nicméně jen po telefonech a počítačích, nikdo nikam nejezdí, nikdo se nechce nakazit. Je to mimořádná situace.

I vzhledem k situaci se současný provbozovatel obchodu a hospdoy rozhodl pokračovat v provozování obchodu a do otevření Azura, bude-li tak, i hospody. Obchod je velké plus pro všechny, prootže nemusí lidé nikam jezdit. Děkuji tedy provozovatelům za vstřícnost.

Rozhodli jsem se na zákaldě poptávky maminek vybudovat v naší obci mateřskou školu. Z demografického vývoje, předpokladů, nám vychází zajištění obsazenosti dětmi až do roku 2030, připočteme-li k tomu zájem z okolních obcí, kde je také nedostatek míst ve školkáchh, může tu školka vydržet a oživit život v obci delší dobu. 

Rozhodli jsme se obnovit některé historické cesty v obci. Při diskuzi s předsedou družstva, které  má v probnájmu většinu zdejší orné půdy, jmse znovu otevřeli potřebu pozemkových úprav v obci, které nejsou někteří naši rádoby velkofarmáři nakloněni. Žes připraví obec o spoustu peněz, které by byly využity na zbudování všech polních cest, všech přístupů k pozemkům, to je jedna věc, ale je zcela nepochopitelné, že hlavním sděleným důvodem je nevyrovnání se s možností získání části jejich pozemků jiným vlastníkem při těchto úpravách. Je pravdou, že bychom mohli provést tyto úpravy i bez jejich vyjádření, ale otázkou je, proč to dělat... A to právě zmíněný předseda družstva také nechápal, ale to je skutečnost, i po mé druhé interpelaci mi bylo zástupcem sděleno, že s tím nesouhlasí. 

V lesích stále bojujeme s kůrovcem, pomalu se daří vytěžit všechny nemocné stromy, nicméně kůrovec pokračuje v útoku. Neodpustím si poznámku, že za celou tuto kalamitu může počínaje vládou celý sbor lesních odborníků, kteří tento stav způsobili svou nečinností a špatnými rozhodnutími a měli by být "hnáni" k zodpovědnosti, ale protože u nás nic takového neexistuje, nic se z nich nikomu nestane a ve svých funkcích zůstanou, možná i povýší a  nám nyní budou rozdávat moudrosti, jak bychom měli vše řešit. Tak to tu prostě funguje.

Červenec je začátkem prázdnin, které ale mají letos příchuť koronaviru, který nám diktuje co můžeme, kam můžeme. Takže nejlépe je zůstat doma. Co je ale krásné, to vidíte třeba na obloze, minimum letadel, zlepšení ovzduší, např. v Benátkách čistší moře, kde se objevily po desítkách let i delfíni. No, nevím, zda autoři Covidu to takto mysleli, nebo tedy ten "netopýre".

Azuro jsem otevřeli, je ale kupodivu letos dost deštivo, což je na jednu stranu dobře, doplní se zásoby pitné podzemní vody, na druhou stranu to ale na koupání příliš není, takže sezóna asi nebude nic moc.

Blíží se tradiční Svatoannenská pouť 26.7. Využijeme tento sváteční den k vysvěcení křížů, a to 9+1 kříže, kde ten desátý bude do obce k otočce, kde bude příležitostně vyměněn také. Událost byla tak zmedializována, že se tu štáby střídají jak o kdyby se tu něco velmi závažného událo, dokonce jsme vysílali i v přímém přenosu, což je tedy už co říct.

Posuďte sami třeba tento komiks k uvedené události.

V tomto roce jsem prováděli povinné vyhodnocení platného územního plánu. Říká se tomu Návrh změny č. 1 ÚP obce Lesní Hluboké a spočívá ve vyhodnocení splněných bodů v platném ÚP, zapracování změn, které vzniklly v průběhu doby (zásadní u nás to byl přesun trati vyrosokorychlostního vlaku ze severu na jih D1 - to myslím docení až další generace) a aktualizace nesplněných bodů a event. přidání nových aktivit na cca 4 roky, kdy by mělo pak proběhnout nové vyhodnocení. K tomu byla vybrána firma, která vše zpracovala, na veřejném jednání pak byly všechny změny vysvětleny a každý mohl vznést svoje připomínky. Ponechám nyní stranou jednotlivé připomínky, kdy některé nesměřovaly k meritu věci, ale k osobnímu napadání mě jako starosty, což mi problémy nedělalo,vadilo mi pouze, že do toho zatahovali i další, kteří s tímto nemají nic společného. Spíše to vypovídá o lidech, kteří se takto chovali. Je mi jich líto, víc se asi k nim nedá říct a protože je znám, ani mě to nijak zvlášť nepřekvapuje. A myslím, že ani po vysvětlení jejich údajně problematických bodů zástupci urbanistické firmy to řada z nich nepochopila. Vyšel z toho ale pro mě, a to nejen pro mě jak se mnou někteří lidé hovořili, i jeden závažný poznatek, a to, že to není o tom, co říkají, tj. "že jim jde o ornou půdu", není to pravda, jde totiž pouze o jediné, a to jak tu půdu zpeněžit ve formě stavebních pozemků. Zda tam bude po těch různých velkopošných hospodařeních ornice nebo písek, to je jim fuk, protože jinak by konali úplně jinak. Jejich zájem je sice legitimní, ale musí počítat se zájmy obce, kterými prozatím není bezbřehé rozšiřování obce a zabírání orné půdy jen proto, že to tito lidé chtějí. Naše současné ZO má jiné plány - zadržet vodu v krajině, remízky, keře, meze apod. To tyto lidi bohužel nezajímá. Co bude v budoucnu, to bude záležet na tom, kterým směrem se obec vydá a kdo a jak bude hájit zájmy obce nebo svoje-jejich zájmy, tj. kdo bude právě na úřadě sedět jako starosta a jaké tam bude zastupitelstvo. Bude to tedy záležet na voličích, to je třeba si uvědomit. Já si nedělám iluze, ale rád bych se mýlil.

Po odchodu paní Petry Šínové se chopila Hlubočanek paní ing. Dohnalová, která bude organizovat aktivity pod Hlubočankami. Jejich první akcí bylo rozloučení s prázdninami, jakýsi opožděný Den dětí, kdy spolu s hasiči pod záštitou obce proběhla řada soutěží na Azuru, spousta zábavy pro děti, byly tu k projížďce koně, pak ukázky Policie ČR, hasičů, skákací hrad, občerstvení atd. Byl to vydařený den, za který všem děkuji.

Touto akcí se uzavřela i sezóna na Azuru, která dopadla tak jak se dařilo s počasím, tedy střídavě slunečno a oblačno.

Počasí dobré na vláhu, proto zase stížnosti, že moc prší, ale tak to prostě je. Líbí se mi nedávný skorovtip, kdyz mi paní říká: "už by mohly začít růst nějaké hříbky, stále nic neroste, až začnou růst, chtělo by to jít honem do lesa, no ale kam, když tady žádné vlastně už nejsou!" Ale buďme optimisty, věřím, že možná bude les vypadat trochu jinak, ale i ty smrky a jedle si tu své místo najdou, takže to nevidím až tak černě.

Ve světě to není také jednoduché, nyní se bouří lidé v Bělorusku, zda se tam podaří "vyvézt demokracii", tak jak to bylo neúspěšně jinde nebo si lidé rozhodnou sami ve svobodných volbácch, to ukáže čas. Přejme jim, aby si skutečně svobodně mohli vybrat bez zásahu zvenčí své předstacvitele, které si přejí. 

U nás se zase zvyšují čísla s počtem nakažených koronavirem, co tato doba přinese to nevíme. Polovina lidí nadává, že se musí nosit roušky, druhá polovina zase nadává, že ta první polovina je nenosí, je to vskutku těžké. A proto je to takové jak to tu vypadá. Máme se všichni moc dobře, nevážíme si toho a asi i proto už nerespektujeme téměř nic, ...ale opět nelze paušalizovat. Peníze postupně vítězí nad morálkou i právem, malé skupiny "mocných" se snaží diktovat svou vůli ostatním, politika je někdy vytvářena lidmi, kteří se domnívají, že ví vše, přičemž neví téměř nic. Nejsou ale všichni stejní, naštěstí je většina těch rozumných, kteří přemýšlí a ví. Je to ale taková zvláštní doba. Co nám přinese, to ukáže čas. 

Je září, děti začaly chodit do školy, ráno je tma, čas pokročil, za chvíli se zase přehoupne "zimní čas", možná ještě letos a příští rok a pak už ne, nevíme. Ale i tak ten rok velmi rychle ubíhá. Važme si jeden druhého, važme si každého dne, važme si všeho, co nás obohatí. A nenechejme se zviklat hlupáky, kterým by udělalo radost, že se netěšíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist