Záměr č. 2/2019

obce Lesní Hluboké na prodej obecního pozemku

Obec Lesní Hluboké v souladu s § 39 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

záměr obce na prodej obecních pozemků v k.ú Lesní Hluboké za podmínek stanovených prodávajícím, a to pozemek parc.č. 501/45, orná půda o rozloze 1492m2, a pozemek parc.č. 501/42, orná půda o rozloze 385m2 za těchto podmínek:

  • větší část pozemku p.č. 501/45 a 501/42 jako stavební pozemek (cca 1100m2) – podélný pás široký cca 20-21m
  • menší část pozemku p.č. 501/45 a 501/42 jako zahrada (cca 550m2) – podélný pás široký cca 7-8m

Přesná plocha bude stanovena zaměřením.

Podmínky prodeje:

  • cena pozemků 800.-Kč/m2 – stavební pozemek a 150.-Kč/m2 zahrada
  • podrobnější podmínky jsou obsahem Usnesení 12/Z6/2019
  • veškeré poplatky související s převodem vlastnictví hradí zájemce o pozemek (vč. daně z převodu, zaměření apod.)
  • zájemce připraví na své náklady všechny podklady potřebné k provedení vkladu a zajistí podání listin na příslušném katastrálním úřadě

Písemné nabídky s návrhem smlouvy a podklady pro realizaci převodu zasílejte mailem nebo poštou na adresu Obecního úřadu Lesní Hluboké. Případné dotazy na tel. č. 724 183 466.

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou Ing. Vladimírem Ryšánkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 10.6.2019 Usnesením č. 12/Z6/2019.

V Lesním Hlubokém dne 13.6.2019                                                                                 

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce

Vyvěšeno dne:           13.6.2019

Sňato dne:                 

TOPlist