USNESENÍ č. 3/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké dne 3.3.2008

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 3. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2008 (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  p. Karel Lupínek,  Mgr. Ludvík Salát, p. Vladimír Ustohal, ing. Pavel Borkovec, ing.V.Ryšánek

Omluveni:  -

Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli ing.Vladimír Ryšánek a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce ing.Vladimíra Ryšánka a p. Ludvíka Saláta.

Hlasování: pro 5  - proti 0  - zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 3.3.2008 přijalo toto usnesení:

ZO schvaluje:     

 

1.      Kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 501/23 o výměře 40 m2, který vznikl oddělením od pozemku 501/1  

        manželům Borkovcovým, bytem Lesní Hluboké

Hlasování č.1: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 Neschvaluje:   -
 

Bere na vědomí:

 • nabídku pozemků kpronájmu z Pozemkového fondu ČR
 • zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v OOP Rosice za rok 2007
 • informace EKO-KOM o špatném vyplňování ročních hlášení
 • cenovou kalkulaci TS Velká Bíteš svozu odpadů na rok 2008
 • pozvánku JMK na poradu starostů obcí okresu Brno-venkov
 • kolaudační souhlas s užíváním stavby - nástavba a půdní vestavba hotelu Annahof
 • informace FÚ Brno-venkov o způsobu distribuce složenek platby daně z nemovitosti v roce 2008
 • rozhodnutí MěÚ Rosice o povolení s nakládáním s podzemními vodami - ZS Devět křížů
 • informaci Úřadu práce Brno-venkov o příspěvku na veřejně prospěšné práce v r. 2008

Pověřuje:

Paní Evu Milerovou:

 • vyvěšením seznamu pozemků k pronájmu od Pozemkového fondu ČR
 • doplnění hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007
 • kontrolou a doplněním evidence válečných hrobů
 • vyvěšením a potvrzením veřejné vyhlášky FÚ Brno-venkov
 • vyplněním ročního výkazu územních správních celků za rok 2007
 • informovat občany o výlukách ČD na tratích Brno -Jihlava a Brno - Hrušovany
 • informovat Město Rosice o podzemních objektech v obci
 • informovat občany o vakcinaci lišek

 Zapsal: ing.Pavel Borkovec

 Schválil: p. Karel Lupínek

 Ověřovatelé zápisu: ing. Vladimír Ryšánek                                        p. Ludvík Salát