Výpis z Usnesení ZO za 07-12 / 2020

Návrh usnesení č. 3/Z7/2020:
ZO schvaluje koupi pozemků p.č. 20/4 + 578 v k.ú. Lesní Hluboké k výstavbě mateřské školky za nově sjednanou cenu 1 730 000.-Kč a k tomu v souladu s tímto ujednáním změnu návrhu příslušných smluv (kupní a o úschově).
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z7/2020:
ZO schvaluje:
- Dosavadní jednání starosty ve věci dokončení Díla „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ a pověřuje ho k dalším jednáním a krokům směřujícím k ochraně investic obce do realizace Díla a k jeho dokončení završeném kolaudací Díla, tzn. i s tím souvisejících úprav změnových listů souvisejících s vícepracemi a méněpracemi, příp. i smluv či dodatků mimo smlouvu o dílo, které jsou postupně upravovány dle požadavků Fondu MŽP a výsledků jednání obce.
- Uzavření případné smlouvy nebo dodatku ke smlouvě se specifikací způsobu provedení oprav drobných vad nebránících provozu Díla, a to zejména těch, které budou uvedeny Předávacím protokolu.
- V případě nedohody obce s TDI a Zhotovitelem Díla o podpisu závěrečného Předávacího protokolu Díla k jednání na Fondu MŽP k dořešení situace tak, aby mohly být učiněny příslušné kroky směřující ke kolaudaci Díla.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z7/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplatek obce ve výši 4,60 Kč/ m3 při ceně vodného pro občany 24 Kč/m3.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z7/2020:
ZO schvaluje vypovězení uzavřených nájemních-pachtovních smluv na obecní pozemky. Případné nové pachtovní smlouvy budou v případě zájmu uzavřeny individuálně dle rozhodnutí ZO.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z7/2020:
ZO schvaluje zrušení záměru odprodeje obecních pozemků p.č.501/45 a 501/42 (část zahrada a zbytek stavební pozemek), nedojde-li k akceptování ZO schválených obecních smluvních podmínek pro uzavření kupní smlouvy, a to v termínu do 16.11.2020.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z7/2020:
ZO schvaluje osazení podstatných míst v obci kamerovým systémem a pověřuje k jednání v těchto záležitostech starosty, tzn., následně pak i k vypsání záměru na dodávku kamer a jejich osazení a zprovoznění.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z7/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 3/2020 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/Z7/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s uzavřenou smlouvou o pronájmu areálu Azuro ponížení ZO sjednané částky za pronájem (mimo náklady na energie apod.) o 50% na částku 20 000.-Kč, a to s termínem kompletní fakturace nejpozději k 15.10.2020. K témuž datu budou vyfakturovány náklady za spotřebované energie (voda, elektřina, chemie). Bude vystavena pouze jedna faktura na úhradu nákladů za pronájem a provoz areálu Azuro.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z7/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/Z8/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 ze dne 12.10.2020, na základě kterého se příjmy i výdaje zvyšují o 39.200 Kč a rozpočtové opatření č. 6/2020 ze dne 16.11.2020, na základě kterého se příjmy i výdaje snižují o 615.900 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z8/2020:
ZO ruší Záměr č. 2/2019 na odprodej pozemků p.č. 541/42 a 541/45 na zahradu a stavební místo především z důvodu neakceptování podmínek tohoto záměru. Tímto se ruší všechna předchozí ujednání v této věci.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z8/2020:
ZO schvaluje nákup malého traktoru s příslušenstvím, pokud možno s dotací. Pro nákup bude provedeno výběrové řízení v souladu s obecní směrnicí.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z8/2020:
ZO schvaluje provedení oprav na vodní nádrži a souvisejícím obslužném majetku vč. napojení obecní studny k doplňování vody ve vodní nádrži výběrem dodavatele stavby v souladu s obecní směrnicí pro zakázky malého rozsahu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z8/2020:
ZO schvaluje zaměření problémových pozemků v návaznosti na obecní pozemky (komunikace) a zaměření pozemků podél komunikace k 9 křížům pro záměr vedení cyklostezky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z8/2020:
ZO schvaluje
- Návrh smlouvy na zhotovení webových stránek obce respektující nové požadavky platné k listopadu 2020.
- Záměr pokrytí nových lokalit v obci rychlým internetem, k tomu tedy i zahájení jednání o možnostech realizace.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z8/2020:
ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci místních komunikací vč. příslušného doplňujícího vybavení. Výběr dodavatele bude proveden v souladu s obecní směrnicí pro zakázky malého rozsahu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/Z8/2020:
ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace pro celkové uspořádání zeleně a navazujícího celkového vzhledu obce. Výběr dodavatele bude proveden v souladu s obecní směrnicí pro zakázky malého rozsahu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z8/2020 bylo schváleno

Návrh usnesení č. 11/Z8/2020:
ZO schvaluje pro rok 2021 příspěvek 140tis. Kč na provoz obchodu s následným vyúčtováním. K tomu požádá obec o dotaci na provoz obchodu. Podmínkou je žádost provozovatele o poskytnutí příspěvku na provoz obchodu do 31.1.2021.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/Z8/2020:
ZO schvaluje uzavřenou kupní smlouvu na pozemky p.č. 20/4 a 578 (1071 m2 ) za cenu 1 730 000.-Kč a vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Podmínkou bude realizace po obdržení dotace na stavbu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/Z8/2020:
ZO schvaluje pro stavbu „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“ (dále i jen „Díla“)
- Změnový list ZL 19 s vícepracemi na stavbě Díla, které jsou cca z 50% pokryty financemi schválenými v rozpočtu pro stavbu Díla a pověřuje starosty jeho podpisem. Podléhá schválení Fondem MŽP.
- Návrh Dodatku č.6, v souladu s požadavkem Fondu MŽP, jehož součástí je soupis schválených víceprací a méněprací v rámci SOD s vyčíslením ceny Díla.
- Návrh Předávacího protokolu č. 18-19/2/2019 pro stavbu Díla.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/Z8/2020:
ZO neschvaluje v dané chvíli záměr žadatelů stavby přístřešku na pozemcích p.č. 501/18 a 501/23, mj. především z důvodu přesahu stavby na obecní pozemky. ZO chtějí dále o tomto záměru s žadateli jednat na smírčích změnách stavby tak aby mohli ZO vyjádřit příp. souhlas se stavbou. Důležitou součástí povolení stavby budou i vyjádření příslušných odborů stavebního úřadu a vlastníka či provozovatele VN 25kV.
Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1
Usnesení č. 13/Z8/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/Z9/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020 ze dne 25.11.2020.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z9/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2021
příjmy: 8.776.850,-- Kč, financování – čerpání půjčky SFŽP 155.400,-- Kč
výdaje: 11.095.500,-- Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.156.800,-- Kč
schodek: 3.320.050,-- Kč
Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Závazným ukazatelem je paragraf.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z9/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2022-2023. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Pro rok 2022 činí celkové příjmy 8.256.800 Kč, celkové výdaje 6.774.200 Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.156.800, přebytek hospodaření ve výši 325.800 Kč. Pro rok 2023 činí celkové příjmy 8.466.100 Kč, celkové výdaje 6.894.200 Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.156.800 Kč, přebytek hospodaření ve výši 415.100 Kč. Obci byla Smlouvou č. 18000491 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnuta půjčka ve výši 11.567.822,84 Kč. Výše roční splátky v letech 2021-2029 činí 1.156.782,32 Kč. Půjčka bude splacena v r. 2030, kdy bude uhrazeno 1.156.781,96 Kč
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z9/2020:
ZO souhlasí s výstavbou otevřeného přístřešku vlastníků pozemků p.č. 501/18 a 501/23 dle předložené situace za těchto podmínek:
- žádná část přístřešku nebude zasahovat do pozemků sousedících s pozemky žadatelů
- stavba bude schválena zejména odborem výstavby při MěÚ Rosice a vlastníkem a provozovatelem VN sítě 25kV z důvodu výjimky umístění stavby v blízkosti tohoto VN vedení,
- žadatelé umožní v budoucnu případnému vlastníkovi sousedního pozemku vystavět podobnou stavbu na hranicích svého pozemku,
- žadatelé díky zamýšlené stavbě v blízkosti místní komunikace p.č. 484/2, pozemků p.č. 501/45 a 501/42, nebudou činit potíže při případné výstavbě či opravě inž. sítí, komunikace, chodníků apod. u hranic svých pozemků p.č. 501/18 a 501/23.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z9/2020:
ZO schvaluje záměr výstavby vodního díla „Vodní nádrž Šafránek“ dle předložené dokumentace DUR+DSP z 11/2020 firma Regioprojekt Brno, U Svitávky 2, Brno, s tím že:
- vodní dílo nebude závislé na vodních zdrojích obce
- bude dořešena dočasná komunikace na konci pozemku p.č. 48/6, návaznost není v dokumentaci nikterak zmiňována
- budou-li využívány obecní komunikace k realizaci vodního díla, budou po stavbě uvedeny do původního stavu, během stavby budou řádně udržovány
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z9/2020:
ZO schvaluje:
1. Dodatek č. 6 se seznamem víceprací (VCP) a méněprací (MNP) a příslušným vyčíslením ceny díla stavby Díla, tedy vč. změnových listů zahrnujících jak VCP, tak i MNP,
2. Předávací protokol stavby Díla s podmínkami dořešení vad, které nebrání řádnému provozu Díla.
3. Provozní řád pro trvalý provoz ČOV, Kanalizační a provozní řád pro trvalý provoz kanalizace.
4. Smlouvu o provozování kanalizace obce Lesní Hluboké provozovatelem DSO 9 křížů se sídlem v Přibyslavicích.
5. Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod č. 1/2021 a Reklamační řád č. 1/2021.
6. Smlouvu o dodávce vody a likvidace odpadních vod od 1.1.2021
7. Výši cen vodného/stočného pro rok 2021, vycházejících z cen nákladů DSO 9 křížů a finanční analýzy pro realizaci a udržitelnosti stavby „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ takto:
a) Vodné ve výši 25.-Kč / m3 odebraného množství pitné vody (obec doplácí z obecního rozpočtu 3,80Kč / m3 vody)
b) Stočné (cena poplatku za množství odvedené vody do veřejné kanalizace) ve výši:
- 1447.-Kč / osobu a rok pro rodinný domek – paušální částka
- 1085.-Kč / rekreační objekt a rok s předpokladem využívání objektu 1 osobou po 9 měsíců v roce – paušální částka
- 49,90.-Kč/m3 skutečně spotřebované vody změřené vodoměrem v provozovně (výjimkou je vodní nádrž v areálu Azuro, kde se nehradí spotřebovaná voda na doplnění vodní nádrže).
ZO bere na vědomí:
8. Firmou Gregor projekt-invest s.r.o. předložený aktualizovaný seznam smluvních pokut za porušení pravidel BOZP zhotovitelem stavby, tj. firmou Mertastav s.r.o. Předklášteří u Tišnova. Smluvní pokuty jsou vyčísleny v souladu se smlouvou o dílo „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ ze dne 25.9.2018 na částku 35 500.-Kč ve prospěch obce,
9. Dokument s vyhodnocením zkušebního provozu díla „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ vyhotovený starostou obce a firmou Hakov, dle kterého dílo splňuje podmínky, za kterých byla stavba povolena, plní i požadavek SFŽP na povinné odbourání CHSKcr ve výši 9,89 t/rok.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z9/2020:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy v obci Lesní Hluboké.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z9/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/Z9/2020:
ZO schvaluje:
1. Zpracování podkladů nutných k podání žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy.
2. V souladu se směrnicí obce pro výběrová řízení malého rozsahu, z důvodu časové tísně pro podání žádosti o dotaci, přímé oslovení zpracovatele projektu k vyhotovení projektu kompletní stavby mateřské školy se zázemím pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci, případně další dokumenty potřebné k realizaci tohoto záměru, dojde-li k oboustranné dohodě.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z9/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/Z9/2020:
ZO schvaluje vyřazení stavby Devět křížů z majetku obce a odpis zmařené investice – stavby Devíti křížů.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z9/2020 bylo schváleno.