Výpis Usnesení ze zasedání č. 8 a 9 ZO Lesní Hluboké

ze dne 9.9. a 7.10.2019

 

Usnesení č. 3/Z8/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 16.7.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 173.800 Kč, výdaje se zvyšují o 617.600 Kč, snížení financování o 443.800 Kč.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z8/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z8/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 2/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z8/2019

ZO schvaluje projednání posunu zahájení zkušebního provozu ČOV na odboru ŽP při MěÚ Rosice k novému termínu 30.10.2019.

ZO schvaluje podpis předloženého Dodatku č. 2 s novým termínem spuštění zkušebního provozu k 31.10.2019 a pověřuje jeho podpisem starosty, dopadnou-li jednání o posunu termínu zahájení zkušebního provozu ČOV na odboru ŽP při MěÚ Rosice pozitivně.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z8/2019

ZO schvaluje vícepráce oprav komunikací a chodníků dle pasportu komunikací, ale podle skutečného provedení, kdy určující budou skutečně provedené práce. Cena 7,6 mio Kč v pasportu pro kompletní opravu komunikací a chodníků postižených poruchami budování kanalizace nad rámec rozpočtu a předchozím užíváním komunikací jsou maximální částkou k opravám.

Hlasování č. 8: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z8/2019

ZO schvaluje smlouvu s firmou Atelier Urbi, spol. s.r.o., IČ 26234734, na zpracování převodu dat mapových podkladů z r. 2012 do nového zaměření map z důvodu změny mapového podkladu po roce 2012 za nabízenou částku 28 000.- Kč bez DPH.

Hlasování č. 9: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z8/2019

ZO schvaluje obnovu historických cest v souladu s ÚP obce, které nebudou prozatím užívány jako komunikace, ale budou osety trávou a osazeny vhodnými dřevinami – v této fázi by se jednalo o p.č. 213/1 a p.č. 548/1. ZO současně schvaluje opravu polní cesty p.č.550/1 tak, aby byla sjízdnou i pro osobní automobily, příp. pro vozy IZS. Na opravě se budou spolupodílet obec, ZD Domašov a benediktýni. Půjde o srovnání vhodným podkladem a jeho zaválcováním.

Hlasování č. 11: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 12/Z8/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci, uzavřenou s Obcí Blatnička, v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2020".

Hlasování č. 12: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z9/2019

ZO schvaluje postup starosty s nepřevzetím výsledného díla obnovy prvků na dětském hřišti z důvodu řady vad a poruch na prvcích. ZO očekává vstřícný přístup zhotovitele k uspokojivému dořešení celé záležitosti tak, aby hřiště splňovalo certifikát dětského hřiště a prvky nevykazovaly vady a poruchy (hniloba stojek, praskliny v deskách, atd. – dle názoru starosty nekvalitní akátové dřevo).

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z9/2019

ZO schvaluje dohodu o předčasném užívání stavby provozu kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké uzavřenou mezi obcí Lesní Hluboké a zhotovitelem stavby Mertastav s.r.o., IČ 262 47 461.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z9/2019

ZO schvaluje pokračování a financování dosavadního působení právního zástupce obce pana Ing. Mgr. Šouby Milana na základě zplnomocnění při důležitých jednáních a zpracováních zásadních dokumentů pro obec Lesní Hluboké za ceny obvyklé.

Současně ZO schvaluje a pověřuje starosty k příp. objednávkám u odborníků či odborných firem, vyžadují-li to okolnosti dořešení některých případů.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z9/2019

ZO schvaluje provedení následujících VCP víceprací v cenách nepřevyšujících nabídku cen zhotovitele, firmy Mertastav s.r.o., kterou předložil v soutěži na dodávku díla Kanalizace a ČOV obce, u neurčených položek pak dle ceníku RTS, a to ještě s předpokladem jejího zpřesnění, zlevnění:

 1. VCP na opravách chodníků nad předpokládaný rámec oprav – u otočky OÚ a od RD č.72 směrem k RD č. 4, které vyplynuly z realizace stavby v těchto úsecích.
 2. VCP na opravu komunikací Nad rybníčkem II (první část cesty, tj. od křižovatky po RD č.p. 113), rozsah bude odpovídat původním projektu na tuto část komunikace – práce: vyhloubení cca 150mm, makadam, stříkaný asfalt, zaválení, zaštěrkování
 3. VCP na opravu komunikací k ČOV v části od RD č.p. 22 po vjezd do areálu Azuro (vodní nádrž) - práce: frézování 50mm, v dolní části cca 20m, 200mm makadam, balená 50mm.
 4. VCP na provedení napojení výpusti vodní nádrže do dešťové kanalizace – vyhloubení, položení potrubí KG DN300mm, přechody, obsyp, zahrnutí.
 5. VCP na úpravu okolí ČOV, myšleno strmého srázu z důvodu bezpečnosti – palisáda + sítě či vhodné plachty na strmé stěny.
 6. VCP na dodávku jeřábku pro snadnější vytahování a čištění čerpadel čerpacích stanic.
 7. VCP na dodávku šachty se zpětnou klapkou na vedení kanalizace u ČS3 z důvodu vyšší bezpečnosti – zamezení zpětného nátoku splašků.
 8. VCP na úpravách čerpacích stanic nad rámec projektu z důvodu změn mj. požadovaných investorem i odborem ŽP, a to ve výši cca 150 tis. Kč bez DPH.

Výsledky jednání budou pak předloženy ZO k odsouhlasení.

ZO bere na vědomí:

 • Starostou obce zajištěné finanční prostředky ve výši cca 1 mio Kč (nad rámec původně zamýšlených oprav komunikací) u správce krajské komunikace SÚS Brno-venkov na pokrytí krajské komunikace novým asfaltem v celé šíři komunikace od otočky budovy OÚ po obchod v multifunkčním domě.

Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z9/2019

ZO pověřuje starosty jednáním v záležitostech směřujících k narovnání a usměrnění požadavků na dofinancování některých víceprací VCP s přihlédnutím k méněpracem MNP. Jedná se mj. o následující okruhy:

 1. VCP na ČOV – údajně nepředvídatelné jiné zatřídění hornin a s tím související vícenáklady na vytěžení a přípravu podkladu pro ČOV – předběžný požadavek k jednání cca 260tis. Kč bez DPH
 2. VCP na údajně nutný odvoz hlíny na skládku mimo obec a zpět, požadavek ve výši cca 850tis. Kč bez DPH (cca 8 000 m3 hlíny)

Výsledky dohody musí schválit ZO.

Hlasování č. 8: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z9/2019

ZO schvaluje dodatek ke smlouvě „Dovybavení JSDH Lesní Hluboké“ s novým termínem  plnění díla k datu 20.12.2019.

Hlasování č. 9: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0