Výpis z Usnesení ZO 2021 č. 6 / 2021

Schůze konaná dne 13. září 2021.
Hosté schůze: - viz prezenční listina
Pozn.: výpisy usnesení jsou pouze informativními sděleními bez právní platnosti. Platné originální zápisy jsou uloženy na obecním úřadě obce.
 
Návrh usnesení č. 3/Z6/2021:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021 ze dne 30.8.2021, na základě kterého se příjmy zvyšují o 674.500 Kč, výdaje se snižují o 1.383.800 Kč, zvýšení financování o 2.058.300 Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 3/Z6/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 4/Z6/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 18.6.2021, uzavřeného z důvodu sloučení burzovních poplatků s odměnou pro dohodce.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 4/Z6/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 5/Z6/2021:
ZO ruší záměr č. 1/2021 a přesouvá jeho opětovné projednání na další zasedání ZO.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 5/Z6/2021 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení č. 6/Z6/2021:
ZO schvaluje zpracování podkladů pro zařazení projektů obce do programů žádostí o dotace. K tomu pověřuje jednáním starosty s firmami pro zpracování žádostí k danému účelu, v případě nutnosti, se schválením výjimky ve Směrnici obce č. 2-2016, o veřejných zakázkách, bod 8.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 6/Z6/2021 bylo schváleno.
 
NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO, DISKUZE
Z důvodu opakovaných tvrzení některých hostů schůze o údajně uskutečněných příslibech realizace různých požadavků, údajně sdělených na ulici či po telefonu, které však nikdo ze ZO nepotvrdil, doporučil starosta všem, aby svoje připomínky či požadavky zasílali oficiálně mailem, písemně či průkazně jinak, aby tak nedocházelo k různým nepříjemnostem a „tvrzení proti tvrzení“.