Výpis Usnesení ze zasedání ZO Lesní Hluboké č. 4 ze dne 8.4.2019

 

Usnesení č. 3/Z4/2019

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z4/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne 12.3.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 75.900,-- Kč, výdaje se zvyšují o 41.500,-- Kč, zvýšení financování o 34.400,-- Kč.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/Z4/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 1/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z4/2019

ZO bere na vědomí změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na kanalizaci a ČOV v Lesním Hlubokém.

ZO souhlasí s návrhem předložených smluv:

  • k uzavření závazku úhrady přípojek občany, kteří nebudou schopni do kolaudace stavby připojit nemovitost na přípojku k splaškové kanalizaci obce a zajistit její provoz
  • uzavření dohody na uhrazení poměrné části budování kanalizace ve větvi, kde požádali vlastníci o změnu ÚP z důvodu zamýšlené zástavby lokality "V Lipkách" a dále na finanční spoluúčast úhrady změny ÚP

ZO pověřuje starosty vyřízením uzavření uvedených smluv a jejich podpisem s jednotlivými účastníky dohod.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z4/2019

ZO schvaluje jako nového nájemce provozoven obce, a to obchodu smíšeným zbožím, hospodou a stánkem s vodní nádrží v areálu Azuro pana ing. Libora Ustohala za LH spol., Lesní Hluboké č.54 a pověřuje starosty podpisem smlouvy na pronájem těchto zařízení v duchu vypsaného záměru č. 1/2019.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z4/2019

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké

  1. Projednalo

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona, I. Zprávu o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké za období 04/2012 – 12/2017 upravenou po projednání ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

  1. Schvaluje
  2. podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Lesní Hluboké v rozsahu zadání změny obsažené v kapitole E) I. Zprávy o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké za období 04/2012 – 12/2017;
  3. dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 1 územního plánu Lesní Hluboké bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona;
  4. dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 1 územního plánu Lesní Hluboké může ve vymezené části obsahovat i prvky regulačního plánu.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0