Vytisknout

Dobrý den vážení spoluobčané,

vzhledem k dotazům, stížnostem zveřejňujeme stanovisko obce k následujícím tématům.

1. Kanalizace a ČOV

Množí se dotazy k různým problémům spojených s budováním kanalizace v obci, pokusím se proto některé zodpovědět.

Dotaz 1: Kdy se bude nutné připojit na kanalizaci?

Odpověď: původní termín 30.6.2019, kdy bylo plánováno připojení minim. 50% aktivních přípojek, se posouvá na konec října z důvodu řešení problému na technologii ČOV. Upřesnění sdělíme včas, sdělí nám jej zhotovitel stavby.

Dotaz 2: Jak musíme být připraveni k napojení na splaškovou kanalizaci?

Odpověď: Ti, kteří mají již přípojky z hlavní splaškové kanalizace přivedeny na pozemek, by se již v předstihu, třeba už nyní, měli připravit tak, že na svém pozemku přivedou a napojí na šachtu u svého pozemku svou vlastní přípojku kanalizace, která ale nebude ještě připojena na nemovitost, ale pouze si toto závěrečné připojení připravíte. Na pokyn pak pouze přepojíte vedení z domu do jímky do této nově vybudované větve, čímž dojde k přepojení vedení splašků z jímky do hlavní splaškové kanalizace.

Dotaz 3: Co si budu hradit u přípojek - mám pouze 1 ke svému domu?

Odpověď: Vlastník nemovitosti, která již existuje, má nárok na 1 bezplatnou přípojku k jedné nemovitosti, tedy k jednomu číslu popisnému, a to přivedením na hranici svého pozemku z hlavní splaškové kanalizace. Na svém pozemku si již každý přípojku a související práce hradí sám.

Dotaz 4: Mám 1 přípojku ke svému domu, další budu mít k pozemku, kde plánuji v budoucnu stavět, co a zhruba kolik budu hradit?

Odpověď: Ti zájemci, ketří si dohodli s projektantem další přípojku k pozemku, kde nestojí nemovitost připojitelná na kanalizaci, si hradí komplet i přípojku z hlavní splaškové kanalizace na hranici svého pozemku, jedná se o tzv. neuznatelný náklad a pokud by si tuto přípojku neuhradil vlastník pozemku, vše by musela hradit obec. Předpokládaná cena bude upřesněna a bude se pohybovat zhruba takto: šachta cca 3 100.-Kč, 1m přípojky komplet cca 3200.-Kč. Na svém pozemku si hardí opět přípojku každý sám.

Příklad: hlavní řad kanalizace od hranice pozemku vede ve vzdálenosti 3m, pak cena za zhotovení přípojky se vypočítá takto: (šachta 3100Kč) + (přípojka 3m*3200Kč/1m) = 3100 + 6600 = 9700.-Kč. 

Osobně doporučuji všem, kteří plánují v blízké budoucnosti cca 10ti let nemovitost vystavět, aby si tuto další přípojku ke svému pozemku nechali udělat a uhradili ji obci. Může se totiž stát, budou-li nové asfalty, že nebude možné např. 10 let zasahovat do komunikace. Bude-li přípojka přivedena k pozemku a nedojde k dohodě o úhradě obci, bude přípojka zrušena až k hlavnímu řádu a zajištěna proti neoprávněnému použití.

Dotaz 5: Co se starou jímkou?

Odpověď: Tady je doporučení jasné - jímky nechat vyčistit, svést do nich dešťovou vodu ze střech apod. a tuto vodu pak využívat k zalévání apod. Teprve odtud vést přebytečnou dešťovou vodu do dešťové kanalizace (NE do splaškové kanalizace).

2. Sečení trávy a jiné hlučné práce v neděli, ve svátek

Množí se stížnosti na nedodržování nedělního či svátečního klidu a někteří jedinci sečou v této době svoje pozemky, někteří jiným hlučným způsobem při různých pracech způsobují totéž. Žádáme tyto jedince, aby dodržovali sváteční klid a byli ohleduplní vůči svým spoluobčanům.  Pokud tato praxe bude přetrvávat, budeme nuceni vydat obecně závaznou vyhlášku a tyto jedince finančně postihovat, což by nás nětěšilo, stále věříme, že každý se bude chovat ohleduplně.

3. Vysazování stromů a dodržování výškové pro průjezd vozidel Technických služeb Velká Bíteš a při rozhrnování komunikací v zimě.

Nevím, nakolik znají naši občané předpisy upravující vysazování stromů podél veřejných komunikací, které necitlivou výsadbou pak omezují průchod občanů i průjezd vozidel. Stačí totiž dodržovat jedno pravidlo, které říká, že strom, keř apod., který vzroste více jak 3m, nesmí být blíže než 3m od hranice sousedního pozemku, podél komunkací se doporučuje dodržovat i větší vzdálenost. Stejně tak je třeba dbát, aby větve vzrostlých stromů byly pravidelně upravovány ořezem tak, aby prostor pod větvemi umožňoval bezbečný průjezd vozidel typu KUKA vůz pro svoz odpadů, příp. vozidel rozhrnujících sníh v zimě. Žádáme tímto občany, kterých se to týká, aby sjednali v tomto směru nápravu a nebylo pak nutné řešit případné škody na vozidlech nebo se také může stát, že tyto části nebudou těmito službami obsluhovány.

K tomu ještě jedna poznámka ke stromořadí podél komunikace k 9 křížům - i zde paltí co je psáno výše a navíc, pokud se někdo domnívá, že strom podél komunikace je na jeho pozemklu, aby jej pravidelně prořezával, ošetřoval, zbavoval suchých větví, příp. celý suchý stroom i odstranil.

A poslední poznámka k tomuto tématu - často si lidé o své vlastní vůli vysazují na obecních pozemcích stromy, které pak způsobují omezení, o kterých píšeme výše. Žádáme tedy tímto také i tyto občany, aby v takovém případě provedli opatření, které popsané problémy nebudou způsobovat.

4. Klimatické změny

Asi před 3 roky jsme se snažili započít s pozemkovými úpravami v obci. Někteří majitelé pozemků se domluvili a tuto rozumnou akci nepodpořili. Sami přitom tvrdili, že jsou natolik schopní provést na svých pozemcích úpravy, které pomohou zadržovat vodu v krajině, případně zamezí smývání ornice. Co dodvede prudký déšť, to jsme mohli minulý týden vidět opakovaně. Uplynuly tedy 3 roky, nicméně žádné změny v krajině nejsou vidět, sucha jsou častější, bleskové lijáky nejsou již také neobvyklé. Těšilo by nás proto všechny, kdybychom tyto změny v krajině viděli, čímž by  přispěli ke zlepšení poměrů v krajině. Dočkáme se?

Děkujeme za pochopení.

13-06-2019, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta