Výpis Usnesení ze zasedání č. 6 ZO Lesní Hluboké ze dne 10.6.2019

 

Usnesení č. 3/Z6/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 16.5.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 39.000 Kč, výdaje se zvyšují o 107.000 Kč, snížení financování o 68.000 Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z6/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2018.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/Z6/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 6/Z6/2019

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2020-2021. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Pro rok 2020 činí celkové příjmy 8.458.600 Kč, financování - čerpání půjčky SFŽP 150.900 Kč celkové výdaje 4.899.200 Kč, přebytek hospodaření ve výši 3.710.300 Kč. Pro rok 2021 činí celkové příjmy 8.247.600 Kč, celkové výdaje 6.994.400 Kč, financování – splátky půjčky SFŽP 1.156.800 Kč, přebytek hospodaření ve výši 96.400 Kč. Obci byla Smlouvou č. 18000491 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnuta půjčka ve výši 11.567.822,84 Kč. Výše roční splátky v letech 2021-2029 činí 1.156.782,32. Půjčka bude splacena v r. 2030, kdy bude uhrazeno 1.156.781,96 Kč. Půjčka je úročena roční úrokovou sazbou 0,45 % p.a.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 7/Z6/2019

ZO schvaluje dotaci 94 tis. Kč ve smyslu žádosti nájemce provozovny obchodu smíšeným zbožím na období 1.5. – 31.12. 2019. K tomu ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na účelovou neinvestiční dotaci s přesným uvedením možnosti čerpání a vyúčtování. Dotace smí být využita pouze na provoz obchodu smíšeným zbožím.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 8/Z6/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2019 pro poskytování a účtování cestovních náhrad.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

 

 

Usnesení č. 9/Z6/2019

ZO schvaluje ke zpracování ÚP obce firmu Atelier Urbi spol. s r.o., Chopinova 301/9, 623 00 Brno s nabídkovou cenou zpracování ÚP obce ve výši 181 500.-Kč vč. DPH 21%. Současně ZO schvaluje návrh smlouvy na provedení prací a pověřuje starosty dojednáním podrobností smlouvy a jejím podpisem.

V souvislosti se zpracováním ÚP schvaluje ZO zpracování převodu dat mapových podkladů z r. 2012 do nového zaměření map z důvodu změny mapového podkladu za částku do 40tis. Kč bez DPH.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 10/Z6/2019

ZO schvaluje převedení starosty z funkce neuvolněného starosty do funkce uvolněného starosty. Na základě § 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, náleží uvolněnému starostovi odměna dle tohoto nařízení. Odměna bude vyplácena od 1.7.2019.

Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 11/Z6/2019

ZO schvaluje postup starosty ve věci zajištění finančního spolupodílu vlastníků pozemků v lokalitě „V Lipkách“, spolupráci s právníkem obce. Nedojde-li k dohodě, která by naplnila přijaté usnesení, vydá obce OZV na úhradu finančního poplatku za zhodnocení pozemků vybudováním větve kanalizace pro uvedenou lokalitu. Stále platí, že přípojky si hradí každý vlastník, který nemá pro přípojku nemovitost k napojení dle rozpočtu předloženého zhotovitelem stavby.

Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 12/Z6/2019

ZO schvaluje vypsání záměru na odprodej pozemku p.č. 501/45 + 501/42 takto:

  • zahrada 150.-Kč/m2 + úhrada daně zájemcem– nabízená plocha cca 550m2 (šíře cca 7-8m) – buď věcné břemeno na úhradu doplatku při přeměně zahrady na stavební pozemek a souhlas s příp. přemístěním VN 25kV cca 0,5m vedle hranice pozemku nově vzniklé zahrady, přesun současného příkopu propustku pod komunikací (mostkem) za hranici pozemku směrem do pozemku p.č. 501/45
  • stavební pozemek 800.-Kč/m2 (z důvodu vedení VN přes pozemek, dále u zájemce- občana bydlícího v obci déle než 10 let - ještě sleva 200.-Kč/m2) + úhrada daně zájemcem + zajištění přeložení vedení VN 25kV na vlastní náklady zájemce – nabízená plocha cca 1100m2 (šíře cca 20-21m).

Podrobněji budou upraveny podmínky smlouvou (event. doplatek při přeměně zahrady na stav. pozemek, zamezení spekulací s pozemkem – kolaudace v omezeném časovém horizontu aj.).

Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 13/Z6/2019

ZO schvaluje prodej obou druhů vytěženého dřeva v lokalitě „Kouty“ za cenu 390.-Kč+DPH a jeho prodej na palivové dřevo v kulatině za ceny, které již ZO schválilo dříve (méně kvalitní

dřevo nevhodné k dalšímu zpracování) a kvalitnější dřevo alespoň za cenu odpovídající úhradě za vytěžení. K tomu pověřuje starosty a dává mu prostor k dojednání cen tak jak je uvedeno. Starosta nabídl ZO, pokud mají možnosti či schopnosti k prodeji dřeva za výhodnou cenu pro obec, aby se tohoto úkolu zhostili.

Hlasování č. 13: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 14/Z6/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000.- Kč do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019. Číslo transparentního účtu je: 115-9528350237/0100

Hlasování č. 14: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 15/Z6/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK059389/19/OKH ve výši 161.000 Kč na akci: "Dovybavení JSDH Lesní Hluboké".

Hlasování č. 15: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 16/Z6/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 2 ks AL branek na fotbalové hřiště vč. sítí za cenu 35 140.-Kč vč. DPH a 2 ks laviček typ antivandal za cenu 6 916.-Kč vč. DPH.

Hlasování č. 16: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0