USNESENÍ č. 4/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké dne 31.3.2008

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2008 (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  p. Karel Lupínek,  Mgr. Ludvík Salát, p. Vladimír Ustohal, ing. Pavel Borkovec, ing.V.Ryšánek

Omluveni:  -

Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli ing.Vladimír Ryšánek a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce ing.Vladimíra Ryšánka a p. Ludvíka Saláta.

Hlasování: pro 5  - proti 0  - zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 31.3.2008 přijalo toto usnesení:

ZO schvaluje:    

1.      Odvolání k rozhodnutí o udělení pokuty za nedovolené vypouštění vod do vodotečí kolem obce

         Hlasování č.1: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

2.      Prodej palivového dřeva panu Jiřímu Hotárkovi za cenu 100,- Kč/m3

         Hlasování č.2: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

3.      Prodej palivového dřeva paní Zdeně Brůžičkové za cenu 100,- Kč/m3

         Hlasování č.3: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

4.      Panu Liboru Hotárkovi stavbu podsklepeného zahradního domu na pozemku p.č.501/15 dle předložené projektové

         dokumentace

         Hlasování č.4: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

5.      Panu Zdeňku Kellnerovi, připojení na vodovodní řad domu č.p. 13 na pozemku p.č. 18/2 dle předložené

         dokumentace

         Hlasování č.5: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

6.      Příspěvek MŠ Přibyslavice ve výši 7000,- Kč za 7 žáků předškolního věku

         Hlasování č.6: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

7.      Panu Františku Černému rekonstrukci rodinného domu č.p. 36 dle předložené projektové dokumentace

         Hlasování č.7: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

8.      Společnosti Hlaska s.r.o. přístavbu hotelu ANNAHOF dle předložené projektové dokumentace (rozšíření ubytování,

         bazén, fitness, bowling)

         Hlasování č.8: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

9.      Zpracování nového územního plánu obce (ÚPD), jeho zadání, výběr zpracovatele plánu a žádost obce o dotaci KÚ

         JMK na pořízení ÚPD.

         Hlasování č.9: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

10.    Návrh rozpočtu obce pro rok 2008

         Hlasování č.10: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

11.    Poskytnutí příspěvku Svazu měst a obcí za členství naší obce na rok 2008 ve výši 2538,40Kč.

         Hlasování č.11: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 
Neschvaluje:  -

 

Bere na vědomí:
 

  • zahájení kolaudačního řízení - přístavba garáže k RD č. 69 manželů Blechových
  • koncepci ochrany obyvatelstva ČR do roku 2013
  • nařízení vlády o změně výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstev
  • povolení MěÚ Rosice ke stavbě plynovodní přípojky a plynovodu k RD č. 13
  • závěrečné vyhodnocení Ministerstev pro místní rozvoj akce TI 13 (po vyhodnocení investice 650 000.-Kč, coby dotace obci na výstavbu inženýrských sítí Nad Rybníčkem 1, bylo zrušeno zástavní právo ve prospěch státu na majetek obce, zápis v KÚ byl opraven ve prospěch naší obce a akce byla bez závad ukončena)
  • pozvánku ESOM na valnou hromadu (energetické sdružení)
  • informace MV Odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy o změně zákona o dani znemovitosti
  • oznámení MěÚ Rosice o zahájení územního a stavebního řízení a zahájení řízení o povolení výjimky na využívání území pro zahradní domek u RD č. 70, Libor Hotárek
  • kolaudační rozhodnutí MěÚ Rosice - přístavba garáže u RD č. 69 pro J.Blechy


Pověřuje:

Zapsal: ing.Pavel Borkovec

 
Schválil: p. Karel Lupínek

 
Ověřovatelé zápisu: ing. Vladimír Ryšánek             p. Ludvík Salát