S T A N O V E N Í
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


Městský úřad Rosice, odbor dopravy, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zá-kon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně pří-stupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského řadu Rosice, na základě žádosti společ-nosti ZNAKOM s.r.o., Zengerova 4, 615 00 Brno, IČO: 26264641podané dne 22.07.2019
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, tj. Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – souhlas ze dne 15.07.2019 pod č. j. KRPB-154456-1/ČJ-2019-0600DI,
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: kr. komunikace č. II/602, exit 168 „Devět křížů“, k.ú. Lesní Hluboké a k.ú. Doma-šov
v místě: dle přiložené schválené grafické přílohy č. j. MR-C 11907/19-ODO HORR/3 ze dne 23.07.2019,
rozsah: č. IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“
důvod: vedení objízdné trasy během stavby „D1 oprava vozovky MÚK Velká Bíteš (exit 162) vpravo“, v km cca 24,800 staničení sil.pasportu
termín: 05.08.2019 – 03.09.2019

 

Dokumenty k uvedenému záměru:

- stanovisko MěÚ Rosice

- obrazová část v prostoru EXIT168