Výpis Usnesení ze zasedání č. 7 ZO Lesní Hluboké ze dne 1.7.2019

 

Usnesení č. 3/Z7/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 19.6.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 7.500 Kč, výdaje se zvyšují o 356.300 Kč, snížení financování o 348.800 Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z7/2019

ZO bere na vědomí účetní závěrku DS Devět křížů za rok 2018.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/Z7/2019

ZO bere na vědomí závěrečný účet DS Devět křížů za rok 2018.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 6/Z7/2019

ZO schvaluje záměr obce – předběžnou objednávku - vycházející ze smlouvy o dílo ze dne 25.9.2018 na provedení dále uvedených víceprací Zhotovitelem, firmou Mertastav s.r.o., IČ 26247161, na stavbě kanalizace a ČOV v obci, které bude provádět v rámci stavby v souladu s nabídkovými cenami v rozpočtu dle zmíněné smlouvy:

  • oprava stávajících chodníků podél komunikace p.č. 536/2 a 537/1 v délce cca 150m nad rámec projektu výměnou obrubníků a dlažby v souladu s požadavky SÚS
  • přemístění výpusti odtoku z vodní nádrže napojením na stávající dešťovou kanalizaci kolem ČOV – p.č. 514/2 – délka cca 45m (šachta+potrubí prům. 300mm)
  • opravy komunikací po budování kanalizace nad rámec nabídkové ceny v rozpočtu pro stavbu (pásy s vedením), které byly již před stavbou ve stavu, který neodpovídal parametrům kladeným na podobné stavby jako místní komunikace (šíře cca 3-3,5m):
  • „Na bráně“ – část p.č.550/11 v okolí st.84 – délka cca 60m (stříkaný asf., balený asf.)
  • „Pod Zámkem“- p.č.536/1 – délka cca 140m (max. stříkaný asfalt)
  • Komunikace po kanalizaci v obci – p.č. 536/2 – délka cca 200m (balený asf.)
  • komunikace ke hřišti – p.č.514/15 a 514/16 – návaznost na komunikaci k ČOV (balený asf. vč. podkladu)
  • komunikace „Nad Rybníčkem II“ – p.č. 484/2 + 484/34 – návaznost na p.č. 537/1 – cca 300m (část stříkaný, čas balený asf.)
  • komunikace „Nad Rybníčkem I“ – p.č. 484/2+546/1 – návaznost na p.č. 537/1 – cca 250 m (část. stříkaný, část balený asf.)
  • zatrubnění příkopu v nové zástavbě Nad Rybníčkem II (vč. dešťových vpustí), který slouží jako záchytný příkop na přívalové deště vedoucí podél místní komunikace v zástavbě „Nad Rybníčkem II“– část p.č. 484/2+484/34 – cca 400m – pojezdové roury (prům. 250-300mm – zásyp zhutněný štěrk, příp. stříkaný asfalt)

Celková cena a plocha provedení bude sjednána po provedení pasportizace poškození ploch komunikací a posouzení podílu obce a zhotovitele na investici do oprav těchto ploch. Nabídku ceny v souladu s uvedenou smlouvou a rozpočtem dodá Zhotovitele stavby. Vícepráce budou podchyceny smluvně, celková cena bude složena z podílu daném financemi v uvedené stávající smlouvě, dále pak Zhotovitele a Objednatele.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 7/Z7/2019

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku díla „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“, uzavřené 25.9.2018 mezi firmou Mertastav s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří a Obcí Lesní Hluboké 46 na posunutí termínu dokončení a spuštění testovacího provozu ČOV k 1.10.2019 z důvodu odlišného složení hornin v místě výstavby ČOV a nepříznivého počasí. Dodatek se opírá o doložené Vyjádření a Posudek autorizovaného geologa.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 8/Z7/2019

ZO schvaluje Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na dodávku díla, obměnu prvků na dětském hřišti firmou Flora Servis s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ28341627, za nabídkovou cenu 365 263.-Kč vč. DPH 21%.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 9/Z7/2019

ZO schvaluje v souladu s podmínkami záměru odprodej částí pozemků p.č. 541/45 a 541/42 na zahradu (předběžná plocha cca 500m2) žadateli panu Zdeňku Motykovi, bytem 664 83 Lesní Hluboké č.p. 50. Pozemky budou nejprve zaměřeny, oddělena po dohodě část na zahradu, na tento nově vzniklý pozemek bude pak vystavena příslušná Kupní smlouva, kde budou zaneseny podmínky, které byly součástí záměru prodeje.

Hlasování č.9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 10/Z7/2019

ZO schvaluje po vydání stavebního povolení dokončení prací na vrtu u vodní nádrže obce napojením studny do stávající strojovny vodní nádrže v souladu se stavebním povolením.

Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 11/Z7/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ag.č. 049365/18/OŽP/1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené dne 30.4.2018, ag.č. 049365/18/OŽP na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“. V dodatku je posunuta lhůta pro čerpání dotace na 30.11.2021 a lhůta pro předložení vyúčtování na 30.11.2022.

Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 12/Z7/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě na realizační management projektu „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“, kde byla v tabulce ponížena položka č. 5 o 25 000.-Kč bez DPH. Podpisem Dodatku se nemění celková cena odsouhlasená ve smlouvě.

Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 13/Z7/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup hliníkových vitrín – 1ks úřední deska, 2 ks informační vitríny, 1ks plakátovací plocha, 2 ks dřevěných informačních přístřešků – vše v ceně 39 939.-Kč vč. DPH.

Hlasování č. 13: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 14/Z7/2019

Zastupitelstvo obce stanovuje cenu přístřešku na pozemku parc.st. 85 na 3000 Kč, stavba bude zařazena do majetku obce.

Hlasování č. 14: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1