Leden 2019:

Máme tu nový rok 2019, ještě jednou přejeem vše nejlepší v tomto roce, ať se každému člověku dobré vůle daří.

Kanalizace pokračuje, mírně nabírá zpoždění, čemuž se nelze divit vzhledem k nepříznivému počasí, které tu panuje.

Letos jsme nijak nezajišťovali Tříkrálovou sbírku, po domluvě s panem Zdeňkem Novákem jsme podpořili akci na Zámečku, kde se představila schola, jejíž členové přednesli a zazpívali velmi pěkné pásmo říkanek a především pěkných písní, které doplnil svým vystoupením pan Zdeněk Novák ze Záměčku o své činnosti a zkušenostech s podporou pro Ukrajinské obyvatele. Doufám, že dal inspiraci i ostatním, kteří mohou svými dary přispět a pomoci tak potřebným lidem na Ukrajině. Na Zámečku se přispívalo do pokladničky na Tříkrálovou sbírku, akce se i přes propagaci akce zúčastnilo cca 15 spoluobčanů, přesto se vybral velmi slušný obnos, k tomu, nad rámec této sbírky schválilo ZO příspěvek 5000.-Kč pro Charitu Rajhrad.

V lese řádil kůrovec a tak je zničena velká část porostů, škody jdou snad do 100vek milionů Kč, jen za obec, dle odhadů LČR, bude třeba vykácet přes 300m3 dřeva. Dřeva je tak nadbytek, cena nízká, ztráty tedy budou veliké.

V kulturním sále proběhl maškarní den pro děti, návštěvnost byla velká, všichni byli spokojeni a užili si program se svými rodiči. Děkujeme všem za organizaci pěkné akce.

Únor 2019:

Jak jsme již informovali, provozovatelé obecních provozoven po uzavření roku a oznámeních o nárustu cen energií, platových poměrů v této sféře, zjišťují, že je provoz neudržitelný se stejnou podporou obce pro rok 2019 jak tomu bylo dříve a protože se šíří po obci nepravdivé informace o dosavadní podpoře obce, bohužel i od lidí, kteří měli mít potřebné informace, aby takové lži nemuseli šířit. Nicméně vzhledem k tomu a neustálým připomínkám ke způsobu provozu zařízení se rozhodli provozovatelé dát k dispozici tyto provozovny, aby měli možnost přihlásit se všichni.  Proto obec vypsala nový záměr na splnění hlavního záměru obce, a to udržet všechny provozovny "při životě" za stejných podmínek jak tomu bylo dosud.

V kulturním sále zorganizovali hasiči pod vedení starosty hasičů tradiční hasičský ples, dle sdělení byl opět úspěšný, opět plně obsazen a potěšil všechny, kteří se ho zúčastnili. Ani tradiční hudba v podání pana Kratochvíla nezklamal, takže úspěšná akce. Děkujeme všem za organizaci.

Pro rok 2019 jsme si stanovili další úkoly, a to na žádost našich fotbalistů rekultivaci fotbalového hřiště, obnovu prvků na dětském hřišti a dovybavení zásahové jednotky hasičů. Fotbalové hřiště bylo svépomocí vybudováno někdy na přelomu 60. a 70. let našimi otci, podařilo se tehdy vybudovat obstojný sportovní plácek, který jsme léta využívali. Kolem roku 2000 jsme se rozhodli provést rekultivaci hřiště svépomocí, tedy brigádnickou činností. Obec hradila pouze návoz cca 70 nákladních aut zeminy, čímž došlo k lepšímu  srovnání terénu. Toto hřiště pak sloužilo až do současné doby. Nyní bude realizována rekultivace profesionální firmou za částku cca 170tis. Kč vč. DPH. 

Pro výměnu prvků na dětském hřišti jsme se nabídkou od 6 firem oproti výchozí částce dostali na rozumnou částku 365 tis. Kč. Požádali jsme o dotaci z národní podpory MMR (ministerstvo pro místní rozvoj), rozhodnutí by mělo přijít někdy na přelomu května a června. Protože maminky měly své představy, co by mělo na hřišti pro děti být, dali jsme jim prostor a ony si samy vybraly prvky, které budou na hřiště osazeny.

Hasiči, konkrétně JSDH, jsou poměrně dobře vybaveni, zajistili jsme jim finanční podporou a organizací nový automobil, další vybavení, opravili hasičku, zateplili objekt, vystavěli místnost na úschovu oblečení, schází již jen několik věcí, které jsou ale nepostradatelné pro jednotku, aby mohla plnit úkoly operačního důstojníka. Proto jsme je podpořili, velitel hasičů, pan Josef Hotárek připravil požadavky, my jsme schválili finanční podporu za obec, vyřídili formality a požádali o dotaci, tentokrát z prostředků JmK. O dotaci by mělo být rozhodnuto v květnu. Shrneme-li to, JSDH byla za roky 2018-2019 vybavena prostředky v hodnotě  cca 1 350 000.-Kč. Toto vybavení by mělo být dostačující na řadu let. Věříme, že bude hasičům dobře sloužit, všichni se z každé akce vrátí "bez ztráty desítky" a budou nás tím také dobře reprezentovat. Přejme jim co nejméně složitých zásahů a jen šťastné návraty z každé akce.

Březen 2019:

Stavba kanalizace pokračuje, provozní problémy řešíme průběžně, každé dva týdny pak na kontrolních dnech. Již jsme na těchto jednáních i na stavbě měli kontrolu jak z Ministerstva ŽP (OPŽP), tak i z Rosic z odboru ŽP, dále i z odboru ochrany krajiny. Velkým problémem je znečištění komunikací, které se však snaží prováděcí firma řešit. Vzhledem k počasí je třeba práce přesunout na úseky, které lze za dané situace realizovat, proto dochází pak i ke změnám v harmonogramu provádění prací. Na OPŽP a SFŽP stále řešíme a dokončujeme znění smluv pro uzavření smluvního závazku na financování kanalizace a ČOV. Podpora státu je cca 24 mio Kč, obec hradí zbytek, tedy cca 14 mio Kč, k tomu se podařilo získat dotaci z JmK ve výši  cca 2 mio Kč a velmi výhodná půjčka ve výši 11 mio Kč s úrokovou mírou 0,45% p.a. Protože prozatím vše financujeme z dotace z JmK a z rozpočtu obce, je třeba finance obce dobře řídit, abychom mohli ve stavbě pokračovat a dokončit ji v termínech stanovených "státem".  Každá změna s finančním nárustem na stavbě je považována za vícepráce a tedy i zvýšené náklady na stavbu, proto se snažíme udržet i tuto negativní stránku v rozumných mezích. Ne vždy se ale dá předvídat, co nás v terénu překvapí, nejčastěji to je jiný druh-třída zemniny, která se pak obtížně těží a vyžaduje např. jinou techniku. 

Na 8. březen připadl svátek MDŽ, který byl zatracen po roce 89, pak znovu objeven, restaurován, dnes opět slaven, al ezbaven nešvarů z minulého období, což je správně. naše ženy si jsitě zaslouží dík za vše co dělají pro rodinu, v zaměstnání apod. I u nás se opět slaví za hojné účasti našich žen, a to již opakovaně. Starosta přispěl tradičním úvodním slovem, ženy dostaly od obce občerstvení a kytičku, no a pak si ženy užily připravený program, který tentokrát přinesl možnost navštívit "koutek krásy" s poradenstvím, různými ukázkami pro ženy apod., což se setkalo s nadšením a spokojeností všech zúčastněných.

Na záměr obce na provozovatele obecních provozoven za stávajících podmínek se nikdo nepřihlásil, možnost měl každý. Jak tedy dále? ZO navrhlo zvýšit dotaci na podporu provozu obchodu smíšeným zbožím, u ostatních provozoven, nerozhodne-li ZO jinak, pak pouze za podpory nevybírání nájmu za provozovny a vybavení, čímž chce obec podpořit zachování provozu všech provozoven v obci. Jako starosta se domnívám, že je velmi důležité zachovat provoz těchto provozoven, protože je to služba, která na obci musí být, jinak by to dopadlo tak jak mi psal Lukáš P., byli  bychom "obcí duchů" a to snad nechceme. Škoda jen, že to takto nechápou všichni. Konečná navrhovaná částka 140tis. Kč dotace pro každý rok provozu (lze měnit každoročně usnesením ZO), kterou zdůvodnil starosta právě poskytovanou výší dotace z prostředků JmK na provoz provozoven obchodů smíšeným zbožím pro rok 2018. Proto i obec by měla každoročně žádat dotaci na provoz obchodu i z prostředků JmK. S tímto závěrem byl vypsán nový záměr na provozovatele provozoven obce.

Česká pošta, a.s., byla ve své podstatě přivedena téměř ke krachu (za rok 2018 údajná ztráta 275 mio Kč), proto se zbavuje i vesnických pošt, kdy je nabízí obcím k provozování formou spolupráce , kterou nazývají typ "Partner". Nemyslím že je to správný krok, ale vzhledem k vývoji je to asi očekávaný krok. Proto obec Domašov pro zachování pošty pro občany převezme tuto poštu pod svou správu, nicméně o náklady na tento provoz by se ráda podělila s ostatními obcemi, které mají zájem poštu využívat.

Na Šmelcovně jsme opět přivítali jaro, účast byla veliká, snad si každý užil tento den podle svých představ.

Duben 2019:

Stavba kanalizace a ČOV pokračuje, problémy jsou stále stejné, řeší se za pochodu a myslím, že se je daří zvládat dobře. Rád bych poděkoval všem, kteří tyto obtížné podmínky na komunikacích a v okolí našich domů zvládají dobře a nekamenují mne každý den. Snad to takto vydrží.

První vlaštovka, z OPŽP jsme dostali podepsanou a schválenou smlouvu na financování kanalizace, ještě zbývá dořešení smlouvy o půjčce a můžeme zasílat faktury k proplacení.

Blíží se velký svátek, Velikonoce, všichni se na ně těšíme. Bohužel už se nepodařilo dát dohromady skupinu dětí, které by obešly obec a přiblížily nám tuto dobu zpěvem a hlavně hrkáním. V Domašově se podařilo tuto tradici zachovat, jak tomu bylo v jiných obcích, to nevím. Nicméně v pondělí byl krásný den a tak kromě očekávané "mrskačky" si to mohli všichni užít třeba odpolední návštěvou známých, píp. účastí na různých akcích okolí, návštěvou zámků či ZOO nebo jen klasickou procházkou po obci.

Na záměr výběru provozovatele na provoz obecních provozoven se dlouho nikdo nehlásil. Ano, uskutečnila se některá jednání, která ale byla podporována snahou "rozbít" nepodloženě současný stav a zájem obce, tj.  zachování provozu všech tří provozoven, z nichž za nejdůležitější považuje většna provoz obchodu smíšeným zbožím. Zastávám názor, že vše by mělo být pod jedním provozovatelem a ten ať si rozhodne, zda podnajme provozovnu někomu jinému nebo ne. Za obec poskytneme nezbytnou spoluúčast a pomoc, ale zbytek musí řešit provozovatel. O spoluúčasti rozhoduje ZO, nikoliv starosta, tak tomu vždy bylo a snad i v budoucnu bude. Naštěstí podobný názor měla většina zastupitelů, i když někteří byli nabádáni, aby hlasovali vždy proti starostově názoru. Dovolím si osobní poznámku, snad mohu - jsem na obci bezmála 28 let, nikdy jsme zde nevedli žádnou zákulisní politiku, je to novum, které zde dosud nebylo. Nejde o jiné názory, rád se s každým za sebe i obec o názor "poperu", snažím se jednat s každým, i když třeba nejsme na "stejné vlně", ale každý názor by měl být podpořen argumenty a ne, chybí-li argumenty, hledat jinou neopodstatněnou cestu řešení, která navíc není dle mého názoru v obecním zájmu, to podle mě je špatně, takovou politiku já nikdy dělat nebudu. A další věc, která mi u toho vadí, to je narůstající vulgárnost a pomluvy, které jsem už musel řešit, i když bych očekával v takovém případě zásah jiných zúčastněných osob. Nestalo se tak a to je pro mne zklamáním. Obecní zájmy zde musí převážit nad osobními zájmy a ne naopak, slušnost by měla být základním kamenem. Populismus, pomluvy, vulgárnost a další nešvary k nám do obce nepatří a myslím, že právě až na několik výjimek to všichni takto chápou také. A pokračování k našemu záměru - protože se nikdo nehlásil, na což se mě ptal i současný provozovatel, který pak téměř na poslední chvíli podal nabídku na tento záměr. A přiznám se, že jsem byl za to rád, i když jsem už připravoval jiné krizové řešení, aby provoz pokračoval dále. No a ti, kteří měli nejvíce připomínek ke všemu, kteří nám to všem mohli ukázat jak se to má dělat, ti  zůstali jen u slov "coby kdyby", stalo se tedy co jsem očekával, zůstalo u nich jen u řečí... Ale dost už s provozovnami, doufám, že staronový provozovatel zase vydrží nějakou dobu. 

Pokračujeme ve změně územního plánu obce, prozatím probíhá I. Zpráva o uplatňování ÚP obce. Následovat budou další kroky, které vyústí v aktualizovaný ÚP obce pro dalších cca 5-8 let.

Pálení čarodějnic tentokrát bylo přesunuto z hřiště ke kulturnímu sálu, protože hřiště je čerstvě oseto novou trávou, ale nebylo to na škodu, počasí nebylo nejlepší, pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení. Každý si mohl opéct špekáček, občerstvit se  a případně si to užít buď v hospodě nebo v sále. Pěkná akce se vydařila za hojné účasti dětí i dospělých při mírném ohni za silného větru, ale pod kontrolou hasičů.

Květen 2019:

Letos vyšel 1. a 8. květen na středu, všichni mohli tak užít navíc den volna a zavzpomínat na naše osvoboditele. Řada lidí to hoto času využila k návštěvě různých akcí, což tedy splnilo svůj účel.

Na obec jsme obdrželi podnikatelský záměr na přeměnu bývalého kravína na budovu pro ustájení koní. Celý záměr byl představen jen na papíře formou obrázků stáhnutých z internetu, tedy neodpovídající realitě. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s provozem kravína, pak vepřína,  ZO tuto variantu zamítl i s ohledem na to, že územním plánem je budova určena k jinému využití, tj. k bydlení nebo lehké výrobě bez zátěže okolí jakoukoliv související činností, což předkladatel projektu věděl již z dřívějšího období, kdy o tom hovořil se starostou obce.  Určitě nikdo z nás nemá nic proti koním, jsou to krásná zvířata. Zájemcům nabídl starosta jiný objekt v jiné obci, kde majitel takto připravený komplex pro chov koní prodává.

Stavba kanalizace pokračuje, skluz nabrala stavba ČOV. Obdrželi jsme  smlouvu na půjčku ze SFŽP, schválili jsme ji a konečně můžeme zaslat již uhrazené faktury z obecních peněz k proplacení na Fond.

Od 1. 5. platí nová nová nájemní smlouva na provoz obchodu, budeme uzavírat i veřejnoprávní smlouvu na dotaci  podpory provozu obchodu smíšeným zbožím, obchod smíšeným zbožím tedy běží dále, stejně tak hospoda a tak tomu bude i s požární nádrží, která byla vyčistěna a postupně bez jakýchkoliv zádrhelů napuštěna. Domnívám se, že vodu z nádrže jsme i hospodárně využili, téměř 600m3 vody bylo použito na zalévání trávníku hřiště a doplnění retenčních nádrží občanů, kterým napouštěli do různých vhodných zásobníků vodu naši hasiči.

V květnu, někdy i na konci dubna se objevují hojně chrousti na rozkvetlých stromech je slyšet jejich bzučení. Zajímavé je, že v některých lokalitách se jich objevilo tolik, že likvidovali porosty a museli být tedy hubeni, jinak by možná došlo k místní ekologické katastrofě, nás se to naštěstí netýkalo, my tady prozatím máme "hodné chrousty".

Červen 2019:

Tak jsem se trochu zapomněl, ale přičítám to kanlizaci, protože mi bere veškerý čas, omlouvám se tedy všem, kdo sem chodí a přečtou si zde něco.

Jak jsem uváděl výše, provozovatel obchodu požádal dle dohody o   dotaci 94 000.-Kč na období 1.5.-31.12.2019 (kráceno z původní schválené částky 140tis. Kč z důvodu kratšího období). K této žádosti předložil starosta ZO veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci, kde je přesně uvedeno na co lze dotaci čerpat a jakým způsobem ji musí příjemce vyúčtovat. Dotace smí být využita pouze na provoz obchodu smíšeným zbožím. A je to veškerá podpora, kterou provozovatel obdrží.

Při diskuzi o náročnosti současné práce starosty v souvislosti s budováním kanlaizace schválili zastupitelé starosty do funkce uvolněného starosty do kompletního ukončení kanalizace, což by mělo být až v roce 2022 po všech předáních, kolaudaci, vyřízení finančních a ostatních záležitostí se SFŽP (Státní Fond Životního Prostředí), tedy s ukončením mandátu starosty. Je to poprvé za celé období a domnívám se osobně, nebude-li žádná větší stavba řádově v milionech korun, není k tomu ani důvod pokračovat ve funkci jako uvolněný starosta, takže nyní to považuji za adekvátní akci za téměř 40 milionů Kč. Pro šakrohlídy asi neuškodí pohled do historie funce starosty a jeho odměn -  uvedu tedy moje dřívější finanční zařazení:  2000-2008 moje měsíční odměna 500.-Kč, 2008-2012 moje měsíční odměna 1000.-Kč, pak jsem skončil a myslel jsem, že už se nevrátím do této funkce, na požadavky jsem v roce 2006-2010 dělal místostarosty panu Lupínkovi, měsíční odměnu si nepamatuji, myslím, že byla kolem 2000.-Kč. No a pak  2010-2014 ve funkci neuvolněného starosty myslím že to bylo kolem 9 000.-Kč, 2014-2018 to bylo kolem 16 tis. Kč měsíčně (minimální tabulková částka byla kolem 14 500.-Kč/měsíc) , 2018-2022 kolem 18tis. Kč a nyní tedy od července jako uvolněný starosta kolem 28 tis. Kč/měsíc. Domnívám se, že by to všichni měli vědět, nikdy jsem se za to nestyděl (za odhady se omlouvám, ale myslím, že se příliš nepletu).

Ale k dalším věcem.

Postihla nás kůrovcová kalamita, není kdo by těžil, není kdo by kupoval, je to problém. Ale musí se řešit. Takže kácíme dle možností a jsme rádi, když někdo dřevo koupí, nepokryjeme ani náklady. 

A i při této velké stavbě kanalizace díky dotaci žádáme o dovybavení SDH Lesní Hluboké, čímž by naši hasiči na dlouhou dobu měli být nasyceni, protože budou vybaveni na velmi slušné úrovni, rekonstrukci fotbalového hřiště končí, doplňujeme již jen vybavení, tzn. nové branky, lavičky. Dětské hřiště bude taktéž zcela nové, ale na výseldek si musíme počkat do září. Tentokrát vše proběhlo v režii našich žen, ketré si samy mohly vybrat a rozložit prvky na dětském hřišti z akátového dřeva.

Provozovatelé zahájili provoz  na Azuru koncem června, vše se podařilo bez větších obtíží. 

Děti se připravují na prázdniny a bude-li teplo, pak je na co se těšit.

 

Červenec  a srpen 2019:

Prázdniny jsou zde. Snad se všem vydaří i dovolené.

S kanalizací pokračujeme poměrně dobře, pouze s ČOV jsou problémy, odstraňování závad trvá delší dobu než bychom potřebovali, ale věříme v konečný úspěch. Je třeba poděkovat všem, kteří snášejí problémy, které tato stavby přináší.

S postupem kanalizace se domloiuváme na opravy i souvisejícch staveb. K tomu patří především komunikace, chodníky atd. vše je o penězích a tak vypadají i jednání.

Na Azuru  dobudujeme vrt studny, aby mohl být tento zdroj adekvátně využit pro doplňování vody v nádrži.

Azuro běží, v teplých dnech se zde rekreuje přes 300 návštěvníků denně.

Vodné musíme zdražit. Správně by mělo být 30.-Kč/m3, nicméně se musíme z důvodu sociálního smíru držet nastavené ceny v Přibylsavicích, a to je 24.-Kč/m3, ztzn. že obec dotuje vodu 6.-Kč/m3. Do budoucna to bude ale neudržitelný stav, dohodli jsme se, že se bude řešit až v osuvislosti se stočným po ukončení kanalizace.

Na ČOV je stále skluz, proto se dmlouváme na posunutí termínu zkušebního provozu. Zhotovitel avizuje ztížené práce vlivem hoších tříd zemin, které vyžadují jinou techniku pro takové práce, tř. zeminy se zde údajně pohybuje kolem čísla 6. 

Daří se nám opravit i chodníky, vč. dalších, které tak zajistí nový chodník od otočky autobusů až pod kulturní dům. Přes všechny potíže, které zde nechci rozvádět,  se domnívám, že všichni tuto stavbu  s odstupem času ocení. Jen snad jednu poznámku. Z některých našich spoluobčanů je mi smutno.

Na ZO jsme se rozhodli opakovaně o obnově některých historických cest, a to především z důvodu zadržení vody v krajině a zamezení vzniku eroze na pozemcích.

 

Září 2019:

Stále řešíme kanalizaci a veškeré dění se točí kolem ní. jedná se především o vícepráce, které je třeba dohodnout, odsouhlasit a provést. A to je jako vždy při financování, jablko sváru. Ale snad na konci dospějeme k uspokojivému cíli pro všechny. Bohužel musíme řešit s pomocí právníků, protože to tato jednání vyžadují. A není to vskutku jednoduché, jednání jsou někdy skutečně velmi bouřlivá, ale tak to prostě bývá.

Stejné je to s problémy a požadavky, kterými nás zásobují občané v osuvislosti s budováním kanaliace. Řešíme také různá neopodstatněná udání, kterými se někteří jen tak asi baví, někdy vyslechneme i pomluvy, ale i to k životu a takovým stavbám patří. No a jsme v Česku, takže "úspěch se neodpouští". legrační jsou někdy diskuze či pokřiky s řidiči autobudsů, kteří sem zajíždí. Myslím, že mají štěstí, že je málo lidí, už by tu nejezdili, ale co se dá dělat, jak nám bylo sděleno, "nejsou lidi". Zajímaly by mě ale jejiich psychologické testy pro tuto profesi. Ani mi nevadí, že musím třeba měřit průměr volné plochy k otočení autobusů, posílat fotodokumentaci, když sem nechtějí zajíždět. Pokud to naplní jejich pocit důležitosti, rád to udělám.

Opět se dohoduje prodlužení zahájení zkušebního provozu ČOV, a to se souhlasem odboru ŽP při MěÚ Rosice.

Starostovi se podařilo "za 5 min. 12" sehnat peníze na kompletní pokrytí krajské komunikace asflatem od otočky autobusů po kulturní dům, takže budeme mít už nyní tuto část komunikace kompletní. Sluší se poděkovat SÚS Brno-venkov za vstřícnost a pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist