Pokuta pro obec za nedovolené vypouštění odpadních vod?
 
Na základě místního šetření provedeného pracovníkem České inspekce životního prostředí Brno (ČIŽP) bylo 10. 12. 2007 zjištěno nedovolené vypouštění odpadních vod obcí do vodotečí okolo obce.
Z toho důvodu zahájila ČIŽP správní řízení na udělení pokuty za porušení ust. §8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Nyní citujeme z protokolu pracovníka ČIŽP:"Kontrolou jednotlivých výustí dešťové kanalizace bylo na výtoku vždy zjištěno šedé zabarvení a fekální zápach vypouštěné splaškové odpadní vody, šedě zbarvené bakteriální nárusty byly zjištěny i na dně místní vodoteče."
 
Naše obec reagovala na zahájení správního řízení odvoláním proti uložení pokuty s tím, že mj. zvýší  kontroly, měření jakosti odpadních vod a kontroly dodržování povolené likvidace odpadních vod občany.
 
I touto formou apelujeme na všechny občany, aby ve vlastním zájmu dodržovali povolenou likvidaci odpadních vod ze svých rodinných domků a pomohli tak obci situaci řešit. Vzhledem k tomu, že budou prováděny zvýšené kontroly ZO, bude event. přistižený viník při nedovoleném vypouštění obsahu jímky přepadem do kanalizace finančně potrestán.
 
                                                                                                                                05.02.2008/RYS
 
 
TOPlist