Návrh usnesení č. 3/Z1/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 ze dne 22.12.2020, na základě kterého se příjmy snižují o 306.700 Kč, výdaje se snižují o 2.108.200 Kč, zvýšení financování o 1.801.500 Kč
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4/Z1/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2021 na provoz obchodu smíšeným zbožím v obci Lesní Hluboké pro rok 2021 na částku 140 tis. Kč provozovateli panu Ing. LU.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/Z1/2021:
ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2020 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/Z1/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2020 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/Z1/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2020 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 7/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/Z1/2021:
ZO bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2021, nemá námitky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 8/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/Z1/2021:
ZO bere na vědomí střednědobý výhled dobrovolného svazku Devět křížů na r. 2022,2023, nemá námitky.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 9/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/Z1/2021:
ZO schvaluje:
1. Jednání starosty v jednáních s projektanty na dořešení přijatelného cenového návrhu zpracování požadavků pro podání žádosti.
2. Podaří-li se zpracování potřebných podkladů, pak i podání žádosti o dotaci odbornou firmou, a to za úhradu poskytnutých služeb – firma byla oslovena v souladu se směrnicí obce o VZ, předběžný  návrh smlouvy je přiložen, částka bude zpřesněna po konečném množství poskytnutých služeb.
3. Výstavbu mateřské školky v provedení dřevostavby o kapacitě 21 dětí.
4. Zabezpečení výběrového řízení, pravděpodobně ve spolupráci se SMS.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 10/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/Z1/2021:
ZO schvaluje zpracované návrhy připomínek zpracovatelem Změny č. 1 ÚP obce, které starosta jako určená zodpovědná osoba potvrdil.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 11/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12/Z1/2021:
ZO schvaluje:
- návrhy Dohody o finančním příspěvku na vybudování kanalizace a nutnou změnu ÚP obce ve prospěch vlastníků pozemků podél nově vybudované větve kanalizace v lokalitě s A-2-3
- návrhy Dohody o úhradě vybudování kanalizačních přípojek, tzv. neuznatelných přípojek.
ZO pověřuje starosty dalším jednáním v této záležitosti k dosažení dohody, nezadaří-li se, přistoupí obec zřejmě k vydání vyhlášky o poplatku za zhodnocení pozemků výstavbou kanalizace.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 12/Z1/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/Z1/2021:
ZO odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2020 a vyjadřuje poděkování za odvedenou práci.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 13/Z1/2021 bylo schváleno.