Obec Lesní Hluboké, v souladu s § 39 zák. o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění,

vyhlašuje

záměr na pronájem areálu Azuro + Hospody (dále i jen „Provozovny“) v obci Lesní Hluboké.

I.         Provozovny - umístění

 • Azuro - stánek s občerstvením+vodní nádrž na části p.č 514/2 (st.152, 513, st.164, st. 85) s příslušenstvím (Azuro - od strojovny k plotu tenisového hřiště)
 • Hospoda – v budově č.p. 34

II.      Pronajímatel

Obec Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46, 664 83, IČ: 00637190 (dále jen "Pronajímatel")

tel. 724 183 466 - starosta, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

III.   Nájemce

Provozovatel vybraný ve výběrovém řízení (dále jen "Nájemce"). 

IV.   Předmět záměru, varianty a podmínky záměru, vyšší moc

·       Předmět záměru

Předmětem záměru je pronájem Provozoven k zajištění poskytování služeb – relaxačně sportovní využití plochy Azura a po ukončení sezóny (k 31.8.2020 nebo dle dohody) navazující poskytování restauračních služeb v Hospodě (+ dle dohody zajištění dalších akcí v hospodě a příp. i sále – dle dohody).

Další informace u starosty, tel. 724 183 466.

·       Varianty a podmínky záměru pronájmu

Prioritním záměrem obce je zajištění provozu Provozoven, tj. Azura a Hospody, respektujeme současnou situaci a jsme otevřeni příp. dohodám.

    Varianty, které můžeme očekávat:

 • Zájemce projeví zájem o Provozovny, tedy Azuro i Hospodu - preferujeme

          Nájem za pronájem Azura min. 20 000.-Kč splatný před sezónu, příp. dle dohody.

 • Zájemce projeví zájem pouze o provoz Azura, o Hospodu nemá zájem

          Nájem za pronájem Azura min. 40 000.-Kč splatný před sezónu, příp. dle dohody.

·         Vyšší moc – přerušení možnosti podnikání

Nastane-li během provozování Provozoven dle tohoto záměru k situaci, kdy bude podobnými nařízeními jako v případě „Nouzového stavu“ v období koronaviru přerušena možnost podnikání v pronajatých Provozovnách, nebude provozovatel Provozoven nárokovat jakoukoliv finanční náhradu od Pronajímatele za ušlý zisk či jiné další náklady spojené s příp. předčasným ukončením či omezeným provozováním Provozoven. Podle délky podnikání na Provozovnách se upraví uvedené podmínky.

V.      Další informace a podmínky záměru

 • Provozovny jsou vybavené základním vybavením, provoz lze zahájit okamžitě
 • Součástí provozu Azura je i udržování čisté vody ve vodní nádrži, její čištění jak v nádrži, tak i pomocí baz.vysavače, pískových filtrů, dávkovače chemie ve strojovně za použití chem. prostředků k čištění vody podobně jako v bazénech

·      Provozní hodiny - minimální provoz (po dohodě s Pronajímatelem lze upravit)

 • Azuro – od 15.6.2020 do 31.8.2020

          pondělí – neděle……        10:00 - 19:00 hodin

 • Hospoda – od 1.9.2020 – 31.12.2020

          pátek+sobota ………        18:00 - 20:00 hodin

·       Informativní předpokládaný cca obrat + náklady (energie+chemie+odpad+ost.) na provoz z předchozího roku (pouze informativní, tedy nenárokové příjmy či náklady)

 • Azuro:       Obrat - 300 tis. Kč/3 měs., Náklady - 90 tis. Kč/rok
 • Hospoda:  Obrat -   10 tis. Kč/měsíc, Náklady – 2 tis. Kč/měs.

 VI.   Kvalifikační a další předpoklady uchazeče

 • Obchodní zdatnost a schopnost plnit požadavky řádného zajištění služby
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti a čistém trestním rejstříku
 • Práce na počítači – objednávky apod.
 • Zdravotní průkaz
 • Řádná péče o svěřený majetek

VII. Obsah a doručení nabídky

 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti a čistém trestním rejstříku.
 • Popis splnění kvalifikačních a dalších předpokladů (obch. zdatnost, praxe, reference, schopnost plnění zajištění provozu, práce na PC).
 • Popis představ o způsobu zabezpečování objednávek, financování prodeje a provozu.
 • Nabídky doručte k Pronajímateli nejpozději do 1. 6. 2020 do 18:00 hodin poštou, osobně po dohodě na tel. č. 724183466 nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Nabídku označte “Výběrové řízení Azuro Lesní Hluboké“.

VIII.  Kritéria pro hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost pro obec  – 100% - cen. nabídka za pronájem + splnění podmínek.

IX.        Ostatní sdělení k záměru

 • Kontrolní činnost Pronajímatele - Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly provozu (zejména dodržování hygieny, norem a předpisů pro provoz podobných zařízení), a to dle svého uvážení i bez dřívějšího upozornění. Neumožnění kontroly může být považováno za vážné porušení smlouvy a tedy i důvodem k výpovědi z nájmu ve zkrácené lhůtě, stejným důvodem může být nezajištění řádného provozu bez dohody s Pronajímatelem.
 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
 • Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že Pronajímatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastník výběrového řízení souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného Nájemce nebo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to až do doby podepsání smlouvy bez udání důvodu a hrazení jakýchkoliv nákladů Nájemci spojených s přihlášením do výběru ve smyslu tohoto záměru. Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky na tento záměr nese možný budoucí Nájemce.
 • Písemné vyrozumění o výběru uchazeče obdrží pouze vybraný zájemce.
 • Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění.
 • Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou obce Ing. Vladimírem Ryšánkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 4.5.2020.

V Lesním Hlubokém dne 23.05.2020, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce, v.r.

Vyvěšeno dne:            24.05.2020

Sňato dne: