Zpráva Dobrovolného svazku obcí 9 křížů

plnění rozpočtu za rok 2007

Na základě jednání zástupců svazku bylo dohodnuto zvýšení ceny vodného pro občany a rok 2008 na 13.-Kč/1m3 vody.

Cenu bylo nutné zvýšit z několika důvodů, především však díky nárustu cen energií, zákonem zavedenému poplatku ve prospěch státu ve výši 2.-Kč za odebraný m3 vody a povinnosti vytvářet fond oprav vodovodu.

I tak je však cena vody v našem regionu velmi příznivá, a to především díky tomu, že celá soustava je ve správě svazku bez účasti jakýchkoliv nadbytečných kolosálních firem.  

V letošním roce je reálný předpoklad propojení vybudované studny s akumulací cca 50 m3 v lokalitě "U sv. Františka" s existující soustavou vodovodního řadu, čímž dojde k dalšímu posílení dosavadního zdroje pitné vody.

Dále je uvedeno plnění rozpočtu svazku za rok 2007. Dle platných zákonů je nutné vytvářet fond oprav vodovodu, a to jak ve svazku, tak i v jednotlivých obcích, coby vlastníků vodovodního řadu. Proto všechny peníze coby čistý zisk jsou shromažďovány právě v tomto fondu.

V obci Lesní Hluboké, pouze pro Vaši informaci je tabulková hodnota vybudovaného vodovodu 5,1 milionů Kč, životnost  díla se odhaduje zhruba na 80 let (údaje platné  ke konci  roku 2007).

                                                                                                                                05.02.2008/RYS

   

Plnění rozpočtu r. 2007 Dobrovolným svazkem obcí 9 křížů při zásobování obcí vodou 

Výdaje - plnění rozpočtu za r. 2007 (Kč)
 
  rozpočet 2007      plnění 2007
5021 ostatní osobní výdaje40 00016 780
5136 knihy1 000 
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek25 000 
5139 nákup materiálu20 0005 905
5154 el. energie120 00087 850
5161 služby pošt1 00087
5163 služby peněžních ústavů4 5005 973
5164 nájemné120 000111 762
5166 konzultační a poradenské služby20 00011 900
5167 služby školení a vzdělávání7 0001 523
5169 nákup ostatních služeb (audit, rozbory)50 00058 164
5171 opravy a udržování160 00076 486
5172 programová vybavení5 000 
5173 cestovné30 00024 011
5361 nákup kolků1 000 
5362 platby daní a poplatků65 00065 470
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům  
6121 stavby79 000 
  Celkem748 500465 911
    
    
Příjmy - plnění rozpočtu za r. 2007  (Kč) 
    
2111 vodné obec Přibyslavice160 000159 474
  vodné obec Lesní Hluboké110 000101 304
  vodné HLASKA55 00064 260
  vodné KONEKA337 500281 946
  vodné GASTRO04 347
  ostatní příjmy3 000460
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků665 500611 791
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí73 00075 376
2324 vratka přeplatku elektřiny5 00021 982
2141 příjmy z úroků5 0006 587
  vlastí příjmy v roce748 500715 736
  použití prostředků z přebytků z minulých let  
  Celkem  748 500715 736
   -465 911
 Zisk do fondu oprav - před zdaněním
 249 825