Usnesení č. 3/Z5/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 19.4.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 16.000 Kč, výdaje se zvyšují o 124.000 Kč, snížení financování o 108.000 Kč.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z5/2019

ZO neschvaluje záměr k ustájení zvířat v bývalé budově původního kravína, později pak vepřína, st. 72/1 a st. 72/3 v k.ú. obce obci Lesní Hluboké.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/Z5/2019

ZO pověřuje starosty dalším jednáním ve věci příp. záměru odprodeje pozemku nebo jeho části na   p.č. 501/42 a 501/45 v k.ú. Lesní Hluboké.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 6/Z5/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 18000491. Zápůjčka, která je předmětem této smlouvy, je poskytována na podporu akce financované v rámci Operačního programu Životního prostředí s názvem „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“. Zápůjčka se poskytuje ve výši 11 567 822,84 Kč, zápůjčka je úročena roční úrokovou sazbou 0,45 % p.a.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 7/Z5/2019

ZO ruší předchozí Usnesení 7/Z11/2016 a schvaluje nově narozeným dětem s nahlášeným trvalým pobytem v obci do 6 měsíců po narození finanční dar ve výši 2500.-Kč a knižní dárkovou publikaci.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0