USNESENÍ č. 5/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké dne 21.4.2008

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 5. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2008 (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  p. Karel Lupínek,  Mgr. Ludvík Salát, ing. Pavel Borkovec, ing.V.Ryšánek

Omluveni:  p. Vladimír Ustohal

Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli ing.Vladimír Ryšánek a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce ing.Vladimíra Ryšánka a p. Ludvíka Saláta.

Hlasování: pro 4  - proti 0  - zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 21.4.2008 přijalo toto usnesení:

ZO schvaluje:   

1.      Rozpočet obce na rok 2008,  příjmy 1.677.000,- Kč, výdaje   1263 100,- Kč , rozpočet byl schválen s přebytkem ve

         výši  311 900,- Kč

         Hlasování č.1: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0

2.      Připojení novostavby RD na pozemcích  parc. č. 16/1, 20/5 na vodovodní řad  a dešťovou kanalizaci

         Hlasování č.2: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0

3.      Uzavření souhlasného prohlášení s ing. V.H. ohledně neplatnosti kupní smlouvy ze dne 29.11.2003 o prodeji

        nemovitosti, a to pozemku p.č. 484/28, orná půda  o výměře 800 m2 a pozemku p.č. 484/29, orná půda o výměře

        2644 m2, k.ú. Lesní Hluboké. Obec je od počátku výlučným vlastníkem uvedených pozemků a je povinna vrátit

        ing. V.H. celou kupní cenu.

        Text Souhlasného prohlášení tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení

        Hlasování č.3: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0

 

4.     Smlouvu o advokátní úschově peněz mezi právním zástupcem obce Mgr. Ing. Milanem Šoubou, Obcí Lesní Hluboké a

        ing. V. H.

        Text Smlouvy o advokátní úschově peněz tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení.

        Hlasování č.4: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0

Neschvaluje:  -

Bere na vědomí:
  • územní souhlas MěÚ Rosice s oplocením pozemku rodinného domu č.p. 81, manželé Zadělákovi
  • územní souhlas MěÚ Rosice s vodovodní přípojkou a přípojkou elektro k RD č.p. 13
  • pozvánku na aktiv zástupců sborů dobrovolných hasičů HO Rosice
  • oznámení E.ON o výměně elektroměru
  • usnesení bezpečnostní rady MěÚ Rosice
  • zahájení řízení o povolení výjimky a zahájení územního a stavebního řízení - domácí dílna u rodinného domu č.p. 72 na pozemku parc. číslo 19/4, manželé Hotárkovi
  • oznámení MěÚ Rosice o zahájení kolaudačního řízení novostavby rodinného domu manželů Hotárkových na pozemku p.č. 784/31
  • informace MěÚ Rosice o cvičení vzdušných sil
  • pozvánku SMO ČR (Svaz měst a obcí) na krajské setkání starostů
  • zprávu finančního výboru obce č. 1/2008

Pověřuje

Paní Milerovou :

       -  informovat občany o cvičení vzdušných sil

       -  vystavením faktury na fy EKO-KOM a.s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

       -  starostu obce pana Karla Lupínka a místostarostu obce ing. Vladimíra Ryšánka podpisy a vyřízením "Souhlasného

          prohlášení" mezi Obcí Lesní Hluboké a ing. V.H. a "Smlouvou o advokátní úschově peněz" mezi právním zástupcem

          obce Mgr. Ing. Milanem Šoubou, Obcí Lesní Hluboké a ing. V.H.

Zapsal: ing.Pavel Borkovec 

Schválil: p. Karel Lupínek

Ověřovatelé zápisu: ing. Vladimír Ryšánek                                        p. Ludvík Salát