USNESENÍ č. 2/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké dne 4.2.2008

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2008 (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  p. Karel Lupínek,  Mgr. Ludvík Salát, p. Vladimír Ustohal, ing. Pavel Borkovec, ing.V.Ryšánek

Omluveni:  -

Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli ing.Vladimír Ryšánek a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce ing.Vladimíra Ryšánka a p. Ludvíka Saláta.

Hlasování: pro 5  - proti 0  - zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 4.2.2008 přijalo toto usnesení:

ZO schvaluje:     

1.      Udělení licence na provozování osobní přepravy pro dopravce Tourbus a.s.

        Hlasování č.1: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

2.      Připojení stavby rodinného domu na pozemku par. č. 484/25 v k.ú. Lesní Hluboké na vodovodní řad obce

         Hlasování č.2: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

3.     Zpětný odkup pozemků p.č. 484/28 a p.č. 484/29 v lokalitě Nad Rybníčkem do vlastnictví obce, ale pouze za ceny

        uvedené ve smlouvách při prodeji z tehdejšího vlastnictví obce současnému vlastníkovi.

        Hlasování č. 3: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

4.     Navýšení ceny vodného 13,- Kč/m3 Dobrovolným svazkem obcí 9 křížů.

        Hlasování č.4: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

5.      Prodej palivového dřeva panu Davidu Hotárkovi za 100,- Kč/m3 v lokalitě Čapková.

        Hlasování č. 5: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

6.      Prodej pozemku p.č.  501/23 o výměře 40 m2 manželům Borkovcovým, Lesní Hluboké 74.

        Hlasování č. 6: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

7.    Výstavbu domácí dílny na pozemku p.č. 19/4 pana Davida Hotárka.

        Hlasování č. 7: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

8.     Výroční zprávu dle zákona č. 106/99 o činnosti obce v oblasti poskytování informací

        Hlasování č. 8: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 9.    Úpravy odměn členům zastupitelstva z důvodu zavedení plateb zdravotního pojištění z odměn:

        Karel Lupínek                                                       2.300,-- Kč/měs.

        Ing. Vladimír Ryšánek                                           1.200,-- Kč/měs.

        Ing. Pavel Borkovec                                                 430,-- Kč/měs.

        Ludvík Salát                                                            430,-- Kč/měs.

        Vladimír Ustohal                                                      430,-- Kč/měs.

        Hlasování č. 9: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 

ZO neschvaluje:       

10.  Návrh zástupkyně současného vlastníka na navýšení prodejní ceny pozemků  p.č. 484/28 a p.č. 484/29 a financí

       poskytnutých na budování inženýrských sítí o úrok  ve výši 7% ročně.

       Hlasování č. 10: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 

Bere na vědomí:

  • Dotazník EKO-KOM o nakládání s komunálním odpadem za rok 2007
  • Rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na r. 2008
  • Termín závěrečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 dne 7.5.2008
  • Zahájení řízení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami ZS Devět křížů na odběr podzemní vody, ústní řízení se bude konat 12.2.2008
  • Podklady EKO-KOMU pro fakturaci za 4.čtvrtletí r. 2007
  • Vyjádření Telekomu Austria k reklamaci
  • Povolení k nakládání s podzemními vodami - kvypouštění odpadních vod do vod podzemních - novostavba manž. Chlubnovi
  • Hlášení p. Františka Blechy, p. Jaroslava Blechy a p.Zdeňka Pavlíka o trvalém stanovišti včelstev v k.ú. obce
  • Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - hotel Annahof
  • Potvrzení TS Velká Bíteš k "Povolení k ukládání odpadů a Základní popis odpadu na rok 2008"
 

Zapsal: ing.Pavel Borkovec

Schválil: p. Karel Lupínek

Ověřovatelé zápisu: ing. Vladimír Ryšánek a p. Ludvík Salát

                                                                                                                             05.02.2008/RYS