Záměr č. 2/2021

obce Lesní Hluboké na prodej obecního pozemku

Obec Lesní Hluboké v souladu s § 39 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

záměr obce na prodej části obecního pozemku v k.ú Lesní Hluboké za podmínek stanovených prodávajícím, a to pozemek parc. č. 484/33, orná půda o rozloze cca 60m2 (pás v šíři cca 1,5m).

Přesná plocha bude stanovena zaměřením a odsouhlasením prodávajícího.

Základní podmínky prodeje:

  • cena pozemku 200.-Kč/m2
  • zanesení bezúplatného věcného břemene k pozemku do smlouvy ve prospěch prodávajícího s ochranným pásmem 2m na obě strany od osy kanalizace pro případné možné opravy, rekonstrukce kanalizace na pozemku budoucího vlastníka apod.
  • zákaz výsadby jakýchkoliv stromů či staveb nejméně ve vzdálenosti 3m od nové vnitřní hranice prodávaného pozemku při respektování věcného břemene na vedení kanalizace
  • veškeré poplatky související se zaměřením, smlouvou, vkladem a převodem vlastnictví, apod., hradí zájemce o pozemek

Obec si vyhrazuje právo možnosti zrušit v době do podpisu smlouvy s kupujícím záměr č. 2/2021 bez udání důvodu a náhrady nákladů účastníkům řízení.

Písemné nabídky s návrhem smlouvy a podklady pro realizaci převodu zasílejte mailem nebo poštou na adresu Obecního úřadu Lesní Hluboké v termínu do 5.11.2021. Případné dotazy na tel. č. 724 183 466.

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou Ing. Vladimírem Ryšánkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 11.10.2021 Usnesením č. 5/Z7/2021.

V Lesním Hlubokém dne 16.10.2021

                                                                                  

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce

Vyvěšeno dne:            16.10.2021

Sňato dne: