Záměr č. 3/2019 obce Lesní Hluboké

Obec Lesní Hluboké v souladu s § 39 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

záměr obce na pronájem a provoz provozoven obce (dále jen „Provozovny obce“) v obci Lesní Hluboké.

Specifikace provozoven k pronájmu a provozování

 • hospoda na č.p. 34
 • obchod smíšeným zbožím na č.p. 34
 • sportovní areál Azuro na části oploceného pozemku p.č. 514/2 (vodní nádrž p.č.513, část travnaté plochy na p.č. 514/2, stánek st.164, strojovna st.152, přístřešek st.85)

Pronajímatel:

Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83, IČ: 00637190 (dále jen "Pronajímatel")

tel. 724 183 466 - starosta, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nájemce

Provozovatel vybraný ve výběrovém řízení k provozu provozoven obce (dále jen "Nájemce").

 

Předmět a záměr vyhlášení, termín zahájení provozu

Předmět a záměr vyhlášení

Předmětem a záměrem vyhlášení je pronájem Provozoven obce v majetku Pronajímatele nejlépe jednomu Nájemci (příp. společnosti), který bude provozovat sám nebo s pomocí Podnájemce Provozovny obce v souladu se zájmem Pronajímatele.

Zájem Pronajímatele

Základní zájmem Pronajímatele je zachování provozu všech Provozoven obce, přičemž stěžejním zájmem je celoroční provoz obchodu smíšeným zbožím s finanční podporou Pronajímatele. Vyhodnocování zajištění provozu, financování bude probíhat ročně, při schválení ZO budou možné úpravy dohody. Pronajímatel se dle svého uvážení může podílet na dalších nákladech, tato jeho účast ale není nároková.

Vybavení a provozní náklady

Provozovny jsou v základu dostatečně vybavené, provoz může být zahájen okamžitě.

Úhradu energií, vody, odpadů, starost a řádná péče o svěřený majetek zajišťuje a hradí Nájemce.

Kontrolní činnost Pronajímatele

Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly všech provozoven, provozu, dodržování norem a předpisů pro provoz podobných zařízení dle svého uvážení, bez dřívějšího upozornění. Neumožnění kontroly může být považováno jako vážné porušení dohod a důvodem k výpovědi z nájmu ve zkrácené lhůtě, stejným důvodem může být nezajištění řádného provozu některé z Provozoven obce bez dohody s Pronajímatelem.

Zahájení provozu

Hospoda:        od 1.3.2020 nebo dle dohody

Obchod:          od 1.3.2020 nebo dle dohody

Areál Azuro:   od 1.5.2020 nebo dle dohody

 

Bližší popis Provozoven obce

Hospoda

 • Místnost s výčepem a prostorem pro hosty, kuchyně se skladem, kotelna se sociálním zařízením pro personál vč. úklidové místnosti, 4x sociální zařízení pro návštěvníky, sklep, vstupní chodba a salonek
 • Pozn.: možnost pronájmu sálu   

Obchod smíšeným zbožím

 • Místnost obchodu se vstupní chodbou, 2 x sklad, sociální zařízení vč. úklidové místnosti

Sportovní areál Azuro

-     Požární nádrž o rozměrech 20 x 25 m, vyfoliovaná folií Alkorplan 2000 tl.1.5 mm modré barvy

-     Budova strojovny s technologickým zařízením pro provoz čističky vody v požární nádrži

-     Travnatá plocha uvnitř areálu, počínaje hranící dřevěného přístřešku k posezení směrem k vodní nádrži

-     Budova stánku s občerstvením a zázemím (WC)

-     Dřevěný přístřešek k posezení

Základní požadavky na provoz Provozoven obce

Hospoda

-     Způsob (účel) využití – provozování hospody vč. kuchyně dle dohody s Pronajímatelem

-     Dle zájmu a možností poskytnutí základního stravování, realizací akcí dle požadavku obce, společenských akcí apod.

-     Minimální požadovaný provoz:

Bude-li zajištěn provoz na areálu Azuro, není třeba provozovat hospodu, tedy obě provozovny současně.

Požadavek na otevírací dobu hospody:

 • středa 18:00 - 20:00 hodin (dle zájmu*)
 • pátek 18:00 - 22:00 hodin
 • sobota 18:00 - 20:00 hodin
 • neděle 10:00 - 14.00 hodin (dle zájmu*)

*) "dle zájmu" znamená, bude-li zájem, který umožní pokrýt náklady na provoz hospody v tuto dobu (zprůměrováno)

-     Nájemce zajistí pravidelný úklid a přístup k WC pro veřejnost vč. všech pronajatých prostor

-     Případné opravy provozního vybavení hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy nejsou povoleny

Obchod smíšeným zbožím

-     Zajištění základních druhů potravin - pečivo, studená kuchyně, mléčné výrobky, alko+nealko, uzeniny, ovoce, zelenina, základní drogerie, mražené zboží, apod.

-     Minimální provoz (po dohodě s Pronajímatelem lze upravit):

 • pondělí - pátek 8:00 - 10:00 hodin + 16:00-18:00 hodin
 • sobota 8.00 -10:00 hodin

Sportovní areál Azuro

-     Provozování uvedeného sportovního areálu pro zajištění volnočasových aktivit návštěvníků areálu (Ne kempování a jiným podobným aktivitám bez schválení    Pronajímatelem).

-     Provozem stánku s občerstvením zabezpečit občerstvení pro návštěvníky areálu.

-     V případě pořádání různých akcí – sportovních, kulturních, výjimečně hudebních (komorní provedení) apod. - nutno dodržet hlukové limity, ukončení do 22.00hod.       

-     Nedodržení tohoto ujednání se považuje za hrubé porušení této smlouvy.

-     Provoz minim. 1.5. - 30.8. - hlavní sezóna

 • v případě příznivého počasí - koupání - minim. v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin
 • mimo koupací dny dle zájmu návštěvníků, zpravidla od 18:00 do 20:00 hodin

-     Čištění, přípravu a naplnění vodní nádrže vodou, zajištění čistoty a kvality vody v nádrži, čistota okolních prostor - zajišťuje a hradí Nájemce, 1. napuštění vodní  nádrže (voda) po vyčištění Nájemcem hradí Pronajímatel.

-     Energie, vodu, chemii k zajištění kvality vody v nádrži zajišťuje a hradí Nájemce.

Úklid všech Provozoven, pronajatého prostoru, dále energie, případné provozní škody na zařízení, vybavení či budově  do 3 tis. Kč (další dle dohody s    Pronajímatelem). Likvidaci odpadků zajišťuje a hradí Nájemce.

Dosud známé roční náklady na provoz zařízení-energie (orientačně)

-     Hospoda - cca 30tis.-Kč

-     Obchod smíšeným zbožím - cca 32tis..-Kč/rok

-     areál Azuro - cca 93 tis.Kč/rok - energie, voda, chemie, odpady

Orientační obrat na všech provozovnách

-     cca 1 mio Kč

Spoluúčast Pronajímatele na provozu Provozoven obce:

-     Finanční podpora provozu obchodu smíšeným zbožím - 140tis. Kč/rok, každoroční vyhodnocování a schvalování ZO

-     1. napuštění vodní  nádrže (voda) po vyčištění Nájemcem hradí Pronajímatel

-     Možná spoluúčast obce na opravách, haváriích apod. – není nárokové

Kvalifikační předpoklady Nájemce, bezdlužnost

-     Je-li, pak praxe, reference - vítána praxe v oboru v předchozím období – Nájemce doloží čestným prohlášením vč. uvedení referencí

-     Čestné prohlášení o bezdlužnosti, čistý trestní rejstřík

Obsah nabídky Nájemce

-     Podnikatelský záměr, rozsah sortimentu, představa o provozu

-     Dohoda na základním minim. sortimentu v provozovnách

-     Další nápady a představy

Kritéria pro hodnocení nabídek

-     Ekonomická výhodnost pro obec  – 100%

Další informace

-     Zahájení provozu - nejpozději 1.5.2020

-     Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

-     Prohlídka Provozoven, další podrobnosti - volejte tel. č. 724 183 466 - starosta.

-     Nabídky doručte k Pronajímateli nejpozději do 21. 2. 2020 do 14:00 hodin poštou, osobně po dohodě na tel. č. 724183466 nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-     Nabídku - Předmět označte “Výběrové řízení Azuro Lesní Hluboké“

Ostatní

 • Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že Pronajímatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastník výběrového řízení souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného Nájemce nebo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to až do doby podepsání smlouvy bez udání důvodu a hrazení jakýchkoliv nákladů Nájemci spojených s přihlášením do výběru ve smyslu tohoto záměru. Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese možný budoucí Nájemce.
 • Pronájem nemovitého majetku podléhá schválení Zastupitelstva obce Lesní Hluboké.
 • Písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce.
 • Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění.
 • Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou Ing. Vladimírem Ryšánkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 9.12.2019.

Pozn..*) - nebude-li dohodnuto jinak

V Lesním Hlubokém dne 12.12.2019

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce, v.r.

Vyvěšeno dne:           12.12.2019

Sňato dne:  

TOPlist