I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lesní Hluboké

Obecní úřad Lesní Hluboké v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Vladimírem Ryšánkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:   Obec Lesní Hluboké – zasedací místnost obecního úřadu, č.p. 46

Doba konání:   6.1.2020 v 18.00 hod

Navržený program:

  1. Volba starosty a místostarosty

          1.1 Volba starosty

          1.2 Volba místostarosty

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

          2.1 Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů

          2.2 Volba předsedy finančního výboru

          2.3 Volba předsedy kontrolního výboru

          2.4 Volba členů finančního výboru

          2.5 Volba členů kontrolního výboru

  1. Statut výkonu funkce členů zastupitelstva a jejich odměny

          3.1 Statut výkonu funkce členů zastupitelstva

          3.2 Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva

          3.3 Rozhodnutí o refundacích mezd a proplácení dalších prací mimo uvedené funkční činnosti členů zastupitelstva

  1. Pověření k provádění rozpočtových opatření
  2. Určení člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace
  3. Volba zástupců obce do Dobrovolného svazku obcí Devět křížů
  4. Diskuse

V Lesním Hlubokém dne 30. prosince 2019

Ing. Vladimír Ryšánek, dosavadní starosta obce

vyvěšeno dne:  30.12.2019

sňato dne:         6.1.2020

TOPlist