Výpis z Usnesení ZO č. 2 a č. 3 /2021

 

Návrh usnesení č. 3/Z2/2021:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 9.3.2021, na základě kterého se příjmy zvyšují o 125.750 Kč, výdaje se zvyšují o 74.400 Kč, zvýšení financování o 52.350 Kč.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/Z2/2021:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/Z2/2021:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2020.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/Z2/2021:

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu č. NM-001030053710/003-ELPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 536/2, 536/7.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/Z2/2021:

ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000.-Kč pro výmalbu Nemocnice Černá Pole v Brně. O dar požádal pro tuto nemocnici nadační fond, který projekt realizuje.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/Z2/2021:

ZO projednalo stížnost občanů lokality Nad Rybníčkem I na údajně havarijní stav komunikace v jejich ulici a po diskuzi a následné rozpravě schvaluje provedení postupných kroků na vylepšení aktuálního stavu komunikace takto:

 • Obnoví zcizené značky v obci se zákazem vjezdu nadměrných nákladů na některé komunikace, realizace duben 2021.
 • Důkladně vyčistí komunikace od znečištění způsobených zejména průjezdem těžké techniky – termín plnění 9. – 15.4.2021.
 • Následně vyhodnotí stav komunikace po vyčištění a v případě nutnosti navrhne další kroky oprav – duben 2021, které by zajistily slušný, neproblémový stav komunikace do doby finální rekonstrukce komunikace (po vyhotovení projektu oprav všech komunikací na ohlášení SÚ – předpoklad 2022).

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/Z2/2021:

ZO schvaluje:

 1. Smlouvu na osázení ploch kolem ČOV dle připravené nabídky ve výši 69 035 Kč bez DPH v souladu s dohodou příslušných odborů při MěÚ Rosice. Osázení je prováděno z důvodu snahy o částečné odclonění chat u ČOV. ZO akceptuje změnu částky v případě nutného dosazení dřevin, cca +-20%).
 2. Návrhy smluv na dar-příspěvek realizované větvě kanalizace k nezastavěným pozemkům p.č. 534/1 a 534/2 a revizních šachet pro přípojky k připravovaným domům. Příspěvek-dar vlastníků pozemků bude činit tak 655 555.-Kč za vybudovanou větev kanalizace a 126 066.-Kč za úhradu vybudování neuznatelných přípojek k jejich pozemkům.
 3. Dodatek ke smlouvě mimo SOD se Zhotovitelem díla „Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké“ na vyasfaltování celé komunikace p.č. 536/2 k Zámečku od domu č.p. 4 s příspěvek obce ve výši 226tis. Kč bez DPH (oproti případné pozdější realizaci pouze obcí dojde nyní k úspoře zhruba 100 tis. Kč bez DPH).

ZO pověřuje starosty dořešením výše uvedených bodů.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10/Z2/2021:

ZO schvaluje investiční záměr "Výstavby mateřské školy na obecním pozemcích p.č. 20/4 a 578 v obci Lesní Hluboké" a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí zaměřené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/Z2/2021:

ZO schvaluje:

 1. Návrh smlouvy mezi obcí a firmou RPA Brno, Starobrněnská 20, IČ 26298163, na částku 122 000.-Kč bez DPH za vypracování, podání žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení a vypořádání dotace spolu s dořešením projektu k výstavbě budovy mateřské školy na pozemku p.č. 20/4 (576).
 2. Návrh smlouvy na zpracování projektu budovy mateřské školy firmou S.O.K. stavební, s.r.o., 674 01 Třebíč 1 za částku 120 000.-Kč bez DPH, který bude podkladem pro podání žádosti o dotaci a pro stavební povolení. Budova je naprojektována až pro 21 dětí.
 3. Projekt a následné provedení kompletních napojení inženýrských sítí pro budovu mateřské školy vč. výškového zaměření pozemku.
 4. Vypsání výběrového řízení na realizaci projektu obce „Mateřská škola Lesní Hluboké“.

ZO pověřuje starosty podpisem smluv a dojednáním souvisejících prací pro realizaci projektu.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/Z2/2021:

ZO schvaluje:

 1. Investiční záměr "Výstavby 2 bytových jednotek v obecní budově v obci Lesní Hluboké č.p. 34“ a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí zaměřené na podporu výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.
 2. Způsob pronajímání a vymezení okruhu uchazečů o nájemní bydlení v následující předpokládané podobě:

Obec Lesní Hluboké bude pronajímat bytové jednotky na základě nájemní smlouvy obyvatelům s trvalým pobytem v obci Lesní Hluboké v bytové nouzi nebo osobám s prokazatelnou vazbou na obec Lesní Hluboké v bytové nouzi.

O přidělení jednotlivých bytových jednotek bude rozhodovat zastupitelstvo obce na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí.

Kritéria pro individuální posouzení jednotlivých žádostí předpokládáme následující:

 • Osoba žadatele zletilá a trestně bezúhonná
 • Finanční situace žadatele a jeho platební schopnost
 • Počet dětí, celistvost rodiny
 • Zdravotní stav
 • Přínos pro obec

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/Z2/2021:

ZO schvaluje:

 1. Výstavbu 2 bytů v multifunkčním domě obce Lesní Hluboké č.p. 34 dle dříve zpracovaného projektu, pro který má obec platné stavební povolení a podání žádosti o dotaci na tuto stavbu s tím, že dotaci ve spolupráci s obcí obstará externí firma za úhradu.
 2. Návrh smlouvy mezi obcí a firmou RPA Brno, Starobrněnská 20, IČ 26298163, na částku 122 000.-Kč bez DPH za vypracování, podání žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení a vypořádání dotace spolu s dořešením projektu k výstavbě bytů v multifunkčním domě obce.
 3. Zpracování propočtu stavby pro podání žádosti o dotaci na výstavbu bytů.
 4. Vypsání výběrového řízení na realizaci projektu obce „Byty Lesní Hluboké“.

ZO pověřuje starosty podpisem smluv a dojednáním souvisejících prací pro realizaci projektu.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 13/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/Z2/2021:

ZO schvaluje provedení oprav na areálu Azuro v následujících položkách – výměna děravé střechy na strojovně, oprava potrubí, výměna sprch, napojení studny, výměna dlažby kolem vodní nádrže, výměna prvků na soc. zařízení.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 14/Z2/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/Z2/2021:

ZO schvaluje vstup obce do projektu zasíťování nových lokalit obce, nad Rybníčkem I+II a pozemky podél komunikace do Zámečku směrem k lokalitě nad Rybníčkem. ZO souhlasí i s případnou přijatelnou spoluúčastí obce na realizaci projektu, která by měla dle prvotních jednání činit kolem 200tis. Kč bez DPH, forma a výše spoluúčasti obce bude upřesněna po dalších jednáních.

ZO pověřuje starosty k dalšímu jednání o podmínkách realizace projektu.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 15/Z2/2021 bylo schváleno.
------------------------------------------------------------------------
Návrh usnesení č. 3/Z3/2021:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 12.4.2021, na základě kterého se příjmy zvyšují o 12.400 Kč, výdaje se zvyšují o 120.900 Kč, snížení financování o 108.500 Kč.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/Z3/2021:

ZO schvaluje dořešení nefunkční napojení bytovek okálů (č.p. 65+66+67+68) na hlavní kanalizační řád obcí, kdy až nyní, v dubnu 2021, vlastníci bytovek nahlásili problém s odtékáním splašků. Pokud se nepodaří zajistit jinak, zajistí provedení obec, uhradí a následně rozhodne o finančním podílu jednotlivých účastníků na realizaci tohoto nového napojení.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5/Z3/2021:

ZO schvaluje dodatek smlouvy ke zpracování Změny č.1 ÚP obce mezi obcí a zpracovatelem, firmou Atelier Urbi, spol. s r.o., Chopinova 9, 623 00 Brno, kdy z důvodu opakovaného projednání Změny č. 1 ÚP obce se mění konečná cena díla na částku 199 000.-Kč bez DPH.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/Z3/2021:

ZO neschvaluje požadavek vlastníků pozemků p.č. 106/65,106/66 a 46/2 k dalšímu projednání a začlenění do probíhající Změny č. 1 ÚP obce. ZO ve věci uzavření zpracování Změny č. 1 ÚP obce již rozhodlo potvrzením řádně připomínkovaných, následně i zpracovaných požadavků z veřejného projednávání do uvedené Změny č. 1. ZO považuje současně zpracovanou verzi Změny č. 1 ÚP obce pro konečné projednání za uzavřenou.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/Z3/2021:

ZO bere na vědomí připomínky zúčastněných stěžovatelů Nad Rybníčkem I na jednání, bude pokračovat ve sledování stavu, v případě nutnosti provede potřebné lokální opravy případných problémů s tím, že předpokládaným termínem finálních oprav komunikací v obci bude pravděpodobně rok 2022.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z3/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/Z3/2021:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070312/21/ORR ve výši 66.000 Kč na realizaci akce: "Podpora prodejny smíšeným zbožím v obci Lesní Hluboké" na základě dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021“.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z3/2021 bylo schváleno.

TOPlist