Rozpočtové provizorium obce Lesní Hluboké

na rok 2020

Rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2020 nebude schválen před 1.lednem.2020, proto se financování obce bude na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, řídit pravidly rozpočtového provizoria.

Rozpočtové provizorium nabývá platnost 1. ledna 2020 a bude platné do schválení rozpočtu obce Lesní Hluboké na rok 2020.

Pravidla rozpočtového provizoria:

  1. Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
  2. Je možné hradit výdaje na mimořádné havarijní situace
  3. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv
  4. Hradí náklady související s výstavbou kanalizace a ČOV a případné vícepráce vzniklé v souvislosti s výstavbou, částka víceprací musí být schválena zastupitelstvem obce
  5. Hradí náklady spojené s volbami do zastupitelstva obce
  6. Hradí případné vratky dotací v rámci finančního vypořádání za rok 2019
  7. Obec po tuto dobu nebude zahajovat žádné nové investice, ale jejich příprava bude pokračovat v plném rozsahu
  8. Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Ing. Vladimír Ryšánek

starosta obce

Vyvěšeno: 10.12.2019

Sňato: 10.2.2020