Výpis usnesení č. 1 – 6 2020 ZO Lesní Hluboké

Návrh usnesení č. 3/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 ze dne 16.12.2019, na základě kterého se příjmy zvyšují o 235.200 Kč, výdaje se zvyšují o 23.800 Kč, zvýšení financování o 211.400 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 4/2019 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z1/2020:
ZO bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2020, nemá námitky. Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z1/2020:
ZO bere na vědomí střednědobý výhled dobrovolného svazku Devět křížů na r. 2021,2022, nemá námitky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z1/2020:
ZO schvaluje:
a) obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů a
b) obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Účinnost schválených vyhlášek je od 1.2.2020.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný Strategický plán obce, který určuje základní směry plnění úkolů ZO pro období 2020-2022, které tak mohou být postupně realizovány.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 10/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost o dodatečné povolení stavby fotbalového hřiště a k tomu i učinění všech potřebných kroků k dosažení uvedeného cíle. Jedná se mj. o vyprojektování, zaměření, vynětí ze ZPF.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje obsah předložené kroniky obce a záměr na vyhledání nového obecního kronikáře.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje:
- vytvoření pozice koordinátora(ů) obce pro kulturu a občanské záležitosti
- zakoupení nové ozvučovací aparatury na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí obce či spolků v rámci zakázky malého rozsahu oslovením jednoho dodavatele při srovnání cen podobných produktů
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje cenu vodného 24.-Kč/m3 vody při dotaci obce
6.-Kč/m3 vody.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje záměr doplnění technologie ČOV, které zlepší provoz a obsluhu ČOV.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/Z1/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15/Z1/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje výběrové řízení na vývoj nového webu obce v rámci zakázky malého rozsahu v souladu se směrnicí obce..
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 3/Z2/2020:
Oproti návrhu rozpočtu došlo k následujícím změnám:
Položka Návrh Rozpočet Změna
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14.000,00 0,00 - 14.000,00
1349 Zrušené místní poplatky 0,00 14.000,00 + 14.000,00

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2020
příjmy: 15.420.200,-- Kč, financování – čerpání půjčky SFŽP 3.241.700,-- Kč
výdaje: 15.058.900,-- Kč
přebytek: 3.603.000,-- Kč
Rozpočet je schválen jako přebytkový. Závazným ukazatelem je paragraf.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z2/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z2/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2021-2022. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Pro rok 2021 činí celkové příjmy 8.252.000 Kč, celkové výdaje 7.095.200 Kč, financování-splátka půjčky SFŽP 1.156.800 Kč. Pro rok 2022 činí celkové příjmy 8.309.000 Kč, celkové výdaje 7.152.200 Kč, financování – splátka půjčky SFŽP 1.156.800 Kč. Obci byla smlouvou č. 18000491 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR poskytnuta půjčka ve výši 11.567.822,84 Kč, půjčka bude splacena v r. 2030.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z2/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z2/2020:
ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2019 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z2/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z2/2020:
ZO schvaluje k proplacení předložené změnové listy víceprací VCP 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 v celkové výši 677 014,03 Kč bez DPH vč. Dodatku č.3 k těmto úhradám a pověřuje starosty jeho podpisem.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z2/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z2/2020:
ZO bere na vědomí:
1. Vypovězení smlouvy na provoz provozoven obce k 29.2.2020 s uplatněním nároku na dotaci provozu na obchod ve výši 11 700.-Kč/měsíc s tím, že v případě problému se zajištěním nového provozovatele je ochoten současný provozovatel po dohodnutou dobu ještě požadovanou provozovnu provozovat i po uvedeném datu, aby vyhověl zastupitelům obce a požadavkům občanům obce na pokračování provozu bez jeho uzavření a spojitého přechodu na nového majitele.
ZO pověřuje:
2. V případě ohrožení spojitého přechodu provozování provozoven na nového provozovatele starosty obce k operativnímu jednání se současným provozovatelem na posunutí termínu výpovědi smlouvy, smlouva pak bude ukončena po vzájemné dohodě.
ZO schvaluje:
3. Žádost o dotaci 70 tis. Kč z KÚ JmK na podporu venkovských prodejen, která bude zužitkována na provoz obchodu smíšeným zbožím v naší obci. Dalších 70 tis. hradí obec, celková podpora bude tedy činit 140 tis. Kč na rok 2020.
4. Úpravu záměru k 21.2.2020 na pronájem provozovny obchodu smíšeným zbožím za stejných podmínek jako doposud, tedy s finanční spoluúčastí obce, příp. KÚ JmK v celkové výši 140 tis. Kč na období 1 roku provozu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z2/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/Z3/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 30.3.2020, na základě kterého se příjmy zvyšují o 133.100 Kč, výdaje se zvyšují o 43.600 Kč, zvýšení financování o 89.500 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z3/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 1/2020 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z3/2020:
ZO schvaluje pozměněný Dodatek č.3, kde jsou podchyceny změnové listy víceprací a méněprací. Nebude-li připomínek z MŽP, bude dodatek podepsán.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z3/2020:
ZO schvaluje následující výzvy-požadavky k občanům, které řeší možné problémy v budoucnu, jedná se zejména o následující požadavky:
1. Vzhledem k tomu, že se domníváme, že i přes upozornění si někteří majitelé RD v lokalitě Nad Rybníčkem II vytvořili napojení svých RD na pozemky obce dle svého uvážení bez dodržení hranic pozemků ve vlastnictví obce, žádáme všechny občany dané lokality, aby si sami zjistili, např. zaměřením, že nezasahují do obecních pozemků. Pokud ano, pak aby odstranili tyto zásahy a upravili připojení na obecní pozemky a komunikaci tak, že bude možné provést opravy komunikací v rámci hranic obecních pozemků
2. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí aby příp. zrealizovali napojení vody, plynu, dešť. i splašk. kanalizace ke svým pozemkům, kde např. budou tyto sítě v budoucnu potřebovat a povedou přes komunikaci, protože po finálních úpravách komunikací nebudou možné překopávky komunikací, finální úpravy komunikací by měly být provedeny pravděpodobně v období 2021-2023.
3. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby svedli všechny dosavadní svody dešťových vod do svých retenčních nádrží, přebytky z nich pak do obecní dešťové kanalizace. Není možné, aby tyto vody byly vypouštěny na komunikace.
4. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří se připojili na splaškovou kanalizaci, aby předložili na OÚ doklad o závěrečném vývozu jímky u nemovitosti, kterou připojovali na splaškovou kanalizaci. Důvodem je zamezení nepovolenému vypouštění obsahu jímek do ČOV nebo na plochy, které k tomu nejsou určeny.
5. Žádáme občany, především z lokality Nad Rybníčkem 2, kteří sousedí svými pozemky s obecním či benediktýnským lesem, aby odstranili návozy hlíny ke stromům, kterým tímto zásahem hrozí uhynutí, dále pak, aby respektovali a dodržovali uvedené lesy jako lesní pozemky, které nelze využívat ke skládkování čehokoliv, stejně tak ani k budování cest ke svým pozemkům.
6. Pro informaci uvádíme, že dle stavebního zákona je nutné dodržet minimální vzdálenost staveb od hranic obecních pozemků 2m.
7. Žádáme, aby občané dodržovali při výsadbě křovin či stromů, které mohou dosáhnout výšky 3 m, vysazovací ochranné pásmo minim. 3 m od sousedního pozemku a u již vzrostlých stromů průchozí i průjezdní vzdálenost, tj. výšku větví minim. 3,5m nad komunikací.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z3/2020:
ZO schvaluje položení kanalizačních rour KG 5000mm, DN250, SN4 do příkopu podél pozemků p.č. 484/68, 484/78, 484/46, 484/66, 484/65 a komunikace p.č. 484/2 v lokalitě Nad Rybníčkem II. Materiál a práce hradili majitelé uvedených pozemků, příkop je v jejich vlastnictví, část nové plochy budou využívat k parkování osobních aut, zbytek bude zatravněn.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z3/2020:
ZO schvaluje zrušení výběrového řízení na nového provozovatele provozoven obchodu a dalších provozoven obce a výpis záměrů č. 2 na provoz hospody a sportovně relaxačního areálu Azuro.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z3/2020:
ZO schvaluje k provedení prací-opravě střechy kulturního sálu firmu Josef Adam s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč s cenou 98 354.-Kč vč. DPH s tím, že vzhledem k měření střechy zadavatelem může v reále dojít k úpravě celkové plochy opravy, ne však zásadní.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z3/2020:
ZO schvaluje zakoupení nových vodoměrů s dálkovým odečtem.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/Z3/2020:
ZO schvaluje nabídku geodetické firmy OGIS s.r.o. Zastávka k provedení zaměření obecních historických cest p.č. 548/1 a 213/1 ve variantě - vytyčení hranic pozemků s protokolem a pozvánkami všech sousedních vlastníků -vytyčení cca 18.000,-Kč/1 cestu + stabilizace plast.hran. znakem 175,-/1plast + vyřízení pozvánek dop.dopisem 100,-Kč/1 vlastník.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
Obnovení historických cest je součástí platného ÚP obce.
Současně s tím ZO schvaluje zaměření dalších obecních pozemků stejnou firmou – hřiště (dětské, tenisové) a souvisejících pozemků (cesty), které tak narovnají aktuální stav s nevyhovujícím původním stavem.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/Z3/2020:
ZO schvaluje provedení přípojek obecních objektů (OÚ, stánek Azuro 2x, Multifunkční dům, garáž MD) na splaškovou a dešťovou kanalizaci firmou Buchač Stav s.r.o., IČ 29268907, za cenu 103 149,19 Kč vč. DPH dle předložené faktury a seznamu prací.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z3/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/Z4/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z4/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2019.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z4/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK064826/20/ORR ve výši 70.000 Kč na realizaci akce: "Dotace prodejně se smíšeným zbožím" na základě dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020“.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z4/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci, uzavřenou s Obcí Blatnička, v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021".
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z4/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2020 na provoz obchodu smíšeným zbožím v obci Lesní Hluboké pro rok 2020 na částku 140 tis. Kč provozovateli panu Ing. LU, z celé částky 50% hradí obec, 50% hradí Jihomoravský kraj.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z4/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/Z4/2020:
ZO schvaluje jako vítěze záměru na provoz Azura Lesní Hluboké firmu SME Production s.r.o., U Stadionu 275, 595 01 Velká Bíteš, k tomu pak i smlouvu o pronájmu Azura Lesní Hluboké.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z4/2020:
ZO schvaluje opravy/výměny uzávěrů vody domovních přípojek, dle zavinění majitele RD u přípojky na jejím zničení jeho neodborným zásahem pak i jeho spoluúčast na úhradě opravy, a to min. ve výši 50% ceny, bude záležet na individuálním posouzení zavinění.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/Z4/2020:
ZO schvaluje:
a) zahájení právního dořešení dokončení dětského hřiště se zhotovitelem dle platné smlouvy
b) provedení úprav fotbalového hřiště rozšířením zábran o 4-6 m na každou stranu stávajících zábran s krytím sítě do výšky 8m
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/Z4/2020:
ZO schvaluje odkoupení pozemků p.č. 20/4 a 578 v obci Lesní Hluboké do vlastnictví obce, dojde-li k dohodě na ceně s prodávajícím pozemku. Nedojde-li k dohodě, pak hledat další možné lokality k uskutečnění záměru.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/Z4/2020:
ZO schvaluje zahájení projektových prací na výstavbu bytu(ů) v budově obce Lesní Hluboké č.p. 34 v 1. patře a následný záměr realizace výstavby.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/Z4/2020:
ZO schvaluje vykácení kůrovcového dřeva v postižených lokalitách a jeho prodej.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/Z4/2020:
ZO schvaluje provedení zatrubnění příkopu podél pozemků p.č. 484/72, 484/74 a 484/55 a část příkopu u cesty u p.č. 492.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 14/Z4/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15/Z4/2020:
ZO schvaluje změnu ujednání v uzavřené smlouvě od dodávce díla „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“, konkrétně v čl. II, odst. 38, kdy se posunuje termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla) nově k datu 30.9.2020, k tomu i podobně posun data předčasného užívání stavby a příp. dalších souvisejících dokumentů. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Návrh usnesení č. 3/Z5/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 15.6.2020, na základě kterého se příjmy zvyšují o 18.600 Kč, výdaje se zvyšují o 322.800 Kč, snížení financování o 304.300 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z5/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/Z5/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 15.6.2020, na základě kterého se příjmy zvyšují o 18.600 Kč, výdaje se zvyšují o 322.800 Kč, snížení financování o 304.300 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z5/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 2/2020 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z5/2020:
ZO bere na vědomí závěrečný účet DS Devět křížů za rok 2019.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z5/2020:
ZO bere na vědomí účetní závěrku DS Devět křížů r. 2019.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z5/2020:
ZO schvaluje
1. Vypsání záměru obce na odprodej zbývající části stavebního pozemku p.č. 501/45 a 501/42 k výstavbě rodinného domu k trvalému bydlení s podmínkami stanovenými v tomto záměru. (Zásadním je možnost posunutí přeložky VN25kV cca 0,5m od hranice mezi případným, nově vzniklým pásem zahrady a stavebním pozemkem – neměnná podmínka).
ZO neschvaluje
2. Žádost žadatele o odprodej pásu pozemku v šíři 2 m z pozemků p.č. 501/45 a 501/42 k jeho stávajícímu pozemku především z důvodu neúnosného zúžení pozemku pro výstavbu RD, který je již dostatečně zatížen vedením VN 25kV omezujícím šíři pozemku pro výstavbu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z5/2020:
ZO schvaluje
1. Nabídku firmy Speco Control s.r.o. Tečovice, 763 02, na částku 19 000.-Kč bez DPH na provedení havarijního vstupu elektrické energie z externího zařízení pro napájení ČOV v případě delšího výpadku energie.
2. Následující změnové listy Zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké a jejich zapracování do dodatku ke smlouvě na zhotovení uvedené stavby:
- VCP č. 15 – Asfaltová komunikace u ČOV ve výši 5 305.-Kč bez DPH
- MNP č. 6 – Asfaltová komunikace u ČOV ve výši – 324 710.-Kč bez DPH
- MNP č. 7 – Příjezdová komunikace D.6 ve výši – 4 507.-Kč bez DPH
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/Z5/2020:
ZO schvaluje vyjmutí pozemků p.č. 561/11+561/12+561/13 ze zástavbové lokality dle Návrhu Změny č. 1 ÚP obce a úpravu hranice zástavbového území obce v souladu s touto námitkou.
Tento požadavek-námitka bude zaslána zpracovatelům ÚP obce k vyřízení a zapracování do Návrhu Změny č.1 ÚP obce Lesní Hluboké.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z5/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/Z6/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 ze dne 13.7.2020, na základě kterého se příjmy zvyšují o 70.000 Kč, výdaje se zvyšují o 167.500 Kč, snížení financování o 97.500 Kč a rozpočtové opatření č. 4/2020 ze dne 25.8.2020, na základě kterého se příjmy zvyšují o 436.000 Kč, výdaje se zvyšují o 253.400 Kč, zvýšení financování o 182.600 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z6/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z6/2020:
ZO schvaluje:
1. Úpravy následujících změnových listů Zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké a jejich zapracování do dodatku ke smlouvě na zhotovení uvedené stavby:
- MNP č. 8 – Osazení 1 okna místo 2 v ČOV ve výši – 5 305.-Kč bez DPH
- Dofakturace dosud nevyfakturovaných prací a materiálu ve výši 247 880.-Kč bez DPH.
- Převzetí komunikace na stoce B1 a fakturaci za provedené práce na komunikaci ve výši 373 907.-Kč bez DPH.
- Objednávku vybudování 2ks vpustí k chodníkům pro odvedení dešťové vody z komunikace na částku 24 000.-Kč bez DPH.
2. Posunutí termínu
- zkušebního provozu kanalizace Dodatkem č. 5 k 30.11.2020, v návaznosti na Dodatek č.4 ke Smlouvě na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké“ (Díla), a to příp. i opakovaně až do doby splnění podmínek pro řádné předání Díla kanalizace, nejdéle však k 30.6.2021
- ukončení předčasného užívání Díla Dodatkem č. 2 k 30.11.2020, v návaznosti na Dodatek č.1 k Dohodě o předčasném užívání Díla, a to příp. i opakovaně, nejdéle však k 30.6.2021.
3. ZO pověřuje starosty
Převzetím kanalizace do reálného provozu v souladu s ujednáními ve smlouvě o dílo „Kanalizace a ČOV obce Lesní Hluboké“ při splnění podmínek pro převzetí stavby.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z6/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z6/2020:
ZO schvaluje realizaci stavby „Izolace střechy kulturního sálu obce Lesní Hluboké“ firmou Adam spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč za částku 104 067.-Kč vč. DPH a k tomu i příslušnou smlouvu o provedení prací. Částka byla mírně navýšena z důvodu víceprací na izolaci původně neplánované stříšky přiléhající k objektu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z6/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z6/2020:
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké rozhoduje o zařazení území obce Lesní Hluboké do území působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. , IČ: 22712372 na programové období 2021-2027.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z6/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z6/2020:
ZO schvaluje:
1. Zřízení příspěvkové organizace mateřská škola Lesní Hluboké dle předloženého materiálu „Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Lesní Hluboké“ a přidělení IČ této organizaci spolu s následným zápisem do rejstříku škol.
2. Pověření starosty v jednáních v uvedené věci s cílem realizace výstavby mateřské školy. K tomu schvaluje ZO tedy i související vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby kompletního díla mateřské školy vč. vybavení a projekt. dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby vítězem výběrového řízení za podmínky obdržení dotace.
3. Návrh kupní smlouvy a smlouvy o úschově financí do advok. úschovy na realizaci koupě pozemků p.č. 20/4 a 578 do vlastnictví obce.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z6/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z6/2020:
ZO schvaluje požadavky na dotace na ztrátovou těžbu dřeva a úpravy lesních cest obce, k úpravě cest pak i zpracování příslušné projektové dokumentace.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z6/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z6/2020:
ZO schvaluje:
1. Předložený program akcí spolku Hlubočanky na 2. pol. 2020 spolu s finančním pokrytím těchto akcí, viz příloha 2 tohoto zápisu.
2. Žádost o pronájem obecního majetku (kulturní sál, hospoda, společenská místnost – vše vč, vybavení) ke konání akcí společenského charakteru, a to především pro občany a firmy s trvalým pobytem či sídlem v obci Lesní Hluboké s tím, že uvedený pronájem není nárokový. Rozsah akce bude kryt vratnou kaucí stanovenou v ceníku pronájmu, může se měnit, příp. nevyžadovat.
3. Ceník pronájmu obecních prostor (kulturní sál, hospoda, společenská místnost vč. vybavení).
4. Provozní řád č. 1-2020 shrnující pravidla využívání pronajatých prostor obce zájemci o pronájem.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z6/2020 bylo schváleno.